Skip to main content

Full text of "Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. Книга 2. О-Я"

See other formats


Національна Академія Наук 
України 


Українська Вільна Академія Наук 
У США Національна Академія Наук 
України 

Українська Вільна Академія 
Наук у США 


ПАМ’ЯТКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 


Серія словників 


Київ - Нью-Йорк 
2003 Національна Академія Наук 
України 

Українська Вільна Академія 
Наук у США 


Є.ТИМЧЕНКО 

Матеріали до словника 
писемної та книжної української 
мови XV - XVIII ст. 


Підготували до видання 
В.В.Німчук та Г.І.Лиса 


Київ - Нью-Йорк 
2003 


з Серію засновано 1961 р. 


Є.ТИМЧЕНКО. МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА 
ПИСЕМНОЇ ТА КНИЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХУ-ХУІІІ ст. 

Упорядники: 

Німчук В.В., чл..-кор.НАН України, Лиса Г.І., к.ф.н. 

(Інститут української мови НАН У країни) 

Відп. ред. Німчук В.В., чл.-кор. НАН України 
Обсяг 65 а.а. у 2-х книгах 

„Материальї для словаря гшсьменной и книжной южнорусской речи ХУ- 
ХУІІІ вв.” видатного мовознавця Є.Тимченка (1866-1948) - перший історичний 
словник української мови, складений на наукових засадах. Разом із „Словарем 
української мови” за ред. Б.Грінченка словник у свій час було нагороджено 
премією М.Костомарова. Але праця Є.Тимченка досі залишилася в машинопису. 
За відсутності історичного словника української мови, який би хронологічно 
охоплював увесь староукраїнський період, праця Є.Тимченка й нині може 
служити великою підмогою для тих, хто вивчає розвиток української мови 
(особливо - лексики й словотвору), досліджує історію українського народу, його 
культуру, читає старожитні тексти в оригіналах. 


Редакційна колегія: 

В.Німчук (відповідальний редактор), чл.-кор. НАН України 
Г.Лиса, кандидат філологічних наук (відповідальний секретар) 
О.Біланкж, акад.. НАНУ та УВАН 

А.Гумецька, акад. УВАН, проф. Мічиганського університету 


Затвердили до друку 

Вчена рада Інституту української мови НАНУ 
та Видавнича Комісія УВАН (акад. Л.Винар, голова) 
Словник видано завдяки щедрій підтримці Української Вільної 
Академії Наук у США 


ІЗВИ- 966-7252-52-6 

© В.Німчук (передмова, доповнення), 2003 
© В.Німчук, Г.Лиса (підготовка до видання), 2003 
© Інститут української мови НАНУ (текст словника), 2003 


ВПЦ „Літопис-ХХ” 

Формат 84х108/ 3 2 , Умн.-друк.акр. 26,88. Папір офсетний. Тираж 1000 прим. 

Зам. 0213090 

Видруковано в Державному видавництві „Преса України” 

03047, Київ-47, пр. Перемоги 50 


4 о 


О, предл. О. Л.Угриновский пьітал людей о слежебниковь 
свогіх. Кн.Дуцк. 1562, л. 160. 

ОБАВЛЯТИСЯ, гл. (пл . оЬалуіас $і$). Опасаться. Мл.Сл. 51. 
Обавляется его королевская милость, жебьі за тимь якая наглая 
и шкодливая небезпечность зь Угорь на коруну не прииїла. АЮЗР. 
И, 172 (1571). Треба ся тебі обавляти, абьісь на себе боговь не 
розгніваль. Рук.хр. 146. Пречистая Діва зась не обавлялася 
жадного гріха. Гал. І, 177. Що видячи князь тое розервання и 
обавляючися, жеби с того не вросло що злого, знову на третій 
день тую раду складаеть. Л.С. 75. Обавляючися обелги , такь з 
саней позворочавши, побіглисмо своего сіна шукати. Ак. 
Неж.маг. 54. Тарасій патріархь самь не вьіклиналь, бовімь 
обавлячся, аби царь ереси образоборства не взновиль. Пал. 653. 

ОБАЛИТИ, гл. (пл. оЬаІіс). Разрушить, опрокинуть, пова¬ 
лить. Кто домь его обалиль? Гал. II, 101. 

ОБАЛИТИСЯ, гл. (пл. оЬаІіс 5І$). Обрушиться, повалиться. 
Все злое на мене обалилося. Рук.хр. 28. 

ОБАПОЛНЬІИ, прил. Обоюдньїй. Тому имню нашому от 
суседов обаполньїх в кгрунтех п в границахь кривда ся становила. 
Пам. І, 155 (1580). Ставши пред нами врядом обаполним, Юсчиха 
Безлюдиха визнала ясне... иж изміняла двур свуй власний... з 
вуйтом Е.Подгайнимь на двур. Ак.Бор.74. 

ОБАПОЛЬ, ОБАПОЛЬІ, нр. (Ипат.лет. 100). По обе сто¬ 
рони. Обаполь ріки Ожи. АЮЗР. II, 108 (1470). Обаполи ріки 
древо животное. Гал. II, 54. 

ОБАЧЕ, нр. Но, однако. Едино єсть божество, обаче не три 
боги. Рук.хр. 294. Оче если хочешь мимо мене пронести тоую 
чаиіоу, обаче же не моя воля, але твоя нехай боудет. Пер.ев. 72. 

ОБАЧЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. (пл. оЬасгепіе). Образумление. 
Приводити до обаченя и покути. АП. 1182. 

ОБАЧЕН[Ь]Е -СЯ, с.ср. (пл. оЬасгепіе $і$). Свидание; об¬ 
разумление. [Патриархи] чекали на обаченеся ихь [папь] презь 
літь пятдесять. Пал. 733. 

ОБАЧИТИ, гл. (пл. оЬасгус). Увидеть. Такь обачили роднеи 
его [Авеля], що то єсть тілесная смерть. Рук.хр. 5. Про то 
обачь то самь, а вирозумій добрі. АЮЗР. І, 110 (1541). Остало 
дитя 1с вь Іеруссиїимі - и не обачиль Іосифь и мати его. Пер.ев. 
29. Хто ся тому привиліови присмотрить, не обачить вь немь 
ничего. Пал. 325. За диво единь щобь обачивь хто снопь жатий. 


5 Лет.Хм. 78. Соми обачите, що з вами чинитись будеть. Л.С. 104. 
Обачилемь невісту одь костела Панньї Марій якь бьі вь роспачи 
обнаженно бігучую. Диар.Фил. 90. 

ОБАЧИТИСЯ, гл. (пл. оЬасгус $і$). 1. Опомниться, спо- 
хватиться, придти в себя. Для Бога обачтеся, покайтеся . АЮЗР. 
II, 285 (И.Вьіш.). Вь блуді: своемь обачитися могь. АП. 1204. 
Которьій [гнівь] южь-южь приходить, вели ся не обачить. 
Диар.Фил. 91. 2. =на кого, обратить внимание. Обачся пане на 
людь твой. Рук.хр. 49. Жена Иваїика мовила голосомь великимь: 
"мужа моего невинного человіка до везеня посажоно; я дей вжо 
пойду до врядника: нехай мужь мой того везеня не терпить 
невинний будучи, але нехай вь томь врядникь наїиь обачитея на 
Терешка и на Кацка и на третего помочника. Кн.Луцк. 1570, л. 
551. 

ОБВАЛЕНЬЕ, с.ср. (пл . оЬаІепіе). Обрушение. Оть малень- 
кихь неласкь людскихь вітровь обваленься боятея. АП. 1010. 

ОБВАЛИВАТИ, гл. ( пл. оЬаІас). Наваливать, обрушивать. На 
нас такій трудности обваливают. Пам. IV, отд. II, 51 (1545). 

ОБВАРОВАТИ, гл. (пл . оЬ\уаго^ас). Укрепить; предохра- 
нить, обеспечить, оградить. Пріамусь місто добре обвароваль. 
Рук.хр.75. Большою безпечностью тое місто обваровати. 
АЮЗР. І, 165 (1569). Мьіслилемь о томь, якобьімь тое своє писмо 
на світло пуечаючи, оть такого огня обваровати міль. АП. 
1006. Шанцами вь коло обваровати [обозь]. Вел. І, 62. 

ОБВИНУТИ, гл. Обвить, обвернуть. Обвинути вь пелю¬ 
шечки, спеленать. Обвинувши [Марія] вь пелюшечки положила 
его [Іисуса] вь тьіхь яслехь. Рук.хр. 187. 

ОБВИСИТИСЯ, гл. Повеситься. Обвиситися для долговь 
великихь хотінь. Рук.хр. 325. 

ОБВОЖЕНЬЕ, с.ср. [Освидетельствование (ран)]. На обво¬ 
женеє и на огледанье оного трупу небожчика Степана, отца 
своего, Васька Степановичь Велицкій брань у меня вижомь... 
боярина господарскаго Красносельскаго. Ак.Копн.с. 37. 

ОБВОЛАТИ, гл. (пл. оЬ\УОІас). Обьявить, обнародовать; про- 
возгласить. По місту обволать казаль, аби каждьій знань 
преложоного надь всімь Егуптомь. Рук.хр. 27. Тоть листь 
нашь... по улицахь вь томь місті нашемь Виленскомь обвола- 
ти. АП. 1116. Кажеть возному обволати: наперед аби на 
сторону вьіетуповали вси кравци. Рад. 66. 

ОБВОЛОЧИТИ, гл. Обложить. Домь великий, знутр и 
знадворя соломою обволочивши, запалили. Кн.Луцк. 1565, л. 317. 


6 ОБВ4іСИТИ, гл. (пл. оЬ^іезіс). Повесить. Царь казаль его 
[слугу] обвісити. Рад. 74. 

ОБВ’ЬСТИТИСЯ, гл. (пл. оЬ\уієзіс 5І$)\ Дать о себе знать. А 
коли Ковнянинь пріідеть зь Низу, а маеть рибу, то маеть 
обвіс титься митнику, а маеть обістки дати, любо щуку доб¬ 
рую, а любо какую рибу добрую, а не обкотився, то промита. 
АЮЗР. І, 26 (1500). 

ОБВ^ЬЩЕНБЕ, с.ср. (пл. оЬ^іе$ 2 Єпіе)**. Извещение. За барзо 
глухимь обвіщеньемь, туть до Берестя Литовского зьіхали. 
АП. 1034. 

ОБГОЛИТИ, гл. Обнажить. Світомь правди обголити. 
АЮЗР. її, 234 (И.Вьіш.). 

ОБГОРТОВАТИ, гл. Заворачивать. Мл.Сл. 51. 

ОБДАРИТИ, гл. Одарить. Обдарити животомь, даровать 
жизнь. [Полковникь] обдариль сина еи [Хведорчихи] животомь и 
казаль пустити на покаянне. Пр.Полт.с. 56. 

ОБДЕРЖАТИ, гл. Полупить. Зле то, же вась отінь ми¬ 
лосте обдержить. АП. 1310. 

ОБДЕРТИ, гл. Ограбить, разграбить. Шведи Куяви обдерли. 
Вел. 1,249. 

ОБЕЗВ-ЬЧИТИ, гл. Изувечить. Романь молодикь... шинкарку 
обезвічиль барзо. Дн.Марк. І, 160. [Хтось] мене, лежачого на 
постели, скризь тое жь викно кимнатное мало не обезвічивь. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХУ, 249). 

ОБЕЗСТУДИТИ, гл. Осрамить. Мл.Сл. 51. 

ОБЕЙЗРіїТИСЯ, гл. (пл. оЬе]ггес зі§). Оглянуться. Міль ся 
биль на себе обейзрітися. Пал. 795. 

ОБЕЙМАТИСЯ, гл. Браться. Тобі тежь не безпечне тое 
обейматися чинити. Льв.лет. 251. 

ОБЕЙСТЕ, с.ср. (пл. оЬе)зсіе). Обхождение, обращение. До 
тихь то пишу, которіи обейстя добре від оми. АЮЗР. II, 96 
(1635). 

ОБЕЛГА, с.ж. (пл. оЬеІ^а). Оскорбление, обида; брань, ру- 
гательство. Обавляючися обелги, такь з саней позворочавши 
побіглисмо своего сіна шукати. Ак.Неж.маг. 54. 

ОБЕЛЖИТИ, гл. (пл. оЬеНус). Оскорбить, обругать. Ган- 
бячихь зльїмь житіемь и гордостію до конца и вь віки обелгу и 
посоромочю. АЮЗР. II, 207 (И.Вьіш.). 


^ У рукопису помилково замість оЬтезсіс щ. 

У рукопису помилково замість оЬміезгсгепіе. 


1 ОБЕЛЬ, нр. Совсем. Тая застава ее милости вже обель при 
Евхішьи Куликовне зостати маеть. Кн.Луцк. 1573, л.130. Про- 
даль есми имь [землю] обель вічно и непорушно. АЮЗР. І, 37 
(1508). И хочь и власть тягнуть, еднакь не обель то честно. 
Клим. 169. 

ОБЕРТАНІЕ, с.ср. Обращение. Мл.Сл. 51. Обертанье вколо, 
круговращение. Мл.Сл. 51. 

ОБЕРТАТИ, ОБЕРНУТИ, гл. Обращать, обратить. Южь до 
вась мову мою обертаю. Сак. 19. До скарбу посполитого 
обертсиїь [даниньї монастирскія] . Пал. 1088. Не тьілько на свой 
пожитокь обертають [богацтва], але людей убогихь ратують. 
Гал. II, 53. Тое напоминаніе вь сміхь обернули. Рук.хр. 7. Тамь 
мьісль свою обертань. ІЬ. 2. Петра Могили память обернути вь 
пепель. Рад. 5. 

ОБЕРТАТИСЯ, ОБЕРНУТИСЯ, гл. Обращаться, обратить- 
ся. Вино вь кровь Христову обертаєшся. Гал. II, ЗО. Троска ваша 
обернешся на радость. Вол.ев. 91. Тіло... вь порохь ся обернуло. 
Пал. 471. Жона Потова ...в столпь ся соли обернула. Рук.лет. 14. 

ОБЕТНИЦА, с.ж. См. ОБ'ЬТНИЦА. А потомь такь и роки 
зашли, а онь мене тою обетницею своєю бавгиіь. Кн.Луцк. 1571, 
л. 34. 

ОБЕЦНЕ, нр, (пл. оЬеспіе). Теперь, в настоящее время. Вся 
рада кролевская предн Т кйшая зь нимь вмісті обецне мешкала . 
Рук.хр. 75. 

ОБЕЦНОСТЬ, с.ж. {пл. оЬеспозс). Присутствие. Міста 
оного добитка не могль для обецности христовой. Рук.хр. 327. 
Предь маестатомь и обецностю вашое королевское милости. 
Диар.Фил, 91. [Справа] се при обецности нашей в дому судіномь 
точила. Ак.Неж.маг. 55. 

ОБЕЦНЬІЙ, пргіп. {пл. оЬеспу). Присутствующий. Мл.Сл. 51. 
Жадень папежь на соборі вселенскомь обецньїмь не биваль. 
Пал. 1169. 

ОБЖАЛОВАННЕ, с.ср. {пл. оЬгаІо^апіе). Обвинение. Взя- 
лисмо на тебе обжалование много злого маючіе вь себі Рук.хр. 
305. 

ОБЖИРЛИВЬІЙ, прил. Обжорливьій, прожорливьш. Не 
могуть до неба поднесеними бити люде обжирливии. Гал. II, 
54. 

ОБЖИРСТВО, с.ср. Обжорство, прожорливость. Мл.Сл. 51. 
Биль [Александерь цесарь грецкій] биль плюгавихь и спроснихь 
обичаевь, обжирства, пянства... Рук.хр. 368. Обжирство 


8 заходнего костел а Латин скихь мниховь. Пал. 1094. Вьісте- 
рігался обжирства и пянства. Гал. II, 55. 

ОБЖИРЦА, с.м. Обжора, прожора. Мл.Сл. 51. Кто єсть 
обжирца, нехай будеть постникомь . Гал. І, 145. 

ОБЗИРАТИСЯ, гл. Оглядьіваться; обращать внимание. Ві- 
руй тому пророцтву, німого ся не обзираючи на особу Хозроя. 
Пал. 868. 

ОБЗОРЬ, с.м. Оглядьіванье; внимание, уважение. Чигринскіе 
жителі.-, православнихь христіяне безь жадного обзору и 
милосердія вь неволю бі сурм ан оме похищати и отводити 
допускали. Вел. II, 397. 

ОБИВАТЕЛЬ, с.м. (пл. оЬушаїеІ). Обиватель, гражданин, 
житель. Берестенко , обиватель рибневскій. Ак.Неж.маг. 10. 

ОБИДВИ, числ. Обе. Руки обидви свечами попаленьї. 
Кн.Луцк. 1575, л.200. 

ОБИРАНЬЕ, с.ср. Избирание. Обиранеє бискупа. АП. 1466. 

ОБИРАТИ, ОБРАТИ, гл. Избирать, избрать. Завше собі 
середное місце обираєте. Гал. І, 81. Обралесь собімешканье вь 
стайні Вифлеемской. ІЬ. 2. Обирати гетмана. Л.С. 111. Обрати 
за князя. Рук.хр. 66. Павель на то оть Бога обрань єсть . Пал. 
442. Обравши собі на Запорожу Остранина за старшого и при 
немь Скидана, зпосередь себе, до козакове Донскихь о помощь 
просячи, виправили. Вел. IV, 193. 

ОБИСКАТИСЯ, гл. Найтись. Коней 120 ніжинского полку 
у ночі розбіглись, але потоме обискались. Дн.Марк. І, 44. 

ОБИСЬІТИСЯ, гл. Повеситься. [Іуда] шедше обисьівся. 
Вол.ев. 52. 

ОБИТЬЕ, с.ср. (пл. оЬісіе). Обивка, обои. Обитье бурка- 
теловое. Пам. І, 123 (1627). Спряти покоевіе, обитя. Гр. 56. 

ОБИЦЯТИ, гл. Обещать. Обицяле тоте увесь розміре пану 
Леонтію отдать. Арх.Мот. 133 (1688). 

ОБИЧАЙНИЙ, прил. См. ОБЬІЧАЙНЬІЙ. [Німецкіе 
цесарове] справою доброю и поступкомь обичайнимь переходили 
ихе [цес. грецкихь]. Рук.хр.380. 

ОБКУЩЕВАТИ, гл. Сделать привал, расположиться. Пріє - 
холи ке річці Платві.. черезе которую переехавши, туте об - 
кущевалисмо. Дн.Марк. II, 125. 

ОБЛАМОКЬ, с.м. (пл. оЬІашек). Отломок (?). Кажете ихе 
посилати стеречи у замковьіхе воротахе и на обламкахе вь ночи 
кликати. АЮЗР. І, 55 (1516). 

ОБЛАПЕНІЕ, с.ср. Обнимание. Мл.Сл. 52. 


9 ОБЛАПИТИСЯ, гл. (пл . оЬІаріб зі?). Обняться. Авраамь сь 
сьіномь своимь облапивіиися, ціловалися. Рук.хр. 17. 

ОБЛЕГТИ, гл. Обложить, осадить. Міпи непріятел г к облег- 
ти їерусалимь. Гал. І, 73. 

ОБЛЕЖЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. оЬІегепіе). Осада. Гаваони- 
тове послали до Іисуса просячи, абьі ихь ратоваль и оть 
облежеия вьізволиль. Рук.хр. 64. Облеженье дорогь оть не- 
пріятелей. АП. 1526. 

ОБЛЕЖЕНЕЦЬ(Ь), с.м. Осажденньїй. Могуть зь нами що 
хотіти чинити, яко зь облеженцами. Рук.хр. 83. Тую землю 
обложенци вилазками вь городь Конотопь носили. Л.С. 56. Обле- 
женці просили короля полского Яна Собіского о поратованя. 
ІЬ. 158. 

ОБЛИВА, с.ж. Зкзема. У кого облива на лиці: мука пше¬ 
нична сь уксусомь подсиченимь, и тімь помазуешь обливу на 
лиці, илице чисто станеть. Л4;ч. ЗО. 

ОБЛИВАНІЕ, ОБЛИВАНЕ, с.ср. Орошение. Лет.Рук. 3. 
Ріка виходить изь Едема на обливайіерая. Рук.хр. 3. 

ОБЛИВАНЬІЙ, прил. Облитьій. Наклали тамь дощокгь 
обливаньїхь смолою . Рук.хр. 232. 

ОБЛИВАТИ, гл. 1 . Обливать; омьівать. Ріки, котрьіе міс¬ 
то и замокь обливають. Рук.хр. 437. 2. Орошать. Ніль... обли- 
ваеть всю землю. Рук.хр. 3. 

ОБЛИГЬ, ОБЛИКЬ, с.м. (пл. оЬ1І£). 1. Обязательство. По- 
виннисмьі всі тесть человіка на потребу его пан скую, куда 
намь роскажеть, бити готовими и отбувати службу своими 
конми и працею, на що даемь сей нашь обликь. М.П.Кр. 37 (1703). 
2. Расписка. Давалемь еще двадцать червонихь золотихь, а на 
болшей обликь давалемь. Диар.Фил. 98. Розділка учинена вь 
долгу, оть него намь надлежащомь... за которій приняли у него 
жита... а ему облигь отдали. Дн.Хан. 188. 

ОБЛИСНУТИ, гл. Мелькнуть (?). Хвилоненко поза остро¬ 
вами и затоками Дніпровими такь облиснуль и ку окопу до 
войска главнійшого прійшоль, же войско коронное... заледво и 
сльїиіати о немь могло. Вел. IV, 263. 

ОБЛИЧЕ, -ЧБЕ, с.ср. (Ипат.лет. обличіе , 190). Лицо. Бер. 14. 
Мл.Сл. 52. Дхнуль вь обличе его духь живота. Рук.хр. 2. Не 
виганяешь оть облича земли. ІЬ. 5. Пришедши предь наше обличе 
слуга нашь вірний. АЮЗР. І, 1 (1361). Видель есмь в него рани на 
обличю, то єсть над бровю в чоле и на носе. Кн.Луцк. 1562, л.112. 
Предь лицемь сивого повстанешь и почтишь обличе старче. Пал. 


10 460. Того Тітоіиа пастух в тоеж обличье, якь и нашь. Ак.Бор. 7. 
На обличье Божое глядіти. Гал. І, 140. 

ОБЛИЧИТИСЯ, гл. Свести счетьі, рассчитаться. Оуподо- 
билося црство небесное, члкоу цроу, которьій хотіль ся обли- 
чати изь слоугами своими. Пер.ев.15. 

ОБЛИЧНЕ, нр. Лично; лицом к лицу. Ставши обличне перед 
нами... оповедаль... Пам. І, 146 (1580). 

ОБЛИЧНІЙ, прил . Находящийся на лицо. Бер. 50. 

ОБЛИЧНОСТЬ, с.ж. (пл. оЬІісгпозс). Лицо; присутствие. 
Хлібь предложенія, то єсть святьій предь обличностю моєю. 
Рук.хр. 46. Породила дитя... при обличности всего люду. Пал. 937. 

ОБЛИЧЬ, с.ж. Оскорбление, обида, брань. Которую то 
обличь и жаль свой сь плачемь оповідивши, хотячи зь нимь о 
тую часу свого прав не поступити, пань бурмистрь пр ер вчений, 
аби до книгь нинешнихь написана била , просидь. Ак.Неж.маг. 3. 

ОБЛОВЬ, с.м. {пл. оЬ1о\у). Добьіча. Изь своихь леповь и 
сітей, которие на чужіє гроти порозставляли, значний обловь 
относять. АП. 1626. Певній обловь взявши и немалій шкоди 
людемь тамошнимь починивши, [Нурадинь] повернуль оттоль. 
Вед. III, 179. 

ОБЛОЖИТИ, гл. Осадить; задержать. Аби... и самого такь 
добре обложили, жеби бьиіь нерихло митрополита витати 
могль... Пал.1059. 

ОБЛОЖНІЙ, прил. [Относящийся к непаханному полю?; 
длительньїй?]. Для далшое відомости обложней крадежи... 
Василя цигана... на квестію взято. Ак.Неж.маг. 15. 

ОБЛУГЬ, с.м. Поле, оставленное под пар. Показовая намь 
облоги поорание и просомь засеяньїе. Кн.Луцк. 1565, л.194. Об- 
лугь на просо виорано. Дн.Марк. І, 225. 

ОБЛУДА, с.ж. Лукавство, притворство, лицемерие. Мл. 
Сл.52. Облуда заправдьі, облуда, и тінь щирости вь собі 
немаючая. Пал. 612. Масть досить на тому, же знаєте его 
облуди. Рук.хр. 196. Усмотрінь онь [Хмелн.] зь облудою и ши- 
дерствомь маєстату Королевского. Вел. І, 120. 

ОБЛУДНИКЬ, с.м. {пл. оЬІибпік). Лицемер, притворщик. 
Завжди правда мерзить облудника. Пал. 602. 

ОБЛУДНО, нр. Лицемерно, притворно. Человікь нікото- 
рий... потратиль все своє имініе живоучи облоудно. Пер.ев. 59. 
Слишишь и туть, отступнику, што мовить облудно оть тебе 
приведений Григорась. Пал. 917. 


11 ОБЛУДНОСТЕ, с.ж. (пл. оЬІшЗпозс). Притворство, лукав¬ 
ство, лицемерие. Бер. 71. Мл.Сл. 52. Людей [шалбіри] облуд- 
ностю своєю зводили. Рук.хр. 437. 

ОБЛУДНЬІЙ, прш. (пл. оМшіпу). Лицемерньїй, притворньїй, 
лукавьій. Бер. 71. Мл.Сл. 52. Облудний світь. Рук.хр. 150. Облуд¬ 
ний оть віри. АП. 1242. Науки облудние. Диар.Фил. 92. Облуд¬ 
ній листь. Вел. І, 132. 

ОБЛУЖЕНЬЕ, с.ср . Заблуждение. Мл.Сл. 52. Могло би ся 
туть, за оказією пригани тоей, показати, якь вь Римскомь 
костелі на науці правдивой сходить, и якь розмаитие вь немь 
найдуются облужєнья. АП.1660. 

ОБЛУПЕНЕЦЬ, с.м. Обрезанец (?). Для того обросло го¬ 
лову носить, аби бьіль розпий оть облупенца. АЮЗР. II, 212 
(И.Вьин.). 

ОБЛ^ЬГОВАТИСЯ, гл. Обязьіваться. Облігуемь ми зь жо¬ 
ною своєю... своимь коштомь ихь заступати . Арх.Мот. 22 (1712). 

ОБЛііКГЬ, ОБЛ^ЬКЬ, с.м . См . ОБЛИГЬ. Алексійцеви 
дань облікгь Петра Світового зятя, жеби доправиль на немь 
по тому облікгу 120 зол. Дн.Марк. І, 168. Же то єсть такая 
речь пудь чась меновите: должний на себе облікь даеть 
отдать совите. Клим. 167. 

ОБЛЮБЕНЕЦЬ, с.м. (пл. оЬІиЬіепіес). Жених. Мл.Сл. 52. 
Она мовить, я маю облюбенца. Рук.хр. 262. Христось облюбенець 
[Церкви]. Пал. 486. Матерія малженства суть тии особи соми, 
которіи поймутся, облюбенець и облюбеница. Гал. І, 33. 

ОБЛЮБЕНИЦА, с.ж. (пл. оЬІиЬіепіса). Невеста. Бер. 299; 
возлюбленная. Слушній било просити царства, нижли отцев- 
ской облюбеници. Рук.хр. 107. Облюбеницу міти зь Москви 
зичу. Диар.Фил. 109. Церковь, облюбеница Христова. Пал. 486. 
Матерія малженства єсть, зезволенье облюбенца и облюбеници. 
Гал. І, 33. 

ОБЛЯГТИ, гл. 1. Лечь. Облягли спати. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІІ, 178). 2. Осадить. Гуляницкій... Гадячое облігь. Л.С. 54. 

ОБЛЯЖЕНЕ, с.ср. Осада. През цілое літо мели нась в 
обляженю. Кн.Луцк. 1565, л. 312. 

ОБЛЯТА, с.ж. (.лт . оЬІаіа). Внесение, запись документа в ак¬ 
товую книгу. На прелесть правовірньїхь обляту тую до книгь 
урядовихь справлено. Пал. 954. 

ОБМАГАТИСЯ, гл. Вьіздоравливать, поправляться. Бувь я у 
Павла ключника, которий сталь обмагатись вь своей хоробі 
Дн.Марк. І, 160. 


12 ОБМАНА, с.ж. Обман. Лекс.11. 

ОБМЕЖУ, ОБМЕЖЬ, нр. 1. Смежно. Лісь, стоящий у 
Сошникові... обмежу ліс а Грицкова Пятникова. Арх.Мот. 7 
(1690). 2. Касательно. Тую ниву Семен Несьін копав и чистив, а не 
хто инший, чого обьмежь той нивьі сведомь Семен Борсукь. 
Ак.Бор. 6. 

ОБМЕНА, с.ж. Смена. Тьім конем Луцким обмена бьівала в 
Жукові. Пам. IV, отд. II, 144 (1545). 

ОБМИШЛЯТИ, ОБМИСЛИТИ, гл. 1 Обдумувать, обду¬ 
мать, заботиться, позаботиться. О военнихь не обмиииіяль 
потребахь. Рук.хр. 337. 2. Находить, найти, приискивать, при- 
искать. Цесарь для войска... обмислиль плату. Вел. І, 429. Яко 
отець сиротамь, осиротілой катедри Луцкой достойна обмис¬ 
лиль пастира. ІЬ. III, 406. 

ОБМОВА, с.ж. Возражение, ответ. Мьі, суд, вислухавши 
обьмовьі пана Ледницкого, заховьіваючися водлугь статуту, 
казали... Кн.Луцк. 1570, л. 187. Щожь я, нендзньїй робакь, за 
основу о собі дамь. Диар.Фил. 100. 2. Оговор, клевета, наговор. 
Бер. 63. Мл.Сл. 52. Я дей, уходечи невинное ославьі и людское 
обмови ку отказу естемь готовь. Кн.Луцк. 1564, л.44. 

ОБМОВИТИСЯ, гл. Переговорить, условиться. Обмовив¬ 
шися посполь и изволившися зь капитулою. Диар.Фил. 64. 

ОБМОВЛЯТИ, гл. 1. Пояснять. Тедьі поводове позваного 
позвомь листовнмь о тое все на роки тепереиініе вьішь ме- 
нованьїе запозвали, яко ширей тоть позовь вь собі обмовляеть. 
АЮЗР. II, 41 (1607). 2. = кого, наговаривать, клеветать на кого. 
Гал. І, 25. Мл.Сл. 52. 

ОБМОВЦА, с.м. {пл. оЬто\уса). Клеветник. Мл.Сл. 52. 

ОБМУРОВАТИ, гл. Обвести стеной. Обмуровати муромь 
[Фебн]. Рук.хр. 65. 

ОБМЬІШЛЕВАНЕ, -ЛЯВАНЬЕ, -ЛИВАНЬЕ, с.ср. Забота, 
попечение. До патріархи належить обмншлеване всіхь душев- 
ньіхь пожитковь. Пал. 603. КГрунтовной згоди межи подданими 
отцевское обмьішляванье зь всякою вдячностю и дякованьемь 
пріймуемо. АП. 1046. Тьіхь двухь манастнрей Виленьского и 
Менского спольное обмьішливанье обь всемь. АЮЗР. II, 69 (1613). 

ОБМЬІШЛЕВАТИ, гл. {пл. оЬтузІас). Стараться, забо¬ 
титься. Кони на подводьі три, будь зь возомь, будь безь воза, якь 
собі датироскажеть, давали и обмьішлевали. Диар.Фил. 143. 

ОБМЬІШЛЯНЕ, с.ср. (пл. оЬшузІапіе). См. ОБМЬІШЛЕ¬ 
ВАНЕ. Монастьіревь и церквій обмьпиляне. Пал. 603. 


13 ОБНАЖИТИ, гл. Обнажить; отрешить. Оного Ангола осу¬ 
дили, її зложили и оть ієрейства и оть щюну обважили. Пал. 
639. 

ОБНОСИТИ, гл. {пл. оЬпозіс). Вьщумьівать, клеветать. Креу- 
за отступникь небьілицу обносить. Пал. 589. 

ОБНОСИТИСЯ, гл. Даваться, представляться, толковаться. 
Покладаю тобі переди, німь отступникомь отповідати поч¬ 
ну, вьікладь тьіхь преложеньїхь словь Христовьіхь , которьій 
обносится чворакій. Пал. 340. 

ОБНОЧОВАТИСЯ, гл. Переночевать. Поганинь единь обно- 
човался вь костелі поганскомь. Рук.хр. 330. 

ОБНЯТИ, гл. Занять, овладеть. [Антоній и Феодосії] непо¬ 
далеку оть него [Иларіона] обняли собі гору. Рук.хр. 435. 
Подстаростій Пинскій... вь монастьірь зо всімь поіздомь вьі- 
халь и обняль. Диар.Фил. 86. Хмели... обняль свою вь Чигрині 
резиденцію . Вел. І, 157. 

ОБОБОЧНЬІЙ, прил. Живущий по обе сторони (Днепра). 
Всі обобочніи Украинцьі, братя наша, зь нами сполне на тебе- 
жь повстануть. Вел. II, 33. 

ОБОБРАТИ, гл. Избрать. Короля своего обобравши коро- 
новали. Рук.хр. 141. Обобрань зосталь на кролевство Жикгмунть 
Казимерь третий. Дн.Марк. І, 2. В.місто двохь квітовь обоб- 
раль за подобенство Дів і світила небесньш. Рад. 4. 

ОБОВЯЗОВАТИ, гл. Обязьівать. До заховання ихь [кано- 
новь] не обовязовали. Пал. 597. 

ОБОВЯЗОКЬ, с.м. Обязанность; долг. Іраклій до Хозроя 
послаль просячи о покой и на найподліе ся обовязки подаючи. 
Рук.хр. 337. Обовязокь вьізнаваючого. Пал. 1179. Тое єсть 
найдавнійшій присяги вашой обовязокь. Вел. IV, 273. 

ОБОДНИЦА, с.ж. [?]. Иміньице названое Плиса, вь Полоц- 
комь повіті, зь дворомь и зь подьданьїми, яко стоить вь 
ободьницьі мерничого нашого. АЮЗР. І, 33 (1507). 

ОБОЖАНИНЬ, с.м. Лицо, входящее в состав обоза. Спот- 
кали дей обоз немалий с попели,... нижли дей тих обожань 
почет немачий биль. Кн.Луцк. 1565, л. 75. 

ОБОЗНАВАТИСЯ, гл. Знакомиться. Зь мурзами Кримскими 
обознаватися. Вел. І, 47. 

ОБОЗНАНЯ, с.ср. (пл. оЬехпапіе). Знакомство. Лещенко зь 
Параскою... зчаста пидпиваючи по корчмахь, взявь такеє зь нею 
обознаня, що не пильнуючи своеи господи , завше ночуеть у 
Параски. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІУ, 180). 


14 ОБОЗНЬІЙ, с.м. Должностное лицо, обязанностью которого 
бьіло устройство воєнного обоза. Обозний великого князства 
Литовского. Диар.Фил. 142. 

ОБОЗНИЦСТВО, с.ср. Должность обозного. Вел. IV, 197. 

ОБОЗОВЬІЙ, прил . Обозньїй, относящийся к обозу. Сто¬ 
рожа обозовая. Рук.хр. 96. Козаки... не могучи тимь иітурмомь 
самого рушити обозового чола... на місто замковихь оть ставу 
тиль всю свою обернули силу. Вел. IV, 55. 

ОБОЗЬ, с.м. Обоз, лагерь. [Іаковь] розділіть людь свой, 
также и череди свои, овцьі и вольї, на два обози. Рук.хр. 21. 
Ігумена... сь кайдановь росковавши , до обозу запроважено. 
Диар.Фил. 151. [Михаиль Палеологь] коли виправшіся бьіль на 
войну, вь обозіумерь. Пал. 1024. 

ОБОЙГА, числ. (пл. оЬо^а). Оба, обоих, обойм. Финеесь... 
ухватиль рогатину и пробиль обойга разомь през крижи. Рук.лет. 
45. То на сеймі елекціи пришлой черезь всі стани Коронний 
обойга народу учинити будемо повинни. АП.1088. Однако жь 
того обойга чинити не хощеть. Вел. III, 209. 

ОБОЙСТЕ, с.ср. Обиход. Хуторь для обойстя своего 
построить. Арх.Мот. 32 (1730). 

ОБОКЬ, нр. Рядом. Обокь брами Дорогинское. Ак.Неж.маг, 3. 

ОБОЛЖЕНЕ, [НЬЕ], с.ср. (пл . оЬеІгепіе). Поругание. Обол- 
жене стану [митрополита]. АЮЗР. II, 59 (1610). 

ОБОЛОКОВАТИ, ОБОЛОКТИ, гл. Облекать, облечь, оде- 
вать, одеть, надевать, надеть. Оболокли его вь препрідоу. Пер. 
ев.18. Многокрестнихь стихаровь не оболокують. Пал. 682. 
Оболокли на себе шати черничіи. Рук.хр. 357. 

ОБОЛОКОВАТИСЯ, ОБОЛОКТИСЯ, гл. Облекаться, об- 
лечься, одеваться, одеться. [Ніякій человікь] во одініе не обо- 
локовался. Пер.ев. 42. Оболоктися вь одежду священническую. 
Рук.хр. 51. Церковь на крещеніи вь Христа оболоклася. Гал. І, 
153. Што некшталтовне, яко вь міхь, оболокся. АЮЗР. II, 211 
(И.Вьіш.)* 

ОБОЛОКЬ, с.м. Облако. Поставлю на оболокахь столицу 
мою. Лет.рук. 2. Голос за оболока прішол рекучи, се єсть синь 
мои вьзлюбленьньїй. Вол.ев. 59. Поднеслася [земля] зь турами и 
зьлюдомь турецкимь ажь подь оболоки. Рук.хр. 377. Вступлю на 
високость оболоковь и буду ровній Вишнему. Пал. 713. Два 
столпи зь оболоку білогоучиненіе. Вел. II, 372. 

ОБОЛОНА, с.ср. Круглое оконное стекло. Окон три з обо- 
лонами скляними у в олове. Пам. III, 69 (1566). Лехтарня скляная, 


15 вь ней оболонь скленьїхь три. Кн.Луцк. 1573, л.174. За кождую 
оболону за великую и малую, по полталяра грошовой плати 
[шкляреви]. Л.Мг.м. 50. Василь зь маляремь уговорился за каж- 
дую оболону платить по 4 зол. Дн.Марк. І, 197. 

ОБОЛОНКА, с.ж. Оболонка, плева, перепонка. Бер. 65. 

ОБОЛОННИКЬ, с.м. Стекольщик. Оболонникамь хочь малу 
створюсь хвачу, світовидньїе убо долають заслони якь мено~ 
вите всякій оболоньї. Клим. 224. 

ОБОЛОЧНЬІЙ, прил. Облачньїй. Столпь оболочньїй . Гал. І, 1. 

ОБОНПОЛЬ, нр. По обе стороньї. С\рія обонполь Іордана. 
Пал. 627. 

ОБОПОЛНЬІЙ, прил. Взаимньїй. До обополной любе і Вел. 
IV, 90. 

ОБОПОЛЬ, нр. По обе стороньї. Береги обадва обополь 
речки Яровицьі. Пам. IV, отд. II, 151. 

ОБОРА, с.ж. Скотньїй двор, хлев. Бидло тое до власное 
обори погналь. Кн.Луцк. 1562, л. 152. Обора для бидла. Рук.хр. 3. 
Изь обори копії води, овци у біднихь подданихь волочите. 
АЮЗР. II, 230 (И.Вьіш.). У него повни... комори и обори. Гал. І, 
105. Украдено вола зь обори. Ак.Копн.с. 40. 

ОБОРОГЬ, с.м. Скирд. Зь гумна стоги и обороги волочите. 
АЮЗР. II, 230 (И.Вьіш.). 

ОБОРОНА, с.ж. 1. Защита, оборона; покровительство. Бер. 
50. Мл.Сл. 52. Обороною Божіею и милосердіемь его святимь 
стоять статечне. Пал. 833. Взяль его подь оборону. Гал. II, 96. 
Азажь Іовь дармо служиль Богу , огородітесь его вь обороні 
своей. Рук.хр. 36. 2. Защищенное место, укрепление. Надолнихь 
людей не могли [жиди] до конца перемочи ихь, гдьіжь бьіли вь 
доброй обороні. Рук.хр. 65. Которий ся радь кохаеть в бесі- 
дахь и пянстві, той в своихь оборонахь, вь домахь, замкахь и 
иншихь найваровнійшихь місцахь без неслави бити не мо¬ 
жете. Рад. 67. 

ОБОРОННО, нр. Оборонительно. Мл.Сл. 52. До Пілявець 
оборонно уходити маеть. Вел. 

ОБОРОННЬІЙ, прил. 1. Оборонительньїй; укрепленньш, 
защищенньш. Якій міста оборонний, чили тежь необоронньїи. 
Рук.хр. 55. Тамь тверди оборонние густо седять. АП. 1802. 
Містце обороннеє то єсть, міло окопь готовій здавна. Вел. IV, 
235. 2. Охранньїй. Даємо и ми сей наиіь универсачь яко 
священнику тое церкви , такгь и братству оборонний. Ак.Н.Бр. 55 
(1687). 


16 ОБОРОНЦА, с.м. (пл . оЬгопса). Защитник; заступник, по¬ 
кровитель. Бер. 50, 106. Мл.Сл. 52. Не бойся, Аврааме, я естемь 
оборотна твой. Рук.хр. 15. Оборонца добрь церковньїхь. АЮЗР. 
II, 47 (1608). Мужебойцовь и кривоприсяжцовь оборонца. АП. 
1242. 

ОБОРОЬРЬНЯ, с.ср. Защита. Самь своимь животомь пола - 
гати со всіми людми на оборон ін я нашей землі; Премьіской. 
АЮЗР. 1,6(1408). 

ОБОРОНЯТИ, ОБОРОНИТИ, гл. Защищать, защитить. 
Бер. 50, 106. Мл.Сл. 52. Естли нас от пана Вгриновского не обо¬ 
ронить, тогдьі мьі вси знявшися проч пойдемь. Кн.Луцк. 1562, 
л. 101. Прійдеть Христось невидимо и оборонить нась оть того 
преслід ованя. Гал. І, 45. 

ОБОРОТНОСТЬ, с.ж. Оборотливость, расторопность, лов- 
кость. Оборотность язьїка, бойкость речи. Бер. 7. 

ОБОРОТНЬІЙ, прил. Превратньїй. Оборотное войньї щас- 
те. Пал. 881. 

ОБОРОТЬ, с.м. Обращение. Звіздьі и ихь обороть. Рук.хр. 
194. 

ОБОРОЧАТИ, гл . 1. Обращать. Вь пепель оборочаеть. Рад. 
31. 2. - до, обращать к кому. Дарьі себі данньїи, а до творца сво - 
его, оть которого взяли, оньїхь не оборочаючи, ужили зле 
волности своей. Рук.хр. 2. 

ОБОРОЧАТИСЯ, гл. Обращаться. Тіла... вь шпетньїхь 
оборочатися. Рук.хр. 4. Вігйвечь ся оборочаю, обращаюсь в 
ничто. Бер. 55. 

ОБОРУВАТИ, гл. Опахивать. Займи свои... одни оборували, 
друг і е концами обносили и рвомь окопували, кляками ограничали. 
М.П.Кр. 26(1773).^ 

ОБОРУЧНЬІЙ, прил . Владеющий одинаково правой и левой 
рукой. Оборучньїмь щастя пістованьемь. АП. 1010. 

ОБОСЛАТИ, гл. См. ОБСИЛАТИ 

ОБОСЛАТИСЯ, гл. Послать друг к другу. Прішавши вь 
пограничніе городи, между собою обослатся, и по обсилкі 
зьихавшися , покажеть брать брату тій господарскіи грамоти. 
Вел. II, 129. 

ОБОСТРОННЬІЙ, прил. Взаимньїй. Мл.Сл. 52. Присягаю 
обосторонною мирь утвердили. Л.С. 233. 

ОБОСТИСЯ, гл. Уколоться. Такь ся ему вь томь щастить, 
”якь голому вь кропиві'’. Куди ся обернеть, то наготою своєю 
ободеть. Пал. 589-590. 


17 ОБОЯТНЬІЙ, прил. {пл. оЬо^їпу). Равнодушньїй, безучаст- 
ньій, безразличньїй. Мніманями обоятнгши щитятся. Пал. 920. 

ОБРАДА, с.ж. {пл. оЬгаба). Совет. Якую ему Семену вь томь 
прошеній дати обраду. Вел. III, 195. 

ОБРАДИТИСЯ, гл. Решить советом, посоветовавшись. Пре- 
то ужесмо всі; такь старшій , яко и найменшій на тое 
обрадилися, ижь нічого наймити надь комисію куруковскую не 
втягаємо, ані; тежгь призволяти не призволяємо . Вел. IV, 255. 

ОБРАЖАТИСЯ, гл. {пл. оЬгагас зі$). Оскорбляться. Мл.Сл. 
52. Десять абовімь то посльїшавиїи ображатись за то на тьіхь 
двохь. Пал. 462. 

ОБРАЖЕНЬЕ, с.ср. (пл . оЬгагепіе). Оскорбление. Обра¬ 
женеє правь нашихь. АЮЗР. І, 66 (1524). 

ОБРАЗА, с.ж. {пл. оЬгага). Оскорбление, обида. Всіхь мо- 
ихь винь и образь , прошу запомніте. Сак. 35. Непостижность 
вь томь скритой справи Божей обачивши, зь образою сумнінья 
своего. Пал. 798. 

ОБРАЗИТИ, гл. {пл. оЬга7Іс). 1. Оскорбить, обидеть. Вонт- 
пиль у води сопротивленія на пущи, и мене тьімь образиль. 
Рук.хр. 61. Маестать Божій образити. Гал. І, 27. Еслимь кого 
образиль, молю вась простите. Сак. 35. 2. Повреждать, по- 
вредить. Римлянинь образиль Кастора вь тварь стрілою. 
Рук.хр. 225. Образили его [св. Герасима] толко на очахь але ихь 
не вилупили. Пал. 761. 

ОБРАЗЛИВЕ, нр. {пл. оЬгаг1і\УІе). Оскорбительно. Невіста 
мужа за дітородний члонокь образливе порвала. Рук.хр. 62. 

ОБРАЗЛИВБІЙ, прил. {пл. оЬга 2 Іі\¥у). Оскорбительньїй. 
Вшодиіи у светлицу, жону мою... соромотил и на мене самого 
слова собра(з)ливьіи и доброй славе дотькливие мовиль. Кн.Луцк. 
1576, л. 354 об. 

ОБРАЗОБОРЕЦЬ, с.м. Иконоборец. На збориску образо- 
борцовь. Пал. 564. 

ОБРАЗОБОРСКІЙ, прил. Иконоборческий. Кацерство об- 
разоборское. Рук.хр. 353. 

ОБРАЗОБОРСТВО, с.ср. Иконоборство. Мандате на обра- 
зоборство видаль. Рук.хр. 347. 

ОБРАЗОБОРЦА, с.м. Иконоборец. Германь... образобор - 
цамь моцно спротивлялся. Рук.хр. 348. 

ОБРАЗЬ, с.м. Изображение, портрет, картина. Князь Мос- 
ковскій впросіть ихь: если мають образь его у себе малеваний? 
АЮЗР. II, 112(1494). 


18 ОБРАННЕ, с.ср. Одежда, убор. Пошить обранне и рука¬ 
вички. Дн.Марк. II, 221. 

ОБРАНЕ, -НЬЕ, -НЯ, с.ср. Избрание, вьібор. По войсковому 
обраню учинень бьіль вь войску Запорожскомь Гетманомь 
Ивашко Виговскій. Вел. І, 421. Петрь... чиніть раду и обранье, 
кого бьі на містце Іюдино апостоломь учинити. Пал. 1130. 
Виску па обранье. АП. 1464. [Его цар. вел.] зезволиль бьіти чорной 
раді на обраня одного совериіенного гетмана. Л.С. 74. 

ОБРАТИСЯ, гл. Вьізваться, виступить. Обралося зь це- 
саромь рицерства грецкого до трохь тисячь, сь которими 
Турковь поткавши биль. Рук.хр. 379. 

ОБРАТОВАТИ, гл. Спасти. Обратоваль місто Кеиль. 
Рук.хр. 94. 

ОБРИДИТИСЯ, гл. Надоесть, опротиветь. Конста... уже 
Царигородскому и иншому людовьі для оной ереси монотолицкой 
обридился. Рук.хр. 343. 

ОБРИДЛИВОСТЕ, с.ж. См. ОБРЬІДЛИВОСТЬ Много 
[схизма] зь себе обридливости маеть. Пал. 731. 

ОБРИДЛИВЬІЙ, прил. Отвратительньїй, омерзительньш. 
Бер. 205. Мл.Сл. 52. 

ОБРИДЛЬІЙ, прил. См. ОБРЬІДЛЬІЙ. Схисма... єсть речь 
сама черезь себе обридлаа. Пал. 731. Обридлая пьіха. АП, 1548. 

ОБРОБИТИСЯ, гл. Окончить работьі. Врадники наиіи, об¬ 
робившися от пашни, ув осень а на весьне стави и сажавки 
подданьїми будовати мають. Пам. II, 524 (1556). 

ОБРОКЬ, с.м. 1. Плата, жалованье. Довольни боудете об¬ 
роки вашими. Пер.ев. 31.2. Корм (для лошадей, ослов). Шафарь 
даль осломь ихь оброкь. Рук.лет. 24. Ба и конь барзо тлустий 
прудко уставаеть, КГди му жолнерь оброку завше недодаеть. 
Сак. 37. 

ОБРОСЛЬІЙ, прил. Обросший. Оброслая голова. АЮЗР. II, 
212 (И.Вьіш.). 

ОБРОСНУТИСЯ, гл. (пл. оЬгозп^с). Обрасти. Да не оброс- 
нуться глави помертвімь. Рк.хр. 52. 

ОБРОТНЬІЙ, прил. {пл. оЬгоІпу). Ходкий, легкий на ходу. 
Коло єсть обротное и нестатечное. Гал. І, 138. 

ОБРОТЬ, с.м. {пл. оЬгої)- См. ОБОРОТЬ. Мой милостивий 
пань, тихь горнихь обротовь обротови, прикчадомь другихь, не 
подлегаешь. АП. 1008. Обротами нині небесними кируешь. 
Пр.Мн. 50. 


19 ОБРОТЬ, с.ж. [Недоуздок, веревочная узда без удил]. Жьідь 
[мьітникь] вь него оброть сь клячи за мьгто взяль. Кн.Луцк. 
1573, л. І45. 

ОБРУБЬ, с.м. (пл. оЬг^Ь). Предел, граница; участок. Оть 
того де болота Сохачова наиіь обрубь идеть тою жь стругою 
ажь до ріки Пиньї. АЮЗР. II, 85 (1633). 

ОБРУСЬ, с.м. Скатерть. Образь чій на стіні білой или 
на обрусі различними це і тами вираженій. Вел. III, 370. 
Обрусовь гладкихь штукь 15. Дн.Марк. III, 285. Даньї ткатись 
цехмистру ткацкому обруси. Дн.Хан. 108. 

ОБРУЧКА, с.ж. [Кольцо, браслет]. Поясь яко обручка. 
Кн.Луцк. 1565, л.316. 

ОБРУЧНИКЬ, с.м. Обрученньїй. [Марія] отдана їосифови 
обручнику своєму. Рук.хр. 185. 

ОБРУШИТИСЯ, гл. Восстать, возмутиться. Вси Римляне 
обрушилися на кроля за тойучинокь. Рук.хр. 143. 

ОБРЬІДИТИ, гл. Возбудить, внушить, отвращение. Не 
відаю, хто такь вашои княжои милости обрьідаль еі [церковь] 
и омерзиль. Боб. 323. 

ОБРЬІДЛИВОСТЬ, с.ж. (пл. оЬггус!1і\Уо$с). Мерзость, гнус- 
ность. Власньїе Грекове таковое обрьідливости не чинять. АЮЗР. 
1,282(1598). 

ОБРЬІДЛЬІЙ, прил. Отвратительньїй, омерзительньїй, гнус- 
ньій. Обрьідлое имя. Пал. 712. 

ОБР'кЗАНЕЦЬ, с.м. Обрезанец. Подобиійшая бьі речь оть 
родичовь таковьіхь обрізанцовь обьіску и помовенью бити. 
АЮЗР. І, 108 (1540). 

ОБР'кЗАНСТВО, с.ср. Обьічай обрезания. Вь Турецкое об- 
різанство впадаеть. АЮЗР. II, 221 (И.Вьіш.). 

ОБР^ЬЗОКЬ, с.м. Обрезок; крайняя плоть. Забиль [Давидь] с 
філістиновь и принесль по нихь обрізки Саулови. Рук.хр. 92. 

ОБРЯДОКЬ, с.м. Треба. Излииінихь доходовь за обрядки 
церковнія не вимогаль . Ак.Н.Бр. 23 (1723). 

ОБСИЛАТИ, ОБОСЛАТИ, гл. Разослать многим, всем 
отослать. Симь листомь моимь Вашу Превелебносте обсилаючи, 
зичу того упрейме, абись Ваша Превелебносте многолітно 
здравствоваль. Вел. III, 383. Господарь Волоскій... обослаль его 
[короля Полского] виномь, медомь и стома дородними яло- 
вицами. іЬ. І, 148. Зятя его обослано зь дому моего дробиною, 
хлібомь и водкою. Дн.Хан. 120. Учувши тое матка, обослала 
заразь всіхь паней, просячи до себе на пораду. Рук.хр. 148. 


20 ОБСИЛОКЬ, с.м. Посьілка, послание (?). Отець нам^с- 
тникь Красногорскїй и старшина чорнуская бьіли у мене зь 
обсилками . Дн.Марк. І, 183. 

ОБСИЛЬ, с.м. Обослание (?). По обсилу, подлугь поселеного 
звичаю, вислано будеть его [посла] зь покармомь. Вел. II, 124. 

ОБСКОЧИТИ, гл. Окружить. Подь брамою мя обскочили. 
Диар.Фил. 94. 

ОБСТАЛЕВЬІВАТИ, ОБСТАЛЕВАТИ, гл. (пп. оЬзІаІошас). 
Укреплять, укрепить, утверждать, утвердить, обеспечить. Голоси 
ихь потиху обстапевьівати моцно звикь. АП. 1632. Тьіи тедьі 
варунки и на конфедерацій принявши и докладний обсталевавши, 
кролеве ихь милости Полскіи, одинь по другомь щасливе на 
кролевство наступуючи по Августі^ Генрихії... за присягою при - 
обіїцати рачили заховати ві;ру святую. Диар.Фил. 126. Возшу- 
мФли били знову его Кочубея на писарскомь уряду обсталевати. 
Вел.III, 443. 

ОБСТРУКЦІЯ, с.ж. (ш.оЬ$ігикс]а). Завал, запор. Она гімФ- 
еть боль вь правомь боку зь обструкцією печонки и селезенки. 
Дн.Марк. II, 277. 

ОБТЕКТИ, гл. См. ОБТІКАТИ. 

ОБТОЧИТИ, гл. (пл . оіосгус). Окружить. Сарацини маюе 
войско заразь обточили. Рук.хр. 373. Ихь [Персовь] войско 
Римское обточило. Рад. 53. Ярославь и городь на горі; при цер¬ 
кви святої Софіи збудоваль биль, и валами великими обточіть 
его. Пал. 1009. 

ОБТЬІНИТИ, гл. Окружить (плетнем). Вь гумне клуня ти- 
номь обтиненая. Кн.Луцк. 1571,л.213. 

ОБТІКАТИ, ОБТЕКТИ, гл. Обходить, обойти. Яко апос¬ 
толи обт г ккати городи. Пам. І, 127 (1621). Проповідь всю 
поднебесную обтекла. Пал. 450. 

ОБТЯЖАТИ, гл. Обременять. Бер. 158. Мл.Сл. 52. Людей 
великими данинами обтяжаль. Рук.хр. 382. Роботами обтя- 
жають. Л.С. 154. 

ОБТЯЖАТИСЯ, гл. Обременять себя. И що орда узяла била 
живого неволника жолнФрства, усе приказапь вистинати, жеби 
ся орда не обтяжала. Л.С. 31. Для далшого походу и войни не 
обтяжались Татаре. Гр. 114. 

ОБТЯЖЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Обременение, отягощение. Што 
тедьі... инша єсть мовити, вели кроль маеть моць суженя ап¬ 
еляцій, а иниіая - если той моци заживати не єсть зь обтя- 
Женьемь подданьїхь. Пал. 592. 


21 ОБТЯЖЛИВЕ, нр. (пл. оЬсі^ 2 Іі\¥Іе). Обременительно, тягос- 
тно. Заховатися подданьїмь наиіимь ласкаве, а не обтяжливе. 
АЮЗР. І, 72(1527). 

ОБТЯЖЛИВОСТЕ, с.ж. (пл. оЬсі^.2іі\уо5с). Обременитель- 
ность, обременение, отягощение. Кь подданньїмь наиіимь та- 
мошнимь добрьімь захованьемь безь обтяжливости ся заховати. 
АЮЗР. І, 117. Иичого ку кривди и обтяжливости вечньїми часи 
чинити. Пам. IV, 48. 

ОБТЯЖ^ЬЛЬІЙ, прил. Обремененньїй; исполненньїй. Людь 
обтяж ілеіи злостію. Рук.хр. 129. 

ОБУВЕНІЕ, ОБУВЬЕ, с.ср. (пл. оЬишіе). Обувь. Обнажать 
нозі зь обувенія. Рад. 21. Вь дому безь обувья сідають. Рук.хр. 
395. 

ОБУДИТИ, гл. Разбудить. Пришедиіи ангель обудиль его. 
Рук.хр. 114. 

ОБУДОВАТИ, гл. Обстроить. Обудоваль тогда Давидь 
Сіонь вколо. Рук.хр. 99. 

ОБУДОВ^ЬЛЬІЙ, прил. Овдовевший. Хоружая войсковая 
енералная... зоставиш обудовілою, просила нась, ижь бьісмо сь 
осиротілими ся дітми, приняли вь гетманскую нашу оборону . 
Арх.Мот. 26 (1721). 

ОБУЖАТИСЯ, гл. Пробуждаться. Зо сну ся одужають. Пал. 

824. 

ОБУРИТИСЯ, гл. Возмутиться. Міщане, обурившися, 
онихь [орду] за місто вигнали. Л.С. 120. 

ОБУТИ, гл. Обуть, надеть (обувь). Обути на себе постоли. 
Вел. IV, 62. 

ОБФИТЕ, нр. (пл. оЬГісіе). Обильно, изобильно. Мл.Сл. 52. 
Благословенство святое обфите вьільется. Диар.Фил. 114. 

ОБФИТОВАНБЕ, с.ср. (пл. оЬГіГо\уапіе). Избьіток, достаток. 
Ласки обфитованье. Пал. 534. 

ОБФИТОСТЬ, с.ж. (пл. оЬїїЮ$с). Обилие, изобилие. Мл.Сл. 
53. Великосте обфитости вигубить великосте недостатку. 
Рук.хр. 27. Обфитосте ласки Божеє. Пам. І, 64 (1633). Знову 
овощь и ягоди вь поляхь породилися, которихь власне яке середь 
літа обфітосте великая била. Л.С. 160. 

ОБФИТЬІЙ, прил. (пл. оЬШу). Обильньїй, изобильньїй. 
Мл.Сл. 53. Обфитеїи слезеї. Пал. 1023. Вь богатстві вічномь 
царь обфитеїи. Пр.Мн. 13. 

ОБХОДИТИ, гл. (пл. оЬсЬобхіс). Праздновать, соблюдать. 
Свята святити и обходити. АЮЗР. II, 180 (1584); АП. 1104. 


22 Смерть мою вмісті радостного праздника будуть обходити. 
Рук.хр. 186. Вьі безь мене рушатися и сеоей повинности об¬ 
ходити не можете. Пал. 491. 

ОБХОДНИКЬ, с.м. Посол, легат. Бер. 271. Боголюбезньїмь 
епископомь и обходникомь и иньїмь всімь явно обвіщено било. 
Пал. 561. 

ОБХОДЬ, с.м. (пл. оЬсЬбсІ). Обряд; празднование. А тело 
моє грешное передь церквою... поховати мають, учинивши 
обходь по обьічаю нашому хрестиянскому. Кн.Луцк. 1573, л. 256 
об. Уживане всякихь обходовь церковнихь. Диар.Фил. 69. Схисму 
вь церковь Христову впровадили , церковь заходнюю оть всходной 
обходомь таемницьі еухаристіи оторвавши. Пал. 781. 

ОБХОЖЕНЬЕ, с.ср. {пл. оЬсНосігепіе). Празднование. Мл. 
Сл. 53. Обхоженье свять. АП. 1102. 

ОБЦАЛИКЬ, с.м. [Сапожньїй инструмент]. Клим. 219. 

ОБЦИРКЛОВАТИ, гл. Очертить, обозначить кругом. Мой 
кгрунть єсть вь собі обциркловань. Пр.Полт.с. 70. 

ОБЦОВАНЕ, -НЬЕ, с.ср. {пл. оЬсо\уапіе). Общение, знайом¬ 
ство, сношение. Зь Богомь обцоване міти. Рук.хр. 169. Обцоване 
со Христомь. Пал. 461. Оть сполку и обцованья людей учьсти- 
вьіхь вьілучаемь [Йвана]. АЮЗР. II, 34 (1605). 

ОБЦОВАТИ, гл. {пл. оЬсошас). Водиться, знаться, иметь 
сношение. Мл.Сл. 53. Зь невісткою своєю обцовати голошень 
биль. Пал. 726. Тьіи, которьіи бьі сь такими обцовали нехай 
будуть прокляти и отлучени. АП. 1190. 

ОБЦЬІЙ, прия. {пл. оЬсу). Чужой, посторонний. Обций чело- 
вік~ь. Рук.хр. 28. По знесенню н г ікоторихь> обцихь оп г іній. Пал. 347. 

ОБЧИНА, с.ж. [Ср.руминск. бЬсіпа «вершина, гребень горьі, 
холм»] На устье Ходосова обчиною горою до Волуйце... на верхь 
Волуйце обчиною , алить до пасеки, а обчиною поперекь на 
стожки. АЮЗР. І, 9 (1424). 

ОБЧІЙ, прил. См. ОБЦЬІЙ. Обчій челов г ікь. АП. 1146. 
Обчий человікь, невписаний до того братства ихь пришоль. 
АЮЗР. І, 105 (1539). 

ОБШИРНЕ, нр. Обширно, пространно. Предмова обширне 
мудрая. Рук.хр. 354. 

ОБЬЯВЕНЕ, с.ср. {пл. оЬуашіепіе). См. ОБЬЯВЛЕНЬЕ. 
Очутившася Соломонь обачиль, же то било обьявене Божское. 
Рук.хр. 107. 

ОБЬЯВИТИСЯ, гл. Явиться; обнаружиться, открьіться. 
Обьявился имь , кто єсть, Рук.хр. 166. 


23 ОБЬЯВЛЕНЬЕ, с.ср. Откровение. Іоаниь светьт виділь во 
Обьявленью своемь яко новий Іерусалимь соходящьій со небесь. 
АЮЗР. II, 64 (1610). Того то непорушного фундаменту твер¬ 
досте бл. Петрь не зь тіла и крьве але зь обьявленья Отца 
небесного до вьізнаня подань . Пал. 347. 

ОБЬІБРАТИ, гл. Ввібрать, избрать. Маріа бо доброую часте 
обеїбрала которая же то не отгтется от неи. Пер.ев. 49. Самії 
собі; обьібрани противитися Богу Творцу . Пр.Мн. 7. 

ОБЬІВАТЕЛБ, с.м. (пл. оЬу\уаіе1). Житель, гражданин. 
Мл.Сл. 53. Сторгована у обеївателевь зе.мли пляць. Рук.хр. 107. 
Апостоль Павель учиншся обьівателемь Решскимь. Гал. II, 32. 

ОБЬІРУЧЬ, нр. Обеими руками. Оного на земли поваливши, 
обухами, шаблями обеїручь били , мордовали. Кн.Луцк. 1638, л. 
687. 

ОБЬІСКАНІЕ, с.ср. Расследование, рассмотрение. На - 
прьвій обеїсканіе вчинихомь о стаді пастеїрства нашого. 
Вил.Соб. 8. 

ОБЬІСКЬ, с.м. Предварительное исследование дела (в копн. 
судах). 

ОБЬІСЛАТИ, гл. См. ОБОСЛАТИ. Ихь живностью обьіс- 
лаль. Рук.хр. 81. 

ОБЬІЧАЙ, с.м. Нрав. Мл.Сл. 53. Бьіль плюгавеїхь и спрос- 
неїхь обеїчаевь. Рук.хр. 368. Жадньїмь обьічаемь, никаким 
образом. Жаднеімь обьічаемь не буду проклинань землі для че- 
ловіка , Рук.хр. 8. Будованя жадньїмь обьічаемь уборонити... 
если не могь. Ак.Копн.с. 46. 

ОББЇЧАЙНЕ, нр. Обьїкновенно. Слухаючи ихь обьічайне 
имь вірять. АП. 1252. 

ОБЬІЧАЙНОСТЬ, с.ж. Благонравие. Мл.Сл. 53. 

ОББІЧАЙНЬІЙ, прил. Благонравньїй, приличньїй. Панна 
обьічайная. Рук.хр. 76. 

ОБИРАТИСЯ, гл. Заниматься. Исавь грубьш, недбальш, 
обірапься околоролі имисливства. Рук.лет. 16. 

ОБ*СИТИ, гл. (пл. оЬіезіс). Повесить. Поймавши прота, 
обісили. Пал. 1021. 

ОБііСИТИ СЯ, гл. (пл. оЬіезіс 5І$). Повеситься. Воєвода 
тоть з роспачи самь на звониці в маетности своей обісился. 
Рук.хр. 449. 

ОБМАСТИТИСЯ, гл. См. ОБВііСТИТИСЯ АЮЗР. І, 26 
(1500). 


24 ОБ'ЬСТКА. с.ж. [Извещение, уведомление?]. Маеть обмот¬ 
ки грошь дати. АЮЗР. І, 26 (1500). 

ОБііТНИЦА, с.ж. (пл. оЬіеїпіса). Обещание. Мл.Сл. 53. 
Лекс. 9. Я пошлю обітницоу отца моего на вась. Пер.ев. 78. 
Обітницою своєю нас тушили. Пам. IV, отд. II, 63 (1545). 
[Авраамь] помяталь о біт ницу Божую, же его потомство м іль 
розмножити, яко песокь. Рук.хр. 18. Чинить обіітницу, же 
хощеть збудованій Церковь свою на віірі >. Пал. 353. Хмелницкій 
одержаль устную обіітницу, же всі зь нимь ... пойдуть сполне 
противь Поляковь. Вел. І, 61. Протопопа ніжинскій Симеонь... 
ведлугь обітниці своей... не захотіль зостати чернцемь. Л.С. 
134. Василенко прислаль коня сивого по давней обітниці. 
Дн.Хан. 21. 

ОБ'кТОВАНЬЕ, с.ср. Обещание. Мл.Сл. 53. 

ОБіїЦАНЬІЙ, прил. (пл. оЬіесапу). Обещанньїй; обетован- 
ньій. Земля обіцаная. Гал. 16. 

ОБ4ЦАТИ, ОБ4ЩОВАТИ, гл. (пл. оЬіесас, оЬіесо\уас). 
Обещать. На собі камени Христось Господь церковь свою 
збудовати обіцаль. Пал. 349. [Усмей] аманатовь оть себе при¬ 
слать обіцаль. Дн.Марк. II, 52. Обіцую тедьі ласкамь ваиіимь 
на тьімь казанію показати подобенства. Гал. І, 1. 

О БііЦО В АТ ИСЯ, гл. (пл. оЬіесо\уас зі^). Обещаться. Обіцу- 
ется южь больше гріха не чинити. Гал. І, 31. 

ОБМІНЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. (пл. оЬіезгепіе). Повешенье. Ска¬ 
зано ихь на обішене, и повішено. Рук.хр. 154. 

ОБЯВЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. (пл. оіца^іепіе). 1. Обьявление, 
заявление, открьітие. Онь [младенець] заразь удался до обявеня 
трехь пересторогь, которьіи ему отець, умираючи, до захованя 
подаль. Рад. 84. 2. Откровение. Мл.Сл. 53. Виділь се. Іоань Бо- 
гословь вь обявеню [ангела]. Гал. І, 218. 

ОБЯВИТИ, гл. Открьіть, обнаружить, показать, указать. 
[Еліазарь] просиль Бога, абьі ему жону годную для Ісаака 
обявиль. Рук.лет. 15. 

ОБЯВИТИСЯ, гл. Обнаружиться, открьіться. Чого п.п. Чер- 
няки, ижь не довели правдою, туть значне обявилося. Пр.Полт.с. 
74. 

ОВАКІЙ, прил. Иной, другой; сякой. Биймо, бьіймо овакого 
сьша. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХУ, 431). 

ОВДЕ, (-"Ь), нр. (пл. олусігіе). Туда; там. Турчинь... не 
ставился, ані войска не пустіть овде. Льв.лет. 250. Гді гдьі ся 


25 


ему радо показало , їсть и пьеть, а овдіі одно на мьісли . Пал. 
1061. 

ОВДОВ'кЛЬІЙ, прил. Овдовельїй; опустельш. Овдовілая 
Луцкая и Острожская епископія. Вел. III, 297. 

ОВД"к, нр. ( пл . отігіе). См. ОВДЕ. Там. Овдк одно на 
мисли . Пал. 1061. 

ОВО, в вираж. ОВО ЗГОЛА, нр . ( пл . о\ує 2§о1а). Одним 
словом, короче сказать. Ово згола вь всемь воли моего Бога Іисуса 
Христа чинити предсявзялемь. Диар.Фил. 144. 

овоць, с.м . (пл. о\уос). Плод. Зь Т кль овоць зь дерева за¬ 
казаного. Гал. І, 8. 

ОВОЩНЬІЙ, ОВОЩОВЬІЙ, прил. Фруктовьій. Дерево 
овощное. Рук.хр. 217. Огородь овощовий. Пам. І, 152. Садь ово- 
щовий. АЮЗР. II, 25(1612). 

ОВТОРКОВЬІЙ, прил. - день. Вторник. Пам. IV, отд. II, 39 
(1545). 

ОВЧАРЬ, с.м. Овчар, овечий пастух. Вел. IV, 273. 

ОВЧАТКО, с.ср. Ягненок. Мл.Сл. 53. 

ОВЧЯ, с.ср. Ягненок. Овчя или козля у гдьі родишся , да бу- 
деть подь маткою своєю седмь дній. Рук.хр. 52. 

ОВШЕКИ, нр. (пл. о\¥$ 2 екі). Совсем, совершенно; действи- 
тельно. Мл.Сл. 53. Всю овшеки... краину летаючи обишоль. Пал. 
442. Овшеки паи г кстникь егоІосифь Суртарекль... Диар.Фил. 54. 

ОВШЕМЬ, нр. (пл. о\у$ 2 ет). Напротив того; именно; ко¬ 
нечно, разумеется. Ничогомь до тебе не мовиль и, овиїемь, 
фрасуюся на вась, же ся дармо волочимь. Диар.Фил. 56. Овшемь 
скромносте нашя аби била вс г кмь людемь явна. АП. 1014. 
Овшемь просить Бога Отца своего, жеби имь той гріїхь 
перебачиль. Гал. І, 77. 

ОВЬІЙ, мест. Иной, другой. Аби самовладство вь церкви 
Христовой зь особи Петра святого апостола вьіставати могли 
вь доводахь , отступникове наші*, поступуючи овий, якоби 
незвитяженьїй, з імене "Куфа” взятий аг§итепі. Пал. 380. 

ОГАРЬ, с.м. (пл. 0 £аг). Борзая собака. Послано 2 пари 
огаровь. Дн.Марк. І, 39. 

ОГИДА, с.ж. Позор, бесчестие, поношение. Правовіірнихь 
до себе тягнуль а на огиду Костантія... приводиль, називаючи 
его предь ними аріаниномь. Рук.хр. 282. Презь тую ихь огиду , 
могли противь сердца оть правди отводити. Пал. 796. Вь огиду 
подавати, подати, позорить, бесчестить. Вь огиду подають и 
преслядують правовий ихь христіань. Диар.Фил. 92. Оную 


26 [релію] покинувши вь огиду подати. АП. 1042. Вь огиду при¬ 
вести, внушить отвращение. [Діаволь Словенскій язьїкь] вь 
огиду и ненависть приведете. АЮЗР. II, 210 (И.Вьіш.). За - 
фрасовалисте мене и привели вь огиду хананейчикомь. Рук.хр. 
23. 

ОГИДЖОВАТИ, ОГИДИТИ, гл . Осквернять, осквернить. 
Мл.Сл. 53. Огидити місца святій. Рук.хр. 252. 

ОГЛАГОЛНИКЬ, с.м. Обвинитель. Киликіань самь зь де- 
сетма епископьі, оглаголниковь своихь, до Риму попльїль. АП. 
1520. 

ОГЛАДАН’Е, с.ср. Осмотр. На огладан’е того трупу за¬ 
битого браль вижа. Кн.Луцк. 1562, л. 62 об. 

ОГЛЕДАТИСЯ, гл. Оглядьіваться; — на кого, бояться. Рьіга 
місто, на которое не только иниііе міста, але и вся земля 
Лифляндская огледается. АЮЗР. II, 173 (1571). 

ОГЛЯДАНЬЕ, с.ср. Созерцание. Збавленіе вічное, которое 
належить на огляданью лица Божого. Гал. І, 22. 

ОГЛЯДАНЬЕ -СЯ, с.ср. - на, внимание, принимание в со- 
ображение. Мл.Сл. 53. Нехай в.м. рушить огляданьяся на віру, 
сумнійья и почтивости вати. АП. 1796. 

ОГЛЯДАТИ, гл. Созерцать, видеть, обозревать. Зстарілся 
вь чужой земли, а своей до емер ти не оглядаль. Пал. 946. Світь 
славьі твоеи явно оглядати. Пр.Мн. 17. 

ОГЛЯДАТИСЯ, гл. Оглядьіваться; побаиваться. Азажь не 
бьіль утіхою и подпорою всімь правовірньїмь? азажь не 
оглядалися всіпротивньїи. Л.М.Г. 41. 

ОГЛЯДНОЕ, с.ср. Плата за осмотр. Ездили до судна и оний 
осмотр івши оглядного мастерамь далемь полкопи. Дн.Марк. І, 
274. 

ОГЛЯДОВАТИСЯ, гл. См. ОГЛЯДАТИСЯ На Украинскіи 
повоженя оглядоватися муиіу. Вел. III, 121. 

ОГНЕВИЦА, с.ж. Горянка. Бер. 42. Самь тежь впаль вь 
огневицу. Рук.хр. 186. 

ОГНЕННЬІЙ, прил. Огненньїй; огнестрельньїй. Безгрішно 
єсть... и зь огненньїхь оружий часомь вьталяти. Клим. 211. 

ОГНЕПАЛНЬІЙ, прил. Огнедьішащий, огненньїй, пламен- 
ньій. Огнепалная смерть. АЮЗР. II, 230 (И.Вьіш.). Засаду вь ней 
ньіні столицу свою Огнепалную Любовь твою. Пр.Мн. 40. 
Роспусти огнепалньш стріли свои. іЬ. 23. 

ОГНИВО, с.ср. (пл. о£піт>). Звено. На кшталте огнивь 
ланцуховьіхь споеньї суть. АП. 1022. 


27 ОГНИКЬ, с.м. Рожа (болезнь). От огнику: сметану; топко 
би не очень кислую смішати з сажею и мазати. Л"кч. 35. 

ОГНИЛЬІЙ, прил. Гнилой. Огнильїи зубьі. Пр.Мн. 150. 

ОГНИСКО, с.ср. Костер, очаг. Бер. 100. 

ОГНИСТЬІЙ, прил. Огнистьій, огненньїй; пламенньїй; огне- 
стрельньш. Огнистий возь. Рук.хр. 118. Чистець душамь по 
смерти огнистий. В-правді же огнистой стрелби боятся. Л.С. 
88. Диар.Фил. 129. Оружжа огнистое. Гр. 247. Огнистая 
стрілба. Рад. 43. 

ОГНИСТО, нр. (пл. оопізсіе). С жаром, пьілко, пламенно. 
Мл.Сл. 53. На потужного, звязлого и огнистого - огнисто тежь 
наступовати потреба бьіло. Вел. IV, 216. 

ОГНОИТИ, гл. Покрьіть навозом; осквернить. Огноити 
дворь. АЮЗР. І, 79 (1531). Образь Божій огноили есте . АЮЗР. II, 
226 (И.Вьіш.). 

ОГОЛИТИ, гл. Обрить. Оголіть голову свою. Рук.хр. 36. 
Взявши мічь, оголивь собі; голову и бороду. Гал. І, 159. 

ОГОЛОДНііТИ, гл. Проголодаться. Не вати мил ос ти ли 
алчнихь оголодніетеї АЮЗР. II, 229 (1545). 

ОГОЛОСИТИ, гл. См. ОГОЛОШАТИ 

ОГОЛОСИТИСЯ, гл. Обьявиться, возвеститься. Того 
тежь року білая голова світу оголосилася зь предивною 
мудростію. Рук.хр. 308. Оголосился соборь вь Берестью. АП. 
1776. 

ОГОЛОСКА, с.ж. Огласка. [Я] монаршую милость отдаль 
ему [Палію] и полчаномь его тихо, безь жаднои оголоски. Вел. 
III, 206. 

ОГОЛОТИТИ, гл. (т. о§о!осіс). Обнажить, ограбить. Ихь 
пречь вь Великую Росію вислано зо всего оголотивши. Вел. II, 161. 
Виговскій... Полтаву... оголотиль. іЬ. І, 333. 

ОГОЛОШАТИ, ОГОЛОСИТИ, гл. Обьявлять, обьявить, 
возвещать, возвестить. Тую науку, взятую оть Бога, оповідали и 
оголоиіали. Пал. 360. Віру бозства Христова напервііі оказало 
оголосіть. іЬ. 357. Хмели... казаль гасло тое оголошати, ижь, 
казаль до Пічявець оборонно уходити маеть. Вел. IV, 61. 
Цесарь... противь Шведовь оголосивши войну, виправіть... войска 
подь Щетинь. ІЬ. І, 61. 

ОГОЛОШЕНЕ, [ НЬЕ|, с.ср. Обьявление. Бер. 19. 

огонокь, с.м. Хвостик. Дани до роблення Максиму 
шапочнику два муфи з медведя для мене и для Василка, а для 
паней з огонковь куничихь. Дн.Хан, 129. 


28 огонь, с.м. (пл. о£оп). Хвост. На концу дерева будуть 4 
огоньї. Рук.хр. 205. 

ОГОНЬ, с.м. 1. Огонь. Не хотела огню добре погасити. 
Кн.Луцк. 1564, л.81. Дати огню, дать залп, вьістрелить. Дали огню 
зь мушкетовь и пошли ку домомь свогшь. АЮЗР. II, 112 (1494). 
Турки зь гармать дали огню. Боб. 296. 2. Пожар. Преиїлого року 
огніі пановали. Льв.лет. 259. 3. Воспаление. На огонь в садні: 
достать макуху лляную, з бачком яєчним и оцтом збить добре и 
умішать, прикладать привинувши од години до години. Л'Ьч. 21. 
Теща Симонова била немоцна огнемь великими. Пер.ев. 33. 

ОГОРНУТИ, гл. Обнять, окружить, охватить, покрить. 
Страхь и жалость невимовная всіссь Троянь огорнула. Рук.хр. 
80. Стадо розгромленое огорнувши вкупу согнали. Кн.Луцк. 1576, 
л. 278. Тотью и надією огорнуль. Пал. 1017. Барзо великая туча 
мене зь послушникомь огорнула. Диар.Фил. 59. 

ОГОРОДИТИ, гл. Оградить. Огородітесь его вь оборон і своей 
благословітесь учинки рукь его. Рук.хр. 36. На вьізнанью, мовить, 
Петровомь церковь свою Христось збудоваль и огородиль. Пал. 342. 

ОГОРОДНИКЬ, с.м. 1. [?] В том селе дворищ осм и 
огородникь. Пам. IV, отд. II, 162 (1545). 2. Крестьянин, имевший 
усадьбу с огородами, без долевой земли. М.П.Кр. 20. 3. Садовник. 
Мл.Сл. 53*. 

ОГОРОДНЯ, с.ж. [Пристройка внутри замка (крепости) или 
моста?]. Келія вь огородили кришка на лоху [Сгоріти]. Л.Мг.м. 72. 

ОГОРОДЬ, с.м. Сад. Мл.Сл. 53. Огородомь єсть світь, вь 
которомь ся тии кв Г ктьі знайдують. Гал. II, 19. Вь вечеру биль 
фейверкь и иллюминация вь л’&тнемь огороді;. Дн.Хан. 5. 

ОГОРОЖАТИ, ОГОРОДИТИ, гл. Ограждать, оградить. 
Свою власть огорожають. АП. 1252. 

ОГОР т ЬЛЬІЙ, крил. Обгорельїй. Пні; огорітіе. Рук.хр. 377. 

ОГРАНИЧЕНЕ, с.ср. Предел, граница. Вь томь ограниченю 
ставокь до того жь кгрунту прилеглій. Арх.Мот. 139 (1707). 

ОГРАНИЧИТИ, гл. Ограничить. Имь кгрунтикь огра - 
ничиль. Л.М.Г. 54. 

ОГРЕВАНЬЕ, гл. Отопление. Дрова на огреванье брати сь 
пущь. АЮЗР. І, 167 (1569). 

ОГРОЖОВАТИСЯ, гл. Сопротивляться, заїдищаться. Кня¬ 
жата Роскіи томужь [Ал.Макед.] огрожовалися и посли свои до 
него посилали. Пал. 1103. 


Очевидно, в контекстах 1. і 2. одне значення. 


29 ОГРОМНЕ, нр . (пл . о§готпіе). Громадно; страшно, ужасно. 
Огромне трубите вь трубьі . Рук.хр. 54. 

ОГРОМНЬІЙ, гірші . (/гл. о§готпу). Громадньїй; чрезмерньїй, 
чрезвьічайньїй; страшньш, ужасньїй. Болеславь... зь огромньшь 
окрикомь на нихь [рус. князей]удариль. Рук.хр. 440. 

ОГУЛОМЬ, нр. (пл . 0 £ 0 Іет). Вообще. Огуломь на всії по- 
глядуючи, каждому ку уваженью подаю. АП. 1474. 

ОГУРНЕ, с.ср. [Штраф за неисполнение феодальной повин¬ 
носте]. Таковий повинень будеть огурного 6 грошей дати . Л.М.Г. 57. 

ОГУРОКЬ, с.м. Огурец. Огурковь огородь засеяньїй. Кн. 
Житом.1646, л. 434. 

ОГУРСТВО, с.ср. Грубость. Демянь за огурство своє по- 
сажень за друкь. Дн.Марк. І, 215. 

ОГУРЦА, с.м. Упрямец, грубиян. Явній и досвідченій огурца. 
Пал. 941. 

ОДАМАШКОВЬІЙ, прил. См. АДАМАШКОВЬІЙ Ризьі 
одамашковьіи. Пам. IV, 93 (1560). 

ОДБУВАТИ, -БУТИ, гл. Нести ответственность, отвечать, 
ответить. Онь [Семень] мене сироту зь ума зві>дши, и н'&ишь 
одбуваеть. Пр.Полт.с. 55. Я худобою одбуду [проступство] а тьі 
собою одбудешь. ІЬ. 54. 

ОДБ^кГТИ, гл. См. ОТБ^ГТИ. 

ОДВАГА, с.ж. Риск, опасность. Одвагою здоровя за до- 
стоинство его К.М. ... надгорожати хочемь. Вел. IV, 279. 

ОДВАЖЕНЕ, с.ср. Рискование, риск. [Козакь] чинить здо¬ 
рово своєму часто одваженя, Бьі толко неволникь могль м г кть 
вьісвобоженя. Сак. 19. 

ОДВЕРНЕНЬЕ, с.ср. Отвращение. Одверненье небезпечен- 
ства. АЮЗР.ІІ, 170(1571). 

ОДВЕРНИКЬ, с.м. Привратник, придверник. Одверники цар¬ 
ства небесного. Пал. 403. 

ОДВЕРНЬІЙ, с.м. {пл. осігшіегпу). Привратник. Одверньїе и 
иньшие слуги дворньїе. Пам. II, 514 (1557). Вь господи одвер- 
неного вашой кролевской милости. Диар.Фил. 93. 

ОДВЕРОКЬ, с.м. См. ОДВ'ЬРОКЬ. Двои двери сенньїе из 
одверками повьібиваньїе. Кн.Луцк. 1564, л. 218. Одна куля в стене 
избной напротивку дверей , а другая в одверку. ІЬ. 1565, л. 79. 

ОДВЕСТИСЯ, гл. Оправдаться, отстраниться. [Паліонка и 
его пасербиця] вь той своей невинности присягою одвелися. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 392). 


ЗО одводь, с.м. Оправдание, защита против кого; отстра- 
нение. На одводь противь кождого турбатора, який бьі міль 
ему, пану Гарасиму, о ономь л Т ксу якую задавать трудносте, 
повинна буду ... уряду вину таковую же суму. Арх.Мот. 8 (1690). 

ОДВОЛОКА, с.ж. См. ОТВОЛОКА Бер 189 

ОДВ^РНЬІЙ, с.м. См. ОДВЕРНБІЙ Мл.Сл. 53 Два одвер¬ 
неш хотіти забити кроля таємне. Рук.хр. 154. 

ОДВ^ЬРОКЬ, с.м. Наличник у дверей. Мл.Сл. 53. 

ОДГИНАТИ, гл. Отгибать. 

ОДДУХЬ, с.м. Дьіхание. Бер. 36. Мл.Сл. 54. 

ОДЕБЕЛІТИ, гл. Огрубеть. Одебеліли и окаменіли серд- 
цемь. АЮЗР. II, 227 (И.Вьіш.). 

ОДЕГНУТИ, гл. Одеть. Покриве п одегнувь землею. Пр.Мн. 2. 

ОДЕИШЛЬІИ, прил. (т. осІе)52Іу). Отшедший. По одейш- 
леїхь на иниіие мійсца для житія подданнихь, кгрунта ихь на 
державцовь спадають. М.П.Кр. 23 (1708). 

ОДЕНЬ, числ. Один. Ручники два шитеїхь: оден шовкомь, а 
другий беллю. Кн.Луцк. 1564, л. 20. 

ОДЕРЖАНЕ, -НЬЕ, с.ср. 1. Получение. Мл.Сл. 54. Для 
одержанея ядерка, менше беїмь ся ему зь лупиною дорожіть. 
АП. 1166. 2. Владение. Одержане землі* хананейской. Рук.хр. 63. 
Градьі же левитскіи и домьі одержанія ихь. ІЬ. 52. 

ОДЕРЖОВАТИ, ОДЕРЖАТИ, гл. (Ипат.лет. 507). Полу- 
чать, получить. Бер. ПО. Мл.Сл. 54. Одержати добродійство. 
Бер. 6. Вась и землю вашу фараоне одержань. Рук.хр. 31. Одер¬ 
жаче листь розрішалнеій. Пал. 471. Вьімалеваньїй [образь] гді 
ми принесено, за червоньїй золотеїй одержалемь его. Диар.Фил. 
98. Одержить оте Бога нагороду. Гал. Предмова. Сотницкій 
одержаче собі уряде. Вел. IV, 13. 

ОДЕСТЕ, с.ср. (пл. обе^сіе). Уход. Мл.Сл. 54. Заразь по 
одестю оного старца, барзо великую трудносте задавань ми 
послушникь мой Онисимь. Диар.Фил. 60. 

ОДЖАЛОВАТИ, гл. См. ОТЖАЛОВАТИ 

ОДИГИТРІЯ с.ж. (гр. о5г)уг)тріа). Путеводительница. Тая, 
а не иная столица намь подана есте за маистиню и одигитрию. 
Пал. 980. 

ОДИНЕЦЬ, с.м. Инок. Лекс. 8. 

одкидникь, с.м. [Отделившийся, перешедший на другую 
сторону?]. Одкидников, которїе што зброивши подь містомь, 
обавляючисе строгости, до замку удають, вь оборону свою 
брате. АЮЗР. І, 279 (1598). 


31 ОДКИНУТИСЯ, гл. Перейти (на чью сторону). Виговскій... 
одкину лея до Поляковь. Вел. І, 304. 

ОДКЛАДЬ, с.м. См. ОТКЛАДЬ 

ОДКУПИТЕЛЬ, с.м. (пі. осікирісіеі). Искупитель. О, Іисусе 
Христе, мой одкупителю. Диар.Фил. 101. 

ОДЛЕГЛОСТЬ, с.ж. (пі. о<Зіе£Іо$с). Отдаленность, даль- 
ность. За одлеглостю містца... не могу зь ниліь, Чаплинскгшь... о 
тое росправоватися. Вел. І, 42. 

ОДЛЕГЛЬІЙ, прил. (т. осі1е§1у). См. ОТЛЕГЛЬІЙ. 

ОДЛУЧИТИСЯ, гл. Отделаться. Заразь оть Литви одлу- 
чилися и назадь зь Прусь повернули. Вел. І, 267. 

ОДІУРЬНИТИ, гл. Изменить. 1582. Ляхове обмінили ка- 
лендарь. Льв.лет. 234. 

одно, нр. Только. А сторожовь до того замку вьішнего 
бьіли одно два. Пам. IV, отд. II, 70 (1545). Добра... бьіли даваньї не 
иніиимь, одно Римского костел а кпирикомь. Диар.Фил. 126. 

ОДНОВИТИ, гл. См. ОТНОВИТИ 

ОДНОВЛАСТЕЛЬ, с.м. Единовластитель. Найвьпишого кос- 
тела одновластель. АП. 1256. 

ОДНОВЛЯТИСЯ, гл. Обновляться, возобновляться. Мл.Сл. 54. 

ОДНОВ^РНЬІЙ, прил. Единоверньїй. Хмели, прилучалея вь 
правовірную и одновірную Царства Россійского державу. Вел. 
11,525. 

ОДНОГА, с.ж. См. ОТНОГА. [Лісь] за одногою Супоя 
состоить. Арх.Мот. 185 (1764). 

ОДНОНАЧАЛНИКЬ, с.м. Предводитель. Козаки... одь яко¬ 
го ходу далшого одноначалниками своими бьіли удерживаніи. Вел. 
IV, 75. 

ОДНОРОЖЕЦЬ, с.м. Единорог. Моць его подобна одно- 
рожцу. Рук.хр. 58. 

ОДНОРОЗНЬІЙ, прил. [?]. Простаки Христовьі однорозньїе 
ліпшіе оть нихь били. АЮЗР. II, 242 (И.Вьіш.). 

ОДНОСИТИ, ОДНЕСТИ, гл. (пл. осіпо$іс, осіпіезс). 1. Пе¬ 
реносить, терпеть. Воляль тую примовку односити , анижли 
отчизну, вь невьівикляньїхь сидлахь умотаную , видіти. АП. 
1008. 2. Получать, полупить. Одповіди жадное не односять. 
АЮЗР. II, 47 (1608). 3. Доложить, донести, известить, уведомить. 
Зь великимь жалемь намь то однесли, ижь ся велико спусто¬ 
шенеє монастьірови... діється. АЮЗР. II, 47 (1608). 

ОДНОСЛОВНЕ, нр. Единогласно. А люди Угриновские вси 
однословне поведили. Кн.Луцк. 1562, л. 149. 


32 ОДНОСТАЙНЕ, нр. Однообразно, одинаково. Перед... рай- 
цами одностайне засельїми вь ратушу Боришполском. Ак.Бор. 
13. Той маестать цесарскій одностайне бьіль подавань. Рук.хр. 
382. 

ОДНОСТАЙНІЙ, ОДНОСТАЛЬНЬІЙ, прил . Однообраз- 
ньій, одинаковьій; единодушньїй, согласньїй. Намовившися зь 
собою одностайньїмь зезволеньемь . АЮЗР. І, 222 (1589). Все 
посполство одностайними голосами на пана Полоцкого волали, 
аби бьіль войтомь. Вел. III, 549. Сельчане одностсиїьньїми словьі 
повідили. Ак.Копн.с. 38. Вси люде Лучицкие и Тополские 
одностачними словьі, с планом, жаповали и оповедали. Кн.Луцк. 
1564, л. 50. 

ОДНОСТАЛЬСТВО, с.ср. Единодушие, согласие. Пам. IV, 
отд. II, 224 (1545). 

ОДНОСТОЙНЬІЙ, ОДНОСТОЛЬНЬІЙ, прил . См. 
ОДНОСТАЙНЬІЙ. Одностайнеє зезволенье. АЮЗР. II, 74 
(1622). Всих их одностольная порада и змова. Пам. IV, отд. II, 
64 (1545). 

ОДОВГАТИ, гл. Одолжить. Тарась... у Пачеихи копь десять 
допоминаєшся ,, лечь он а твердить, будто ему тьіе десять копь 
одовгала. Вел. IV, 125. 

ОДОЖДАТИ, гл. Падать дождем. Жродло, мовить, водь 
суть божественньїи ученикове, которьіхь мови зь вьісокости и 
черезь Духь на ввесь світь одождають. Пал. 393. 

одозвь, с.м. Речь, обращение. Одозвь Хмелницкого до 
Вишневецкого и изгуба посланцовь его. Вел. І, 10. 

одойняти, гл. Отнять. Одойметь оть него кролевство 
небесное. Гал. І, 187, 

ОДОЙІНЛЬІЙ, прил. Отшедший, ушедший. На місце од- 
накь одойиїлои вь Кримь Орди прибила до Поляковь вь немаломь 
числі другая Орда. Вел. І, 212. 

ОДОМАШКА, с.ж. Камка [материн]. Шубка одомашки 
черленое на золоті. АЮЗР. І, 77 (1529). 

ОДОМКНУТИ, гл. Отпереть. Молитвою одомкнуль двери до 
церкви. Гал. І, 27. 

ОДОПХНУТИ, гл. Оттолкнуть. Богь... од о пх нуль [папежа] 
оть лица Россовь. Пал. 980. 

ОДОРВАН[Ь]Е-СЯ, с.ср. Отторжение. Оть патріархи все- 
ленского одорванеся. Пал. 1101. 

ОДОРВАНЕЦЬ, с.м. См. ОТОРВАНЕЦЬ 

ОДПАДАТИ, гл. См. ОТПАДАТИ. 


33 ОДПИСОВАТИ, гл. Отвечать письменно. Кто частьіе роз¬ 
мови мівапь зь непріятельми Церкви Божои о в ір і диспу¬ 
туючи и обписуючи. Рад. 2. 

ОДПИСЬ, с.м. Ответ (письменньїй). З листами до Макарова 
приезжаль и на тьіе листи одпись пану своєму везет. Кн.Житом. 
1646, л. 711. 

ОДПОЧИНОКЬ, с.м. См. отпочинокь 

ОДРАИТИ, гл. Отсоветовать, отговорить. Тавлинци приз- 
ванніе на помочь обрати ему тое. Дн.Марк. II, 53. 

ОДРЕНТВ т ЬЛЬІЙ, прил. (пл. осіг^ішіаіу). Одеревенельїй, оце- 
пенельїй. Власне якь бьі одрентвільїй сиділемь у столу. Диар. 
Фил. 53. 

ОДРОБИНА, с.ж. (пл. осІгоЬіпа). Крупица, кроха. Одробину 
счастя... иміло. Рук.хр. 1. Одробиньї падаючій зь столу его. Гал. 
І, 183. Зосталися меншій илацнійгиіи одробиньї. Пал. 1147. 

ОДРУЖИТИСЯ, гл. Жениться. В. одружився и купивь 
грунть у Товстяка мужика. М.П.Кр. 10. 

ОДРЬІНА, с.ж. Навес для сена. Найшовь сакви, повни на¬ 
топтаного плаття бічоголовскаго, у одрини спрятаного. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 154). 

ОДТАМТОЛЬ, нр. Оттуда. Одтамтоль до монастьіра 
Кутеенского подь Орту прибилисмо. Диар.Фил. 54. 

ОДТИНАТИСЯ, гл. Отсекаться, отрезьіваться, уничто- 
жаться. Тамь найліпшая згода , гді гнилость обтинаєшся. 
Диар.Фил. 134. Презь иіто значне обтинаєшся рядь едно- 
владзтва. Пал. 420. 

ОДТЯГТИ, гл. Отсечь, отру бить, отрезать. Але кому голову 
одотнуть. Пал. 860. 

ОДУРЛИВЕ, с.ср. Оглушение, ошеломление. Бер. 11. Мл.Сл. 
54. 

ОДЬІЙМОВАТИ, гл. Отнимать. А хто би зь доброе воли 
своеи на тое имь братство церковное што надачь... ни которьій 
врядь таковихь речій оть того братства оддаляти и одьій- 
мовати немаеть. Диар.Фил. 71. 

ОДЬІЙСТЕ, с.ср. (пл. осіе]$сіе). Уход. Подбати замокь ви¬ 
мовивши собі волное одийсте до Венгрь. Рук.хр. 454. 

ОДЬІЙТИ, гл. Отойти, уйти. Одьійти розуму, с ума сойти. 
Бер.56. 

ОДЬІЙМАТИСЯ, гл. Вздуваться, разбухать, пухнуть. Оть 
патріарховь наїиихь христіанскихь звязаньїи тіла згнити не 
могуть, але ся однімають. Пал. 471. 


34 ОД'ЬДИЧЕНЕ, |-НЬЕ|, с.ср. (ля. осігіесігісгепіе). Унаследо- 
вание. Бер. 88. Мл.Сл. 54. 

ОДізДИЧОВАТИ, гл. (ля.осігіесігісгас). Унаследовать. Бер. 
89. Мл.Сл. 54. 

ОД^НЕ, -НЬЕ, -НЯ, с.ср. {пл. осігіепіе). Одежда. Бер. 140. 
Мл.Сл. 54. Рувгшь... роздерь одіне своє. Рук.хр. 25. Простое 
одіне носить. АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). Ходиль вь грубомь одіяло 
волосяномь. Гал. II, 70. Оболочень вдорогое одіня. Пер.ев. 39. 
Мертвьіхь тіла зь гробовь викидали и обдирали и вь томь 
одіню ходили. Л.С. 16. 

ОД4іТИН4;ТИ, гл. Впасть в детство. Ньті одітиніль еси. 
АЮЗР. II, 220 (И.Вьіш.). 

ОЖЕЛЕДИЦА, с.ж. Гололедица. Бер. 29. 

ОЖЕНЕНЕ-СЯ, с.ср . Женитьба. Ожененеся зь папеж- 
ничкою. Пал. 886. 

ОЖЕРііЛЯ, с.ср. Ожерелье. На иіію ожерічя зь огонковь- 
же. Дн.Хан. 129. 

ОЖЕНИТИСЯ, гл. Жениться. Мл.Сл. 54. Оженился и свя- 
щеникомь зосталь. Пал. 470. 

ОЖИВИТИ, гл. Оживить, воскресить. Я его не оживлю пла- 
чемь своимь. Рук.хр. 101. 

ОЖИДАТИ, гл. Ожидать. Посель вь Січи чась немалій 
зоставаль, ожидаючи науказь его цар.вел. Л.С. 93. 

ОЖИНОВЬІЙ, прил. Ежевичньїй. Бер. 315. 

ожитися, гл. Поселиться, основаться. Хмелн.... вь Чигрин- 
скомь повіті ожившись , женился, понявши себі панну Анну 
Сомковну. Вел. І, 13. 

ожь, сз. (Ипат.лет. оже, 302). Чтобьі, дабьі. Поєдналися на 
віхи ожь Вольчкови не починати о д г кль николи. АЮЗР. І, 2 
(1393). 

ОЗДОБА, с.ж. (пл . огсІоЬа). Украшение; благолепие, красота. 
Бер. 5. Мл.Сл. 54. Увьі, священній образьі безчестно зь оздобь и 
клейнотовь лупили. Пал. 776. Праведно справовати и рядити 
мають ку оздобі и потребі церковной. Диар.Фил. 66. Оздоба 
ихь [церквей], которая на усю Украйну славна бьіла вь ма¬ 
люванню образовь, и вь иншихь достаткахь, такь тежь вели- 
костію звоновь. Л.С. 135. [Неба] сіянія и оздобьі до жадндйрічи 
прировняти неподобна. Рук.хр. 1. 

ОЗДОБНЕ, нр. {пл. огсіоЬпіе). Красиво, нарядно. Оздобне 
убратися. Рук.хр. 283. 


35 ОЗДОБНОСТЬ, с.ж. (пл. охсіоЬпозс). Украшение; наряд- 
ность. [Храмьі] вшелякими оздобностями надають и окрашають. 
АЮЗР. II, 59 (1610). 

ОЗДОБНЬІЙ, прил. (пл . огсІоЬпу). Красивьій, украшенньїй, 
нарядньїй. Бер. 5. Оздобиьш зелія. Рук.хр. 2. Яблочка оздобиьге. ІЬ. 
21. Оздобний перстень. Рад. 22. [Священники] вь церкви учтиве 
вь шатахь оздобньїхь стоячи. Рук.лет. 16. Городи людній и 
Святинями Божіими велми оздобній. Вел. III, 108. Тіло оное, 
досконале споряженое и оздобиое. Пал. 379. 

ОЗДОРОВІТИ, гл. Вьіздороветь. Даль покой лікарови и 
оздоровіль. Рук.хр. 163. 

ОЗЕЛЕНИТИ, гл. Озеленить. Озелениль сухіе цвіти. Гал. 
II, 16. 

ОЗЕРЦЕ, с.ср. Ум. от ОЗЕРО. Поминувши озерце... Кн. 
Луцк. 1561, л. 10 об. 

ОЗИМИНА, с.ж. Озимь. Такь же жита толокою озимини 
день одинь, а ярини два. Л.М.Г. 57. 

ОЗИМОКЬ, с.м. 1. [?] Озимковь капусти барзо злих гряд 
тридцат. Пам. III, 72 (1566). 2. [Годовальш теленок]. Яловиць [в 
оборе] било иіест, озимковь девятнадцать. Кн.Луцк. 1571, л. 226. 

ОЗИМЯ, с.ср. т.ж. ОЗИМОКЬ 2. Биковь, подтелковь и 
озимят двадцатеро. Кн.Луцк. 1564, л. 208. 

ОЗИРАНЬЕ-СЯ, с.ср. Оглядка, обращение внимания. На 
преложенство и на персону жадень взглядь и жадное озирайьеся 
бити не можеть. Пал. 661. 

ОЗНАЙМЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. 02 па)тіепіе). Извещение, 
уведомление, обьявление, донесение. За ознайменем сотника 
Борьішполского Пустовскій футорь... продалихмо товарьішови 
нашому Хведорови Дубровенку. Ак.Бор. 48. Ознайменье ясно - 
велможного пана Станислава Жолкевского. АЮЗР. II, 41 (1607). 
Ознайменье пріізду королевского. АП. 1080. 

ОЗНАЙМИТИСЯ, гл. (пл. оггиутіс $і$). Открьіться. Іосифь 
ознаймился братіи. Рук.хр. 30. 

ОЗНАЙМОВАТИ, ОЗНАЙМИТИ, гл. (пл. 02 па)то\¥ас, 
о 2 па)тіс). Извещать, извесгить, обьявлять, обьявить, сообщать, 
сообщить, открьіть. [Богь] послаль до нихь [людей] Ноя, ознай- 
муючи имь гнівь свой. Рук.хр. 7. Богь явися вь плоти , 
ознаймоваль о тьімь Духь святий людемь. Гал. І, 1. Писань 
писма дородителей о себі ознаймуючи. Дн.Марк. І, 11. Але гд ій 
дей твоя милость того злодея, ведлугь повести своее, не 
ознаймить, то дей твоя милость того вола ему заплатити 


36 мусить. Ак.Копн.с. 42. Озиаймять вамь старшихь. Пал. 1102. О 
пришломь щастю военномь ознаймили. Рад. 53. Не відаеть 
члвікь што, уже минуло, а иіто по немь будеть, хто ознаймити 
можеть. Лет.рук. 2. 

ОЗР4ГГИСЯ, гл. Оглянуться. Озрівся Елисей . Рук.хр. 117. 

ОЗЬІВАТИСЯ. гл. Отзьіваться, откликаться. Зь розньїхь 
сторонь озьіватися почали. АП. 1038. 

ОЗ^ЬМ^ТИ, гл. Поселиться на зиму; расположиться на зим- 
ние квартирьі. Шведскій Король... озімівши вь Гольштейні, не 
трапить даромь часу. Вел. І, 344. 

ОЗЯБЛОСТЬ, с.ж. (пл . о2І$Ь1о$с). Холодность, равнодушие, 
охлаждение. Мл.Сл. 54. Штожь вь людехь ку службі Річи 
Посполитой озяблость справило. АП. 1812. Плакаль нарікаючи 
на свою л інивость и озяблость . Рук.хр. 193. 

ОЗЯБЛЬЇЙ, прил. (пл. огіфіу). Охладевший, холодньїй, 
равнодушньїй. Озябльїй кат&оликь. АП. 1008. 

ОЙСТРО, с.ср. (пл. оізїго). Чехол; кобурьі. Безь ойстра 
пистолеть змокнеть и ручница. Клим. 213. Віо/севскій купиль 
ойстра на пистолета, зь каптурками малими. Дн.Марк. II, 
222 . 

ОЙЧИСТЬІЙ, прил. (пл. о]сгу$Іу). Отечественньїй. Ойчистая 
волность. АП. 1788. Они [рьщері] непріятелей ойчистьіхь би- 
вали. Сак. 38. 

ОКАЗАЛЕ, нр. (пл. окагаїе). Пьшіно, великолепно. [Петрь] 
віру бозства Христова напере ій оказале оголосіть. Пал. 357. 

ОКАЗАЛЬІЙ, прил. (пл. окагаїу). Пьішньїй, великолепньїй. 
Мл.Сл. 54. Кочь оказальїй. Гал. І, 62. Што пристойній того, 
што оказалшого и надь вшелякую збожность побожнійшого 
єсть? Пал. 347. 

ОКАЗАНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. окагапіе). Обнаружение, пока- 
зание, указание. Тьімь оказане любеє бити ствердіть. Пал. 421. 
Оказанье невинности нашей а вьікроченья сторони противной. 
АП. 1014. 

ОКАЗАТИ, гл. (пл. окагас). Показать, обнаружить. Тьгмь 
барзій отступницкую облуду окажеть. Пал. 346. 

ОКАЗАТИСЯ, гл. (пл. окагас $і$). Показаться. Десятого 
місяца... оказалися верхи горь. Рук.хр. 7. 

ОКАЗІЯ, с.ж. (лт. осса^іо). Случай. Зь оказіи посьіланя на 
проповідь еуангелскую. Пал. 555. Зь тоеи оказіи хочу я мовити о 
всіхь сакраментахь. Гал. І, 28. 

ОКГАРЬ, с.м. См. ОГАРЬ. АЮЗР. II, 215 (И.Вьіш.). 


37 ОКЛАДКА, с.ж. Покришка, обложка, переплет. Окладка 
черленого оксамитна на золоте. Пам. IV, 93 (1560). 

ОКЛЕПЬ, нр. См. ОХЛЯПЬ. Оклепь на коню. Рук.хр. 339. 

ОКО, с.ср. Глаз. До ока говорити, говорить в глаза. Хвеско... 
зознаваль и до ока Думитраиікова говоріть тими словьі... 
Арх.Мот. 127 (1683). Закривати своє око предь, трусить, робеть. 
Хмели, вь окказіяхь военнихь не закриваючи своего пред не- 
пріятелемь ока [бьіль]. Вел. І, 13. Иміїти пилное око на, 
внимательно следить, не випускать из вида. Хмелн... иміль пил¬ 
ное око на полскіе гетмани. Гр. 106. На око видати, видеть 
собственннми глазами. Соми на око войско вид іти. Л.С. 65. 
Видель есми на око своє людей краселскихь з сол'ю. Кн.Луцк. 
1562, л. 29. 

ОКОВИТА, с.ж. (лт . ациа уііае). Сорт водки. Зь трехь 
куховь горбки оковитой, насипали бариль числомь 11. Дн.Марк. 

I, 77. 

ОКОЛИЦА, с.ж. {пл. окоііса). Окрестность. Свідомо всей 
околицьі, што то єсть земля моихь людей. АЮЗР. І, 22 (1483). Вь 
околицьі Іопартьі мешкали. Рук.хр. 204. 

ОКОЛИЧНОСТЬ, с.ж. {пл. окоіісгпозс). 1. Окрестность; 
окружность. Околичность місца. АП. 1314. Місто Іерусалимь и 
вся околичность его. Рук.хр. 202. А млинь не едному пану до- 
гожаеть, гдьі на всю околичность хліба настачаеть. Клим. 222. 
Минулисмо Тулен ій островь, которий в своей околичности барзо 
мальїй. Дн.Марк. І, 295. 2. мн. Обиняки. Безь жадньїхь околич- 
ностій, просто отповідаемо. Пал. 487. 3. Обстоятельство, по- 
требность. То записаль тилко для себе реестрикомь, барзо щуп¬ 
лими и краткими слови... не виразивши околичностей. Вел. І, 4. 

ОКОЛИЧНЬІЙ, прил. {пл. окоіісхпу). Окрестньїй; окружа- 
ющий. Народьі шодши до околичньїх мість и сель перемішкали. 
Пер.ев. 44. Мужицство околичное. Вел. І, 245. Напаль страхь 
Божій на всі околичньїи міста. Рук.хр. 23. И штожь тя 
устрашають царства, слава и можность околичньїхь. АЮЗР. II, 
218 (И.Вьіш.). 

ОКОЛО, прил. Относительно, по поводу. По смерти Іуліевой 
бьіли вь Римі великіерозницьі около вьібраня цесаря. Рук.хр. 178. 
Около наспижованя замку довидьівалися есмо в них. Пам. IV, отд. 

II, 31 (1545). 

ОКОЛОТЬ, с.м. Вимолоченньїе снопи соломи. У клуню 
вьехавши и соколотомь соломяньїм составлевишся с конми, жебьі 
их нихто не видел, мене стеречи мели. Кн.Луцк. 1576, л. 493 об. 


38 ОКОЛЬНЬІЙ, прил. Окрестньїй, смежньїй. Перед тим на 
том мистцу кудьі паркан идет, замок окольньїй бьівал. Пам. IV, 
отд. II, 35 (1545). 

ОКОННИЦА, с.ж. Ставня. Окна запущають оконницами. 
рук.хр. 387. 

ОКОПУВАТИСЯ, гл. Окапьіваться, делать окоп. Повторе 
стали бьіли окопуватись . Вел. IV, 47. 

ОКОРМЬ, с.м . [Продовольствие, провиант?] Кто столкши 
[бобки] з солю из вином зогрієте и пить надще будеть, то ввесь 
окормь от сердца вигоняеть. Л'Ьч. 57. 

окохи, с.м.мн. [Отрицательньїе результати, следствия]. 
Нехай дей пани N відаеть, же то теперь початки, а окохи еще 
будуть. Кн.Луцк. 1565, л. 286. 

ОКРАСА, с.ж. Украшение, краса. Бер.5. Мл.Сл. 54. Віие- 
лякая ей [церкви] оздоба и окраса. Пам. І, 33 (1624). Стіна йшла 
вь старой церкви лівого боку, то вь мурованой пойдеть правого 
боку и вь долготу для окраси и моцности. Л.Мг.м. 49. Окраса и 
оздоба монастир ей. Пал. 1023. 

ОКРИКНУТИ, гл. Провозгласить. Бруховецкого... гетма- 
номь окрикнули. Л.С. 75. 

ОКРИКЬ, с.м. Крик, возглас. Бер. 80. Мл.Сл. 54. Розньїми 
окриками, галасами мене вь ратушу опримовали. АЮЗР. II, 90 
(1633). Гекторь... зь великимь окрикомь бігль до нихь [своихь]. 
Рук.хр.80, 

ОКРИЛАТііТИ, гл. Окрьілеть. А такь окрилат івши, самій 
южь безпечне Доліт івь до неба, живши до конца статечне. 
Вел. III, 10. 

ОКРИТИ, гл. Покрьіть. Своихь вьікротньїхь монарховь 
злость окрили. Пал. 735. 

ОКРОМЬ, предл. Кроме. Вся шляхта повиту Луцкого, 
окромь павіту Перемьісльского. Пам. IV, отд. II, 72 (1545). 
Померли всі нагле окромь Халема и їисуса. Рук.хр. 56. 

ОКРОМііШНЬІЙ, прил. Внешний. Мл.Сл. 54. 

ОКРОПНИКЬ, с.м. Сосуд для кипячения водьі, чайник, 
кофейник. Купилемь... окропникь, нили кофейникь міідній. Дн. 
Марк. II, 261. 

ОКРОПЬ, с.м. Кипяток. Такь имь вь томь споро, "якь мусі 
вь окропі'. Пал. 587, 

ОКРУГЛО, нр. Кругло. Како широко и долго и округло у его 
границахь. АЮЗР. І, 6 (1408). 


39 ОКРУГЛОСТЕ, с.ж. Круглота. Яко ся тая часть моя 
[маєтку]... на долгость, ишрокость и округлость сама в себе 
маеть. Кн.Луцк.1570, л. 90. [Перстень] округлостю однакь 
фікгури своей вьіражаеть віічность. Рад. 21. 

ОКРУГЛЬІЙ, прил. Кругльїй. Маестать... сь тилу окру¬ 
глий . Рук.хр. 109. Много діїрь накопали округлихь. Вел. IV, 257. 

ОКРУГЬ 1 , с.м. 1 . Шар. Весь округь земний освітіть. Пал. 
443. Апостолове ввесь округь земли перешли. АП. 1384. Округь 
земній зь води и земл г к зложенній. Вел. III, 487. 2. Круг, пояс. Вь 
першомь округу била церковь и мешкане священническое. Рук.хр. 
107. * 

ОКРУГЬ 2 , нр. Кругом, вокруг. Окопаль ровомь округь на 
сажень вь гльїбь. Рук.хр. 114. 

ОКРУЖИТИ, гя. Окружить, обвести. Хто граници ей окру- 
жить. АП. 1620. 

ОКРУТЕНСТВО, с.ср. (пл . окгисіеп5І\¥о). Жестокость, сви- 
репость. Розславилося тое окрутенство кроля по всему свііт'к 
Рук.хр. 73. Иелитостивьіхь окрутенствь надь православними за¬ 
живали. Пал. 779. Фока... окрутенствомь много поганскихь цеса- 
ровь переходіть. АП. 1448. 

ОКРУТНЕ, нр. (пл. окгиіпіе). Жестоко, бесчеловечно. Ок- 
рутнеутискиваль и мордоваль правовкрнихь. Рук.хр. 282. 

ОКРУТНИКЬ, с.м. (пл. окшїпік). Тиран, мучитель. Окрут- 
никь людскій. Рук.хр. 140. 

ОКРУТНИЦА, с.ж. (пл. окгиіпіса). Тиранка, мучительница. 
Рук.хр. 185. 

ОКРУТНОСТЬ, с.ж. (пл. окгиіпозс). Жестокость, тиранство, 
бесчеловечие. Сльїшалисмо о вашомь снастю и окрутности . 
Рук.хр. 64. 

ОКРУТНЬІЙ, прил. (пл. окгиту). Жєстокий, бесчеловечньїй, 
свирепьій. Карати... нагоршимь окрутньїмь караньемь. АЮЗР. I, 
116 (1542). Звкрь окрутньїй зькль его. Рук.хр. 25. Оть шкод- 
ливьіхь а окрутнихь поганьскихь наііздовь побожньшь умислу 
предсявзятьемь боронити могчисте. Пал. 348. Тирань окрутний. 
Гал. 1 , 5. Терпіть окрутниимуки. іЬ. 45. Окрутная смерть. Рад. 6. 

ОКРУТОВЬІЙ, прил. (пл. окг?Ю\уу). Корабельний. Бер. 114. 

ОКРУТЬ, с.м. (пл. окг$і). Корабль. Мл.Сл. 54. Казань ему 
[Ное] Гдь Богь ковчегь, то єсть окруть , або корабль будовати. 
Рук.лет. 6 . Найпериіей на морі; подь чась битви вскочіть на 
окруть непріятельскій. Гал. I, 112. Самь пущается окрутомь до 
Африки, Сардиніи и Сициліи. Рад. 41. 


40 ОКРУХЬ, с.м. (пл . окгисЬ). Кроха. Мл.Сл. 54. Окрухь 
хлііба. Бер. 68. Остало окроуховь дванадесять коиіовь. Пер. 
ев. 44. 

ОКРУШОКЬ, с.м. (пл. окгизгек). Крошка. Окрушксши ви- 
кормился. Вел. III, 114. 

ОКРЬІВАТИСЯ, гл. Покриваться. Мечь похвами ся окрьі- 
ваеть. Гал. І, 4. 

ОКРЬІТИ, гл. Покрьіть. Окрьію землю облаками. Рук.хр. 8. 
Темности балвохвалства ввесь світь окрьіли. Гал. І, 18. 

ОКРЕСЛИТИ, гл. (пл. окгезііс). Очертить, обвести, опре- 
делить. Границьх власти Рітского бискупа суть окріісленьї. АП. 
1452. 

ОКСАМИТЬ, с.м. Бархат. Один завіс чорного оксамита. 
Пам. IV, 93 (1560). 

ОКУНЬ, с.ж. Окунь (рьіба). Две бочки линовь, бочку окунев. 
Кн.Луцк. 1564, л. 36 об. 

ОКУПОВАТИ, гл. Викупать. Ююпотьі и трудности у царей 
поганскихь окупують. Пал. 927. 

ОКУПОВАТИСЯ, гл. Откупаться. Окуповалися оть напа¬ 
стей. Пал. 926. 

ОКУПЬ, с.м. Викуп. Мл.Сл. 54. Даль вязни на окунь. Рук.хр. 
164. Вязневь всіхь зь обохь сторонь взаємне освободять безь 
жадного окупу. Вел. І, 446. Тичко самий городь Лвов окунь за себе 
даль орді; иХмелницкому. Л.С. 15. 

ОКУСОВАТИ, гл. Урезьівать. Свідоцтва зь нихь [учи- 
телей] приводячи рветь, окусуеть и отміняеть. Пал. 438. 

ОЛБРИМЬ, ОЛБРЬІМЬ, с.м. (пл. оІЬггут). Великая, испо- 
лин, гигант. Олбримове назьіваются великими для тіла своего. 
Гал. II, 67. Михаиль Голіада олбрима поразивь. Пр.Мн. 51. 
Велетьі альбо олбрьімьі. Рук.хр. 6 . Страшний олбрьімь Голіадь. 
Рад. 46. 

ОЛЕНДАРЬ, с.м. Кабачник, корчемник. Уже ж бо тут 
роспинай, олендару тату. Довг. 99. 

ОЛИВА, с.ж. Маслина. Будеть обфитость вина и оливьі. 
Пал. 886. 

оливниця, с.ж. Масличная роща. Палиль ихь... оливници. 
Гал. II, 60. 

ОЛИВНЬІЙ, прил. Масличний. Лісь оливний. Пал. 957. 
Оливиое дерево. Бер. 77. Гора оливиая. Гал. І, 170. 

ОЛОВЯНЬЇЙ, прил. Свинцовьій. Перстень оловяний. Гал. І, 
3. Печать оловяная. Пал. 1125. 


41 ОЛИЖЬ, сз. [Пока, пока что]. Топко дей тут кон старьій 
зостал, худьій велми, олижь которого соломою кормьімь. Кн. 
Луцк. 1570, л. 216. 

ОЛСНУТИ, гл. (пл. оізп^с). Ослепнуть. Хотіть панюю и 
цорку забити, але олснуль и вь двери не трафіть. Гал. II, 137. 

ОЛТАРЕВЬІЙ, прил . (пл. 0 Йаг 20 \уу). Олтарньїй. Олтаревьіи 
оздобьі. Пал. 776. 

ОЛЬБРЬІМЬ, с.м. См. ОЛБРИМЬ. Голіадь ольбрьімь ве¬ 
ликій. Гал. І, 113. 

ОЛ^кЕКЬ, с.м. (пл. оіе]ек). Благовонное масло. Его оліпіками 
дорогими намазали. Рук.хр. 32. 

ОЛ'ЬЙНИКЬ, с.м. Продающий или делающий масло (рас- 
тительное). [ВФріии] о олііїїникахь. Клим. 224. 

ОМАЛО, нр. Маловато. Сеножати омало єсть. Пам. IV, 78 
(1637). 

ОМАЛСИТИ, гл. [?]. Очи тьіхь людій омалсиль еси. Рук.хр. 
56. 

ОМАЛЬ, нр. Маловато, чуть-чуть, едва. Л.С. 

ОМАЛЮВАТИ, гл. Вьікрасить. Омалюемь усіого, топко 
заплющь очьі. Довг. 114. 

ОМАМЕНЕ, с.ср . (пл. ошашіепіе). Обольщение, очарование. 
Для забіїженья омаменю людій простьіхь. АП. 1224. 

ОМАНА, с.ж. Иллюзия. Бер. 121. Мл.Сл. 55. Омана и пре- 
лесть очій людскихь. Пр.Мн. 167. 

ОМАНЧЛИВЬІЙ, прил. Прельстительньїй. По якой оманли- 
вой побудці... деі; ватаги товариства ихь [Запорожцовь]... 
пойиїли вь Полщу. Вел. III, 452. Леховскихь прелестнихь и 
оманчливихь иуниверсаловь не слухайте. іЬ. 141. 

ОМАНЮВАТИ, ОМАНИТИ, гл. Обманьївать, обмануть, 
обольщать, обольстить. Бер. 121. Той же то гиатань наиіи вла¬ 
дики оманивь. АП. 1734. Соми, оманени бивши, иншихь обезу- 
митиусилують. Пал. 696. 

ОМАЦКОМЬ, нр. (пл. ошаскіет), Ощупью. Шли омацкомь 
до муровь мііскихь. Рук.хр. 214. 

ОМАЦНЬІЙ, прил. (пл. отаспу). Ощутительньїй, осяза- 
тельньїй. Омацнии кламстваудаеть за правду. Пал. 589. 

ОМЕРЗИТИ, гл. (пл. отіеггіс). Сделать мерзким, внушить к 
чему отвращение. Чимь же кто можеть себі омерзити пян- 
ство? Рад. 68. 

ОМЕРЗТИ, гл. Опротиветь. Ему рихло омерзла столица 
Киевская. Рук.хр. 451. 


42 ОМЕРТВИТИ, гл. Умертвить. Стражей жидовскихь омер- 
твивь. Пр.Мн. 52. 

ОМЕШКАТИ, гл. (пл. отіезгкас). Пропустить, упустить, 
прозевать. [Отець Медеи] омешкаль погони. Рук.хр. 74. 

омилити, гл. (пл. отуїіс). Обмануть, ввести в заблу- 
ждение. Тая надія наша значне нась омилила. Вел. І, 354. Але ихь 
тая надія омилила. Пал. 597. Оного фортуна омилила. Л.С. 159. 

омилитися, гл. (пл. отуїіс зі?). Обмануться, ошибиться. 
[Ное] омилился на пріязни сьша єдиного. Рук.хр. 8. 

ОМИЛІЯ, с.ж. Беседа, духовное поучение. Такьже и 
Христомь на тожь містце, вь омиліи 73 викладаеть. Пал. 449. 

ОМИЛНЬЇЙ, прил. (пл. отуїпу). Ошибочньїй, обманчивьій. 
Омьілная надія. Вел. IV, 264. За омилную повісти удавано 
бьітирозумієть. Пал. 325. 

ОМИНУТИ, гл. (пл. отіп^с). Обминуть, обойти. Возница 
кроля забитого оминути хотіїь. Рук.хр. 141. Для того иншихь 
оминувши до самого Петра мовить. Пал. 440. Тая надія оного 
оминула. Л.С. 132. 

ОМЛЕТИ, гл. 1. Упасть в обморок. Часу едного опившися 
упаль и омліль. Рук.хр. 319. 2. Ослабеть, изнемочь. Поти вь 
слідь его идеть, ажь омлівши у мир аеть. Рук.хр. 3. 

ОМЬІЛКА, с.ж. (пл. отуїка). Ошибка. Мл.Сл. 55. Омьілкою 
и трафункомь ся тое прилучило. АЮЗР. II, 233 (И.Вьіш.). То ся 
стало омьілкою. Рук.хр. 28. Або зь о.мьілки, або и зе злости 
неслушне отлучити можеть . АП. 1492. 

ОМЬІЛНЕ, нр. (пл. отуїпіе). Ошибочно, обманчиво. Сло¬ 
вами удають омьілне. Пал. 353. 

ОМЬІЛНОСТЬ, с.ж. (пл. отуїпозс). Ошибочность, обман- 
чивость, призрачность; греховность. Зрозумівши омьілность 
світа того, чернцемь зосталемь. Диар.Фил. 84. 

ОМЬІЛНЬІЙ, прил. (пл. отуїпу). См. ОМИЛНЬЇЙ; грехов 
ньій; неблагонадежньш. Омьілньїй пастьірь. АП. 1050. 

ОМЬІЛЯТИ, ОМЬІЛИТИ, гл. (пл. отуіас). Обманьївать, 
обмануть, вводить, ввести в заблуждение. Буду молитися , але тьі 
нась не омьіляй. Рук.хр. 40. Мнімаю, што тя омьілить тая 
надія. АЮЗР. II, 214 (И.Вьіш.). 

ОМЬІЛЯТИСЯ, гл. (пл. отуіас зі?). Ошибаться. Бер. 107. 

ОМЬІТЬЕ, -ТЯ, с.ср. (пл. отусіе). Омьівание. Омьітье 
гріху. Гал. І, 86. Омьітя гріховь твоихь. Пр.Мн.Предм. 1. 

ОМіїЕТНОСТЬ, с.ж. См. УМііЕТНОСТЬ Бер. 65. 

ОМ'кЕТНЬІЙ, прил. См. УМ^ЬЕТНЬІЙ. Бер. 65 


43 ОМ^ЬШКАНЕ, [-НЬЕ|, с.ср. (пл. отіезхкапіе). Промедление, 
замедление. Кони давали... безь жадного омішканя. Диар.Фил. 
143. 

ОМ^ШКИВАТИ, гл. (пл. отіе 82 кі\¥ас). Медлить, мешкать. 
Вь пргумноженію лестньїхь следовь вась уловять, которьіхь 
судь спочатку не оміїикиваеть. Пал. 315. 

ОНЕЧИСТ^ЬТИ, гл. Сделаться нечистьім, загрязниться, за- 
пачкаться. Оть священикь а до простьіхь онечистіли есте. 
АЮЗР. II, 226 (И.Вьіш.). 

ОНЕЧЮВСТВііТИ, гл. Обесчувстветь. Якоже камень кь 
оной жизни онечювствіїи. АЮЗР. II, 225 (И.Вьіш.). 

ОНОГДАЙШІЙ, ОНОГДЬІШНІЙ, прил. Бьівший третьего 
дня. Бьілисми дня оногдаїаиого презь универсаль ваіиой милости 
нашого пана потішені*. Вал. IV, 245. Дня оногдашнего вь семь 
року идучомь. АЮЗР.II, 19 (1608). 

ОНУЗДОВАТИ, гл. Загнуздьівать. Привабеньїхь , по воли, 
ведле своего розуміння, потомь онуздовати звикли. АП. 1164. 

ОПАКЬ, нр. Назад, навьірост. Казаль его на мулицу опакь, 
то єсть тьіломь до голови всадити. АП. 1650. Тая нинішняя 
унія опакь тое все обертаеть. Пал. 953. 

ОПАЛЕНІЕ, с.ср. (пл. ораіепіе). Нагревание, жар. Даби 
опаленіемь солнечньїмь не растопило. Рук.хр. 1. 

ОПАЛЬ, с.м. Жар, пьіл. Не досмотр г ілися добре , будучи вь 
военомь тогда опалі, чіимь найболшей тоть иіляхь у слань бьіль 
трупомь. Вел. IV, 141. Зь опалу, впопьіхах. Тилко що бувь при- 
корхнувь о праці хороиіенко, А схватився зь опалу такь дуже 
швиденко. Довг. 93. 

ОПАЛЬІЙ, прил. Обвалившийся. Старие и опальїе мури. 
Рук.хр. 458. 

ОПАНОВАТИ, гл. Овладеть. Олегь опановаль Киевь. Рук.хр. 
419. Верхи горь опановали. ІЬ. 299. Пушкар... гармати опановаль 
бьіль . Л.С. 54. Сердца страхь смерти опануеть. Рад. 52. 

ОПАНЧА, с.ж. Епанча. [Шаповаль] опанчу можеть изро- 
бити. Клим. 223. 

ОПАСОНЕ, с.ср. Крьітая галлерея вокруг церкви. Злодій 
пошоль на-бокь церкви вь опасоню вь лівую сторону. Гал. И, 148. 

ОПАТРЕНЕ, с.ср. (пл. ораіггепіе). Предостережение, предо- 
сторожность. [Іисусь] научаеть... противь непріятеля аби бьіли 
на добромь опатреню. Пер.ев. 52. 

ОПАТРИТЕЛЬ, с.м. (пл. ораіггусіеі). Снабдитель; попечи¬ 
тель. Мл.Сл. 55. 


44 ОПАТРНЕ, нр. {пл . ораігхпіе). Предусмотрительно, осмотри- 
тельно. Мл.Сл. 55. 

ОПАТРНОСТЬ, с.ж. {пл. ораіггпо^с). 1. Предусмотритель- 
ность. Мл.Сл. 55. 2. Провидение, Промьісл [Божий]. Никто не 
смкеть Бозской опатрности зменити. Рук.хр. 168. Вступилемь 
вь притворь церковний и полецаючися вь всемь опатрности 
Бозской ударилемь поклоновь килка. Диар.Фил. 53. Опатрность 
Бозская. Гал. І, 47. 

ОПАТРНЬІЙ, прил. {пл. ораітгпу). Предусмотрительньїй, ос- 
мотрительньїй. Мл.Сл. 55. Бьіль муже.мь опатрнимь. Рук.хр. 141. 

ОПАТРОВАТИ, ОПАТРИТИ, гл . {пл. ораіггас, -ггус). 1. Пе- 
щись, заботиться; помогать. Добра вгиелякіи... варуеть и опат- 
руеть. АП. 1098. Нехай Богь опатрить вась ласкою своєю. 
Рук.хр. 71. 2. Снабжать, снабдить. Потребами оную [церковь] и 
мкиїкаючихь при ней опатриль. Диар.Фил. 51. Опатриль вер¬ 
блюди его живностю. Рук.хр. 18. Вь прилегльїхь сторонахь цер¬ 
кви опатроваль. Пал. 554. Вась яко дельфинь з власного опат- 
роваль скарбу . Рад. II. 

ОПАТСТВО, с.ср. См. ОПАЦТВО. Опатство Тинецкое. 
Пал. 936. 

ОГІАТЬ, с.м. {пл. ораї). Абат. Опать мкста Радиского. АП. 
1168. Покладаю ту Берна опата поваги и памяти годній слова. 
Пал. 781. 

ОПАЦТВО, с.ср. {пл. орасідуо). Абатство. Могль би ся биль 
не отрккати на опацтвк.. седкти. АП. 1288. 

ОПАЧИНА, с.ж. Весло. Бер. 31. Мл.Сл. 55. 

ОПАЧНЕ, нр. {пл. орасгпіе). Превратно. Зь которого викла¬ 
ду опачне вьірозум іш ого, монархію церковную на Петрк бу¬ 
дують отступникове. Пал. 341. 

ОПАЧНЬІЙ, прил. {пл. орасгпу). Превратньїй. Мл.Сл. 55. 
Опачное мужей поважньїхь удаване. Пал. 795. Опачное а на- 
певное оречахь ... розумкнье. АП. 1024. 

ОПАШЬ, нр. [На опашку]. Иніи опаиіь стрелбою до муру 
приступомь кинулися. Рук.хр. 376. 

ОПЕКАЛЬНИКЬ, с.м. Душеприказчик. Потомь уставляю 
опекальники, то єсть акзекутори, души моей жоніі и ділпемь 
моимь господина и добродкя моего пана Олбрахта. АЮЗР. І, 76 
(1529). 

ОПЕРЕЗАТИ, гл. Опоясать. Оперезати поясомь. Гал. І, 217. 

ОПЕРЕЗОВАТИСЯ, гл. Опоясьіваться. Мл.Сл. 55. 

ОПЕРНАТИТИ, гі. Оперить. Бер. 24. 


45 ОПЕРТИСЯ, гл. Оказать сопротивление. Венкгрьі не могучи 
опертися потузі татарской почали утекати. Рук.хр. 465. Ко- 
торимь [Шведамь] не могли ся войска литовскіе оперти. Л.С. 
206. 

ОПЕР*ЬЗОВАТИСЯ, гл. Опоясьіваться. Опер Ховатися по- 
ворозами. Гал. І, 147. 

ОПИЛСТВО, с.ср. (пл . оріїві^о). Пьянство. На Боноса им- 
ператора палцемь указавши мовлено тое для его великой роз- 
рутности и опилства: той не для того народился аби жиль, але 
аби пиль. Рад. 69. 

ОПИНАТИСЯ, гл. Упираться. Бар. 24. 

ОПИНІЯ, ОП'ЬНІЯ, с.ж. {.лт . оріпіо). Мнение. Гди по зне¬ 
сенню нікоторихь обцихь оп'яній, штобьі вьучениковь его умьі - 
слахь віра справовала, Всевидець вьібудоваль самь за себе и за 
всіхь. Пал. 347. 

ОПИРАТИСЯ, гл. 1. Опираться. Били то ліній, а гдежся 
опирали? о Бога, яко о Кентрумь. Рад. 9. 2. Сопротивляться. Мл. 
Сл. 55. Мужнє ся имь опирають. Боб. 287. 

ОПИТЬ, с.м. Распрос, допрос, дознание. О которое забитя 
оного небожчика в місті Боришполю стался опит, а о збойци 
пилное отшуканя. Ак.Бор. 78. 

ОПИТЬІВАТИСЯ, гл. Допрашивать. Я по килка разий в 
старьшого опитьівалемься, не признался старший, жеби такого 
бика ознаймовал. Ак.Бор. 89. 

ОПІЯКЬ, с.м. {пл. орцак). Пьяница. Чаплинскій... опіякь 
Полскій. Вел. І, 38. Чернцовь голихь зовуть опіяками. Клим. 189. 

ОПЛАВИТЕ, нр. Изобильно. Папежова тиранія... богат- 
ствомь оплавите кипячи... предсяжь вся ся трвожить. АП. 
1700. 

ОПЛАТОКЬ, с.м. {пл. оріаіек). Облатка. [Сакраменть] при 
оплатку и при келиху зоставили. Пал. 782. 

ОПЛЕСТИ, гл. Свить. Бьість собі оплель гніздо такь 
високо якь орель. Пал. 814. 

ОПЛОВИТЬІЙ, прил. Изобильньїй. Вамь тижь дано боу- 
деть міроу доброу а польноу и натопьтаноу и потрясеноую из 
верхомь опловитимь. Пер.ев. 37. 

ОПЛОТЬ, с.м. Изгородь, плетень. Вьоколо оплотомь при¬ 
стойне оградила [церковь]. АЮЗР. II, 97 (1636). Оплоти коло 
винограду. Л.Мг.м. 72. 

ОПЛУТАТИ, гл. Опутать. Фалшивьши опініями оплутаньї. 
Пал. 506. 


46 ОПЛЬІВАТИ, ОПЛИВАТИ, гл. (<пл. оріу^ас). Утопать. Бо 
всіхь роскошахь тіїесньїхь опливаєте. Рук.хр. 171. Вь дарехь 
бозкихь гойне опльїваеть. Пр.Мн. 105. Опливати вь роскошахь и 
достаткахь світа сего. Гіал. 802. 

ОПОВИДАТИСЯ, гл. Вьізьіваться. Сами доброволне мона- 
стьіреви оповидалися служити . М.П.Кр. 11 (1671). 

ОПОВЩрЬТИ, гл. (пл. орохуіесігіес). Возвестить. Пришли, 
приходять и вьиюлняются, любомудрьій чителнику, оньїе дни и 
літа, о которьіхь Господь Богь нашь їисусь Хр. оповиділь, мо- 
вячи. Пал. 314. 

ОПОВНкДАНЬЕ, с.ср. (пл . оролуіасіапіе). 1. Проповедьівание. 
Оповедание. Лекс. 7. Сь костела Римского початокь оповідання 
євангелій єсть взятий. АП. 1428. 2. Обьявление, заявление. Тие 
жь послове за поручєньемь наиіимь до митрополита сь такимь 
же оповіданьемь и освідченьємь іздили. АП.1038. 

ОПОВІДАТИ, ОПОВІСТИ, гл. (пл. оро^іабас). 1. Про- 
поведьівать. Тую науку, взятую оть Бога , оповідали. Пал. 360. 
Покуту людемь оповідаючи , аби злаго житія поперестали. Вел. 
її, 16. 2. Обьявлять. Оповідати войну. Рук.хр. 78. 3. Расска- 
зьтвать, рассказать. Гражане Берестейскіе оповіпи и показали 
намь. Диар.Фил. 68. 

ОПОВІДАНЬ, с.м. (пл. орохуіасіас). Возвеститель, пропо- 
ведник. Бер. 224. 

ОПОГАНЮВАТИ, гл. Осквернять. Мл.Сл. 55. 

ОПОДАЛЬ, нр. (пл. оросіаі). Издали, вдали. Бер. 107. Мл.Сл. 
55. Оподаль меиікал. Пам. І, 31 (1623). Оподаль оть нихь 
[наметовь]. Рук.хр. 49. Затворивши дверние ворота передь нами 
еще добре оподаль. АЮЗР. II, 4 (1599). Сь правдою ся оподаль 
розминуль. Пал. 610. 

ОПОИНИИ, прил. Хмельной. Вина и напою опоиного не 
боудеть пити. Пер.ев. 26. 

ОПОКА, с.ж. (пл. орока). Скала, утес. Една тая єсть ща¬ 
сливая віри опока. Петровимиусти визнаная. Пал. 346. Ти еси 
опока и камень. АГІ. 1350. Покруиіено моцную опоку. Гал, І, 73. 

ОПОНА, с.ж. Занавес; ковер. У каждой опоньї будуть коліщ 
золотие. Рук.хр. 46. Опонь до обитья стінь три надбать. 
АЮЗР. 1,265 (1596). 

ОПОНОВАТИ, гл. (пл. оропохуас из лт. орропеге). Возра- 
жать, спорить. Опонуючи себе сь надписамирукь. АП. 1064. 

ОПОРОКЬ, с.м. Праща. Лекс. 13. Вишли противь имь му- 
жеве моцпьш, що зь опороковь кидали. Рук.хр. 152. 


47 ОПОРЬ, с.м. Сопротивление, отпор. Вододарь без опору во¬ 
лос ти полские побуриль. Рук.хр. 445. 

ОПОСЛ*Ь, нр. После. Опослі безмірній пожарь чинити. 
Вел. IV, 6. 

ОПОСТИГТИ, гл. Застать. Тамь же [в Батуринї] опостигь 
мене полковникь ніжинскій І.П.Божичь. Дн.Хан. 132. 

ОПОЧИВАТИ, ОПОЧИТИ, гл. Отдьіхать, отдохнуть. При- 
казаль погледіти, хто лежень и сміль самь вь костелі томь 
опочивати. Рук.хр. 330. Туть опочили годинь на 2. Дн.Марк. І, 
317. 

ОПОЧИНЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Почивание; пребьівание. Опо¬ 
чинеш на новокрещономь Духа Святого. Пал. 782. 

ОПОЧИСТЬІЙ, пргіп. Скалистьій, каменистьій. И сталий ,, и 
твердий, якь камень, опочистий. Пал. 383. 

ОПОЧНЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Отдохновение. Нощь на людское 
опочнене. Рук.хр. 2. 

ОПРАВА, с.ж. 1. Ремонт, поправка. Оправа церкви. Рук.хр. 
125. Пам. І, 31 (1623). Тая вежа потребу еть оправи. Пам. IV, 
отд. II, 15 (1545). 2. Дело, работа, укрепление. Обозь... болте 
ніжь намилю валами осипали и вь той оправі цілую ночь тру¬ 
дилися. Вел. IV, 46. 3. [Здесь - лечение?] Едно тилько діло ис - 
правляеть, же то конямь и шкапамь оправу даваеть. Клим. 222. 
4. Переплет. За оправу книжки Тестаменту 20 к. Дн.Хан. 104. 

ОПРАВДИТИСЯ, гл. Оправдаться. Не могль оправдитись и 
вивестись. Вел. II, 547. 

ОПРАВДОТВОРЕНІЕ, с.ср. Оправдание. Оправдотвореніе 
блаженного Фотіа патріархи. Пал. 731. 

ОПРАВЛЯТИ, ОПРАВИТИ, гл. 1. Поправлять, поправить, 
починять, починить; ремонтировать; восстановлять, восстановить. 
Проклять тежь хто би міль Ерихонь оправляти. Лет.рук. 48. 
Оправиль мури Іерусалимскіе и форти. Рук.хр. 134. 2. Укреплять. 
Умьіслиль тежь місто своє Іллюмь албо Трою оправити, аби 
оть непріятелей биль безпечні. Рук.хр. 75. 3. Записать, обес- 
печить. Оправиль своіой жені Варварі сто гривень на своїомь 
селі Толмачи. АЮЗР. І, 3 (1398). 4. Оправдать. Сихь есмо Кру- 
повичовь оправили, а тьіхь Бастунцовь обвинили. АЮЗР. І, 15 
(1444). Кто сь кимь посварится а ударить нешкодливе, маеть 
его оправити. Рук.хр. 62. 

ОПРАВНЬІЙ, прил. 1. Оправленньїй. Роги его оправние 
золотомь. Рук.хр. 200. [Камени] вь золото оправний. 48. Образь 
оправний. Пам. І, 119. Ординка [шабля] срібромь подь позлоту 


48 оправная. Вел. IV, 114. 2. Укрепленньїй. Обачивши людь оправ¬ 
ний вь містцу добромь и трудномь до потканя, вернулся назадь. 
Боб. 296. 

ОПРАВОВАНЄ, с.ср. [Починка, ремонт] Пищолці дань до 
оправованя рондзикь. Дн.Хан. 129. 

ОПРАВЦА, с.м. (пл. оргачуса). Палач. Обачивши пріятеля 
своего вь тяжкомь разі\ крикнеть на оправцовь: потерпите, 
нічего той невинень. Рад. 83. 

ОПРАТНОСТЬ, с.ж. [Порядок?] Не по старому вжо всякая 
справа и опратност ведет. Пам. IV, отд. II, 225 (1545). 

ОПРЕССІЯ, с.ж. (лт. оррге§$іо). Угнетение, притеснение. 
О віру жадного гвалту и опрессіи не поносять. Пал. 879. 

ОПРИМОВАТИ, гл. (лт. орргітеге). Угнетать, притеснять. А 
зась коли хто зь нашихь , особливе противь латинниковь, ви¬ 
дасть книгу, тедьі такового преслідовати и пре(з) зверхность 
свіцкую опримовати не встьідаются. Пал. 318. 

ОПРИСЯГНИТИ, гл. Привести к присяге (?). Оприсягнили 
лавицу зуполна засілую вь ратушу Кіевскомь. АЮЗР. II, 19 
(1608). 

ОПРИЧНИКЬ, с.м. Разбойник, грабитель. Терлецкій... оп- 
ричниковь своихь за нимь [Григоркою, протопоповичемь Вилен- 
скимь] послаль вь погоню. Пал. 1059. 

ОПРОВАЖАТИ, гл. Провожать. Чорнускій сотникь опро - 
важаль нась и простился. Дн.Марк. І, 48. 

ОПРОВАЖЕННЕ, ОПРО ВАЖЕНЕ, с.ср. Проводьі Для 
опроваження его до обозу даль би сотникь ніжатинскій 4 
козаковь. Дн.Марк. І, 233. Для опроваженя нась приездили пань 
судія зь панею своєю. Дн.Хан. 16. 

ОПРОЧЬ, прил. Кроме. Мл.Сл. 55. Шесть кроть сто 
тісячей самихь мужей опрочь жень и челяди. Гал. II, 11. 

ОПРОЩЕНІЕ, с.ср. Прощенне. До ногь его у падаль просячи 
опрощенія. Рук.хр. 319. 

ОПУСКАТИ, ОПУСТИТИ, гл. Опускать, опустить; остав¬ 
лять, оставить. [Мьі] не опускаючи тоі справи, хотіли сокірою 
двери коморние вистановляти. Пр.Полт.с. 67. Вси здуміли и ди- 
вовали, опустивши ненависть противь Аарона. Рук.хр. 37. Опус¬ 
тивши Тебесь... до Егупту перенеслися. ІЬ. 11. Попомь римскимь 
жони опустити казаль. АП. 1164. 

ОПУХЛЬІЙ, прил. Опухльїй, опухший. Бер. 87. Опухльїе 
Уздоровляль. Рук.хр. 191. 

ОПУХЬ, с.м. Опухоль, опухлость. Опухьруки. Л'Ьч. 33. 


49 ОПЬІТАН'е, с.ср. Допрос. На огледан’є того трупа заби¬ 
того и на опитан'є члвка Ратновского браль в мене вижа. 
Кн.Луцк. 1562, л. 125. 

ОПЬІТЬ, с.м. Опрос, допрос, дознание. Бер. 20. [Я] опьіть 
чиниль обьічаемь копньїмь. Ак.Копн.с. 40. 

ОПЬІТЬІВАТИ, гл . Опрашивать, допрашивать. Тихь свіїд- 
ковь осми, по дву розлучивши, опьітьівали есьмо. АЮЗР. II, 86 
(1633). 

ОІГЬКОВАТИСЯ, гл. Заботиться, покров ительствовать. 
Самь Гдь Богь стережеть и оп г ккуется ими. Рук.хр. 60. 

ОПІКАТИСЯ, гл. См. ОГТкКОВАТИСЯ Бер 50. 

ОПііКУНЬ, с.м. Опекун; попечитель, покровитель. Бер. 50. 

ОГРЬШАТИ, гл. Стать пешим. Такгь [кони] виздихали, же 
войско опіміало. Л.С. 180. 

ОПЯТЕРИТИ, гл. Дать впятеро. Меншого родомь Веніямина 
опятери частію. Пал. 478. 

ОРАЗЬ, нр . {пл. огаг). Вместе. Обітници Христовьі... оразь 
тань Петру, якь и другимь апостоломь даньї суть. Пал. 400. 
Зорвавиш тоть златьій перстень з правой руки Церкви, зорвали 
оразь ут^у еи. Рад. 25. 

ОРАЛО, с.ср. Рало. Мл.Сл. 55. 

ОРАНДА, с.ж. Корчма, кабак. П’ідемь вь оранду швиденко. 
Довг. 94. 

ОРАНЄ, с.ср. Вспаханное место. Далеко от того ораня и от 
иниіихь нивь. Кн.Луцк. 1565, л. 166. 

ОРАТИ, гл. Пахать. Застали єсмо людей корсовских оручи 
землю Хотенскую. Кн.Луцк. 1562, л. 127. 

ОРАЦІЯ, с.ж. {пл. огас)а от лт. огаїіо). Речь. Мл.Сл. 55. Не 
допустили никому орацій и долгой мовьі. Рук.хр. 194. Што ся 
виділпи дасть зь словь орацій его, которую до того жь су ноду 
чиниль. Пал. 606. Могуть себі сь той книги святой вибирати 
в'криіи на свою потребу и творити зь нихь орацій розмаитьіи. 
Пр.Мн.Предм. 2. 

ОРАЧЬ, с.м. Пахарь. Бер. 138. Бьіль Каинь орачемь. Рук.хр. 
5. Орачь найпершій Ное. Рук.лет. 6. 

ОРГАНИСТА, с.м. Органист, играющий на органе. АЮЗР. 
218(И.Вьіш.). Вел. III, 141. 

ОРДА, с.ж. Орда, тол па, ватага. Одинь Креуза отступникь 
зь своєю ордою, канону того за власний собору виленского не 
признаваеть. Пал. 695. 


50 ОРДИНАЛНЬІЙ, прил. (пл. огсіупагпу). Обьїкновенньїй. Ор- 
диналньїй пастьірь. Пал. 371. 

ОРДИНАРІУСЬ, с.м. Правитель, первенствующий. Апос- 
толь Петро єсть ординаріусь, або зверхиьій пастьірь. Пал. 371. 

ОРДЬІНЕЦЬ, с.м. Ордьінец, житель ордьі. Тоть поганець 
непріятель нагиь звьікль ордьінцовь своихь вь панства наша 
всьілати. АЮЗР. II, 32 (1605). 

ОРДИНОВАНЬІЙ, прил. Назначенньїй. Онь оть папежа ор- 
динованого Григорія міль пріішати. Пал. 1127. 

ОРЛІЙ, прил. (пл. огіі). Орлиньїй. Вь гнізді; орлімь. Гал. І, 
49. 

ОРОБОКЬ, с.м. Рябчик. Надобно будеть зь Стародуба 
прислать оробковь. Дн.Хан. 27. 

ОРУЖЖЕ, с.ср. Оружие. Бер. В тую раду ити пішо , безь 
всякого оружжа. Л.С. 74. 

ОРУЖНИКЬ, с.м. Оружейник, оруженосец; вооруженньїй. 
Бер. 198. Ілія... огненньїй оружникь. Пр.Мн. 175. 

ОРУЖНЬІЙ, прил. Вооруженньїй. Куда людей оружнихь. 
Вел. II, 529. 

ОРШАКЬ, с.м. (пл. огзгак). 1. Толпа. Пойдуть дівки наши 
своимь оршакомь до танцу. Рук.хр. 70. Немалій оршакь людей. 
Вел. IV, 202. Загони ихь [Татарь] разиль [Конашевичь] вь 
великихь оршакахь. Сак. 21.2. Свита; конвой, поезд. Прііхала до 
него [Соломона] царица Сауская вь великомь оршаку панень и 
слугь. Рук.хр. 109. Што то за пани, отче, и гді іде сь такимь 
оршакомь немальїмь. Диар.Фил. 58. Ся оздобиль... цвітними 
ніякими оршаки дворяновь. АП. 1700. 

ОРЯБКА, с.ж. Куропатка. Бер. 142. 

ОСАДА, с.ж. Поселение, поселок, усадьба. Будут давати с 
кожьдого кгрунту осадьі грошей ЗО. Пам. II, 519 (1556). 

ОСАДНИКЬ, с.м. Поселенец, усадебник. Агаряне... кь Чеги- 
рину приступаху, нимало время ослабьі осадникомь Чигиринскимь 
дающе. Боб. 302. 

ОСАЖАТИСЯ, гл. (пл. озасігас зі?). Водворяться, селиться. 
Ся вь ней [Церкви] гайдуками своего бунтованья осажаль. АП. 
1314. 

ОСАЖЕНЬЕ, с.ср. Усадьба. Его осаженье и розпашь. 
АЮЗР. І, 10(1427). 

ОСАЖОВАТИ, ОСАДИТИ, гл. 1. Заселять, заселить, насе¬ 
лять, населить, поселить. Міл и панове Украйну тюндровати и бол- 
Щ?ю часть осажовати людми неміцкими и полскими. Л.С. 11. Гді 


51 [на небі Богь] сотворіть и осадіть ангеловь. Рук.хр. 1. 2. Занять, 
заместить. Сторожею херувимскою дороги осадиль. Рук.хр. 5. 
3. Основать. Суботовь осадиль себі Хмелницкій на кгрунтахь и 
земляхь, кровю а потами воєнними ... ложеними. Вел. І, 297. 

ОСАЖЧІЙ, с.м. Поселенец. Осажчій того села, на имя 
г&еодорь Драгомирь. Диар.Фил. 58. 

ОСВЕЦОНЬІЙ, прил. Светлейший. Писаль у Варшаві, за 
справою освецоного Албрьіна Станислава Радивша. Вил.Соб. 72. 

ОСВ'ЬДЧАНЬЕ, с.ср. (пл . оз\уіас1с2епіе). Обьявление, увере- 
ние, изьяснение. О чомь суть освідчанья описаньїи вь книзі 
"Апокризись п . Пал. 1118. 

ОСВ г ЬДЧАТИ, ОСВІДЧИТИ, гл. Обьявлять, обьявить, ви¬ 
ражать, виразить, оказьівать, оказать; показьівать, показать, 
обнаруживать, обнаружить. Хвалімо его за невьімовньїе добро¬ 
дійства, которьіе намь освідчаеть. Гал. І, 7. Кролямь чрезь 
килка соть літь поволность и услуги войсковіе, значніе и явніе 
світу, освідчачи. Гр. 50. Дорошенко тачко темами свою зич¬ 
ливосте освідчаеть. Л.С. 129. Освідчіть Воозь всімь, ирекчь... 
Рук.хр. 72. Освідчити віру и правду свою повинньїхми. Пал. 312. 
Атамань зась Кошовій... зтягнуль зь луговь, вітокь и річокь 
все войско Низовое Запорозское... а для чого именно, того имь не 
освідчіть до самого зь Криму на Коїиь Хмелницкого повороті. 
Вел. І, 49. Совершенную ціну освідчити. Арх.Мот. 15 (1702). Я 
однакь на тоть чась листовь тихь не освідчаль. ІЬ. 126 (1683). 

ОСВ-ЬДЧАТИСЯ, гл. Вьісказьіваться; заявлять. Лань 
Т.Ж.Грушь, бурмистрь Кіевскій освідчался, же Пачій взячь 
оть его на кредите вапна 180 осмачокь. Вел. IV, 125. 

ОСВОДЧЕНЬЕ, с.ср. Обьявление, представление, предло- 
жение. Послове за поруч єньемь нашьімь до митрополита сь 
такимь же оповіданьемь и освідченьемь іздили. АП. 1038. 

ОСВііЧАТИСЯ, ОСВІТИТИСЯ гл. Освещаться, осве- 
титься; просветиться. [Вьішчное небо] само ся променями обличия 
божественного освічаеть. Лет.Рук. 1. Освітилися ему очи. 
Рук.хр. 91. 

ОСЕЛОСТЬ, с.ж. Поместье. Оселости свои у панстві 
нашомь великомь князетві Литовскомь мають. АЮЗР. І, 107 
(1540). 

ОСЕЛЯ, с.ж. Усадьба. Видань есми домовь пять зо всею 
оселею попаленьїхь. Ак.Копн.с. 54. А таке мьі тоть кгрунть, 
отчизну свою, як дворище, на которомь соми есмо мешкали, зо 


52 всимь будованьемь и оселею, такь поля и сеножати... продали 
есмо на вічность кревньїмь свогшь. Кн.Луцк. 1571, л.111 об. 
Хворост на оселю до двора своего рубати послань. Кн.Волод. 
1573, № 937, л. 291. 

ОСЕНЩИНА, с.ж. См. ОСИНЩИНА. Цеберь горшки ви¬ 
пили мужики, которимь половину осенщиньї дароваяемь. Дн. 
Марк. її, 139. 

ОСЕРЕДОК!», с.м. Середка. Хііба житного осередокь 
вмочить вь горілку простую. _ГРкч. 31. 

ОСЕТЬ, с.м. Волчец, чертополох. Терніе и осеть, або глугь 
родити тобі: будеть [земля]. Рук.хр. 4. 

ОСИВ^ЛЬІЙ, прш. Поседевший. На тілі; волось оси- 
вільїй бьіль. Пал. 460. 

ОСИНЩИНА, с.ж. Часть урожая натурой или деньгами. 
М.П.Кр. 47. 

ОСИНЬ, с.ж. Осень. В осени, осенью. У Полской землі в 
осени... знову овощь и ягоди в поляхь породшися. Л.С. 160. 

ОСИПНЬІИ, прш. Отсьіпной (хлеб за помол). Жито осип- 
ное привозить будуть до Тулиголовь. Дн.Марк. І, 132. 

ОСИПЩИНА, с.ж . Сбор за помол отсьіпньїм хлебом. Свар- 
ковці подданніе приходши просити облегченія вь осипщині 
Дн.Марк. І, 138. 

осипь, с.м. Подать зерновьім хлебом. Жидь богатится, по 
килко цуговь коней справляеть, вимишляючи чинши великіе 
поволовщини, дуди, осипь. Л.С. 5. Со всякого плуга до осмь 
осмачокь жита осипу. Гр. 191. 

ОСКАРЖАТЕЛЬ, с.м. ( пл . озкаггусіеі). Обвинитель. А 
гріху того болшь не помагали оскаржителемь нашимь. Пал. 
318. 

ОСКАРЖАТИ, ОСКАРЖИТИ, гл. (пл. 08 каггас). Обвинять, 
обвинить, жаловаться. Оскаржили мене заочне до его мшости 
отца митрополита невинне и неслушне. АЮЗР. II, 48 (1608). 
Оскаржшь братію свою предь отцемь о гріхь вельми спросньїй. 
Рук.хр. 24. Оскаржши его [Цеціліана] передь Ануліномь. Пал. 
598. Не оскаржайте [никого]. Гал. І, 18. 

ОСКАРЖЕНЬЕ, с.ср. (пл. озкаггепіе). Обвинение. Мл.Сл. 
55. Неслушное оскарженье ихь судшь. АЮЗР. II, 48 (1608). 

ОСКАРЖИТЕЛЬ, с.м. (пл. озкаггусіеі). Обвинитель; донос- 
Чйк. Лютьіи оскаржителідіявольї. Пр.Мн. 112. 

ОСКИРИТИСЯ, гл. Осклабиться. Бер. 23. Мл.Сл. 55. 

ОСКОРДЬ, с..м. Кирка. Бер. 199. Мл.Сл. 55. 


53 ОСКОЧИТИ, гл . Окружить. Его знову прудко оскочши око - 
ло. Рук.хр. 99. 

ОСКУДНО, нр. Скудно. Не тьілко оскудно о докторовь 
мудрьіхь, але и о простьіхь ц іп юриковь немудрьіхь. Клим. 208. 

ОСЛАБ А, с.ж. Послабление, облегчение. Не могучи полу¬ 
пить оть поляковь милосердія и ослабьі . Л.С. 221. Количовь 
ослабьі вь болі&ни своей никакой не имііеть. Дн.Марк. III, 128. 

ОСЛАВА, с.ж. Дурная молва. Я дей уходечи невинное осла- 
вьі, ку одмов ^ и отказу на року зложономь естемь готовь. 
Кн.Луцк. 1564, л.44. 

ОСЛАВИТИСЯ, гл. Прославиться. За великого астронома 
ославитися. Рук.хр. 159. 

ОСЛАВЛЯТИ, гл. Разносить, распускать дурньїе слухи. Ми 
докоучаеть таа то вдова, помщуся за нею, абьі на остаткоу 
приходячи не ославляла мене. Пер.ев. 63. 

ОСЛОБОЖЕНЬЕ, с.ср. Освобождение. Мл.Сл. 55. 

ОСЛОВЬЇЙ, прил. Ослиньїй. Ослова голова. Рук.хр. 118. 

ОСЛііПЬ, нр. Слепо; наобум. Ослімь ся пустиль отступ- 
никь вь неправду. Пал. 695. Осліть поиїли на обозь Хмелницкого. 
Вел. І, 211. 

ОСМАКЬ, с.м. Восемь грошей (монета). А коли попадешь 
той осмакь и ляд скую, Або илелягь зламаній, копійку якую , Не 
збагнеиіь куди откинути. Довг. 104. 

ОСМАЛИТИ, гл. Обжечь. Моцному Біпогороду не разь кри¬ 
ла осмалили. Вел. II, 381. 

ОСМАЧКА, с.ж. [Мера сьіпучих тел, равная одной восьмой 
части большей мерьі (ведра, бочки и т.д.], [Шрам] должень бьіль 
11 осмачокь овса. Дн.Хан.129. 

ОСМЕРГА, числ. (пл . озшіег^а). Восьмеро. Овець осмерга. 
Пр.Борз.рат. 57. 

ОСМЕРИНА, с.ж. Восьмая часть, восьмушка. Книжка такь 
названая, недавно вьіданая на осмеринії. Пал.990. 

ОСМОРОДИТИСЯ, гл. Провоняться. Которьіми [смолою, 
дегтемь] бьісь могль и помазати и осмородити. Пал. 657. 

ОСМОТРУВАТИ, гл. ( сравн.пл. ораіггулуас). Снабжать. Ос- 
мотруючи нась виїелякими достатками. АП. 1066. 

ОСМ"ЬЛИТИСЯ, гл. Ободриться. Хотілемь знагла отбіг- 
чи, потомь осміілившися, повторе поглед^лемь оконкомь. Диар. 
Фил. 53. 

ОСНОВА, с.ж. Основание. Домь свои збудоваль [человіжь] 
... и положіть основу на камени. Пер.ев. 38. 


54 ОСОБА, с.ж. Образ, вид, облик. Три ангели вь особахь 
людскихь. Лет.рук. 14. Лайкове заходу всего абьі подь двіма 
особами такь, якь и Трекове, таинь святьіхь уживали. Пал. 
1116. От пояса до верху особу струсюю мають. Рук.хр. 3. 

ОСОБИСТЬЇЙ, прил. Единственньїй (?). Тот небожчик де¬ 
сятого числа ноеврия з другим чловеком особистьім, на едном 
возі в бору ехали. Ак.Бор. 78. 

ОСОБЛИВЕЦЬ, с.м. Особник, нелюдимий. Бер. 58. 

ОСОБЛИВОСТЕ, с.ж. (пл. 05 оЬ 1 і\уо$с). Особенность. Се 
особливосте посполитости, а посполитость особливости ничего 
уближать не маеть. Пам. І, 167 (1596). На особливости, нае- 
дине. И сталося єсть иже ся на особливости моліть [Іисусь]. 
Пер.ев. 44. 

ОСОБНО, нр. Отдельно. Маю кролю особно щось мовити сь 
тобою, и казаль Еглонь всімь пречь вийти. Рук.хр. 66. 

ОСОБНОСТЬ, с.ж. Уединение, одиночество. На особности, 
наедине, в уединенном месте. Мовиль зь ньімь на особности. 
Рук.хр. 83. Гдьі которого на особности поткали и забіяли. іЬ. 
237. Пастирь речь такь великую и соборную міль писати на 
особности безь всего своего собору. Пал. 946. Пьіталі его 
[Іисуса] на особности оучениці его, рекучі, про иіьто есмо мьі его 
[діавола] вьігнаті не моглі. Вол.ев. 60. 

ОСОБНЬІЙ, прил. Отдельньїй, особенньїй. До кнегини 
Александровое особньїй листь о томь же. АЮЗР. І, 48 
(1516). Палаць особньїй. Рук.хр. 2. У особньїхь розділіхь. 
АП. 1016. 

осолити, гл. Посолить. Если бьі соль смакь оутратила, 
то чим би осолено било. Пер.ев. 38. 

ОСОЛОДІТИ, гл. Усладиться. Яко медь осолодіеть 
памятка его. Пал. 1135. 

осочити, гл. (пл. озосхус). Обойти (зверя), окружить. А 
што ся дотичеть звіру вь его иміньи, то люди его мають 
осочити и дати відомо вь замокь старості нашому. АЮЗР. І, 
66(1524). 

осочникь, с.м. Загонщик, облавщик. Ревизорь з лесь - 
ничішь даеть осочьниковь обирати. Пам. II, 514 (1556). 

ОСПАЛОСТЬ, с.ж., ОСПАЛСТВО, с.ср. {пл. озраіозс). 
Сонливость; леность, нерадивость. Набоженства оспалость. Л.С. 
135. Оспалство стариіихь ведлугь св. Ефрема єсть веселіє 
волкомь. Рад. 14. 


55 ОСПАЛЬІЙ, прил. (пл. оараїу). Сонливьій; нерадивьій, лени- 
вьій, вяльїй. Оспалого бога своего мівши, и руками своими зо сну 
обудипги его не могли. Пал. 982. 

ОСТАВЛЕНІЕ, с.ср. [Возвращение свободьі рабам и земли 
должникам в юбилейньїй год у древних иудеев]. Літо остав¬ 
ленім [у жидовь]. Рук.хр. 52. 

ОСТАВОВАТИ, гл. Оставлять, предоставлять. Логофетомь 
и писаромь вь благочестіи позостильшь, оставую обфитшее 
отповіди дати слово. Пал. 1141. 

ОСТАЛЕЦЬ, с.м. Оставшийся. [Хмели.] пришовши до По¬ 
волочи , знову почаль войско збірати и із городовь виганяти 
осталцовь приказаль. Л.С. 26. [Хм.] многое число уже козаковь 
назбирала по городахь на залогахь и осталцовь домаиінихь. ІЬ. 
232. Огонь... самое збоже випалиль и тихь осталцовь [людей 
позосталихь] загорнуль. Вел. ІІЇ, 169. [Хмелницкїй] прииіоль до 
Поволочи и казаль осталцовь до своего войска вигонити. 
Гр. 102. 

ОСТАНОКЬ, с.м. (Ипат.лет. 3). Остаток. Останокь войска. 
Гр. 9. 

ОСТАТКОВАТИ, гл. Установиться, остепениться. Народи 
за такими побудками то туда, то сюда хвіялися, остатковати 
при порадку своемь не хотіти. Вел. ІІЇ, 108. 

ОСТАТНЕ, нр. (пл. озіаіпіе). Окончательно. У Раковской 
брами, где були остатнє вміст і сперлися, усіхь вистинали. 
Л.С. 124. 

ОСТАТНІЙ, прил. Последний. Сардонапаль кроль остатній 
Ассурійскій. Рук.хр. 12. При остатнемь концу живота своего. 
Рад. 1. 

ОСТ АТО КЬ, с.м. Остаток, остальное, конец. Постать крас- 
нои невісти, а остаток діла якь ужь. Бер. 310. До остатку, в 
конец, совершенно, окончательно. Чигиринь до остатку зруй¬ 
нованій. Л.С. 145. Войско до остатку знесено. ІЬ. 10. Волоскам 
земля до остатка чрезь Татарь и Козаковь и Ляховь спустіла. 
Гр. 233. На остатокпь, вь остатку, наконец. Питано его на 
остатокь: што розуміеть о самьіхь Римскихь папежахь. АП. 
1210. На остатокь и тулобь его вь Константинополю на ринку 
спачено. Гал. її, 80. Але на остатокь олова не стало. Вел. IV, 202. 
Вь остатку, кгди зь Батурина повернулся... отнесламь вь домь 
Думитрашковь оніе листи. Арх.Мот. 128 (1653). На остатку, в 
конце. (Іаковь] поставань... Лію и сини еі на второмь містцу, 
Рахгсчю зась и Іосіфа на остатку’. Рук.хр. 22. 


56 ОСТЕНЬ, с.м. ( ст.сл . остьнь). Бодец. Остень бовізмь на 
ньіхь [отступниковь] барзо острьій. Пал. 590. 

ОСТЕРБАТИ, гл. Окрепнуть. Для того, ижь чаяли [Поляки] 
вь легкомь у Хана поваженю Хмели., зь якихь міірь впередь 
остербавши, чаяли себі що помислное надь Хмелн. и Украйною 
здолати. Вел. II, 158. 

ОСТЕРЕГАНЬЕ, с.ср. Предостерегание. Мл.Сл. 56. 

ОСТЕРЕГАТИ, ОСТЕРЕГТИ, -ЧИ, гл. Предостерегать, 
предостеречь. Для того тя остерегаю, бьісь зь нею не согріі- 
шиль. Лет.рук. 14. Остеречи сумнія. Пал. 319. Мене сторожь 
дворовий остеригь, такь я вибіь на мій двирь. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІ, 24). 

ОСТЕРЕЖЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Охранение. Оставлени они 
[козаки] суть при немь Хану не для нарушеня новозаключенного 
покою, але для остереженя ціости егоХанского здоровя. Вел. І, 
164. 

ОСТИЛІЙ, прил. Постьільїй. Сиди жь бо коли судить 
остилій поганче. Довг. 99. 

ОСТОРОГА, с.ж. Предостережение. Для грунтовн Ішои и 
безпечнішоїі остороги и оборони. Пам. І, 35 (1624/ Тьіе книги 
великая осторога міту била. Рук.хр. 142. 

ОСТОРОЖНЕ, нр. Осторожно. Майтеся осторожне. 
Пер.ев. 18. 

ОСТОРОЖНОСТЬ, с.ж. Осторожность; охранение. [Богь] 
вьігналь ихь [Адама и Еву], а сторожею Херувим скою, и мечемь 
огнистимь . ку осторожности дороги древа животнаго осадиль. 
Лет.Рук. 5. 

ОСТОРОНИТИ, гл. См. УСТОРОНИТИ Пал. 426 

ОСТОЯТИСЯ, гл. 1. Устоять, удержаться. Вь роздай ой ему 
щасливости остоятися не могль. Пал. 821. Яко жь ся оное 
остоить, што писмо мовить, же "каждьій" своє бремя по- 
несемь. АП. 1240. 2. Остановиться. [Тимошь] не могучи уже за 
войсками непріятелскими пробратися до Ясь вь помочь тестеві 
остоялся и замкнулся вь Сочаві;. Вел. І, 145. 

ОСТРАХЬ, с.м. Страх, ужас. Зь остраху хороваль и близко 
смерти бьіль. Рук.хр. 279. 

ОСТРЕ, с.ср. Острие. [Золотарі] додавають же киипап~ 
товь и на сагайдаки и на сагайдачние Остра и кульбаки. Клим. 
209. 

ОСТРІ Й, прил. Суровьій, строгий. Вь печерахь жили жи- 
тіемь остримь и велице трудолюбнимь. Пал. 1108. 


57 ОСТРО, нр. Остро; строго, сурово. За што патріарха Ми- 
хаиль царя остро строфоваль. Пал. 1088. 

ОСТРОГА, с.ж. (пл. о$Іго£а). Шпора. Острогь пара сребр- 
ньіхь. АЮЗР. І, 265 (1596). Пам. І, 121 (1627). Острогами кололь 
[Александрь Буцефала]. Рук.хр.160. 

ОСТРОГЬ, с.м. Палисад. Сторона двора от ставу и от 
запусту острогом острожена. Пам. III, 72 (1566). 

ОСТРОЖИТИ, гл. Обносить палисадом. Сторона двора от 
ставу... острогом острожена. Пам. III, 72 (1566). 

ОСТРОСТЬ, с.ж. Острота; тонкость. Такь високій речи 
розумомь жадньїмь довтіпомь и жадною остростью 
понять не могуть. Пал. 420. Острость розуму, остроумие. 
Бер. 5. 

ОСТРЬІЙ, прил . Острьій; едкий, язвительньїй; тонкий. Ос¬ 
трог а невдячное писане. Пам. IV, 52 (1597). Острьш смакь. Бер. 
246 . 

ОСТУПЛШІЙ, прил. Отступивший. Пастьіра своего от- 
ступлиіихь и отбігшихь проклиналь. Пал. 1138. 

ОСТУПЬ, с.м. Тенета, осока. Лови и оступи... порадкомь 
слугиьньшь росправити. Пам. II, 536 (1556). 

ОСУМОВАТИ, гл. Сложить, подвести итог. Одно головами 
подле того поли су? о сум овали есмо триста двадцят и сем голов. 
Пам. IV, отд. II, 120(1545). 

ОСХНУТИ, гл. Обсохнуть, вьісохнуть. Осхли верхи земли. 
Рук.хр. 8. 

ОСИПАТИСЯ, гл. Обсипаться; окружить себя (валом). Ва- 
ломь добримь осипалися. Боб. 289. 

ОСЬ, част. Вот. Ось ми коло тебе тепер погуляемь. Довг. 
92. 

ООЬДАТИ, ОСІСТИ, гл. 1. Овладевать, овладеть; занимать, 
занять. Містечка, которьіе му ся в дорозі; трафили осідаль 
снадне. Рук.хр. 437. Царевичь Петрь, наймолодшій , осіль цар¬ 
ство. Л.С. 153. Константинополскую столицу осіль биль Ана- 
стасій. Пал. 738. Табуровіе користи всі: осіли. Вел. IV, ,39. 
Соми зь мушкетами свои осіли вали. іЬ. 50. 2. Поселиться, вод- 
вориться. Зайшлисмо до села Стасовець и осіли мешканемь. 
Пр.Полт.с. 75. 

осадитися, гл. Остаться, удержаться. Вонтпиль, аби ся 
могль на томь осід Т іти Панстві Боб. 298. 

ООкЛОСТЬ, с.ж. Собственность. Кгрунти... узявь на осі- 
лость пань Л.Крушиньский. АЮЗР. II, 202 (1598). 


58 ОС'кЛЬІЙ, прил. 1. Населенньїй. Земли вси и кгрунти, гді 
били пустошніе , теперь осіліе... узявь на осілость пань Левонь 
Крушиньскьій . АЮЗР. II, 202 (1598). 2. Поселившийся. Под- 
даньїе, на тоть чась на томь грунті осілие . Диар.Фил. 65. 

ОСЯГАНЬЕ, с.ср. Доставление, достигание. Мл.Сл. 56. 

ОСЯГАТИ, ОСЯГНУТИ, гл. Доставать, достать, полупать, 
полупить, приобретать, приобрести, снискать. Бер. 101. Весь 
світа осягли. АП. 1730. Хотячи его своєю ширшою ласкою 
осягнути, ... ему тое староство Луцкое и маршалковство 
Вольїнское земли даль. АЮЗР. її, 113 (1507). 2. Осязать, ощупать. 
Осягніте мене , а видите, иже доухь тіча и кости не маеть. 
Пер.ев. 77. Руці ймуть и не осяжуть. Гал. II, 55. 

ОСЯГНііНЕ, с.ср. Достижение, получение. Бер. 160. 

ОТАБОРИТИСЯ, гл. Расположиться станом; окружить себя. 
[Искра] подь Пісками отаборился. Вел. І, 363. Трупомь жол- 
нірскимь козаки отаборились. Л.С. 40. 

ОТАИ, нр. Тайком. Рахиль взяла отай отцовскіе божки. 
Л.С. 18. 

ОТАФЛЕВАТИ, гл. Обить панелями. Лиштвами кедровими 
отафлеваньїй. Рук.хр. 109. 

ОТБЕЖНЬІЙ, прил. [Убежавший]. Меду пресного пчоль сво- 
ихь, отбежньїхь сее весни, вибравши, продаль . Ак.Копн.с. 38. 

ОТБИГТИ, гл. Оставить. Кгвалтовники в дому подданого 
моего и корда Ьвоего отбигли. Кн.Луцк. 1571, л. 151. 

ОТБИРАНЕ, [-НБЕ), с.ср. Получение. Думитрашко до 
отбираня тихь листовь не знаючися, вимір алея уже вь суботу 
вь дому не биль. Арх.Мот. 128 (1683). 

ОТБУВАНЕ, І-НЬЕ|, с.ср. Исполнение, отправление. Для 
отбуваня ... усякихь тяглихь повинностей приворочаемь. Арх. 
Мот. 142(1716). 

ОТБУВАТИ, гл. Исполнять, отправлять. Всякіе роботизни 
ему сотнику отбували безь заплати. Арх.Мот. 166 (1744). 

ОТБЬІРЬ, с.м. [?]. Гандле по містахь и містечкахь ук- 
раиннихь и всюди з отбиромь старихь и набиромь свіжихь 
товаровь безмістне волно емь било отправовать. Ак.Н.Бр. 44 
(1657). 

ОТБ^ГАТИ, ОТБИГТИ, ОДБііГТИ, гл. 1. Покидать, поки¬ 
нуть, оставлять, оставить. Соми оть домовь и маетковь своихь 
отбігали. Рук.хр. 194. Котории нась Россовь правосл. отбігли 
и св. патріарха вселенского арх. Константинополского, отсту- 
пши. Пал. 321. Отбігнуть уній. Пам. 1,133 (1624). [2. Потерять]. 


59 Втикаючи черезь перелазь, одбігли сокьірку, которая и теперь 
при мени зостаеть. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 25). 

ОТБ^кЖАНЬІЙ, прил . Оставленннй, покинутий. Кролевская 
вь Литві отбіжная библиотека жеби ему бьіла отдана. Вел. І, 
446. 

ОТВАБИТИ, гл. Отвлечь. Оть правдивого Кнежати пас - 
тьіровь Христа Господа нась отвабити. АП. 1576. 

ОТВАЖАТИ, ОТВАЖИТИ, гл. 1. Весить, отвесить. Яковою 
ти нині роскошнику того світа мірою міришь, таковою 
тобі вагою отважать. Пр.Мн. 166. Хотіль два рази отважи- 
ти золотомь. Боб. 284. 2. Рисковать, рискнуть, подвергать, под- 
вергнуть опасности. Я теди онои жаліючи и житіє моє за оную 
отважаючипризволь вь помощь себі часть Орди Кримскои. 
Вел. II, 299. Не толко маетность , алемь и горло готовь от- 
важити. АП. 1060. 

ОТВАЖНІЙ, прил. Рискующий. Срокга то рінь била до 
такь великой деспераціей впровадити непріятеля, где подь чась 
отважній здоровемь доказуеть. Вел. IV, 216. 

ОТВДЯЧАТИ, гл. Отблагодарить. Я дознавши любві добро¬ 
дія моего, готовь во всемь отслуговать и отвдячать винень 
зостаю . Ак.Неж.маг. 37. 

ОТВЕРЕЧИ, гл. Отвернуть, отбросить. Канони соборовь 
вселенскихь и помістнихь держати, а папежскими, яко безь 
патріарховь и церкве всходнее приватне утвореній, отверечи. 
Пал. 1116. 

ОТВЕРТАТИ, ОТВЕРНУТИ, гл. Отвращать, отвратить. 
Бер. 24. Оть латинской віри отвернути. Пал. 1017. Просиль 
Бога, жеби отвернуль повітре оть люду. Гал. І, 48. 2. По¬ 
вернуть. Назадь дня третого отвернути мусіли. Вел. IV, 
203. 

ОТВЕРТАТИСЯ, гл. Отвращаться. Маючи образь благо- 
честія, а сили его отметуючися и тьіхь отвертайся. Пал. 
315. 

ОТВЕЧЕРАТИ, гл. Отужинать. Отвечеравши повернулемся 
вь городь на ночь . Дн.Марк. II. 147. 

ОТВЕЧЕРНЬІЙ, прил. Предвечерний, послеобеденньїй. 
Дождь отвечерний. Пал. 886. 

ОТВИНИТИ, гл. Наделить приданим. Дочки, которіе одна 
за паномь Дмитриемь, а другая за паномь Зеленскимь, не мають 
справи до жаднихь дубрь интересоватися, гдьі жемь ихь 
отвинивь. Арх.Мот. 9 (1691). 


60 ОТВИНУТИ, гл. Отвить, отмотать, развернуть, раскрьіть. 
Гди хотіли его отвинути, обачши, же тіло его оть костей все 
опало. Рук.хр. 330. 

отводити, гл. Отводить, отвлекать, отвращать. Приіио- 
лесь туть чинити ростирки и людь отводити оть роботи. 
Рук.хр. 40. Его тамь словами и обітницами оть віри отводили 
православной. Диар.Фил. 154. 

ОТВОДНЬІЙ, прил. Отводньш. Отводная сторона, обви- 
няемьій, ответчик. Отводная сторона п.п. Черняки, на попарте 
своей справи, показували продкомь купчие свои записи на чотирі 
колі на той же греблі . Пр.Полт.с. 73. 

отводь, с.м. Арьергард. Корицкій опослі всіхь ишоль на 
отводі. Вел. IV, 65. 

ОТВОЗНОЕ, с.ср. Транспортная пошлина. Отвозного и по¬ 
тужного по шестнадцати пенязей. АЮЗР. І, 230 (1589). 

ОТВОЛАННЕ, с.ср. Отречение. Василій... такое зь листу 
своего чиниль отволанньїе. Рук.хр. 354. 

ОТВОЛАТИ, гл. 1. Отменить, уничтожить, отречься. 
Книгу свою, к о торую на блуди костел а Латин о-Римского 
писаль, міпь отволати. Пал. 1087. 2, Отвести, отстранить. 
Тогди отволаль тую оть мене напасть. Вел. III, 123. 3. Снять 
обвинение. [Грицко] кди юж бил веден на смерть . отволал 
Микиту повідаючи, жем то з инших людей намови поволал. 
Ак.Бор. 56. 

ОТВОЛОЖОВАТИ, ОТВОЛОЖИТИ, гл. Увлажнять, ув- 
лажнить, смачивать, смочить. Бер. 15. Мл.Сл. 56. На рани - 
ужовая шкура , перве отволожить оную слиною на-дще , а послі 
прикладать. Л"Ьч. 38. 

ОТВОЛОКА, ОДВОЛОКА, с.ж. Отсрочка; проволочка. 
Мл.Сл. 56. Для него [Ноя] даль [Богь] людемь отволоки гніву 
своего літь сто. Рук.хр. 7. У суда нихто ся немаеть отзивати 
на праві для отволоки справедливости оть пановь. АЮЗР. І, 93 
(1538). Безь отволоки, безотлагательно. Безь отволоки пора - 
ховати будемь повинни. Пам. І, 42 (1624). Если би що и 
позабирано било по сей час, и тое все зараз поворочано било 
конечне без жадное одволоки. Ак.Бор. 71. 

ОТВОЛОКАТИ, гл. Оттягивать, отсрочивать. Рокь оть року 
отволокаль заплаті Рук.хр. 21. 

ОТВОЛЬІВАТИ, гл. (пл. об^оіушас). Отрекаться. См. 
ОТВОЛАТИ. И пришло до того, же при емер ти отвольїваль 
свою апостасію. Пал. 1045. 


61 ОТВОРИСТЬІЙ, прим. Открьітьій. Любомирскій... постано- 
виль , не даючи баталій отвористой, партіями набігати. Вел. І, 
276. Отвористьій листь. Диар.Фил. 79. АП. 1064. Вел. III, 113. 

ОТВОРИТИ, гл. {пл. оілуогхус). Открьіть. Сліпьімь отво- 
риль очи. Гал. І, 48. 

(СТВОРИТИСЯ, гл. {пл. оїшогхус 5І§). Открьіться. Створи¬ 
лися имь очи ихь. Рук.хр. 4. 

ОТВОРОТЬ, с.м. 1. Отступление. Мусівь князь розсказать 
оттрубить отвороть. Вел. IV, 16. [Войскамь] орда жадного 
отвороту не чинила. Л.С. 187. 2. Возвращение. По колкокроть 
отвороть зь возьі чинечи. Кн.Луцк. І 565, л. 314. 

ОТВОРТЬІЙ, прил. Открьітьій. Листь отвортьій до его 
королевское милости. АЮЗР. І, 261 (1596). 

ОТВРОТЬ, с.м. {пл. одшоі). См. ОТВОРОТЬ. Трубять... на 
отвроть. Рук.хр. 202. 

ОТВСЮЛЬ, нр. Со всех сторон, отовсюду. Церковь Хри¬ 
стова отвсюльутісняема. АП. 1700. 

ОТВііЛЖАТИ, ОТВ г кЛЖИТИ, гл. {пл. одшШс). См. 
ОТВОЛОЖОВАТИ. Св.Николай отвічжиль и озеленіть тьіе 
сухіе квітьі. Гал. II, 20. Дожди тогда часто землю орошали и 
отвілжали. Вел. III, 76. Оте імжити отмороженіе руки и 
тварь. іЬ. IV, 139. 

ОТВ^кТНИКЬ, с.м. Ответчик. Судія и отвітникь мижи 
мною и тобою. Рук.хр. 94. 

ОТВТПГОВАТИ, гл. Отвечать. На якій листь здалося тогда 
Королеві и сенаторамь до Хмелницкого не отвітовати. Вел. І, 
120 

ОТГОЖАТИСЯ, ОТГОДИТИСЯ, гл. Отлучаться, отлу 
читься. Самь нигде, а иле далеко, з монастьіра не отгожался без 
совіту духовних. Пам. І, 38 (1624). [А би жндь] того часу з 
Луцка где индей не отгодился або не зникь. Кн.Луцк. 1570, л.365 
об. 

ОТГРОМЛЮВАТИ, ОТГРОМИТИ, гл. Отбивать, отбить. 
Ясирь взятій отгромлювати. Вел. І, 164. [Авраамь] поразиль ихь 
и отгромиль весь людь и добьітокь и снновца своего Лота. 
Рук.хр. 13. Козаки отгромили вь него [Левкоового зятя] нотку , зь 
жупаном, зь поясомь верблючим. Пр.Полт.с. 66. 

ОТДАВАТИ, ОТДАТИ, гл. 1. Отдавать, отдать. Коли дей 
мн і тую суму пенязей отдаси, тогдьі я всю твою отчину от- 
дамь. Кн.Луцк. 1574, л. 55. Мн тобі на онь чась тое віно 
отдамо. іЬ. л. 55. 2. Воздавать; оказьівать. Сотворенію его 


62 отдавати честь и хвалу. Рук.хр. 61. Честь и поклонеяіе ихваленіе 
отдавати. Пр.Мн. 26. Послушенства ему жадного не отдавали. 
Пал. 1031. 

ОТДАНЕ, с.ср. Оказьівание, воздание. Отдане послушен¬ 
ства Римскому папежеви. АП. 1030. 

ОТДАРОВАТИ, гл. Отдарить, вознаградить, отплатить. За 
што и отдарованьїмь стался, ижь на немь Христось Господь 
Церковь свою збудоваль. Пал. 360. 

ОТДАТОКЬ, с.м. Отдача. Бер. 19. 

ОТДЬІХАТИ, гл. Дьішать. Сквернять повітре, беручи его 
вь себе и отдьіхаючи имь. Гал. І, 40. 

ОТЕКЛЬІИ, прил. Отекший. Жолчемь о текло е сердце. Пал. 

741. 

ОТЖАЛОВАТИ, гл. Вознаградить, вернуть, возместить. 
Хто жь тую всего народа наигего николи неповетованную от- 
жалуеть утрату. Вел.ІІІ, 108. 

ОТЖОВОВАТИ, гл. Пережевьівать. Бер. 32. 

ОТЗИВАН[Ь]Е -СЯ, с.сл . 1. Обращение, сношение. Кано¬ 
ни тьіи о отзиванюся до Рима учинєни суть. Пал. 576. 2. Апел- 
ляция. Отзиваньяся на судь до Риму... суть заборонение. 
АП. 1510. 

ОТЗИВАТИСЯ, гл. Прибегать, обращаться, ссьілаться. Ок¬ 
риваючи фалшованье кононовь, отзивается до якихсь "Правиль”. 
Пал. 578. 

ОТЗЯБЛОСТЬ, с.ж. (пл. 0сІ2І?ЬІ05с). Охлаждение. Видячи 
тедьі козаки городовие отзяблость его / Бородавки ], безь відо¬ 
ма его, послали на Запороже. Лет.Черн. 75. 

ОТИНКОВАТИ, гл. Оштукатурить. Камей не... крейдою 
отпнковано. Дн.Марк. І, 306. 

ОТИРАНИТИ, гл. Сделать тиранским. Римскій епископь... 
гімн отираниль посполитеє. АП. 1676. 

ОТКАЗОВАНЬЕ, с.ср. [Ответ, извещение?]. Ми, оть всее 
громади нашое великое, до вряду Луцкого, на визнанеє и на 
отказованье суду своего копного зь вознимь и стороною прислани 
есмо оть копи. Ак.Копн.с. 50. 

ОТКАЗОВАТИ, ОТКАЗАТИ, гл. Отвечать, ответить. Але 
ми имь отказуемо , же... Пал. 389. Питати и отказувати. Гал. І, 
208. Тьіе свідки вси вь одно слово намь отказачи: волень его 
мшость п.Олехно надь нами. АЮЗР. І, 23 (1483). Мовить до 
нихь: чемусте таке барзо смутньї; отказали ему: виділисмо снеї 
рознеіи. Рук.хр. 26. 


63 ОТКАЗЬ, с.м. Ответ. Безь отказу. Лекс. 2. Маючи надію 
на повольньї отказ. Пам. IV, отд. II, 40 (1545). 

ОТКИДАТИ, ОТКИНУТИ, гл. Отбрасьівать, отбросить, 
отгонять, отогнать; отвергать, отвергнуть. Откидаль оть себе 
сонь. Гал. II, 27. Откидайте боги чужіє, которьіхь межи собою 
маєте. Рук.хр. 23. Принесенное зь Риму право, якь фалгиивое, 
зганили и от кинули. Пал. 597. 

ОТКЛАДЬ, ОДКЛАДЬ, с.м. Отлагательство. Рачте теди 
Ваишость Мосці Панство, безь найменшого откладу, ретелній 
на первое обширное писаніе наше учинити кь намь респонсь. Вел. 
168. Одволоки и обкладу не терпіли. АЮЗР. II, 169 (1571). 

ОТКЛОНЬ, с.м. Прощание, прощальная аудиенция. При 
отклони таковую Ханскую получгть милость Хмелницкій, ижь 
ударовань зосталь оть него панциромь Черкескимь. Вел. І, 48. 

ОТКОЛСЬ, нр. Откуда-то. Фалшь то тедьі явний , иіто 
отступиикове отколсь правять, якобьі за листами Юлія пани до 
столиць своихь били приверненні. Пал. 1234. 

ОТКОЛЯ, нр. Откуда . Питань, того члвка: отколя онь , а 
чий подданьїй? Кн.Луцк. 1562, л. 125. 

ОТКРАСТИ, гл. [Обобрать?]. Ересми десно и шуе естество 
человіческое открали. АЮЗР. II, 225 (И.Вьіш.). 

ОТКУЛЯ, нр. Откуда. Откоуля ти маешь міти вьдоу 
жівоу. Вол.ев. 27. Котории послове откуля били? АП. 1028. 

ОТКУПИТИ, гл. Искупить. Кровію своєю пренайдорожшою 
увесь світь откупиль. Л.Г.М. 39. 

ОТКУПЛЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. (пч. обкиріепіе). Искупление. 
Откуплене, которое ся презь него [Іисуса] всему світу стало. 
Пал. 705. 

ОТЛЕГЛЬІЙ, ОДЛЕГЛЬІЙ, прил. (пл . ос11е§1у). 1. Отда- 
ленньїй, далекий. Мл.Сл. 57. Ближшій зверхности свіцкой па¬ 
тріархи, [ніжь] отлегльїй. Пал. 719. Отлеглии оть землі 
Жидовской краини. АП. 1424. Одлеглими украинскимп городами 
ку Дніпру ишлисмо. Ак.Неж.маг. 42. Много било зь одлеглихь 
пановь, которіи тую хлопскую войну легко собі клали. Вел. IV, 
203. 2. [Независимьій?]. Абьісте [купцовь Греческихь] оть всего 
того міли свободними и отлеглими, повагою сего оборонного 
універсалу приказуемь. Ак.Н.Бр. 59 (1701). 


* Автор подає тлумачення українською мовою: Відкіля. 


64 
ОТЛИВНЬІЙ, прил. Отливной; веский, убедительньїй. 
Внутрности людскіе вь дкткахь мальїхь отливньши словьі на 
науки облудние и на титули вьісокіе побравши. Диар.Фил. 92. 

ОТЛИГА, с.ж. Оттепель. День бьіль безь морозу, однако жь 
и безь отлиги. Дн.Марк. III, 80. 

ОТЛИГТИ, гл. Потеплеть, наступить оттепели. Сей день 
бьіль маю отлигь и снкжокь невеликій игиоль. Дн.Марк. II, 343. 
Сей день бьіль зь ранку хол од ень, вь день отлигло. ІЬ. III, 42. 

отличити, гл. Отсчитать. Отличим до рук наших пенезей 
готових золотих полских осмь тисячей. Пам. І, 162 (1591). 

отлогь, с.м. Откладьіванье. На-тьіхь-мксть за визнанеє 
своє нагороди, безь жадного на иниіій часе отлогу доступіть. 
Пал. 347. 

ОТЛОЖНЬІЙ, пргт. Обложной. Зь полдня хмара отложная 
найшла. Дн.Марк. III, 381. 

ОТЛУЧАТИ, гп. От де л ять. Тогдьі виступивши две девки, 
почали бьіло своє од того бьідла пана Яменецкого отлучат и 
поведили: ижь дей... то наше бидло , которое отлучаемь. 
Кн.Луцк. 1570, л.198. Вкру и визнанеє , черезь Петра учиненое, 
оть особи его отлучають. Пал. 374. Отлучати полову оть 
доброго нас кня. Гал. І, 117. 

ОТМЕТНИКЬ, с.м. Отступник. Одинь Путивець, именемь 
Долянь Христовь отметникь утяль ему [Михайлу] голову. Рук. 
хр. 466. 

ОТМИТНЬІЙ, прил. Отступивший, отставший. Тое релей не 
отмитний. АЮЗР. II, 59 (1610). 

ОТМОВА, с.ж. Отговорка. Побписалися безь жадной от- 
мови на вск ухвали собору. Пал. 590. Нашому приказаню , аби 
онь, пань Л.Ч., безь жадной отмови досить учиніть,., при¬ 
казуємо Пр.Полт.с. 78. На таковии отмови их не призволяли. 
Пам. IV, отд. 11,55 (1545). 

отмовити, гл. Отказать. Цесареви, пану своєму при- 
рожоному, помочи отмовіть. Пал. 1091. 

ОТМОВЛЯТИСЯ, гл. Отказьіваться. Мл.Сл. 57. 

ОТМЬІВАЛНЯ, с.ж. Лазня. Того жь дня надь вечеромь 
ходиль есми митися до отмивални (нижче вона ж зве ся 
"лазня"). Кн.Луцк. 1565, л. 66. 

ОТМ^НА, с.ж. 1. Перемена, изменение. Мл.Сл. 57. За 
отмкною частихь икономовь вь забвеніе тие приходять поля и 
люде присвояють. Л.М.Г. 64. Отмену имене вь Сумонк на имя 
Петра уважають двояко. Пал. 388. Отмкн а коли ку доброму, не 


65 вадить. АП. 1096. Якобьі отміїну на здоровью чуеть. Сак. 40. На 
отм’Ьну, попеременно. Співане на отміїну. Бер. 243. Зь сестрами 
псалми на отмкну спкваль. Рук.хр. 308. 2. Изменчивость, 
непостоянство. Отміїна щастя человічого. Гал. І, 51. Злато за 
отміїною фортуни преходить зь рукь до рукь . Рад. 12. 3. Обмен. 
На отмкну, взамен. Що человіїкь дасть за отмкну за душу 
свою. Диар.Фил. 117. 

ОТМ^НИТИСЯ, гл . Измениться, перемениться. Весна 
церковная отмкнитися му скла би вь зиму. Пал. 918. Вшелякіи 
речи на свктк мусять отмкнитися. Гал. І, 3. 

ОТІУГШНОСТЬ, с.ж. Переменчивость, непостоянство. От- 
мкнность и нетрвалость священства Ааронова. АП. 1368. 
Дивуючися Константинови о его отмкнности. Рук.хр. 278. 

ОТМИіННЬІЙ, прил. 1. Изменчивьій, переменчивьій, пре- 
вратньїй. Страшливий и правдивий прикладь показался отмкн- 
ного счастя світового. Рук.хр. 190. 2. Различньїй, отличньїй. Але 
якь далеко суть отмкнньїе теперешнихь времень воинове 
христіанскіе от давних. Рад. 54. 

ОТІУИНЯТИ, ОТМ'ЬНИТИ, гл. 1. Переменять, переменить, 
изменять, изменить. Особамь отмкняти віри дозволяеть. АП. 
1096. Отмкни себ г к шати, аби тя не познано. Рук.хр. 110. 2. Уво- 
льнять, уволить. Волно Вамь, брат г к нашои, мене оть того уряду 
отмкнити. Вел.І, 307. 

ОТМРЬТАТИ, гл. Отбрасьівать, отвергать. Дружби не от- 
мктаю. Гр. 76, 

ОТМііТАТИСЯ, гл. Отвергаться. Кто ся вась отмктает, 
мене отмктаеться. Пер.ев. 47. 

ОТІУГЬТНИКЬ, с.м. Отступник. Я на семь свите не бьіль 
отмктьникомь оть милосердного Бога, у Труйци одного. Кн. 
Луцк. 1573, л.88 об. 

ОТНЕСТИ, гл. Полупить; испьітать. Обктница... зьисти- 
лася и скутокь свой отнесла. Пал. 369. Отнесли вкчное веселіє сь 
видкнія лица Божіяго. Рук.хр. 2. Жадного упалення [оть желкза] 
не отнесла. іЬ. 2. 

ОДНОВИСКО, с.ср. Новшество. Але которой науцк па- 
пежа Римского увкривши , оть отець преданую оставилисте 
науку? Чи дляуставичнихь отновискь? АП. 1696. 


* В рукопису, очевидно, помилка, замість ОТНОВИСКО. 


66 отновити, одновити, гл. Возобновить. Церковь свя¬ 
тую поиіпечоную оть еретиковь отновили . Рук.хр. 363. Флорен- 
ское давное постановене и зьедночеиье отновлено . АП. 1160. 
Вольности вь нихь духовенству нашому наданьїе обновили есьмо . 
АЮЗР. І, 282 (1598). 

ОТНОВЛЯТИСЯ, ОТНОВИТИСЯ, гл. Возобновляться, во- 
зобновиться. Бер. 101. Все дкяніе, по Корсунской поражцк бьів- 
шое , вь ней [Полщк] отновшося. Вел. 116. 

ОТНОГА, ОДНОГА, с.ж. (пл. осіпо^а). Залив. Отнога мор- 
ская. Гал. II, 21. Гр. 6 . Одногаморская . Вел. І, 430. 

ОТНОСИТИ, гл. Полупать. См. ОТНЕСТИ. Мало ползк 
относять. Ак.Н.Бр. 6 (1680). 

отнятися, гл. Отречься; отстраниться. Албо тамь по¬ 
мерти, албо оть Грековь отнятися. Рук.хр. 83. 

ОТ-ОВУДУ, нр. Оттуда. День ходу отсюду и день от-овуду. 
Рук.хр. 54. 

ото-жь, наст. Вот. Отожь тобк мірь зьедналь. АЮЗР. 
її, 207 (И.Вьіш.). Отожь теперь порядокь, ведлугь воли Бозской, 
стаеть. Диар.Фил.104. 

ОТОЗВАТИСЯ, гл. Апеллировать. Чому, декреть учинивши, 
отозватися на судь иньїй не борониль. АП. 1520. 

ОТОПХНУТИ, гл. Отпихнуть, оттолкнуть. Мене рукою 
своєю от себе проч отопьхнуль. Кн.Луцк. 1565, л. 370. 

ОТОРВАНЕЦЬ, ОДОРВАНЕЦЬ, с.м. Отступник, оттор- 
женньїй. Оторванець оть релки Греческой. АП. 1128. Одор- 
ванци, здрайци и непріятеле головний церкви Всходной. Диар. 
Фил.132. 

ОТОРВАНЬЕ, с.ср. Отступничество. Оторванье [отьрелки 
Греческой]. АП. 1128. 

ОТОЧИТИ, гл. {пл. оіосхус). Окружить. Мксто Вавулонь... 
мурами оточила. Рук.хр. 12. Около оточивши , Чигиринь доста¬ 
вали. Л.С. 142. 

ОТПАДАТИ, ОТПАСТИ, ОДПАДАТИ, ОДПАСТИ, гл. 

1. Отпадать, отпасть, отступать, отступить. Вкрьі своей не от- 
падали. Пам. III, 51 (1608). 2. Лишаться. Мльїнар в злодействе 
будет досведчон, таковьій мает одьпадати права мльїнарского. 
Пам. II, 524 (1556). Много войска потратили и оть коней отпали. 
Л.С. 131. Отпали навкки ласки Божеи. Пр.Мн. 7. Ласки Божеи 
отпасти не могуть. Лет.рук. 2. 

ОТПАДЛЬІЙ, прил. (ш.обрасіїу). Отпавший, отступивший. 
Отпадльїй Іюда. Пал. 1079. 


67 ОТПАДОКЬ, с.м. Упадок. Великій пророкь... отпадокь люд- 
скій направить, бо ся за всійсь заставить. Рук.хр. 179. 

ОТПАЛЬІЙ, прил. Отпавший, отступивший. Отпальїй епи- 
скопь. АЮЗР. II, 222 (И.Вьіш.). 

ОТПИСАТИ, гл. Ответить (письменно). На той листь 
цезарь ничего не отписаль. Рук.хр. 322. 

ОТПИСЬ, с.м., ОТПИСЬ, с.ж. Ответ (письменний). Вь от- 
писі на той Флавіановь листь Леоновомь жадной взменки 
немагиь о Діоскурі. Пал. 611. Просинь о скорую відомосте и 
отпись. Вел. IV, 256. 

ОТПИХАТИ, гл. Отталкивать. Ихь оть синодовь не отпи- 
хали. АП. 1234. 

ОТПИХАЧЬ, с.м. [Отталкивающий что-нибудь, кого-ни- 
будь?]. Отпихачовь много. Пр.Мн. 165. 

ОТПЛАТИТИ, гл. Виплатить. Сулима упоминался у мене... 
бьісмо тии сорокь золотихь за тие кгрунта отплатиль. 
Арх.Мот. 14 (1697). 

ОТПОВііДНИКЬ, с.м. Противник. Бер. 85. Мл.Сл. 57. 

ОТПОВ т ЬДЬ, с.ж. Ответ. Мл.Сл. 57. Отповіди отступ- 
ньімь, глаголемьімь п уніатомь п . Пал. 322. Отповідь одержую. 
Бер. 127. 

ОТПОКУТОВАТИ, гл. (пл. оброкиїо^ас). Покупить, загла¬ 
дить. Принуждень бьіль вязенемь, такь и теперь за у раду 
вмостиного, вь ономь же много сідячи, тую вину свою от - 
покутоваль. Арх.Мот. 7 (1689). 

ОТПОРНЬІЙ, прил. (пл. оброгпу). Противний, сопротив- 
ляющийся, прекословньїй. Нашей духовной зверхности отпорньїи 
пастьіри. АП. 1048. 

ОТПОРЦА, с.м. {пл. оброгса). Противник, дающий отпор. 
Бер. 85. Мл.Сл. 57. 

ОТПОРЬ, с.м. {пл. обрбг). Отпор, сопротивление. Бьіти на 
отпорь, противиться. Другій зась попь бьіль противь ему на 
отпорь мовлячи.... Рук.хр. 38. 

ОТПОЧИВОКЬ, С.М., ОТПОЧИНЕНЕ І-НЬЕ], с.ср., 
ОТПОЧИНОКЬ, ОДПОЧИНОКЬ, с.м. Отдьіх. Місто отпо- 
чиненя. АЮЗР. II, 227 (И.Вьіш.). Хмелницкій даль... своєму войску 
по кватерахь зимовихь свободній отпочивокь. Вел. І, 212. Зь 
праць дневньїхь мій а отпочинокь. Рук.хр. 37. Обралась собі., 
отпочинокь вь жлобі. Гал. II, 2. Король... з войсками великими 
пойгили наздогонь за везиромь, не даючи оному отпочинку. Л.С. 
159. 


68 ОТПОЧИТИ, гл. Отдохнуть; почить, покоиться. На немь 
отцевское отпочило благословеніе. Пал. 1139. 

ОТПРАВА, с.ж. 1. Отпуск; отправление, отправка. Іаковь... 
просидь о оптраву у Лавана до отчизньї своей. Рук.хр. 21. 2. От¬ 
правление, совершение. За отправку погребу и за душу соро- 
коусть поєднати духовньїхь старался. Пр.Полт. с. 70. 

ОТПРАВОВАНЕ, І-НЬЕ], с.ср. Совершение, празднование. 
Отправоване рочинь. Рад. 6. 

ОТПРАВОВАНЬЕ-СЯ, с.ср. Отправление, совершение, ис- 
полнение. Способь отправованьяся [сеноду]. АП. 1012. 

ОТПРАВОВАТИ, ОТПРАВИТИ, гл. 1. Совершать, совер- 
шить. Отправивиїи офіру, вернулися до дому. Рук.хр. 17. Щас¬ 
ливе могли дорогу свою отправляти. Рад. 62. 2. Праздновать, 
торжествовать. Отправуючи свята великодніе... усе войско ко- 
зацкое с полковниками ихь скупили. Л.С. 8. 

ОТПРАВОВАТИСЯ, гл. Совершаться, происходить. Всі 
вьішеписаниерічи , якь отправовалися и якое оть кого признате 
чинилося, такь єсть и записано. Пр.Полт.с. 77. 

ОТПРАВЧОЕ, с.ср. [Вид подати?]. Дічкованое и отправчое 
оть кождое речи суженое никоторое не вьіймуючи , водлугь 
статуту тепереіинего нового, на міщанохь Ульскихь брано и 
отправовано бьіти маеть, черезь поруку о вшелякую речь. АЮЗР. 
1,208 (1577). 

ОТПРИСЯГНУТИСЯ, гл. Клятвенно отречься, отречься под 
прися гой. Маеть за первшимь помовеньемь: самь одинь от- 
присягнутися. АЮЗР. 1, 113 (1541). 

ОТПРОВАДИТИ, гл. Отвести. [Буланого коня] велілемь 
отпровадить вьлагерь. Дн.Марк. І, 275. 

ОТПРОСИТИ, гл. Вьіпросить. Сина своего хотінь смертію 
за тое карати, але его всі люде отпросили. Гал. 1, 63. 

ОТПРОШУВАТИСЯ, гл. Просить пощадьі. Подь Корсу- 
немь недобитіе, якихь що оттоль утекло , завзяль такій 
страхь, же почали отпрошуватися и о покою трактованій. 
Вел. IV, 12. 

ОТПУДИТИ, гл. (пл. оф$сІ 2 Іс). Отогнать, прогнать, отбить. 
Лавники доволно огня додавши зь оружя, заледво отпудили 
[козаковь]. Вел. IV, 62. 

ОТПУСТИТИ, гл. Отпустить; простить. Богь отпустить 
гріхь его. Гал. І, 10. 

ОТПУСТНЬІЙ, прил. Отпустительньш; простительньш. Бер. 
130. Отпустная грамота. АЮЗР. її, 10 (1600). 


69 ОТПУСТЬ, с.м. 1. Снисхождение, пощада. Сурово на горл'б 
карати безь отпусту. Ак.Бор. 71.2. Отпущение грехов. Пал. 928. 
3. Богомолье. Зобралася на отпусть до божницьі Венерьі. Рук.хр. 
76. 

ОТРАЖАТИСЯ, гл. (пл. осігасіхас 5І$). Возрождаться. Знову 
той же альт плодь отражатися почаль. Пал. 766. 

ОТРАТОВАТИ, гл. Спасти, избавить. Інокентій... оть 
вьігнаня Златоустаго св. не отратоваль. Пал. 623. 

ОТРИМАТИ, гл. (пл. оґггушас). Полупить. Не бьілесь вдяч- 
ньімь услугь моихь, зь которьіхь много доброго отриіиалесь. 
Рук.хр. 21. 

ОТРОБИТИ, гл. Отработать. Жалуючи на бондаровь, ко~ 
торьіе гроти побравши и не отробивши, побегли проч. Кн.Луцк. 
1570, л. 212. На немь осталось еще долгу нашого, что онь 
должень впредь отробить 70 к. Дн.Хан. 147. 

ОТРОБЛЕННЕ, с.ср. Отработка. Далемь грошей 3 зол. 
слюсареви ...на отробленне. Дн.Марк. І, 175. 

ОТРОДОКЬ, с.м. (пл. обгобек). Вьіродок. Што ся тьічеть 
Осидора, той якь самь, такь и писма его вс'і суть оть церкве 
Божей отверженьї и проклятьі, якь и ньініїшньїи новьіи отродки 
его. Пал. 953. 

ОТРУБЬ, с.м. [= ОТРУБОМЬ, нр. Отдельно?]. Моисеисі 
дядиной, отрубом двор у місти, под ратуши, зо всим будинком и 
плец. Ак.Бор. 83. 

ОТРУВАТИСЯ, ОТРУИТИСЯ, гл. Отравливаться, отра- 
виться. Адамь красно вь вид'кніе и добро вь сніідь овощіе, того 
щастя зьідаеть и по насьіченю ся отруваеть. АЮЗР. II, 217 
(И.Вьіш.). Разумомь прелестньїмь отруився. іЬ. 207 (И.Вьіш.). 

ОТРУИТИ, гл. Отравить. Мачеха его отрута. Рук.хр. 342. 

ОТРУП'ЬТИ, гл. Сделаться трупом. Отруп^ь, бездушень 
сталь. АЮЗР. II, 207 (И.Вьіш.). 

ОТРЬІМАНЕ, 1-НЬЕ], с.ср. Получение. При зуполной віфьі 
отрьіманюласкове вдомьі пріймовани... бьіли. Ак.Н.Бр. 9 (1684). 

ОТРЬІСОВАТИ, гл. (пл. осігу50\¥ас). Начертить. Чтож от - 
рьісовала церковь Матка наша на томь перстеню до печатованя 
л'Ьтерь! Рад. 26. 

ОТСЕД'йТИСЯ, гл. Вьісидеть, видержать осаду. Видячи 
жолніірове, же юже трудно отседіїтися, здали Гомель Золо- 
таренкові;. Л.С. 38. 

ОТСЛОНИТИ, гл. (пл. осМопіс). Отслонить, открьіть, под- 
нять. Отслонити заслону. АЮЗР. II, 112 (1494). 


70 ОТСЛУГОВАТИ, гл. Отслужить. Я дознавши любе і доб¬ 
родія моего, готовь во всемь отслуговать и отвдячать винень 
зостаю. Ак.Неж.маг. 37. 

ОТСТАВИТИ, гл. Отставить, уволить, устранить. Могли- 
бисмо тебе молокосуса оть ураду отставивши, тьшь гетман - 
скимь гоноромь почитити. Вел. II, 34. Гетмана Самойлова оть 
гетманства отставити. ІЬ. III, 14. 

ОТСТРАДАТИ, гл. (пл. о<і$1гасіас). Лишиться. Ключовь, вь 
Петрі святомь ей даньїхь, отстрадаль. Пал. 469. Не тилко 
коней, но и води отстрадати и вь крайнєє бідствіе прійти 
мусіли. Вел. І, 146. Всіхь користей своихь отстрадали. ІЬ. 
214. 

ОТСТРАШАТИ, ОТСТРАІПИТИ, гл. Устрашать, ^стра 
шить, отвратить страхом. Отстрашаеть тьіхь, которьіи неу¬ 
важне вь такихь речахь становене собі удають. Пал. 922. 
Отстрашиль оть себе непріятелей душньїхь. Гал. І, 20. 

ОТСТРЕЛЮВАТИСЯ, гл. Отстреливаться. На містцу от- 
стрелювалася. Вел. IV, 18. 

ОтстРЬІХНЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. (пл. огі$ігусЬпіепіе). Уда- 
ление, устранение. По отстрьіхненю порядномь Ехгенія, згодливе 
бьіль оть синоду Базилейского на столицу Ргшскую поднесень 
[Феликсь]. Пал. 944. 

ОТСТРЬІХНУТИ, ОТСРИХНУТИ, гл. (пл. осізігусНп^с). 
Отклонить, отвратить, оттолкнуть. Оть тьіхь добрь отсрьіхнени 
не бьіли. АП. 1148. Вьівабленихь до охотьі своеволнихь... одь 
окопу отсрьіхнули. Вел. IV, 257. 

ОТСТРІСШТИСЯ, гл. (пл. осІ5Іг2ЄІіс 5І$). Удалиться, от- 
далиться, отстать. Щире а вірне именемь нашимь , оть которьіхь 
ся уже отстріпиль, отправовати не можемь. АП. 1040. 

ОТСТРІЛІОВАТИ, гл. Отстреливать, отражать. Гдьі зь 
муру камінемь Трояне кидали на греки Філіоклетесь отстрі- 
ліоваль ихь стрілами Геркулесови. Рук.Хр. 83. 

ОТСТУПИТИ, гл. Отступить. Отступили назадь зь полками 
своими. Вел. II, 19. Отступити віри. Пал. 320. Календаря 
старого отступити не хочемо. АП. 1032. Синове Божіе дорогь 
божіихь отступили. Сак. 6. 

ОТСТУПНИКЬ, с.м. Отступник. Бер. 137. 

ОТСТУПНЬІЙ, прил. Отпадший. Декреть прошивко митро¬ 
политу и владьїкомь отступньїмь. АП. 1028. 

ОТСТУПОВАНЬЕ, с.ср. Отступление. Отступованье віри 
христіанской. АП. 1752. 


71 ОТСТУПОВАТИ, гл. Отступаться, отказьіваться, отре- 
каться. Августинь святьій, которьій ретрактуючи аби отсту- 
пуючи того зданья своего... поправуеть своє зданье. Пал. 359. 

ОТСТУПСТВО, с.ср. Отступничество. Гріхь изміши и 
отступства . Вел. І, 248. 

ОТСУЖАТИ, ОТСУДИТИ, гл . 1 . Присуждать, присудить. 
Тую землю отсудили есмо кь церкви Божьей по старому. АЮЗР. 
І, 297 (1496). 2. Лишать, лишить. Еугенія папества отсужали. 
Пал. 945. Оть товариства и сполечности священнической от- 
сужаемь. Рук.хр. 311. Биждь Господи, и суди судомь мні; и 
отсуди мя оть руки твоей. 94. Достоииствь правомь духовньїмь 
отсуженьх суть. АП. 1052. 

ОТСУЖЕНЬЕ, с.ср. Лишение (судом). Владьїкомь Бере- 
стейское отсуженье ихь уряду много уняло. АП. 1262. 

отеьктися, гл. Оборониться, защититься. Оть которои 
[лікги] Богдань Хмелницкїй отсФклся. Вел. II, 32. 

отеьсти, гл. Опять занять. Кисель, воєвода киевскій, и сь 
ниліь многое число шляхти пришли бьіли на Украйну, нам Гревая 
знову своимаетности отсісти, но не допущенні. Л.С. 227. 

ОТОкЧЬ, с.ж. (пл. осізіесг). Вспомогательное войско, по- 
мощь. Король Шведскій... до Кракова людемь своимь отсімь 
пославши, самь зь войсками рушиль бьіль ажь ку Лвову. Вел. І, 
258. Гетмань упросиль, жебьі оному орди [Хань] даль учинити 
отсіїчь войску. Л.С. 25. На отчгЬчь, на помощь, на вьіручку. Хм. 
виправиль оттоль на отсімь Господарови Тимоиіа. Вел. І, 145. 
Дуглась... тягнеть вь тропи за Чарнецкимь на отсФчь 
облеженцомь Варшавскимь. іЬ. І, 249. 

ОТТАМТОЛЯ, нр. Оттуда. Фараонь вьігналь бьіль от- 
тамтоля Теххиновь. Рук.хр. 35. О отняте имь наданья гіменій 
церковньїхь... прозба оттамтоля до короля чинила. АП. 1032. 

ОТТЕПЛііТИ, гл. Потеплеть. Ночь оттепліла. Дн.Марк. 
III, 1. 

ОТТИНАТИ, ОТТЯТИ, гл. Отсекать, отсечь, отрубать, 
отрубить. Мл.Сл. 57. Кождій составь поединцемь оттинано. 
Рук.хр. 308. Оть справь духовньїхь... оттинани не били. АП. 
1234. Голову одотнуть. Пал. 860. Петрь оттяль слоужебникови 
архиереовомоу оухо правое. Пер.ев. 71. Оттяли голову сполне 
Бозскую и чловічую одь тім а его. Диар.Фил. 129. 

ОТТОЛЬ, ОТТОЛЯ, нр. Оттуда. Н^гдьі оттоль не вий¬ 
дуть. Гал. І, 46. Отиіедши оттоля, пришоль часу весни до земли 
Хоритои. Рук.хр. 23. 


72 ОТТРУЧАТИ, ОТТРУЧИТИ, гл. ( пл. оскщсгас). 1. Оггал- 
кивать, оттолкнуть, отвергать, отвергнуть. Мл.Сл. 57. 2. Вьічи- 
тать, вьічесть. Чого Мартинь Янелевичь еще року / своего того 
мита не додержаль, то маемь ему оттрутити какь будеть 
намь личбу давати. АЮЗР. II, 115 (1507). 

ОТТУЛЬ, нр. См. ОТТОЛЬ. Оттуль показуется . ижь вь 
правилею ономь о патріархахь придатокь єсть фалшивий . Пал. 
324. 

ОТТЯ ГНУТИ, гл. Отступить, ретироваться. От тягнули 
Ізраштяне оть міста пречь со всіми царями трома. Рук.хр. 
117. Цесарь, мало що войска своего турецкого маючи при собі*, 
оттягнуль зь ганбою пречь. Лет.Черн. 76. 

ОТУМЕРЩИНА, с.ж. Вьіморочное имущество. Я Григорьій 
Горкуша... маючи повість о кгрунті, лежачомь в селе Тре - 
бухов і, которьій пустоваль през час немалий, то ест оту- 
мерщина , аже тот Кирик вмер из жоною и всім щадкомь. 
Ак.Бор. 64. 

ОТУХА, с.ж. ( пл. оїисЬа). Надежда, упование; бодрость, 
мужество, смелость. Бер. 309. Чекати сь тою отухою, же самь 
чась и поволность наиія оного отм'книти и до обаченя привести 
м*кли. АП. 1036. Розньїе з Неба от Бога отухи до'звьітяженя его 
Інепріятеля] одержите. Рад. 54. Над г кя и отуха вшелякая єсть 
вода , рііка, болото . Вел. IV, 193. Дніпірь Григорію неслушне и 
ненадежне отухи долаль. Пал. 749. 

ОТХЛАНЬ, с.ж . ( пл. осІсНІагї). Бездна. Сь пекелной отхланФ 
вилетіть. АЮЗР. II, 233 (И.Вьіш.). Отхлань пекелная. Гал. 1,102. 

ОТХОДЕНЬ, с.м. Отошедший от помещика крестьянин. 
Отходень после часу назначоного... вернеться. Пам. II, 538 
(1557). 

ОТХОДИТИ, гл. Отходить, уходить. (Оть) розуму отхо- 
дити, сходить с ума. Рук.хр. 3. А пФсни птаховь оньїхь такь 
бивають чл'кови вдячньї, ижь вели заслииіить их, розуму 
отходить. Лет.рук. 3. 

отходь, с.м. Отход, уход. Михайло своихь грошей даль 
Мартину 5 р. по отходФ нашемь. Дн.Марк. І, 311. 

ОТХОЖОВАТИ, гл. Отходить, отлучаться. От церкьве не 
отхожовала [Анна]. Пер.ев. 29. 

ОТЦЕВЩИНА, с.ж. Наследство после отца. Бели би міть 
Гдь Богь изь неволіі бисурманской Пилипа, брата его [Демченка] 
старшого, мает часть зоставать отцевщиньї и оному. Ак.Бор. 
87. 


73 ОТЧИЗНА, с.ж . Наследство после отца. Што на моего 
пасинка отчизньї его при мні бьіло, коли матку его брал, тедьі 
отдаю корову и вола. Ак.Бор. 24. 

ОТЧИЗНЬІЙ, прил. Родной; родовой. Отчизное село. АЮЗР. 
1,73 (1528). 

ОТЧИСТЬІЙ, прил. Унаследованньїй; предковский. Жлук- 
тенько слушньїй доводь на тое даль, же его бьіли отчистьіе 
овци. Ак.Борз.рат. 57. Віра отчистая. Пал. 1137. 

ОТЧИТАТИ, гл. Прочесть. Отчитати миіу. Рук.хр. 383. 

отчичь, с.м. Помещик? Сьіновь ихь звано патрици, то 
єсть отчичи. Рук.хр. 138. 

ОТШУКАНЯ, с.ср. Отьіскание. О которое забитя оного 
небожчика в місті Боришполю стался опить, а о збойци пшное 
отиіуканя. Ак.Бор. 78. 

ОТЩЕПЕНЕЦЬ, с.м. Еретик, раскольник. Бер. 137. Мл.Сл. 57. 

ОТЩЕПЕНСТВО, с.ср. Отступничество, єресь, раскол. Пал. 
420. Мл.Сл. 57. 

ОТЩЕПИТИСЯ, гл. Отделиться, оторваться. Ся оть це - 
саровь Кгрецкихь и оть церкве всходней отщепили. Пал. 1127. 

ОТЬ, прил. 1. От. Оть пана Бога великимь неврожаемь оть 
колька літь скарани. АЮЗР. І, 180 (1571). 2. Уже, в продолже- 
ние. Подрубано сосну бортную оть осьми літь неподглядану. 
Ак. Копн.с. 64. Которьіе [Знаменія Пастьірскіи] южь оть киль- 
канадцати літь не вь рукахь твоихь. Рад. 2. 3. С. Домь великий 
от споду в колко местцахь запаливши. Кн.Луцк. 1565, л.317. 

ОТЬ^ХАТИ, ОТ’ЕХАТИ, гл. 1 . Уехать. Благословение 
давши имь отьіхаль до своего дому. Рук.хр. 21. 2. Обьехать. 
Самоиловичь росказаль по самий Сожьріку усі села от'ехати. 
Л.С. 162. 

ОТЬІЙТИ, гл. Отлучиться, уйти. Оучинцьі его на тот час 
отьійгили бьілі до міста купіті сьбі річей стравньїхь. Вол.ев. 27. 

СТЯГАТИСЯ, гл. Медлить, мешкать, колебаться, не 
решаться. Гдьі Моусей отягался, мовить ему Богь, или до Егупту: 
бо вже померли тьіи, которьіе шукали забити тебе. Рук.хр. 40. 

ОТЯЖАТИ, ОТЯЖІТИ, гл. Отяжелеть. Петрь пакь и тьш 
которьій с нимь бьіли отяжали бьіли от сна. Пер.ев. 45. 
Отяжіла его зброя, которая била на немь и такь впаль вь 
огонь. Рук.хр. 226. 

ОТЯЖЛИВЕ, нр. Обременительно. Ведлугь слушности, а не 
отяжливе, зь нихь послушенство и повинносте до ратуша 
отбирати. Арх.Мот. 135 (1692). 


74 ОФАРБОВАНЕ, І-НЬЕ], с.ср. Окраска. Офарбоване сукна 
челяди на черкески. Дн.Хан. 102. 

ОФЕРА, с.ж. См. ОФ’ЬРА. Безкровную оферу оферують. 
Пал. 682. 

ОФИЦІАЛИСТ А, с.м. Должностное лицо. Вишоль Тить 
противь ему зь гетманьї войска римского , и всіми офи- 
ціалистами. Рук.хр. 221. 

ОФУКОВАТИ, гл. Ругать, бранить. Сурове громять и 
офуковають Виктора. АП. 1476. 

ОФііРА, с.ж. (пл. оГіага из нм. ОрГег). Жертва. Офіра 
ціпопаленая. Бер. 23. Сатані офіру танцами и скоками чини¬ 
ти. АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). Учили ихь чинити офіри. Рук.хр. 5. 
Апостоли народь оть тоеи офіри олтару святомь приносиль. 
Рад. 25. 

ОФііРНИКЬ, с.м. {пл. оГіагпік). Жрец. Елеазарь офірникь. 
Рук.хр. 200. 

ОФ^РНИЦТВО, с.ср. {пл. оПагпісі^о). Жречество. Ес- 
тесь вьібрань на офірництво зь тисячей люду твоего. 
Рук.хр. 206. 

ОФііРНЬІЙ, прил. {пл. оГіагпу). Жертвенньїй. Олтарь 
офірньїй. Рук.хр. 50. 

ОФііРОВАТИ, гл. {пл. оНаго\уас). Жертвовать. Бер. 43. 
Хотіли имь офіровати телцовь. Гал, І, 7. На монастирь на 
хвалу божию офірую. Л.М.Г. 52. Офіроваль Каинь Богу зь 
насіня земного. Рук.хр. 5. [Гетману] книжечку тую офірую. 
Сак. 20. 

ОФ^РОВНИКЬ, с.м. {пл. оГіагошпік). Жрец, священник. 
Бер. 100, 169. Мл.Сл. 58. Офіровники зь людомь... поразили вь 
римскомь войску 1000. Рук.хр. 201. 

ОФ^ЬРОВНИЦКІЙ, прил. Жреческий. Ненавистю противь 
ему княжата офіровницкіе запалилися . Рук.хр. 191. 

ОХАНДОЖИТИ, гл. {пл. осЬ^сіогус). Очистить, вьічистить. 
Охандожиль его [місто Аміни]. Рук.хр. 35. 

ОХВАТЬ, с.м. Простудная болезнь лошади, запал. На 
охвать з вітру: милаустругат и дат з чимь пит. Л4іч. 20. 

ОХЕНДОЖНЬІЙ, прил. {пл. осЬ^сіогпу). Опрятньїй; краси¬ 
вий. Мл.Сл. 58. 

ОХЕНДОЖСТВО, с.ср. {пл. осЬ^сіогеїшо). Украшение. Мл. 
Сл. 58. Знайшли гетманскую зброю и всі дорогіе охендожства. 
Рук.хр. 339. 


75 ОХИЛИТИСЯ, гл. Миновать. пройти; не состояться. По¬ 
вість вь прикладанні причинь, для которьіхь ся диспутація тая 
охопила, продолжити мусить. Пал. 918. 

ОХИНУТИСЯ, гл. Окунуться; решиться. Кто ся разь при¬ 
сягу зкгвалтовати охинеть, тому и потомь завше криво 
присягнути, яко ягоду прокоятнути. АП. 1182. 

ОХЛЯПЬ, нр. Без седла. Усадивши... сина гетманского 
Якова на коницю худую охляпь безь сідла. Л .С. 168. 

ОХОЛОДА, с.ж. 1. Охлаждение, прохлаждение. Бер. 149. 
2. Утеха, радость, удовольствие. Утрапене для благочестія подь 
тот час ратунок и охолоду одержать. Пам. І, 70 (1640). 
Назначиль [Богь] имь [людямь] забаву для порожневанія, не яко 
роботу и працу, але яко охолоду. Рук.хр. 3. 

ОХОЛОЖАТИ, ОХОЛОДИТИ, гл. 1. Охлаждать, охладить. 
[Луни] твердь и небо охоложають. Рук.хр. 4. 2. Утешать, уте- 
шить, радовать, порадовать. Своимь в г криьімь серді^а охолодить. 
Рук.хр.180. 

ОХОЛОЖАЮЧІЙ, прил. Прохлаждающий, прохладитель- 
ньій. Вітри літніе охоложаючіе. Рук.хр. 2. 

ОХОНДОЖНЕ, нр. (пл. осЬ$с1о2піе). Чисто, опрятно. Охон- 
дожне убрана. Рук.хр. 154. 

ОХОРОНА, с.ж. Охрана, защита. Имуще ихь вь своей 
особливой охороні и протекцій. Вел. І, 23. 

ОХОТА, с.ж. Охота, желание. Зь охотою, охотно. Що орда 
зь охотою учинила. Л.С. 39. Зь великою охотою вс г к очекива- 
лисмо пожаданойут г кхи нашои. Л.Г.М. 39. Приводити до охотьі, 
ободрять, одушевлять. Виишевецкій Ереміій, самь себе не шану¬ 
ючи, приводить своихь до охоти. Вел. IV, 233. 

ОХОЧІЙ, прил. Охотньїй, расположенньїй. Вь чимь же его 
бьіла доброчинность и людскость? в охочом принятью гостя. 
Рад. 26. Будучи до вкдомости о речахь бозскихь охочимь, пилне... 
розказаль збирати писаня. Рук.хр. 184. Нехай будеть охочій до 
набоженства. Гал. І, 145. Хто охочій до военной оказіи на 
випорь. Вел. IV, 68. 

ОХТАТИ, гл. Охать. Охтайте по немь. АЮЗР. II, 207 
(И.Вьіш.). Не стогнати и не охтати. АП. 1790. 

ОЦАПЛЕННІЙ, прил. (пл. осаріопу). Оглупельїй, обал- 
дельїй. Стою якь оцапленній такь дуже злякався. Довг. 93. 

ОЦЕТЬ, с.м. (лт. асеїит). Уксус. г кжь хл г кбь розмочивши вь 
оцт Г к. Рук.хр. 71. Далі ему [Христу] оцет з жолчю змішавши. 
Вол.ев. 53. Оцтомь поєно. Гал. І, 74. 


76 ОЦЕЯНЬ, с.м . (лт. осеапи$). Океан. Оцеаиь вина. Гал. І, 140. 
Ясно-світлое слонце зь оцгяиу на свіпь свои луни появнло. Вел. 
І, 67. 

ОЦНЕН[Ь]Е -СЯ, с.ср. Пробуждение. Віхровь и іиумовь 
оцненяся очій протерти и до себе прійти. Пал. 1056. 

ОЦУКРОВАТИ, гл. Обсахарить. Блазенство прикрое лю~ 
демь оцукровати. АП. 1222. 

ОЧЕВИСТЕ, -О, нр. (Ипат.лет. 385). Лично; очевидно. Насть 
да сподобить вась видати очевисте. АП. 1708. Ставши оче- 
висто вь замку Луцкомь передо мною Петромь Хомякомь... Яско 
Опаринскій, оповедиль... Ак.Копн.с. 39. 

ОЧЕВИСТЬІИ, прил. (пл. осгехуізіу). Очевидний; личньїй. 
Очевистіи свідкове и слуги Слова. Пал. 366. Очевистое признане 
листу запису фундушового. Пам. IV, 40 (1597). Я тое очевистое 
возного сознане до книгь кгродскихь записати казаль. Ак.Копн.с. 
44. 

ОЧЕКИВАНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. осгекіу/апіе). Ожидание. 
Мл.Сл. 58. Той будеть очекиванемь народомь. Рук.хр. 32. Надь 
очекиванье его, аппеловати до него своимь заказують. Пал. 596. 

ОЧЕКИВАТЙ, гл. (пл. осхекшас). Ожидать. Мл.Сл. 58. Ве¬ 
ликая шкода бьіла очекивати того такь долго, а смерть за пле¬ 
чима у ставичне. АЮЗР. І, 287 (1598). Соми себевьлюбві Божей 
заховайте , очекиваючи милосердій Господа. Пал. 323. Христа 
очекивали. Гал. І, 134. 

ОЧЕРЕТЬ, с.м. Камьіш. Далеко в болото отбегь и межи 
лози а очереть туляючися от стреляня его уходиль. Кн.Луцк. 
1576, л. 320. 

ОЧЕРІШІЬІЙ, прил. Почерневший. Тію... очернілое якь 
уголь. Пал. 470. 

ОЧЕРРРЬТИ, гл. Почернеть. Надулся якь міхь и углеви 
подобень очерніль. Пал. 474. 

ОЧИ, с.ср.мн. Глаза. Йти просто вь очи кому, идти прямо 
на кого. Другів мовили йти Ханові просто вь очи. Вел. І, 160. 
Куди очима стоить, куда глаза глядят. Тилко одно вь мислі и вь 
ділі мічи, чтобь допастися коня и куда очима стоить бігти. 
Вел. IV, 28. Куда хто очима сталь и потрафити могь, кинулися. 
іЬ. 19. 

ОЧКОВОЕ. с.ср. Подать от пчелиного улья. Гр. ЗО. 

ОЧНЕ, нр. В глаза. Досконале о тимь відаеиіь, що я тобі 
очне повідаю. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 33). Очне пану своєму 
говориль. Арх.Мот. 127 (1683). 


77 ОЧНЬІЙ, прип. Глазной. Пару світлостій очньїхь по¬ 
становила. Пал. 442. Уксусь варить с медомь, вь платокь 
вмочивши прикладивать до болньїх очей, то вийдете очная 
болінь. Л'кч. 55. 

ОЧУНЯТИ, гл. Прийти в себя, очнуться. Злупивши, самого 
обмерлого у дуброве, одьехали, ... которьій очунявши перед 
светом до Галичань приволокся и не відомо, естли будеть 
живь. Кн.Луцк. 1576, л. 490. 

ОЧУТИВАТИСЯ, ОЧУЧАТИСЯ (Бер 24), ОЧУТИТИСЯ, 

гл. Приходить, придти в себя, очнуться. Адамь очутиваяся мо- 
виль, се єсть кость оть костей моихь. Рук.хр. 3. Гдьі било 
ополночи, очутился Воозь. іЬ. 71. Три ночи спить, потьімь очу- 
тится. Гал. І, 93. 

ОШАНЦОВАТИСЯ, гл. {пл. озгапсо\уас зі?). Окопаться. 
Ошанцовсиїися и до отпору неприятелеві приготовилися. Вел. 
III, 180. 

ОШАРПАНЕЦЬ, с.м. Оборванец, оборвьіш. Бер.141. Мл.Сл. 
58. Не зьість хліба ошарпанець зь везваньїми. Диар.Фил. 107. 

ОШАРПАТИСЯ, гл. Оборваться, ободриться. Все ся ошар- 
пало и поваляло. Пам. IV, отд. 5, 431 (1545). 

ОШАЦОВАТИ, гл. {пл. озгасом/ас). Оценить. Мають имі- 
нья ошацованьї бити. АЮЗР. І, 98 (1538). 

ошидити, гл. {пл. озгусігіс). Осмеять. Нась... ошидити 
подь покривкою згоди не шукали. АП. 1750. 

ОЩИРЯТИСЯ, гл. Расширяться, увеличиваться, расти. Оса¬ 
діть. [Конецьполскій] слободу , которая же за его дозоромь вь 
люде стала била оширятися. Вел. IV, 6. 

ОШКАЛЕВАТИ, гл. {пл. озгкаїоу/ас). Опозорить, оклеве- 
тать. Мене Павла ієромонаха ошкалеваль бунтовникомь. АЮЗР. 
1,56(1517). 

ОШПЕТИТИ, гл. {пл. озгресіс). Обезобразить. Ошпетити 
корону. Рук.хр. 302. Все тіло било ошпетено. Гал. І, 5. 

ОШУКАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. {пл. озгикапіе). Обман. Мл.Сл. 58. 
Ошукане и затрвожене невиннихь душь. Пал. 578. Человіка зась 
згріииль зь ошуканя. Гал. І, 13. 

ОШУКАНИНА, с.ж. Обман. Обачивши Іаковь ошуканину 
свою, скорбіль наЛавана. Рук.хр. 20. 

ОШУКАЧЬ, с.м. Обманщик. Мл.Сл. 58. 

ОШУКИВАТИСЯ, ОШУКАТИСЯ, гл. Обманьїваться, об 
мануться. Не ошукиваюся кгди реку: жесте били Веніаминами. 
Рад. 34. Вь надій ратунку ошукалися. Рук.хр. 454. 


78 ОШУКОВАТИ, ОШУКИВАТИ, ОШУКАТИ, гл. (пл. 
052 икі\уас). Обманьївать, обмануть. Бер. 141. Мл.Сл. 1224. Нехай 
ботией уже не ошукиваеть, двулично ся указуючи . Диар.Фил. 
114. Чомусте нась такь ошукали. Рук.хр. 64. Самь бьі ихь ошу- 
каль, если бьі слухати росказаль. АП. 1224. Челов Т ккь ошуканий 
отьужа. Гал. І, 12. 

ОЩАДОКЬ, с.м. Пощада. Безь ощадку, не щадя. Здоровя 
безь ощадку на іссь монаршихь службахь. Арх.Мот. 6 (1686). 
ОЩАЖОВАТИ, гл. Щадить. Мл.Сл. 58. 

ОЩЕПЬ, ОІІрЬПЬ, с.м. (пл. 052С2ер; Ипат. лет. оскімь , 
207). Копье. АЮЗР. II, 4 (1599). Бер. 138. Пробію я теперь Саула 
его жь ощепомь. Рук.хр. 95. Трома ощі&іами бьіль пробитьій. 
Гал. І, 25. 


П 

ПАВА, с.ж. Павлин. Курь сорокь и четверо , павь семеро. 
Кн.Луцк. 1570, л.230. 

ПАВЕЧЕРНИЦЯ, с.ж. Повечерие. АЮЗР. II, 226 (И.Вьіш.). 
ПАВІіЗА, с.ж. (пл. ра^га). Продолговатьій щит. Мл.Сл. 58. 
ПАВ’ЕМЕНТ'Ь, ПАВИМЕНТЬ, с.м. (лт. рауішепШгп). Пол. 
Мл.Сл. 58. На св г ктломь и слизкомь павименті не могти 
устояти, падали. Пал. 776. 

ПАГОРОКЬ, с.м. (пл. ра^бгек). Пригорок. Мл.Сл. 58. Лекс. 
17. Всякая гора и пагорокь смирится. Пер.ев. ЗО. [Иларіонь] 
завжди ходиль надь ріжу Днімрь на одинь пагорокь. Рук.хр. 435. 
Прійдеть пожаданье пагорковь вімньїхь. Гал. 134. 

ПАГУБНИКЬ, с.м. Губитель. Пагубника св г кта сего. АЮЗР. 
11,219 (И.Вьіш.). 

ПАДАЛИЦА, с.ж. Осьіпавшееся из колоса зерно. Того жь 
року неврожай великий бьіль, хиба где падсиїица зродила жита. 
Лет.Хм. 81. 

ПАДАТИСЯ, гл. Распадаться, трескаться, лопаться. Пада- 
ется коса кгдьі трафиль на камень. Рад. 2. 

ПАДЕЖЬ, с.м. Падение, упадок. Отожь видишь падежь и 
повагу папежскую, видишь и судь нашь. Пал. 546. 

ПАДЛО, с.ср. Падаль. Онь [Личенко] сказаль , що звіфь 
изьиль того бика, и привюл их до падла. Ак.Бор. 105. 

ПАДОКЬ, с.м. Упадок. Амасія по томь падку своемь бьїкь 
взгорженьїй оть подданьїхь. Рук.хр. 122. 


79 ПАДОЛЬ, с.м. (т г. рабої). Долина, юдоль. На томь опла- 
каномь падолії плачу. Л.М.Г. 44. Тебе с плачливого падола 
вьіводить. Пр.Мн. 45. 

ПАДЯЦКІЙ, прил . [Относящийся, принадлежащий иподья- 
кону - помощнику дьякона]. Стихаров падяцкихь чотири. 
АЮЗР. 1,264(1596). 

ПАЕВАТИСЯ, гл. Делиться. Тое [овесь, горітка] нась усе 
доиїло, еднакь же хочай и мало намь тимся било делить, толко 
мусилисмо всі;ся тимь паевать. Ак.Неж.маг. 62. 

ПАЗДЕРЬ, ПАЗД^ЬРЬ, с.м . (пл. рагсігіегг). Кострица. [Ра- 
ава] сховала ихь [шпі&овь], прикривши паздеромь лняньїмь. 
Рук.хр. 62. Тую сіть оть гнилого паздіря или паучини помьісль 
своихь, а не оть Духа Святого разума на удовленіе нась уткаль . 
АЮЗР. II, 205 (И.Вьіш.). 

ПАЗНОГТЬ, с.м. (пл. ра 2 П 0 £Іес). Коготь; ноготь. [Птахи 
мають] пазногти. Рук.хр. 51. Пазногти м'кдянии. Гал. І, 112. 

ПАЗУХА, с.ж. Пазуха. Згинуло в него с пазухи три копьі 
грошей Литовских с хусткою. Кн.Луцк. 1565, л. 214. 

ПАКТЬ, с.м. (лт. расіит). Договор, условие. Поляки болшь 
оть сталііть мають пакта о примирье сь Цесаромь Турецкимь. 
Боб. 278. Межи нашими речами то вь пактахь оть кр. его мил. 
варовано. АП. 1090. Пакта мирніе зь поляками составили. 
Дн.Марк. І, 243. 

ПАКЬ, сз. Же; ведь; однако. Кто на нь возрить или пакь 
услишить. АЮЗР. І, 5 (1404). Чи старостове наші , чи пак хто з 
земян. Пам. IV, 51 (1597). Іс назарянинь црь жидовскьій, тот то 
пакь титуль многии читали з жидовь. Пер.ев. 21. Де ж пакь не 
лають? От такь лают що ажьлихо. Довг. 98. 

ПАЛАМАРКА, с.ж. Жена пономаря. До паламарки викра¬ 
дати комору ходили. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 34). 

ПАЛАНКА, с.ж. Территориальная единица, область, на 
которьіе делились запорожские земли. Приказалемь держати 
уставичніи на томь боку ДніЬчра караули , у паланкахь 
Лебединской и Уманской. Вел. III, 218. 

ПАЛАТИ, гл. Пьілать. Великою злостю жидове пачали. 
Рук.хр. 191. Ко св. Фотію палаль любовію. Пал. 742. Милость вь 
сердцу палаеть якь мовить Сенека. Сак. 21. 

ПАЛАЦЬ, с.м. (пл. раїас, лт. раїаііит, гр. лаМтюу). 
Дворец. Лекс. 12. Завше палаць его бьіль, яко якій монастирь. 
Рук.хр. 308. На той чась вь палацу показалася рука челов^чая. 
Гал. І, 55. 


80 ПАЛЕНЬІЙ, прил. Сожженньїй. Оф"кра паленая, жертва все- 
сожжения. Оф ііровачь Гдеви телца на оф фу паленую. Рук.хр. 51. 

ПАЛЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. (пл . раїепіе). Сжигание, сожжение; 
топка. Дрова до паленя на потребу замковую. Пам. І, 164 (1591). 

ПАЛИВОДА, с.м. Буян, забияка. Ободва сини Хмелницкого, 
Тимоиіь и Юрій, бьіли паливоди своеволніе . Вел. І, 14. 

ПАЛИЦА, с.ж. Жезл. Аароновь жезль или пачица пере¬ 
могла . Пал. 1148. 

ПАЛІЙ, с.м. Поджигатель. Сегодня бьіла екзекуція пачФю, 
палившому городь Глуховь. Дн.Марк. II, 137. 

ПАЛУБЕЦЬ, с.м. Ум.от ПАЛУБЬ. Палубціовь на двохь ко - 
лесахь привезено пару, нескованнихь и необбитихь. Дн.Марк. І, 34. 

ПАЛУБЬ, с.м . Крьітая повозка, фургон. На доброволной 
дорози палуби двоє, которьіе по чотири вольї везеньї, кгвачтовне 
забрати казаль. Кн.Луцк. 1574, л.100 об. Казну его царск. ве- 
личества грошовую палубувь тридьщть шесть шведомь отдаль. 
Л.С. 201. Запечатали палубь и денги зложили вь оний. Дн.Марк. 

III, 2. 

ПАЛЦАТЬ, с.м. (пл. раїсаі). Палочка, жезл. Палцатомь 
ласки ку обаченюся казнити. Пал. 807. Тамь бьіль палцать 
Моусеовь, которьій чиніть чуда. Гал. 155. 

ПАЛЬІЙ, прач. Павший. О той на немь пачой екском- 
муникаціи... вФдали. Пал. 470. 

ПАЛЬ, с.м. Кол, свая. Видел есми на болоте два пали при 
земли позрубованьїе, а третий пачь вьінято. Кн.Луцк. 1564, л. 
175. Паль граничний надь р г кчкою вь способь пятьі убитий. Пам. 

IV, 66 (1597). Вправачи тарани мижи пали. Рук.хр. 233. Пале 
подь мостомь чи не подпиловани. Диар.Фил. 86. На паль вбити 
такого схизматикаї ІЬ. 149. Кизаму сотника и сина его вь Києві > 
на паль збили. Лет.Черн. 77. 

ПАЛЯЦЬ, с.м. См. ПАЛАЦЬ Бер ПО 

ПАМЕТЬ, с.ж. См. ПАМЯТЬ. Читати и на памет многих 
ся речей учити. Пам. І, 50 (1624). 

ПАМЯТАТИ, гл. Помнить. Мл.Сл. 58. Памятай на мене, якь 
будешь добре мФтися. Рук.хр. 26. Нехай такій человФкь 
памятаеть на справедливосте Божую. Гал. І, 11. Тое чинФте на 
мене памятаючи. Пер.ев. 72. Такамь способомь на смерть 
памятали . Сак. 24. Козацтво не хотііло оного [Юр.Хм.] от уряду 
того уволнити, памятаючи на зичливосте отческую. Л.С. 50. 

ПАМЯТКА, с.ж. Память, воспоминание. Бер. 24. 106. 
Мл.Сл. 58. Пришоль тогда день третій, памятка нароженя 


81 фараонова . Рук.хр. 26. Подали такь отправовати на памятку 
того, што ся стало. Пал. 1020. Сховати на вічную памятку. 
Гал. І, 207. Справь и поступковь нашьіхь памятку зоставити. 
АП. 1034. 

ПАМЯТНОЕ, с.ср. [Делающееся для памяти, воспоминания, 
для того, чтобьі помнить]. Тьіе річи знову вливаньї в дитинку 
мают бьіти, на што имь и памятного мает не боронити по чати 
испити. Пам. І, 51 (1674). 

ПАМЯТНЬІЙ, прил. 1. Памятньїй. Бьіти памятньїмь чого, 

помнить о чем. Добре памятньїй оньїхь словь святого Амвросїя. 
Рад. 10. Чинять то св.отци, же будучи памятньї апостолской 
науки, абьі "честію другь друга надь себе почитали", просять 
папьі, аби того не чиниль. Пал. 596. На збавене своє мало суть 
памятньї. іЬ. 735. 2, Поминальньїй . Двілиторгіи:... заздоровная и 
памятная. Пам. III, 8 (1586). 

ПАМЯТЬ, с.ж. Память. До памяти взяти, запомнить. Тое 
слово твоє до памяти взяти. Пр.Мн. 76. Изійти памяти, ли¬ 
шиться чувств. Вь той же чась я изійииіа памяти , а Олексій 
Яковенко вчиньївь мени кгвалтомь грихь телесньїй. Ак.Полт.с. 
(КС. ЬХХІІІ, 177). Мати на памяти, помнить. Бер. 101. При¬ 
вести себНк на память, вспомнить. Подчашій привель себі на 
память Іосифа. Рук.хр. 27. 

ПАНВА, с.ж. Сковорода, противень. Панвьі, до которьіхь 
будуть сипати попель. Рук.хр. 46. [Одобралемь] пановь три. 
Ак.Неж.маг. 30. 

ПАНЕНСКІЙ, ПАНІЕНСКІЙ, прил. (пл. рапіепвкі). Деви- 
чий; девственньїй; непорочньїй. Законници... стану паненского. 
АЮЗР. II, 78 (1632). Паненскій монастирь. Вел. III, 83. Тьі Бога, 
небесами невомістимого Вь Паненскій Животь свой вмістила. 
Пр.Мн. 44. Заховали чистость паніенскую. Гал. І, 50. 

ПАНЕНСТВО, ПАН1ЕНСТВО, с.ср. (пл. рапіепзі^о). Дев- 
ство; девичество; непорочность. Не вказалася вь ней цнота 
паніенства. Рук.хр. 62. Несподиванне позбьіламь паненства моего 
оть господара моего Йвана Бога. Пр.Полт.с. 63. [Ивань] па¬ 
ненства мя позбавиль. ІЬ. 63. Ти вь чистомь паніенстві 
емануила породила. Пр.Мн. 44. Паніенствоутратити. Гал. І, 50. 

ПАНИ, с.ж. Госпожа. Иж дей их милость пании мои обедви, 
як пани подскарбиная, тако и пани Кгнезденская, того не велять. 
Кн.Луцк. 1564, л. 165. 

ПАНИ-МАТКА, с.ж. Мать. Которое именье мні оть 
дядка моего с паниматкою моєю отделеное. Кн.Луцк. 1574, л. 2. 


82 ПАННА, с.ж. (пл . раппа). Дева. Мл.Сл. 58. Народился Сьшь 
Божій оть Пречистои Панньї. Гал.1, 20. 

ПАНИКАДИЛЩИКЬ, с.м. [Паникадильньїй мастер]. Па- 
никадилщику Никиті Іванову... дамо еще три рубля. Дн. 
Хан. 148. 

ПАНОВАНЕ, -НЬЕ, с.ср. {пл. рапошапіе). Господство, 
царствование. Мл.Сл. 58. За часу Нінуса... панованя. Рук.Хр. 11. 
Надь всімь світомь панованье. АП. 1384. 

ПАНОВАТИ, гл. Господствовал, царствовать, царить, вла- 
деть. Всею землею абьі пановаль онь. Рук.хр. 2. Что ся якь 
порхавка надьімаеипі? Або для того, што нині тьімь гноемь 
тіла пануегии? АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). О мужу мудромь 
речено, же звіздамь пануеть. АП. 1008. Не пануємо вірі 
вашей. іЬ. 1250. Маю такого вь себі духа, которьій змьіслови 
такь моцно пануеть, же жадньїмь способомь спокойньїмь мене 
бити, не допущаеть. Рук.хр. 167. 

ПАН-ОТЕЦ, с.м. 1. Титул тестя. А што ся дотичеть о 
оправу віна жони моее противку вношене ее, штомь я по ней 
взялув отца^е, а панотця моего. Кн.Луцк. 1562, л. 198. 

ПАНСКІЙ, прил. {пл. рапвкі). Господний. Служебница Пан- 
ская. Гал. І, 151. 

ПАНСТВО, с.ср. {пл. рашішо). Государство, царство. Вь 
Литовское панство вьіхсиїи. АЮЗР. II, 112 (1494). Змий великий 
огнистий вь панстві шведскомь зь неба спаль. Лет.Черн. 91. 
Царь послаль по всемь панстві своемь, аби зийшлися всі до 
І Єрусалиму. Рук.хр. 125. Росказую тобі такь, абись того ло - 
трика вьігналь пречь зь Панства Волоокого. Боб. 297. Насту¬ 
пити на панство, вступить на престол. Петрь... наступиль на 
панство місяця мая 6 дня. Л.С. 153. 

ПАНТОФЛІ, с.м. {пл. рапіоЛе). Туфли. Бер. 25. Мл.Сл. 58. 

ПАНЧОХА, с.ж. {пл. рапсгосЬа). Чулок. Віжевскій мні 
панчохи волосяніе купиль. Дн.Марк. І, 278. 

ПАНЩИЗНА, с.ж. {пл. рапзгсгугпа). Барщина, заделье. 
Братомь своимь панщизну отправуй. Рук.хр. 398. 

ПАНЬ, с.м. {пл. рап). 1. Господин, барин. Сего дня паномь, 
завтра слугою. Гал. І, 51. 2. Государь. Славное войско годно 
такого гетмана, Которий пилне стерегь чести своего Пана. Сак. 
21.3. Господь. Я буду ему мовить Пань муромь огнистимь. Гал. 
1,99. 

ПАНЯ, с.ср. Барченок. Яко панята виховани били. Рук.хр. 

279. 


83 ПАНЯНКА, с.ж. (, т . рапіепка). Девушка; барьішня. Мл.Сл. 
58. 

ПАП ЕЖЕ ВАТИ, гл. Бьіть папой. Вь томь року не У рвань 
Вторьій папежеваль, але Вккторь Третій. Пал. 896. 

ПАПЕЖНИКЬ, с.м. (пл. раріегпік). Папист. Сь папеж- 
никомь волности единой да не имаїиь. АЮЗР. І, 269 (И.Вьіш.). 

ПАПЕЖНИЧКА, с.ж. Папистка. О ожененеся зь папеж- 
ничкою не старался. Пал. 886. 

ПАПЕЗСКІЙ, гірші. (пл . раріегкі). Папский. Справовала сто- 
лицу папезскую . Рук.хр. 365. 

ПАПЕЗСТВО, с.ср. (пл. раріегі\¥о). Папство, папский пре¬ 
стол. Папезство ваковало. Рук.хр. 365. 

ПАПЕРОВИЙ, прім. (пл. раріего\уу). См. ПАП'ЬРОВЬІЙ. 
Паперовая тарна. Пал. 1121 . Декреть паперовьій. АЮЗР. II, 81 
(1633). 

ПАПЕРЬ, с.м. См. ПАП'ЬРЬ. Паперови на огню не горсти. 
Пал. 1066. 

ПАПЕСТВО, с.ср . См. ПАПЕЗСТВО. Засікти на папе- 
ствк немогль. Пал. 927. 

ПАПИЗСКІЙ, прил. См. ПАПЕЗСКІЙ. Папизскую засиль 
столицу. Рук.хр. 283. 

ПАПУЖАСТЬІЙ, прил. Желто-зеленьїй. Стихаровь два , 
одинь бкпьій, а другій папужастьій. АЮЗР. І, 264 (1596). 

ПАПУЖІЙ, прім. (пл. раригі). Попугаячий, желто-зеленьїй. 
Кунтушь папужій. Вел. IV, 120. 

ПАПУЦЬ, с.м. (пл. рариб). Туфель. Тьілко коиіуля его бьіла, и 
то вся подраная , а папуць одень. Диар.Фил. 153. 

ПАп4жЬ, с.м. (пл. раріег). Папа. Мл.Сл. 59. 

ПАП'ЬРНИКЬ, с.м. (пл. раріегпік). Бумажньїй фабрикант. 
Скрьіня немалая мещанина Матьіса, паппрника, полна папиру и 
картей. Кн.Луцк. 1571, л. 376. [Вкрши] о папкрникахь , що па¬ 
пери у папкрняхь робять. Клим. 214. 

ПАПІРНЯ, с.ж. (пл. раріетіа). Бумажная фабрика. Папери 
у папкрняхь робять. Клим. 214. 

ПАП^РОВЬІЙ, прім. (пл. раріего\уу). Бумажньїй. Шляхта 
папкровая за єдину уткху мають писатися ясне велможньїми. 
Рад. 10. 

ПАПЕРЬ, с.м. (нм. Раріег). Бумага. Бер. 10. Мл.Сл. 59. 
Взявши пап Т кру , учиниль запись. Рук.хр. 135. 

ПАРА 1 , с.ж. (Ипат.лет. 576). Пар. Димь секта сего и пара 
марности его. Пал. 667. 


84 ПАРА 2 , с.ж. Пара, чета; несколько. Приточаеть пару до- 
водовь. АП. 1214. 

ПАРАЛ^ЖЬ, с.м. (пл. рагаїіг из гр. тгараХооїс,). Паралич. 
Есть парал Г кжемь заражейньїй. Пал. І, 39. На параліжь: оцту 
доброго кислого зминавши з солью по половині, якь устроится 
соль, изливиїи оцть, пить . Л4;ч. 9. 

ПАРАМАНТЬ, с.м. (лт. рагатепіит). Ряса. Каптурь и па - 
раманть для знаку законного на собі маючи. Диар.Фил. 94. 

ПАРАФІЯ, ПАРАХВІЯ, ПАРАХІЯ, с.ж. (пл. рагаГіа) 
Приход, приходская церковь. Вь парафій архіепископіи нашей 
мішкаючимь . АП. 1054. Ересь єсть, еже наступати на чюжую 
парахвію позволяти. АЮЗР. II, 274 (И.Вьіш.). Вь неналежній имь 
парахіи втручатися не мають. Пал. 685. 

ПАРАФ'кЯНИН'Ь, с.м. (пл. рагаГіапіп). Прихожанин. Нехай 
ся парафьяновь ихь запитаеть. АП. 1762. 

ПАРЕНИНА, с.ж. Пар, паровое поле. Которого поля 
збожемь озимьімь и ярияами посіяного есть на петдесять день, 
а на паренину зораного болшей десяти дновь. Кн.Луцк. 1565, л. 
148. Одно по шести дней, не мний ани болшей, били повиннії 
орати, то есть: на весну иіест, а на паренину другую шест. Пам. 
1,164 (1591). 

ПАРЕН^ЕСЬ, с.м. (гр. ларг\\ОтЕаіс;). Вставочное предло- 
жение. То, што вь паренкуесь положіть отступникь, зь своей 
думьі ркомо то тексть викчадаючи положіть. Пал. 610. 

ПАРИТИ, гл. Жечь, обжигать, палить; парить, обдавать 
кипятком, опарить. Вельми ихь зь стрелби своей парили. Боб. 
287. 

ПАРКАНОВЬІЙ, пргт. Заборньїй, относящийся к забору. 
Робота паркановая. Пам. IV, отд. II, 34 (1545). 

ПАРКАНЬ, с.м. Забор. Мл.Сл. 59. Лекс. 7. Они повинни бьіли 
паркани краемь тое гори робити. Пам. IV, отд. II, 28 (1545). Не 
тітко на парканахь, але юже по улицяхь зь дворовь билися. Л.С. 
124. 

ПАРОБОКЬ, с.м. Парень; сьін. Нашли есмо ... Моисея 
Ивановича из его паробки оручи плугомь. Кн.Луцк. 1562, л. 113. 

ПАРОКОННІЙ, пргт. Запряженньїй парою лошадей. Паро- 
конній возь. Вел. І, прил. 35. 

ПАРОСТКА, с.ж. Побег, отросток. Бер. 127. Мл.Сл. 54. 

ПАРОХИЯЛНЬІЙ, пргт. Приходской. Парохиялньїй свя- 
Щенникь. Аби оть тьіхь грековь... парохіальнимь священникомь 
н іжпнскіть не ділалсяущербокь. Ак.Н.Бр. 6 (1680). 


85 ПАРОХІЯ, с.ж. Приход. Кгдьі жь до котороі парохіи 
[греки] певньїи суть, якь слушность указовала, отділени доми. 
Ак.Н.Бр. 6(1680). 

ПАРОХІЯНИНЬ, с.м. Прихожанин. Отець вагиь мешкаль 
сь своими парохїянами. Вел. II, 559. 

ПАРСУНА, с.ж. (лт . регзопа). Лицо. Видел есмирану битую 
на парсуне, кривавую. Кн.Луцк. 1562, л. 119. На чолі рана битая, 
подь окомь рана, парсуна вся опухла. ІЬ. 1565, л. 82. Которого 
онь в парсуну добре позналь. ІЬ. 1574, л. 345 об. 

ПАРТАЧЬ, с.м. (пл . раПасг). Починщик, заплеточник. Мл. 
Сл. 59; плохой мастеровой, пачкун. 

ПАРТЕСЬІ, с.м.мн. Партес; нотьі. Хочь би поетикь кто 
бьіль, не почнеть співати; если не вміеть партесь, не будеть 
ихь знати. Клим. 230. 

ПАРУБОКЬ, с.м. Парень. Бер. 207. 

ПАРУСЬ, с.м. Парус. Лекс. 4. 

ПАРХИ, с.м.мн. Парти. Мл.Сл. 59. 

ПАРХОВАТЬІЙ, прил. Паршивий. Бер. 130. 

ПАСАМАНЬ, с.м. {фр. раззетепі). Позумент. Сь пасамани 
чотьірнадцать ризь. АЮЗР. І, 264 (1596). 

ПАСЕРБА, ПАСЕРБИЦА, с.ж. Падчерица. Татияна, па¬ 
серба Холявчин а. Пр.Борз.рат. 37. Конста поняль Феодору пасер- 
бицу Максиміана. Рук.хр. 265. 

ПАСЕРБЬ, с.м. Пасьінок. Кгдьі [Нефелю] жена умерла, 
поняль другую, которая не любила своихь пасербовь. Рук.хр. 72. У 
ихь милостей пановь Древиньских, пасербовь моих, тисеча зо¬ 
лотих. Пам. І, 86 (1646). [Параску] держань пасербь его [Кліт- 
ньіса] вь малженстві. Пр.Полт.с. 68. 

ПАСЕРБИЦА, с.ж. См. ПАСЕРБА. Пасербіцу У дарову... 
уводили вь церковь. Дн.Марк. III, 178. 

ПАСКОВАТЬІЙ, прил. {пл. разкохуаіу). Полосатьій. Матерія 
пасковатая. Вел. IV, 119. 

ПАСОВИЩЕ, с.ср. Пастбище. Лекс. 12. Часть стада моє на - 
задь на пасовище пригналь. Кн.Луцк. 1571, л. 192. Тае клячи, спом- 
нявши на старьіе пасовища оттоля проч утекли. ІЬ. 1565, с. 291. 

ПАСОКА, с.ж. Кровь. Нагазі іоИо ро скгеріу їе гтаіеі 
їгаууісіи Разокоіи. Гав. 88, 89. 

ПАСОКЬ, с.м. {пл. разек). Поясок. За обшите пасковь 
зеленихь Карноуху 4 к. Дн.Хан. 113. 

ПАСТВИНА, с.ж. Корм (подножньїй). Єдиного пастира 
здоровое стадо паствини уживають. АЮЗР. І, 283 (1598). 


86 ПАСТВИСКО, с.ср. (пл. ра$іші$ко). Пастбище. На томь 
містцу абьі бьіли паствиска. Рук.хр. 158. То єсть - паша и 
паствиско вь Христа віруючимь . Пал. 422. 

ПАСТВИТИ, гл. Пускать на подножньїй корм. Имають 
дрьіва рубати, але не паствити, а ни свиней упущати вь лісь. 
АЮЗР. 1,9(1424). 

ПАСТВИТИСЯ, гл. (пл. разІ\уіс 5І$). Жестоко обходиться, 
мучить, тиранить, свирепствовать. Надь ними ся тиранско паст- 
виль. Пал. 737. Сьшь на отца не толко право ставиль, але и надь 
нгімь ся паствиль. АП. 1298. О. игумень до покою свого бравь 
мене и беззаконно много ся паствиль. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІУ, 
408). 

ПАСТИ, гл. Пасти. Очи пасти, пленять взорьі; насла- 
ждаться, любоваться. Книги невстьідливьіе, фикгурами наддарь 
вшетечньїми наполнение, которьіхь пригледованьемь безбожньїе 
очи пасучи, нерядную пожадливооть имь дал ій тьімь болшей вь 
собі;помножають. АП.1760. 

ПАСТОВНИКЬ, с.м. Огороженная для пастбища скота 
земля. Пришедши кгвалтомь на влостньїй мой пастовникь ... 
кошти его не допустіть. Кн.Луцк. 1574, л. 269 об. Коней моих 
чотири с пастовника моего вивести и з собою взяти казаль. іЬ. 
127 об. 

ПАСТОВНЯ, с.ж. [ЛАСТОВЕНЬ, с.м. См. ПАСТОВ¬ 
НИКЬ]. Кони за гаемь в пастовий побрали. Кн.Луцк. 1565, л.314. 

ПАСТОРАЛЬ, с.м. (пл. раьіогаї). Архиерейский жезл, посох. 
Смерть... пастораль зь рукь повитинавши, его зь животомь 
сегосвітньїмь розлучила. Рад. 6. 

ПАСТУСКІЙ, нр. Пастушеский, пастьірский. Іаковь... вше- 
лякіи праци пастускіи подиймовавши, потомь вь пресл Г кдованю 
великомь биль оть брата своегородного Исава. Пал. 822. 

ПАСУДКА, с.ж. [Утварь]. Пасудокь ани ловушокь ниякихь 
не ставить. АЮЗР. II, 192 (1592). 

ПАОЬЧИЩЕ, с.ср. Место, где находится пчельник. Сь 
пасками и пасічищи. АЮЗР. І, 45 (1512). 

ПАСЬ, с.м. (пл. ра$). 1. Пояс; полоса. Якь попишу симь 
перомь на клячини паси. Довг. 109. 2. Проход. Войска полскіе 
стояли на пасахь оть Камянця тое літо. Л.С. 162. Всі шля¬ 
хи и всі паси Полякамь до Полски позаступовиваль. Вел. І, 
150. 

ПАТЕРИЦЯ, с.ж. Священнический посох. Взявши пате¬ 
рицю всі лямпи побиль. Рук.хр. 334. 


87 ПАТРАТИ, гл. (пл. раїггес). Смотреть. Патрай, мовить, 
тедьі, абовімь оттоль явне ся покажеть, же оть того часу... 
есе злоемножитися за нашего в г кку почало. Пал. 1095. 

ПАТРІАРХОВСТВО, с.ср. Патриаршество. Оть патріар- 
ховства отдалити. Пал. 1088. 

ПАТРОНА, ПАТРОНКА, с.ж. Покровительница. Міти 
собі: за патрону Матерь Божію. Пр.Мн.предм. 2. Онь міль за 
патронку пречистую Діву. Гал. І, 178. 

ПАТРОНЬ, с.м. (гр. латроу). Покровитель. Мл.Сл. 59. 

ПАУЧИНА, с.ж. Паутина. АЮЗР. II, 205 (И.Вьіш.). 

ПАУЧИННЬІЙ, прил. Паутинньїй. Паучинное тканіе. 
АЮЗР. II, 254 (И.Вьіш.). Паучиннии сіти. Пал. 431. 

ПАХА, ПАХВА, с.ж . 1. Подмьішка. Подь пахами зь обохь 
сторонь кости гольїе. Диар.Фил. 154. 2. Паховина, пах. Боль вь 
правой пахві. Дн.Марк. І, 301. 

ПАХАТИ, гл. Нюхать, обонять. Тие ноздрами пахають, а 
тие втягають, и хто того навчився, и люлькою тягнувь. Клим. 
169. 

ПАХВИ, с.ж.мн. Ножньї. Ношено пять булавь и палать 
болшій вь пахвахь аксамитнихь. Вел. III, 8. 

ПАХНУЧІЙ, прил. Душистьій. Олійокь пахнучій. Гал. І, 29. 
Вдячно пахнучій ... цвіти. Рад. 13. Кедри ливанскіи барзо 
пахнучій. Рук.хр. 65. 

ПАХОЛОКЬ, с.м. (пл. расЬоІек). Парень, молодец; лакей, 
слуга. А вь той чась прибегь тамь пахолокь. Кн.Луцк. 1573, л. 
356 об. Визвано пахолковь охотнихь до войска. Вел. І, 268. Его на 
ловь пахолекь единь провадиль. Рук.хр. 6. 

ПАХОЛЯ, с.ср. (пл. расНо1$). Мальчик для услуг. Пахоля 
которое ему служило до столу. Рук.хр. 152. 

ПАХЬ, с.м. (пл. расЬ). Запах. Не иниіій пахь вь собі мають, 
только свендь пихи и марности. Пал. 362. [Вода] хочай потомь и 
прохолонула, однакь паху> сірчистого не утратила. Дн.Марк. II, 
54. 

ПАША, с.ж. Корм (подножньїй). Мл.Сл. 59. Череда 
Лучицкая туть же далеко на паши ходила. Кн.Луцк. 1565, л. 204. 
Нашь пань росказаль намь, абихмо кони свои пустили на пашу. 
іЬ. 1574, л. 125 об. То єсть - паша и паствиско вь Христа 
віруючимь. Пал. 422. 

ПАШНЯ, с.ж. 1. Поле с хлебом на стебле. Клячу мою на 
пашни ходячую зарубаль. Кн.Луцк. 1565, л. 436. 2. Зерно, 
(сжатьій) хлеб. Килконадцать стогов жита, пшеници, овса, 


88 ячменю , проса н инмеи паиінн помолотивши. Кн.Луцк. 1564, л. 38. 
И што дей бьіло пашні нажатое тесть соть копь жита\ то 
все побрали. ІЬ. 1562, л. 152. Єхали к торгу до Острога ись 
пашнею, з житомь и пшеницею. ІЬ. 1574, л.91. 

ПАЩЕКА, с.ж. Пасть, зев; челюсть (пл. разгсг^ка - веро- 
ятно из малорусского, так как здесь % вместо е - неорга- 
ническое. К.Михальчук). На об і пащеки зіваеть. АЮЗР. II, 96 
(1635). Иевстьідливая пащека [діявола]. Рук.хр. 4. Отступникь 
пащеки на Фотіа роздерь. Пал. 727. Пащеки свои на Церковь 
Божую отворяють. Гал. І, 34. 

ПАЩЕКОВАТИ, гл. Браниться, клеветать, говорить гру- 
бости, ложь. Пьяньїй то я бувши, пащековавь на цнотливого 
чоловіка. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХУ, 239). 

ПЕВНЕ, нр. (пл. ре^піе). Наверно, конечно. Мл.Сл. 59. 
Певне Богь прійметь нась до неба. Гал. І, 8. 

ПЕВНОСТЕ, с.ж. (пл. решпозс). Верность; уверенность. 
Мл.Сл. 59. Которьт бьі надь которого міль бьіти пере- 
кладаньїмь ніть певности. Пал. 357. 

ПЕВНЬІЙ, прил. (пл. решпу). 1. Уверенньїй. Певна бьіла 
короньї своеі Гал. І, 177. 2. Верньїй, достоверньїй. Зь певньїхь 
авторовь и историковь. Пал. 322. 3. Известньїй, определенньїй, 
некоторьій. Ознаймиль Гдь Богь Иоеви день певний, вь которьій 
дождь міль спасти. Рук.хр. 7. Грогами до певньїхь літь ви¬ 
купити. іЬ. 185. Они чекати его міли, дня певного, зь войскомь. 
Боб. 294. 

ПЕКАРНЯ, с.ж. Пекарня. Пекарня и спижарня со всіми 
припасами и посудки. Л.Мг.м. 72. Намь кіями ктиторь пекарню 
помаже . Довг. 114. 

ПЕКАРЬ, с.м. Пекарь; хлебодар. АЮЗР. II, 218 (И.Вьіш.). 
Рук.хр. 26. 

ПЕКЕЛНЬІЙ, прил. Адский. Смокомь пекелньїмь станути. 
Диар.Фил. 130. Пекелньїи муки. Гал. І, 20. Пекелньїи пропасти. 
Рук.хр. 2. 

ПЕКЛО, с.ср. Ад. Лекс. 1. 

ПЕКЛОВАН[Ь]Е, с.ср. Забота, попечение. Всічь еписко- 
помь еднакое оть церкви Христовой пекловане єсть злецено. Пал. 
719. 

ПЕЛЕНЧАТКО, с.ср. Ребенок, которого еще пеленают. Бер. 
40. 

ПЕ ЛКГРИІУІЬ, с.м. (лт. реге£гіпіі8, реІе§гіпи$, ср. верх.нм. 
рі1і§гіт). Пилигрим, странник. Мл.Сл. 59. Пришоль Христось вь 


89 особі пелкгргша убогого. Гал. 101. Пелкгримове твои вь тобі, 
Афоне, полегли. Пал. 1023. 

ПЕЛЮХА, ПЕЛЮШКА, с.ж. Пеленка. Человічую натуру 
пелюхами повивали . Гал. І, 3. Самь вь пелюхахь смраду не- 
сьітства всігди ся вапяеть. АЮЗР. II, 221 (И.Вьіш.). Еще бьіль 
вь пелюхахь. Рук.хр. 391. Вь подльїхь пелюхахь, а не вь иіарлат і 
Пал. 814. Много людей на Вкраині старьіхь и молодьіхь и вь 
пелюшкахь писано. Лет.Черн. 85. 

ПЕЛЮШЕЧКА, с.ж. Пеленочка. Обвинувши вь пелюшечки 
положила. Рук.хр. 187. 

ПЕНДЗЕЛЬ, с.м. (нм. Ріп$е1). Кисть. Мл.Сл. 59. 

ПЕННО, нр. Спорно. [КГрунта] продати Иванови Красно- 
перину не пенно. Пр.Полт.с. 71. 

ПЕННЬІЙ, прил. Тяжебньїй; спорньїй. Если продав под- 
варокь свой власний, никому не пенньїй. Ак.Бор. 5. 

ПЕНОВАН[Ь]Е, с.ср. Штрафование, штраф. Пал. 1114. 

ПЕНТИКОСТІЯ, с.ж. (гр. яєутркоатг)). Пятидесятимца. 
[Іоаннь Златоусть] вь своемь на пентикостію казанью... мо¬ 
вить. Пал. 342. Такь трвають ажь до Пентикостіи. ІЬ. 842. 

ПЕНЬ, с.м. Пень. Много верховя и пнев новопорубаньїх. 
Кн.Луцк. 1564, л. 74. Вь пень рубати, рубить без пощадьі. Людей 
где нагабали вь пень рубали. Вел. III, 368. 

ПЕНЯ, с.ж. Тяжба; ябеда. На пеню, нарочно, на зло. Онь на 
пеню началь частовати отца моего горілкою своєю оковитою. 
Вел. IV, 138. 

ПЕНЯЖНЬІЙ, прил. Денежньш. Вину пеняжную ровную зь 
нагородою укривжоному нехай намь суду отдасть . Пр.Борз.рат. 
60. 

ПЕРВЕ, нр. 1. Древле. Лекс. 6. 2. Сначала. Тодорскіи... 
бьіль перве вь коммиссіи нашей, потомь и в домі моемь. 
Дн.Хан. 160. 

ПЕРВОБИТНЬІЙ, прил. Преждебьівший, прежний. Заледво 
у Глухові по воді до первобитного здоровья прійшоль. Дн.Марк. 
І, 10. 

ПЕРВОЗДАННЬІЙ, прил. Первосозданньїй. Первозданний 
Адамь. Рук.хр. 190. 

ПЕРВОМЕНЕНЬІЙ, прил. Прежде упомянутьій. Тьіи 
имінья первомененьїи. АЮЗР. І, 47 (1514). 

ПЕРВОПРЕСТОЛНИКЬ, с.м. Первосвятитель. Первопрес - 
толникь у нась вь Руской земли ~ епископь Володимерскій. Пал. 
500. 


90 ПЕРВОРОДНОСТЬ, с.ж. Первородство; соб. первенцьі. 
Моя суть - вся первородность музского рожаю. Рук.хр. 42. 

ПЕРВОСПЬІ, с.м.мн. Первьій сон, первосонье. Ночью, праве 
у первоспи, злодійскгшь обьічаемь подьпиедши, уже то пятьій 
кроть, и будуване тежь пятое спалено. Ак.Копн.с. 46. Наехаль 
розбойньїмь обичаемь в ночи, в первоспьі , на домь его милости. 
Ак.Тр.Любл.1597, спр. 867. 

ПЕРВОСТЬ, с.ж. Прежнее состояние; первенство. Бер. 103. 
Мл.Сл. 59. Болеславь... Вь день неділньїй праве в первости... на 
нихь [рус. князей] удариль. Рук.хр. 440. 

ПЕРВОСЕДАЛНИКТ», с.м. Председатель. На соборі тре- 
темь вселенскомь вь Ефесі первосідалникомь и преложоньїмь 
бьіль Курилль Александрійскій. Пал. 540. 

ПЕРВОСадАНЬЕ, с.ср. Председательство. Первосіданье 
на синодіхь. АП. 1536. 

ПЕРВОТНЕ, нр. (пл. ріетоїпіе). Первоначально. Поляци 
первотне держали віру Грецкую. Пал. 996. 

ПЕРВОТИНА, ПЕРВОТЬІНА, с.ж. (пл. ріепуосіпа). На¬ 
чало. Сь первотинь, сначала. Ляхове сь первотинь приняли бьіли 
віру церкве Константинополской. Пал. 997. Вь первотьінахь, 
вначале. Чого ему Богь вь первотьінахь не даль, того зь пару - 
шенемь права Божого и людского доставати не могуть. Пал. 
1072. 

ПЕРШОСТЕ, с.ж. (пл. ріег\У5203с). Первенство. Первшость 
власти и старійшинства. АП. 1346. 

ПЕРВЬІЙ, числ. 1. Первьій. Брать вь первихь, двоюродньїй 
брат. Дн.Марк. І, 8. 2. Прежний. Всі [ученикове] зь нгшь [Хрис- 
томь] аби едность первую заховати. Пал. 426. 

ПЕРВііИ, нр. Ранее. Девятью літь первій умерль , нижь 
канони били спаленьї. АП. 1430. 

ПЕРГАМИНЬ, с.м . (пл. рег§атіп). Пергамент. [Грамота] на 
пергамині. Вел. III, 83. 

ПЕРЕБАЧАТИ, ПЕРЕБАЧИТИ, гл. 1. Прощать, простить, 
извинять, извинить. Мл.Сл. 59. Маеть перебачати тьімь, ко- 
тории часто виступують. Рад. 16. Справедливосте тедьі Божая 
туть его дочасне караеть, аби вічне перебачила. Рад. 82. Ему 
Богь гріхь перебачить . Гал. І, 10. 2. Пропускать, миновать. Лю¬ 
дей невинньїхь висікль не перебачаючи и мсиїимь діткамь. Пам. 
II, 467 (1671). Кинулся до скарбу посполитого... не перебачаючи и 
самимь богомь. Рук.хр. 196. 3. Забьіть, проглядеть. Тии, кото- 
рьіхь противники перебачили перетворити. Пал. 1095. 


91 ПЕРЕБОРЬ, с.м. Перебирание, перемещение, переход. 
Нашь переборь [зь саней на вози] значную намь вь посп^у... 
учиншіь забаву. Вел. III, 374. [Хмелн.] казань блякавзивь два 
висипати и на онихь арматокь дві; заточити, ожидаючи туда 
Лядского перебору. ІЬ. IV, 24. 

ПЕРЕБРАТИСЯ, гл. Перейти, переместиться. За розста- 
немь зь нестатечной зими снііговь, вь Прилуці и по иншихь 
городахь мусііписмо ся на вози перебрати. Вел. III, 374. 

ПЕРЕБУТИ, гл. Переправиться, перейти. Самарь пере¬ 
бувши , простоваїи безь жадного препятія ажь до Черной 
Долиньі. Вел. III, 71. 

ПЕРЕВАБЛЯТИ, ПЕРЕВАБИТИ, гл. (Ипат.лет. преваб- 
ля ти, 120). Переманивать. Онь двох служебниковь моих к собе 
перевабиль, которьіе от мене повтекали. Кн.Луцк. 1562, л. 160. 
Перевабляють и заохочають людей нагиихь и войско Низовое на 
жите вь тогобочную пустую Украйну. Вел. II, 524. 

ПЕРЕВАЖИТИ, гл. Перевесить. Не переважань зльїхь его 
учинковь. Гал. II, 90. 

ПЕРЕВЕРНЕНЬЕ, с.ср. Опрокидьіванье; превращение. Мл. 
Сл. 59. 

ПЕРЕВЕРНУТИСЯ, гл. Обратиться. Перевернутися у волка. 
АП. 1300. Зь птаха псомь и лисомь ся перевернути. Диар.Фил. 
130. 

ПЕРЕВЕРТАТИ, гл. Опрокидьівать; опровергать. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕВОДИТИСЯ, гл. Вьірождаться, изживаться, приходить 
в упадок. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕВОДНИКЬ, с.м. Руководство. '’Переводникь косте- 
ловь Краковскихь”. Пал. 330. 

ПЕРЕВОДНЯ, с.ж. Передержательство краденого? Па- 
вель з москалями держань переводьню купно кунми миняючи. 
Ак.Бор. 108. Жидь Ириіа Якубовичь зь сьінами своими поло¬ 
вили мене на переводню - красти имь кони. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХУ, 469). 

ПЕРЕВОДЬ, с.м. 1. Ведение (дела). Заочний переводь права. 
АЮЗР. II, 52 (1609). 2, Вьірождение, угасание. На свімііі такь 
мовять: Козацкому роду мало когда, або тежь немашь переводу. 
Клим. 198. 

ПЕРЕВОЗНИКЬ, с.м. (Ипат.лет. 5). Перевозчик. Просини 
перевозника аби м'кпи оного св. Прокопія пустелника навідати. 
Рук.хр. 303. На которомь пороме застали есмо перевозьниковь , 
которьге перевозять подводьі. Кн.Луцк. 1570, л. 202. 


92 ПЕРЕВОРОТНЬІЙ, прил. (пл . рггешгоіпу). Развратньїй, раз- 
вращенньїй. О роде невірний и переворотиьт. Пер.ев. 45. 

ПЕРЕВЬІШАТИ, гл. Превьішать, превосходить. Скуткомь 
любеє иншіось перевьпналь . Пал. 430. Святоблнвостю пере- 
витають инмьіхь людей. Гал. І, 134. 

ПЕРЕВІСЬ, с.ср. [Сеть для ловли диких птиц или мест- 
ность, где установлена такая сеть]. Річки и перевісья, куди тоі 
земли знамя пошло, гді его знайдують. АЮЗР. І, 37 (1508). 

ПЕРЕВ^ЬТЯЖИТИ, гл. (пл. рггегчуусіегус). Победить, прео- 
долеть. Любо му Русь мужнє отпирала, еднакь перевітяжиль 
ихь Болеславь. Рук.хр. 433. 

ПЕРЕГЛЯДЬІВАТИ, гл. Пересматривать. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕГОРОДА, с.ж. Перегородка. Бер. 118. [Ное] перего¬ 
роди на птахи, звіри, починиль. Рук.хр. 7. 

ПЕРЕГОРОДЬЕ, с.ср. [Изгородь, отделяющая двор от ого¬ 
рода]. Близко двора его перегородья топу, для робенья цегли 
збудованую , побрать. АЮЗР. її, 22 (1609). 

ПЕРЕГОРОЖОВАТИ, гл. Перегораживать. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕГРАЖИТИ, гл. (пл. ргге^гагас). Угрожать. Віру Ляд- 
скую знищити гордо перегражаль. Пал. 1017. 

ПЕРЕГРИНАЦІЯ, с.ж. (лт. реге£гіпаііо). Странствование. 
Вь книзі "О подв г Ьзі и перегринаціи Петра се. апостола " 
широке відати дасть. Пал. 518. 

ПЕРЕДАРОВАТИ, гл. П од купить подарками. Служебку 
оной Анни передаровали, аби на панюю свідчила. Рук.хр. 350. 

ПЕРЕДАТИСЯ, гл. = до кого, перейти на чью сторону. 
Реестровіе козаки... передалися до Хмелницкого. Вел. IV, 8. 
[Владики Росс.] збігли и передалися до папежа Римского. Пал. 
798. 

ПЕРЕДЕРЖАННЕ, с.ср. Удержание, задержание. Ускар- 
жалемся на безсиліє вь передержанню урини. Дн.Марк. II, 267. 

ПЕРЕДМ^ЬСКІЙ, прил. Подгородньїй; находящийся в 
предместье. Тьіе речи... Жиди во Лвові передміскіи покупили. 
Льв.лет. 261. 

ПЕРЕДМ^СТІЬІЕ, с.ср. Предместье. Бер. 119. [Гора г&авор- 
ская] єсть на передмістю Салиму. Рук.хр. 14. 

ПЕРЕДНІЙ, прил. Е Передний; будущий. То собі на пе¬ 
редній часи упевнити. АЮЗР. І, 145 (1558). 2. Главньїй, перво- 
степенньїй. Ктож колі будеш хотіти межі вамі биті передній , 
нехай будеш всім слоуга. Вол.ев. 65. Духовенство наше, 


93 передними члонками церкви святой будучи, вь своей моцьі бьіти 
розуміти тое. АП. 1048. Переднійшій вожь. Пал.801. Обобраль 
себі вь помощь трохь переднійшихь началниковь... Вел. IV, 37. 
Зь тьіхь словь найпередн іншій доводь беруть противньїи, яко 
бьі наПетрі Христось збудоваль церковь. ІЬ. 340. 

ПЕРЕДОБИТИ, гл. Перейти, переправиться. Александрь... 
жадною мірою немогль тойріки передобити. Рук.хр. 167. 

ПЕРЕДОМЬ. нр. Вперед, впереди. Гетмань Полскій... самь 
конно влегці передомь руиіиль зь Ордою противь Хмелницкого . 
Вел. І. 209. Хм., заславши передомь козацкую піхоту у Княжихь 
Байракахь, казаль рови копати . Гр. 44. Татаре знать передомь 
порозбігались. Дн.Марк. І, 313. 

ПЕРЕДСЕБЕВЗЯТЬЕ, ПРЕДСЯВЗЯТЬЕ, с.ср. (пл. 
рГ2ЄСІ5І^2І^сіе). Предприятие. Такого передсебевзятья невід омь. 
АП. 1056, Оть шкодливьіхь а окрутньїхь поганскихь наіздовь 
побожньїмь умислу предсявзятьемь боронити моглисте. Пал. 
348. 

ПЕРЕДЬ 1 , с.м. Перед. Передь ставити, виступать. Передь 
ставечи противь неприятелеви нашому на разньїхь мійсцахь... 
АЮЗР. І, 35 (1507). На передні, ранее. Показалемь то на перед і 
вь артикулі1. Пал. 651. 

ПЕРЕДЬ 2 , предл. Перед, до. Бьіль передь створенем світа. 
Гал. І, 19. 

ПЕРЕД'кЛЕЦЬ, с.м. [Межа, граница?]. Полоса... Яну оть 
Сожа ріки сь передічьца и сь Луневьімь ріпищемь. АЮЗР. II, 
193 (1592). 

ПЕРЕД^ЛЬ, с.м. Разделение, рознь. Лацно валь той непрі- 
язни и переділу розвалити можеть. Пал. 779. 

ПЕРЕЕДНАТИ, гл. (пл. рг2е)ес1пас). Помирить, примирить; 
умилостивить. Посьілаль часто Авесаломь до Іоава... аби гнівь 
отца его переедналь. Рук.хр. 102. 

ПЕРЕЖЕКГНАТИ, гл. (пл. рггеге^пас). Благословить. Онь 
пережекгналь тую воду крестомь. Гал. 233. 

ПЕРЕЗВАНЕ, [-НБЕ], с.ср. Перезьівание. Перезване зь сего 
боку вь пустую тогобочную Украйну людей. Вел, II, 528. 

ПЕРЕЇЗДЬ, с.м. Переезд, проезд. Бочуринскій переіздомь зь 
Кієва до Володимера видится зь Терлецкимь. Пал. 1061. 

ПЕРЕЙМА, с.ж. Вознаграждение за находку. Тіе люде за 
нами вь дорозі позадь ихали и страчений той [поясь] власне 
знайшовши , намь не обявили, а просилемь ихь при всіхь зо мною 


94 будучими, ежели найшли, жебьі вернули, а я имь даваль перейму 
талярей два. Ак.Неж.маг. 50. 

ПЕРЕЙТИ, гл. 1. Перейти; пройти. Килька тьісячей миль 
перейти. Гал. І, 141. Перейти вь ліітехь, устареть, стать пре- 
старельїм. Я юже есми старь и жена моя южь переииіа влітехь 
своихь. Пер.ев. 26. 2. Превзойти. Парразія перешоль вь той 
науці. Гал. II, 24. 

ПЕРЕКАЖОВАТИ, ПЕРЕКАЖИВАТИ, гл. 1. Искажать 
Почалися на него [Іисуса] законоу оученьш и фарисеове велми 
гнівати, а повісти его перекажовати. Пер.ев. 51.2. Перебивать 
(речь). Нестерь, не вислухавши обьіску того боярина моего 
Томилца и почсиїь говорити, перекаживаючи ему річь. Ак. 
Копн.с. 40. 

ПЕРЕКАЗА, с.ж. Препятствие. Никоторое перекази имь 
вь томь чинити не мают. Кн.Луцк. 1562, л. 57. Никто жадное 
перекази имь чинити не маеть. Диар.Фил. 65. Перекази и 
перенагабаня. АП. 1104. Бьіти на переказі, препятствовать. 
Будеть имь помагати и будеть намь на великой переказі. 
Рук.хр. 219. 

ПЕРЕКАЗИТИ, гл. Помешать. Иикому ему не переказати. 
АЮЗР. 1,4(1401). 

ПЕРЕКИДАТИСЯ, ПЕРЕКИНУТИСЯ, гл. І. Перейти. Зь 

віри правдивое до иниюе вірки... необачне перекидаются. 
Диар.Фил. 90. 2. Перебьіть, перемениться. По старомь Хмелниц- 
комь три Гетманиуже перекинулося. Вел. II, 98. 

ПЕРЕКИДЧИКЬ, с.м. Переметник. Бер. 121. Перекидчикь 
зь войска Московского кь Виговскому. Вел. І, 367. 

ПЕРЕКЛАДАТИ, гл. {пл. рггекіасіас). 1. Переводить. Книги 
зь Грецкого на Словенскій язьїкь не Німци, але Грекове або 
Болгарове перекладали . Пал. 930. 2. =надь що, предпочитать. 
Тоть новотньїй календарь фалити и надь даний перекладати. 
АП. 1188. Апостоловь своихь святихь заровно и еднако бити 
удостоїть жадного надь иниіихь вь нихь не перекладаючи. Пал. 
339. 

ПЕРЕКЛАДАНЬ, с.м. Переводчик. Мл.Сл. 59. 
ПЕРЕКЛАДЬ, с.м. {пл. рггекіасі). Перевод. Бер. 212. На 
многихьмісцахь неправдивий перекладь. Пал. 570. 

ПЕРЕКОНАНЬІЙ, прил. {пл. рггекопапу). Убежденньїй. 
[Вожовь] переконанихь ужь наупадь здаеть. Пал. 788. 

ПЕРЕКОНАНЬЕ, с.ср. {пл. рггекопапіе). Убеждение. Для 
переконання митрополита и владниковь. АП. 1222. 


95 ПЕРЕКОПІ», с.м . Прокоп, ров, канал. Мі;сто ваюмь и 
перекопами обваровано било. Рук.хр. 437. 

ПЕРЕКОПЬЕ, с.ср . [Перекопанное место, ров?]. Засну за 
замкомь на перекопье сипать повинни. АЮЗР. І, 252 (1594). 

ПЕРЕКРИВЛЯТИ, гл. Искривлять, криво надевать, ломать 
(о шапке). Уже мя не узриіиь, діяволе , перекривляючи макгерку 
то на той, то на сей бокь. АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). 

ПЕРЕКУПАТИ, гл. Перекупать, скупать. Солю торговати и 
перекупати албо шинковати намь не допускает и забороняеть . 
Кн.Луцк. 1571, л. 93 об. 

ПЕРЕКУПЕЦЬ, с.м. Перекупщик, скупщик. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕКУПКА, с.ж. Торговка. Всі; естесмо яко перекупки, 
продаемь икупуемь. Рук.хр. 305. 

ПЕРЕКУПНИКЬ, с.м. Перекупщик. АЮЗР. І, 113 (1541). 

ПЕРЕКУПНИЦСТВО, с.ср. Перекупка, мелочной торг. 
Попь межи вами толико перекупницствомь живишся. АЮЗР. І, 
144(1561). 

ПЕРЕКУСИТИ, гл. Перекусить, закусить. Воду пити або 
перекусити що мусімь. Рук.хр. 305. 

ПЕРЕЛАДОВАТИ, гл. ( пл . рггеїабо^ас). Перегрузить; на- 
грузить лишнее. КГди ей [комяку утробную] переладуеть, тогда 
сномь и лі;ностію погружается и утопаеть. АЮЗР. II, 213 
(И.Вьіш.). 

ПЕРЕЛАЗЬ, с.м. [Место, где перелезают через плетень). 
Лань Андрей к спати пойти не хотіть , поведаючи, що свиньи дей 
мои перелазомь вьскакали; нижли возний видель , иж:ь перелаз 
заплетен бил. А я ему поведиль, ижь твои свиньи не пе¬ 
релазомь лазять, але Стихомь опливають у просо. Кн.Луцк. 
1576, л. 373. 

ПЕРЕЛЕЩАНЬЕ, с.ср. Прельщение. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕЛЕЩОВАТИ, гл. Прельщать. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕЛИЧОВАТИ, ПЕРЕЛИЧИТИ, гл. Пересчитьівать. 
Мл.Сл. 59. Тогдьі пань Ивань казал тую череду з сеножатей 
до двора своего загнати и переличити. Кн.Луцк. 1565, л. 204. 

ПЕРЕЛОЖИТИ, гл. (пл. рггеїогус). Представить, положить. 
Каждому передь очи переложити. АП. 1026. 

ПЕРЕЛііТОВАТИ, гл. Провести лето. Перел г ктовавши 
кроль з войскомь всімь ииіоль до Полщи. Рук.хр. 437. 

ПЕРЕМАГАТИ, гл. Одолевать, побеждать, осиливать. 
Мл.Сл. 59. Лекс. 16. 

ПЕРЕМАГАТИСЯ, гп. Перебиваться, жить кое-как. Мл.Сл. 59. 


96 ПЕРЕМЕШКАТИ, гл. Прожить. Перемешкала пакь [у Ели- 
саветьі] Маріа три місяци. ГІер.ев. 27. Дай ми якое м іістце, и 
тамь перемешкаю. Рук.хр. 95. 

ПЕРЕМИНАТИ, ПЕРЕМИНУТИ, гл. Проходить, пройти 
Прудко ихь веселіє, помпа и роскоши переминають. Гал. II, 77. Небо 
и земля переминуть, але слово моє не переминеть. Пер.ев. 18. 

ПЕРЕМОВЛЯТИ, ПЕРЕМОВИТИ, гл, Переманивать, пере¬ 
манить. Послань КГанджу до реестровихь козаковь кь Дніпру 
перелюблять ихь на свою сторону и перемовиль. Л.С. 220. 

ПЕРЕМОЖЕНІЕ, с.ср. Одоление. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕМОЧИ, гл. Одолеть, осилить. Единь людь, а другій 
моць переможеть. Рук.хр. 19. Не могль его перемочи. іЬ. 22. 
Брамьі адови перемочи. Пал. 365. 

ПЕРЕМІНА, с.ж. Перемена; очередь. Бер. 204. 

ПЕРЕМНїНЕНЬЕ, с.ср. Перемена, изменение. Мл.Сл. 59. 

ПЕРЕМІНИТИСЯ, гл. Перемениться; преобразиться. Хс. 
на горі г&аворской перемінился. Гал. II, 133. 

ПЕРЕМ'ШІКИВАТИ, гл. {пл. рггешіезгкі^ас). Жить, пре- 
бьівать. Вь которомь [катані] діаволская гордость перем іш- 
кивала. Пал. 739. 

ПЕРЕНАГАБАНЕ, І-НЬЕ], с.ср. {пл. рггепа^аЬапіе). Напа- 
дение, треволнение. Тихо, без жадного перенагабаня неприятел- 
ского, на сю сторону черезь Дніпрь перегилисмо. Ак.Неж.маг. 42. 

ПЕРЕНАНЯТИ, гл. [Снова нанимать?]. Дивчьіну, на йме 
Галку, перенаняли. Кн.Луцк. 1639, л. 60. 

ПЕРЕНЕСЕНЬЕ, с.ср. Перенесение; переселение. Мл.Сл. 
59. 

ПЕРЕНИЦОВАТИ, гл. {пл. рггепісом/ас). Вьіворотить на 
изнанку, извратить, исказить. Той канонь апостолове переницо- 
вали невстьідливе. Пал. 690. 

ПЕРЕНОРИНА, с.ж. Ущелье. Поехали даній до р г кчки, на- 
зьіваючойся Костумля, переноринами идучой. Дн.Марк. І, 240. 

ПЕРЕНОСИТИ, гл. Переносить, -окомь кого, смотреть 
свьісока, не замечать, презирать, пренебрегать. Мл.Сл. 59. Взгор- 
жають ними [людми убогими] и переносять ихь окомь своимь. 
Гал. 58. 

ПЕРЕНОСИТИСЯ, ПЕРЕНЕСТИСЯ, гл. Переселяться, 
переселиться, перебираться, перебраться. Константинь великій 
царь, гдьі ся зь Риму до Византіи переносіть... Пал. 323. Ко¬ 
ролеве опустивши Тебесь, гді перше мішковали, до Египту 
перенеслися. Рук.хр. 11. 


97 ПЕРЕНЯТИ, гл. Перехватить. Вьійииіисьмо зь Вишніовки вь 
дорогу\ до війська. Переиявиїи нась, другій отамань вь тнмь же 
сели, Мисько, запросьівь на горилку. Ак.Полт.с. (КС.ЬХХІІ, 182). 

ПЕРЕНЯТИСЯ, гл. Взяться, обязаться. За негожь [Гама- 
ліію] перенялся за кгарнець вина платити копу Греку. Дн.Хан. 
122 . 

ПЕРЕПАМЯТОВАТИ, гл. Запомнить, удержать в памяти. 
Много я со княземь ізчиваль, мні того не перепамятовати. 
АЮЗР. І, 296 (1594). 

ПЕРЕПАСТНИЦА, с.ж. Лихорадка. Прійдеть на него 
перепастница подь литки. Вел. IV, 221. 

ПЕРЕПЕЛИЦА, с.ж. Перепелка. Зовуть ихь [птаховь] 
яромбками албо перепелицьі. Рук.хр. 54. 

ПЕРЕПЕЧАЙКА, с.ж. Торговка хлебом на базаре. Мещане 
[Луцкіе] мовили, аби войть доходовь незвиклих на перепечайках 
в міс те не брал. Кн.Луцк. 1576, № 493. 

ПЕРЕПИВАТИ, ПЕРЕПИТИ, гл. Пить, вьіпить за чье 
здоровье. Пугаромь злоцістимь до пословь Полскихь и до жони 
своей новой Чаплинской, родомь Полки, простою горілкою [Хм.] 
перепиваль. Гр. 62. Пречистая Діва матці его вь сні по¬ 
казалася , и казала ей до сина своего перепити чашею крови 
полною. Гал. II, 217. 

ПЕРЕПИНАТИ, ПЕРЕПЯТИ, гл. (Ипат.лет. 265). 1. На- 
пяливать, напялить. Делію на собі перепяти. АЮЗР. II, 213 
(И.Вьіш.). 2. Преграждать. Сину... его путь перепинали. Л.С. 236. 

ПЕРЕПИРАТИ, гл. Переспаривать. Мл.Сл. 60. Единь 
другого перепирати. Пал. 904. 

ПЕРЕПИРАТИСЯ, гл. Пререкаться, спорить. Не перепи¬ 
райтеся, мовить, безьума. Пал. 789. 

ПЕРЕПИСЬ, с.м. (пл. рггеріз). Предписание, правило. Бер. 
212. Вонтпить, же правдивьіи переписи зоставають вь книгахь 
Грецкихь. Пал. 583. 

ПЕРЕПЛЬІНУТИ, гл. Перепльїть. [Іисусь] рекль книмь 
переплетімо на оноую стороноу. Пер.ев. 42. 

ПЕРЕПОЕЦЬ, с.м. Бокал, заздравньш кубок. Перепоець 
фурсталний. АЮЗР. II, 123 (1509). 

ПЕРЕПОЙЧИКЬ, с.м. Ум. от ПЕРЕПОЕЦЬ. АЮЗР. II, 
124 (1509). 

ПЕРЕПОЛІОРОВАТИСЯ, гл. (пл. рггероіеітмас зі?). 
Очиститься. Тимь огнемь ввесь світь переполіоруется. Гал. І, 
121 . 


98 ПЕРЕПОЛОХЬ, с.м. Испуг. Впасти вь переполохь, пере- 
пугаться, встревожиться. Получивши Хмелниченко таковій лис¬ 
товній штурмь на себе оть Запорожцовь, впаль заразь вь 
переполохь. Вел. II, 35. 

ПЕРЕПОНА, с.ж. Препятствие, помеха. Зь сторони Хмел- 
ницкого жаднои вь тихь договорахь не бьіло перепони. Вел. І, 
159. Оть орди м'кпи перепону. Л.С. 189. Безь всякой перепони 
перейшли черезь тое м'істо. Дн.Марк. І, 328. 

ПЕРЕПРАВА, с.ж . Переделка; исправление? Стефану 
кравцю за переправу красного гатласового кафана дано 70 к. 
Дн.Хан. 354. 

ПЕРЕПРАВИТИ, гл. Переправиться, перейти. Гетманове, 
переправивши ріжу Рось у Корсуню... поминовали Корсунь. Л.С. 
10 . 

ПЕРЕПРОШАТИ, ПЕРЕПРОСИТИ, гл. Просить, попро¬ 
сить прощення, извинения. Самь его мусіть пришедши пере- 
прошати. Рук.хр. 338. Авигія Наванова жона Давида пере¬ 
просила. Гал. І, 50. 

ПЕРЕПРОШЕНЬЕ, с.ср. (пл. рггерго$ 2 епіе). Извинение, про¬ 
щенне прощения. Бер. 247. 

ПЕРЕПУСТИТИ, гл. 1. Пропустить. Добра твоя будеть, 
если каже перепустити, бо теперь туть стражь всюди великая 
єсть. Диар.Фил. 57. Одну часть табору на гору перепустили. 
Вел.IV, 10. 2. Навести. [Богь] перепустіть на Адама сонь. Рук.хр. 
3. Богь перепустіть громьі великіе. іЬ. 41. Перепустіть Богь 
[такій] страхь на войско Ассурійское вночи. Гал. І, 15. Надь то 
нагорожу вамь ліжпь, котории саранча, хрущь, гусеница и 
робацтво били пожерли, котории били моимь войскомь ве- 
ликимь на вась перепущенимь. Пал. 886. 

ПЕРЕПУСТЬ, с.м. Полубочка. Перепусть зь кадкою 
вьім'крали. Дн.Марк. І, 72. 

ПЕРЕПУЩЕНЕ, с.ср. Допущенне. 

ПЕРЕРВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Остановка, помеха. Жадное 
презь то нарушенье и перерване праву, урядови и достойности 
апостолской не сталося. Пал. 1078. 

ПЕРЕРИВЦЕМЬ, нр. С перерьівами. Дожчпкь переривцемь 
проривайся. Дн.Марк. III, 62. 

ПЕРЕРОБЛЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Переделка. Старьіе сапоги 
червонив дани... для переробленя. Дн.Хан. 102. 

ПЕРЕСКОЖАТИ, гл. См. ПЕРЕШКОЖАТИ Вь зломь его 
нам г креніи не перескожаль. Л.С. 251. 


99 ПЕРЕСКОЧИТИ, гл. Перескочить, перейти. Пристойности 
и встьідливости границу перескочиль. АП. 1182. 

ПЕРЕСЛУХАТИ, гл. Вьіслушать. Одного дня переслуханьї 
бьіти не могли. АП. 1042. 

ПЕРЕСЛАЛО В АНЬЕ, с.ср. Преследованье. Натяжшое 
пересл іідованье терпіли. АП. 1420. 

ПЕРЕОЛРЬДОВАТИ, гл. Преследовать. Мл.Сл. 60. 

ПЕРЕСТАВАТИ, ПЕРЕСТАТИ, гл. 1. Переставать, пере¬ 
стать. Винь не перестававь даяти отця Гернила. Ак.Полт.с. (КС. 
ЕХХІІ, 193). 2. Прекращать, прекратить, оставить. Перестаньте 
вьікрутовь своихь и марностей . Пал. 1074. Налога своего 
перестати не можемь. Вел. II, 35. 3.-на чемь, довольствоваться, 
бьіть довольньїм, удовлетворяться, ограничиваться. На томь не 
переставай). Бер. 177. Справила то намь губа и невоздержаніе 
наше, переставаймо жь теперь на зіїлію земномь . Рук.хр. 5. 
Панове на радіі его переставали. іЬ. 36. [Адамь и Ева] 
переставали на грубих потравах то-есть зеліахь . Лет.рук. 5. 4. 
Водиться, дружить, иметь общение. Яко о томь не відаль такь 
зь ними и переставати не хочеть. АП. 1056. Кто перестаеть зь 
злими, и самь злий будеть . Гал. II, 58. 

ПЕРЕСТАНОВЛЯТИ, гл. Переставлять; изменять. Гдьі би 
иначей воли остатной м*6ль хто перестановляти, любь зь ділпей 
моихь іти кто иний, да будеть проклять. Арх.Мот. 9 (1691). 

ПЕРЕСТАНОКЬ, с.м. Остановка, отдьіх. Безь перестанку, 
безостановочно. Презь кички дній без перестанку тая война 
тривала. Л.С. 9. 

ПЕРЕСТАНЬЕ, с.ср. Прекращение, остановка. Мл.Сл. 60. 

ПЕРЕСТЕРЕГАНЬЕ, с.ср. Предостерегание, предостереже- 
ние. Бер. 162. 

ПЕРЕСТЕРЕГАТИ, гл. 1. Предостерегать. О тое окру - 
тенство, которое надь розньїми чиниль гостми, нікоторихь 
перестерегала. Рук.хр. 73. 2. Соблюдать. Всякого порадку духов¬ 
ного пер естер егаль. АЮЗР. II, 68 (1611). 

ПЕРЕСТЕРЕЖЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. Предостережение, преду- 
преждение; наблюдение. По которомь перестереженю и нссученю 
Володимерь десять пословь послаль по христіанскихь краинахь. 
Пал. 772. Зь Слухова писма принесений оть правителей о пе¬ 
рестереженню воровскихь денегь. Дн.Марк. І, 13. 

ПЕРЕСТЕРІГАННЕ, с.ср. См. ПЕРЕСТЕРЕГАНЕ. По¬ 
слали указь о перестереганню воровскихь денегь вь Лохвицю до 
Юзка. Дн.Марк. І, 15. 


100 ПЕРЕСТЕРІГАТИ, гл. Предостерегагь; соблюдать, хра- 
нить. Або я якая неі{нота, же до дому моего ходите, мене 
перестерігати. Пр.Полт.с. 67. Той младенець, служачи вірне 
цареви, приказаній оньїхь отцевскихь и науки его пилно 
перестерігаль. Рад. 83. Перестерігаль князя вь бунтахь. Л.С. 
260. Всякихь поведеній перестерігають. Вел. III, 188. 

ПЕРЕСТОРОГА, с.ж. Предостережение. Мл.Сл. 60. Відаю 
же и нікоторьій будеть сопротивляючійся таковой пере¬ 
сторозі и невірнійиіій надь Фараона закаменілого. Диар.Фил. 
75. Для перестороги и лікарства своимь. АП. 1014. Зь давнихь 
відомостей и пересторогь єсть відомо. Вел. III, 190. 

ПЕРЕСТОЯТИ, гл. Простоять. Мусівь перестояти вь Чер¬ 
касець черезь пость великій. Вел. IV, 8. 

ПЕРЕСТРАХЬ, с.м. Ужас. Бер. 177. Ее [жону] перестра¬ 
шіть, с которого перестраху жона моя на сесь чась у хоробу 
попала. Кн.Луцк. 1574, л. 214 об. 

ПЕРЕСТРАШЕНЬЕ, с.ср. Ужас. Перестрашенеє людей спо- 
койньїхь. АЮЗР. II, 50 (1608). 

ПЕРЕСТРАШИТИ, гл. Перепугать, привести в ужас. Женьї 
нікоторьш из собору наиіего перестрашили нась. Пер.ев. 77. 

ПЕРЕСТРИВАТИ, гл. Встречать. Татарскіи воєнній сили 
перестриваеть. Вел. IV, 188. 

ПЕРЕСТУПЕНЬ, с.м. Раст. Вгуопіа аІЬа Ь. Переступень - 
корень вь молоці парить и пить. Л г Ьч. 3. 

ПЕРЕСТУПНЬІЙ, прил. Високосньїй. Онь [Цесарь] ... вьі- 
мьіслиль рокь пер есту пньїй. Рук.хр. 178. 

ПЕРЕСТУПОВАТИ, ПЕРЕСТУПИТИ, гл. (Ипат.лет. 349). 
Преступать, преступить, нарушать. Переступити росказь цесар- 
скій. Рук.хр. 366. Переступують приказаня Божій. Гал. І, 18. 

ПЕРЕСТУПСТВО, с.ср. Преступление, нарушение (закона). 
Бер. 264. 

ПЕРЕСТУПЬ, с.м. Переход; пропуск. Пал. 941. 

ПЕРЕСУДЬ, с.м. Протори, издержки по судебньїм делам. 
Абьі врадь вин и пересудовь над уставу не браль. Пам. II, 515 
(1556). Пересуду есмо вь него оть тое земли взяли дванадцать 
рублевь широкое личбьі. АЮЗР. І, 23 (1491). Тоть судь свой 
копньїй, копа вся... мні уряду обьвестила и половицу пересуду 
дача. Ак.Копн.с. 55. 

ПЕРЕСУЖОВАТИ, ПЕРЕСУДИТИ, гл. Перерешать, пере 
решить. Самь толко патріарха можеть судь свой, если за- 
хочеть, пересудити. Пал. 608. Если кто з нихь заводцовь не 


101 будеть ихь тимь компромиссомь доволень и вь канцелярій 
полковой тое діло пересудоватимуть. Ак.Н.Бр. 69 (1732). 

ПЕРЕТВОРИТИ, гл. Преобразить; исказить. Перетворити 
на листі слова. Пал. 1095. 

ПЕРЕТЕРТИ, гл. Перетереть; перерезать (пилой). Деревяною 
пилою перетерть бьіль. Пал. 836. 

ПЕРЕТИНАТИ, гл. Пересекать, перерубливать, перерезать. 
Ребра перетиналь. Рук.хр. 378. 

ПЕРЕФОРМОВАТИ, гл. Переформировать, передельївать. 
Переформовали синовь истинихь на пасинки. Вел. III, 173. 

ПЕРЕХВАЛИТИ, гл. Перехвалить. Не боюся, абьіхь пе¬ 
рехвалити міль. АП. 1010. 

ПЕРЕХВАЛКА, с.ж. {пл. рг2ЄсЬ\уа1ка). У гроза. Юліань 
Апостата чиниль перехвалки на христіянь. Гал. І, 113. 

ПЕРЕХВАЛЯТИСЯ, гл. 1. Хвалиться, хвастаться. Жадень 
тедьі нехай ся не перехваляеть во чловіціхь. Пал. 464. 2. Уг- 
рожать. Цесара не виклиналь гди на образи перехвалялся . Рук.хр. 
355. [Гапка] перехвалилася на мене, мовячи: отожь я тоби 
вчьіню, що до смерти плакати будешь. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХУ, 
439). 

ПЕРЕХОВАТИ, гл. Перепрятать, передержать. Обурилися на 
Тебаньї за тое, же Атенчиковь переховали. Рук.хр. 158. 

ПЕРЕХОДЕНЬ, с.м. {пл. рггесЬосІгіеп). Прохожий. Мл.Сл. 

60. 

ПЕРЕХОДИТИ, гл. 1. Проходить. Бьіль той вікь и южь 
переходить. Пал. 862. 2. Превосходить, превьішать. Розмножился 
той людь велми, же и нась переходять. Рук.хр. 38. Петрь и 
Павель цілюють межи всіми апостолами и особливе ніякоюсь 
превзятостью переходять. Пал. 357. [Войско] переходило личбу 
тисячій пятьдесять. Боб. 286. Надь всі звірята члкь зацностю 
и можностю переходить. Лет.рук. 2. 

ПЕРЕХОДЬ, с.м. Проход. Много ихь вдерлося до міста... 
земньїмь переходомь. Рук.хр. 239. 

ПЕРЕХРЕСТИТИСЯ, гл. Перекреститься. Ся на віру 
Рускую перехрестили. Вел. II, 113. 

ПЕРЕХРЕСТЬЕ, с.ср. Перекресток. Бер. 62. А оть тьіхь 
копцовь черезь тую дорогу Дубенскую на перехрестье идеть 
дорога старая с Косарова до Муравицьі. Кн.Луцк. 1571, л. 
197 об. 

ПЕРЕХРИСТЬ, с.м. Вьікрест. Катря менованая сознала, же 
одь Млій Мошченка, перехриста, за домь его отцевскій ото- 


102 брала... золотьіхь шестьдесять. Ак.Неж.маг. 27 Жиди привезли 
позовь на Черн^цкого и перехриста Алексія. Диар.Фил. І, 12. 

ПЕРЕХРИСТЯ, с.ср. Оконная рама (переплет)? Взявши зь 
вокна железное перехристя, хот іламь понести его у комнату. 
Пр.Полт.с. 69. 

ПЕРЕЧЕНЬЕ, с.ср. Возражение. Оть судей и бискуповь 
всі&ь оное переченье не єсть принято. АП. 1542. 

ПЕРЕЧИТИ, гл. Возражать, прекословить. Противь тому 
мовили и перечили. АП. 1542. Ему св. отцеве Африканскіи не 
перечили. Пал. 594. Ихь мил ость отци біскупи тимь гадяцкимь 
трактатамь перечать. Вел. II, 243. 

ПЕРЕЧКА, с.ж. Спор, пререкание. Мл.Сл. 60. 

ПЕРЕЧОСЬ, с.м. [Неосторожная ческа, царапина, чесотка?]. 
От переносу: достати от пчол молодих з улля шуму бітово ... 
Л"Ьч. 8. 

ПЕРЕШКОДА, с.ж. Препятствие, помеха. А што єсть 
перешкодою до успокоеня Москви? Пал. 964. Не могь того 
учинити, для якои великои нуждьі и перешкоди. Гал. І, 47. Оние 
мелники пост роивши осмь коль, заживали ихь спокойне, не 
знаючи ни одь кого жадное перешкоди. Пр.Полт.с. 75. Бьіти на 
перешкоді*, бьіть помехой, метать. Поселенія... якіе здалися 
бить городу на перешкоді, пречь опалили. Вел. IV, ЗО. 

ПЕРЕШКОДЦА, с.м. Мешающий, препятствующий. Бер. 
49, 101. 

ПЕРЕШКОЖОВАТИ, ПЕРЕШКОЖАТИ, гл. Метать, пре- 
пятствовать. Бер. 101. Перешкожали имь вь той роботі. Гал. II, 
2, Вь набоженстві перешкожовати. АП. 1108. До суптелнихь 
речей понятя грубое тіло сее перешкожуеть. Пал. 920. 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНА, с.ж. [Время восстания украинских 
казаков]. Переяславщина била, то єсть война за Конецполского, 
гетмана великого коронного, а за Тараса, гетмана козацкого. 
Лет.Черн. 76. 

ПЕРИНОСПАЛЬ, с.м. Спящий на перине. АЮЗР. II, 220 
(И.Вьіш.) 

ПЕРИСТЬІЙ, прил. [Имеющий по черному полю бельїе 
поперечньїе полосьі (о масти)]. Покраль у мене воловь чотири 
иіерстью: одно гнедого, другого в чорни-рябого, а третєго 
перистого. Кн.Луцк. 1574, л. 94 об. Взяль... корову трестую ис 
телемь. іЬ. 1572, л. 122. 

ПЕРІЕ, с.ср. соб. Перья. Птаство сь періемь сличнимь. 
Рук.хр. 3. 


103 ПЕРКОНСЕКВЕНСЬ, нр. {лт. рег сопзеяиепз). [Следова- 
тельно]. Даеть владзу ему и зверхность надь вс г кми апостолами, 
а перконсеквенсь - надь всею Церковью злецаеть. Пал. 429. 

ПЕРЛО, с.ср. 1. Жемчуг, жемчужина. Не кідайте перед 
ваших пред свіньями, абьі их не потоптали ногами своими. 
Вол.ев. 49. Церковь... маеть одну нешацованную перлу, віру 
непорушную. Пал. 817. 2. [мн. Бисер]. Перла - бисерь. Лекс. 2. 

ПЕРСВАДОВАТИ, гл . {лт. регзиасіеге). Убеждать, уговари- 
вать. Удати хотять, што тьімь персвадовати могуть. Пал. 589. 

ПЕРСВАЗІЯ, с.ж. {лт. регзиазіо). Убеждение, уговаривание. 
И такь всі ся оть войньї за ихь персвазіею повстягнули. Рук.хр. 
138. 

ПЕРСИ, с.ж.мн. {пл. ріегзі). Груди. Породила Іосифа и тими 
персями кормила. Рук.хр. 236, 

ПЕРСОНА, с.ж. {лт. регзопа). Лицо, особа. Онь [Богь] бьіль 
безь того вь трехь персонахь: отець, и синь, и духь святий. 
Рук.хр. 1. Вторая персона Бозская зь натурою человічою ся 
зьедночила. Гал. І, 2. 

ПЕРСОНАЛЬНЬІЙ, прил. {лт. регзопаїіз). Личньїй. 
Зьедночене персональное. Гал. І, 2. 

ПЕРСПЕКТИВА, с.ж. Зрительная трубка, бинокль. Пер¬ 
спективо далемь золотареві зділать трубокь до оного. 
Дн.Марк. І, 201. Купилемь табакерку и перспективь. іЬ. 274. 

ПЕРСТЕНЬ, с.м. Перстень, кольцо. Кн.Луцк. 1565, л,180. 
Жону мою зшарпали и з рукь в нее перстени позривали. Кн.Луцк. 
1571, л. 480 об. 

ПЕРСТЕНЕВЬІЙ, прил. Кольцевой. Перстеневая округ - 
лость. Рад. 22. 

ПЕРУНЬ, с.м. Гром. Видіїь перуни и блискавици, пущеній 
на Анастасія. Рук.хр. 323. Не все то тедьі Перунь, што зь Риму 
гремить. Пал. 667. Перунь людей забиваеть. Гал. І, 117. Перунь 
на церковь Тройці святой удариль. Дн.Марк. І, 4. 

ПЕРФУМЬІ, с.ж. мн. {пл. регітіту). Духи. Кохаюся вь 
пахучихь перфумахь. Гал. 58. 

ПЕРХАТИ, ПЕРХНУТИ, гл. Бежать, убегать, удирать, уд¬ 
рать. Войско козацкое начало било зь обозу чрезь Дніпрь 
перхати. Вел. II, 463. Народь... началь бьіль того жь літа, яко и 
прошлихь літь, зь сего боку за Дніпрь яко значне перхати. іЬ, 
528. Перхнули Трояне , а Ахиллей гониль ихь ажь до брами. 
Рук.хр. 80. Рьіцерство руское розно перхнуло вь розсипну. іЬ. 
474. 


104 ПЕРЦОЛЮБЕЦЬ, с.м. Любитель перца, лакомка. АЮЗР. II, 

220 (И.Вьіш.)- 

ПЕРШЕ, нр . Прежде. Мл.Сл. 60. 

ПЕРШЕНСТВО, с.ср. Первенство, старшинство. Жадного 
еднакь оттоль единовладства, першенства ні Петрови, ні 
Павлови не доводять. Пал. 357. 

ПЕРШОСТЕ, с.ж. Первенство. Першосте вірьі, непо¬ 
рядку. Пал. 358. Міль тедьі Петрь св. на тоть чась першосте 
мовеня. ІЬ. 457. Патріархи Константинополеского першости не 
беїли противньї . АП. 1454. Отець першій єсть оть Сина и Духа 
святого. Маємо відати , же тая першосте не єсть ведлугь 
натуреї албо истиности, хеіба теїлко ведлугь порядку. Гал. І, 126. 

ПЕРШІЙ, прил. Первьій; прежний. Мл.Сл. 60. 

ПЕР*ЬСТЬІЙ, прил. Пестрьій. Вь сукняхь перістьіхь хо¬ 
дять. АЮЗР. II, 189 (1589). Ябь остатню корову перістую от- 
даль. Довг. 93. 

ПЕСКОВАТЬІЙ, прил. Песчаньїй. Броде єсть вельми 
мелкій, песковатьш. АЮЗР. І, 141 (1557). 

ПЕСОЧЬЕ, с.ср. Пески, песчаньїе места. Езеро за песочеемь 
названое Косорь. АЮЗР. II, 15 (1602). 

ПЕСТРОТИНА, с.ж. (пл. рзігосіпа). Пестрота, разноцвет- 
ность. [Церковь] розними узорами и пестротинами мистерне 
усажона беїла. Рук.хр. 464. 

ПЕХОТОЮ, нр. См. ПІХОТОЮ. 

ПЕЧА, с.ж. (пл. ріесга). Попечение, забота. Потреба о томе 
печу міти, абеї тьіе обадва прерочоньїе короли, маючи межи 
собою порозумінье, панованья его корол. милости морского 
королю его мил. не затрудити. АЮЗР. II, 171 (1571). 

ПЕЧАТАРЬ, с.м. Хранитель печати. Бер. 52. Дабьі пе - 
чатари, маршалки и подскарбіе и инніе дворовіе офиціалисти 
беїли короннимь подобни. Гр. 163. Устне прошоньт печатарь 
Василій Дворецкій. Пам. II, 436 (1646). 

ПЕЧАТНЯ, с.ж. Типография. Бер. 205. 

ПЕЧАТОВАНЕ, с.ср. Печатание. Перстень до печатованя 
листове. Рад. 26. 

ПЕЧАТОВАТИ, гл. Печатать. Таковую войну и потребу 
кровю печатовали. Вел. IV, 204. 

ПЕЧАТЬ, с.ж. Печать. -завНксистая, привіїсистая, печать 
прикрепленная на шнурах к документу. Диар.Фил. 68, 70. 

ПЕЧЕРА, с.ж. Пещера. Мешкають вь печерахь каменньїхь. 
Рук.хр. 167. 


105 ПЕЧИНА, с.ж. Кирпичина из печи; переженная глина в 
очаге. Взяти ... печини з печи по шматку марному. Л*йч. 2. 

ПЕЧИСТЬІЙ, прил. Жареньїй. Печистие толко потрави 
уживать. Л'кч. 2. 

ПИВО, с.ср. Пиво. Просиль мя в домь свой на пиво. Кн.Луцк. 
1565, л. 125. 

ПИВНИЦА, с.ж . ( пл. рішпіса). Погреб для хранения пива, 
затем вообще погреб, подвал. Добившися до пивницьі, пиво 
побрали, а иншое попили и поросточивали. Кн.Луцк. 1565, л. 220. 
Видишь ли, вь якой пивници Содомской седиши. АЮЗР. II, 222 
(И.Вьіш.). Домь... зь двома світлицами, пекарнею, сіньми, 
стайнею, пивницею. Ак.Неж.маг. 9. 

ПИВНИЧІЙ, с.м. (пл. рішпісху). Погребщик, ключник. Бер. 
155. 

ПИЖМО, с.ср. Мускус. Дорогимь пижмомь воняеть. 
АЮЗР. II, 189(1589). 

ПИЛИХОВЬІЙ, прил. Сусликовьій. Пилиховое [гніздо] на 
порохь збити. Л^ч. 3. 

ПИЛКА, с.ж. (пл. рііка из лт. рііа). Мяч. Посилаемь тежь 
пилку, абьісь играль зь хлопятьі. Рук.хр. 162. 

ПИЛНЕ, -О, нр. (пл. рііпіе). Старательно, усердно, насто- 
ятельно; внимательно. Пилне ся остерегай писмь отступницкихь. 
Пал. 504. Мають пилне стерегти дуть людскихь. Гал. І, 64. 
Вибирано ее [ялмужну] пил но епископови своєму. Диар.Фил. 55. 
Пилно просити. Пр.Мн. 20. Боб. 294. Прошу тя, пітно послухай. 
АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). Доступити ее [волности] всі пилне сА 
старають. Сак. 38. 

ПИЛНОВАННЕ, с.ср. Блюдение, соблюденне. Лекс. 12. 
ПИЛНОВАТИ, гл. (пл. рі!по\уас). Блюсти, соблюдать, на- 
блюдать, хранить; присматривать, смотреть за, стеречь. Правила 
церковного пилнуй. Диар.Фил. 85. Стань шляхетскій пилнуеть 
такь правь и свободь своихь, яко пилновсиїь за кого кроля 
Жигмонта. Пал. 963. Пилнуйте приказаня Божого. Рук.хр. 61. 
Константинь казаль его пилновати, аби оть віри христіянской 
не отпаль. ІЬ. 279. Мають священники того пилновати, жеби 
дитя не умерло безь крещенія. Гал. І, 64. Пилновати року. 
Наблюдать срок, следить за сроком (чтобьі не пропустить). Тогдьі 
онь того року пилновсиїь. Кн.Луцк. 1562, л.88. 

ПИЛНОСТЬ, с.ж. (пл. рііпозс). Старание, прилежание, 
усердие. Признание его Божественное сь пилностію заховань. 
Рук.хр. 3. Пристойне и сь пилностью доглянути рачиль. 


106 Диар.Фил. 116. Мелодій и Кириль пилность великую чинили о 
наверненю тьіхь людей вь Полщи. Пал. 995. Сь пилностю 
прочитати . АП. 1022. Доброго с пилностю искати. Пр.Мн. 7. 
Турки сь пилностю доставали Чигирина. Л.С. 144. 

ПИЛНЬШ, прил. ( пл . рііпу). 1. Прилежньїй, усердньїй, 
старательньій. Кождьій пилень бьіль свого уряду. Рук.хр. 138. 
На пилномь оку м^Ьти, не вьіпускать из виду, следить за кем. 
Облюбенца своего на пилномь оку міла. Рад. 29. 2. Неот- 
ложньїй, настоятельньїй. В пилньїхь потребахь своихь. Кн. 
Луцк. 1562, л. 96. Пришодши просиль его пилньїми прозбами. 
ІЬ. 1564, л.9. 

ПИЛНОВАННЕ, с.ср. Пиление, пилка. Взять проху з пило- 
ванняу слюсара. Л"Ьч. 8. 

ПИЛОВАТИ, гл. Пилить. Пиловати пилками. Рук.хр. 214. 

ПИРОГОХИТРЕЦЬ, с.м. [?] АЮЗР. II, 218 (И.Вьіш.). 

ПИРОГСРЬДЬ, с.м. Едящий пирога, чревоугодник. АЮЗР. II, 
220 (И.Вьіш.). 

ПИРГЬ, с.м. (гр. тпЗруо<;). Башня. Бер. 103. Збіїглися до пиргу 
або до башти монастир ской. Пал. 1021. 

ПИСАЛО, с.ср. То чем пишут. Бер. 103. 

ПИСАРКА, с.ж. - судовая, жена секретаря суда. Писарка 
судовая Пиковцева. Дн.Хан. 209. 

ПИСАРЬ, с.м. 1. Писарь, писец, секретарь. Писарь про- 
вентовьій, счетчик доходов. Диар.Фил. 87. 2. Писатель. Пишуть 
поганскіе зацньїе писари о немь. Рук.хр. 184. 

ПИСАТИ, гл. Писать; переписьівать, делать перепись. 
Котории обичаемь маєм писати люди свои. Пам. IV, отд. II, 49 
(1545). 

ПИСМЕННИЦА, с.ж. Граматика. Бер. 264. 

ПИСМЕННЬІЙ, прил. Грамотньїй; образованньїй. Велце 
писменний и розуміючій канони соборовии. Пал. 622. 

ПИСМО, с.ср. 1. Писание; сочинение. Писмо Мих. Сиггела. 
Пал. 1005. Писмо святое, священное писание. Гал. І, 84. На 
писм'Ь, письменно. Указь гетманскій до себе на писмііприсланій. 
Вел. IV, 7. 2. Грамота. Писарау мисте нет, а райца жаден писма 
неумиет. Кн.Луцк. 1564, л.36. 

ПИСМОТИТЛА, с.ж. Надпись. Св^ткомь єсть писмо- 
титла, на кресть написаная. Диар.Фил. 125. 

ПИТАНЕ, -НЬЕ, с.ср. Вопрос. Призволиль на оное питание 
цесарь. Рук.хр. 302. Той [челядникь] на питане урядовое таковую 
чиниль репліжу. Ак.Неж.маг. 54. О вііріі питанья. Пал. 180. 


107 ПИТНЬІЙ, прил. Питейньїй; годньїй для питья, питьевой. 
Ляное насіия виражити, потомь стерти и питнимь медомь 
розвести. Л"кч. 31. [Видане] рознихь проежджаючимь истнихь и 
питнихь рійний. Арх.Мот. 144 (1719). 

ПИХА, с.ж. (пл . русЬа). См. ПЬІХА. Хмелниченко ... зь 
гетманского и княжеского титулу поднеслся вь пиху великую. 
Вел. II, 546. Богь тимь барзо ображень бьіваеть, хто в пиху 
подносится. Л.С. 170. 

ПИЦОВАНЬЕ, с.ср. [( пл . рісохуапіе). Собрание провианта 
для войска и фуража для лошадей]. Живности не куповали и вь 
тщованье не посилали . АЮЗР. І, 140 (1559). 

ПИЦОВНИКЬ, с.м. [(пл. рісохупік). Заготовщик провианта и 
фуража]. А ни сторожь , а ни пицовникь, а ни тежь войною 
жадень зь людей его кролевской милости аби вторгнути не 
сміть. АЮЗР. І, 148 (1559). 

ПИЩАЛКА, с.ж. (пл. різгсгаїка). Дудка, свистелка. Бер. 104, 
153. Стояли тамь... зь бубнами, пищалками, трубами. Рук.хр. 43. 
Хвалили Бога на дубник, на пищалц Т к. Гал II, 76. 

ПИЩАЛНИКЬ, с.м. Играющий на «пищалке», дудочник. 
Бер. 153. АЮЗР. ЇІ,218(И.Вьіш.). 

ПИЩЬІКЬ, с.м. Пищаль; сопец. Лекс. 14. Небольшое дкпо 
пищикь также поготовю стоит справено. Пам. IV, отд. II, 216 
(1545). 

ПИЯТИКА, с.ж. (пл. руаіука). Попойка. Пиятики безь 
удержання. Л.С. 135. 

ПЛАВНЬІЙ, прил . Речной, морской, на судах. Походь первій 
плавній на низь Дніпіра ку Казикермену начнешся писати. Вел. 
III, 427. Походь плавній Днімромь вь Чорное море. ІЬ. III, 436. 

ПЛАЗМОМ, нр. См. ПЛАЗОМЬ. Пекарский на Жигмон- 
та... удариль чеканомь, але Богь его самь борониль оть смерти, 
бо плазмомь удариль. Лет.Черн. 75. 

ПЛАЗОВАТИ, гл. (пл. ріагохуас). Бить, наказьівать плашмя, 
фухтелем. Убогихь людей шпиталньїхь... гониль, плазмоваль, бил, 
шаблею кидаль. Пам. І, 62 (1635). 

ПЛАЗОМЬ, нр. Плашмя. Рази , плазомь позадавание. Пам. І, 
64 (1635). [Пекарскій] короля плазомь по щоці;удариль. Киев.лет. 
85. 

ПЛАЗЬ, с.м. Пресмьїкающееся животное, гад. Людіе 
поядоша плази. Рук.хр. 231. 

ПЛАКАННЕ, с.ср. Плач. Цілую ночь на співанню и 
плаканню трваль. Рук.хр. 334. 


108 ПЛАКАТИ, гл. 1. Плакать; оплакивать. Плакаль его [Са¬ 
моті а] весь Ізраиль презь чась долгій. Рук.хр. 94. 2. - на кого. 
Сетовать. Ижбьі жона и дети мои на мене не плекали. Кн.Луцк. 

1564, л. 255. 

ПЛАСКОНОСИЙ, прил . Плосконосьій, с приплюснутьім 
носом. Бер. 174. 

ПЛАСТОВАТЬІЙ, прил . Падающий хлопьями (о снеге). 
День бьіль хмарній , вітряний зь густіть снігомь пласто- 
ватимь . Дн.Марк. III, 254. 

ПЛАТНИЙ, прил . Состоящий на жалованье. Вь Полщі 
войска платніе. Вел. І, 21. 

ПЛАТТЯ, с.ср. Белье. Не видаю хто пидь нашь двирь 
принись михь плаття и вь яму паш єную кьінувь. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІУ, 427). 

ПЛАТЦА, с.м. Плательщик. Мл.Сл. 61. 

ПЛАТЬ, с.м. Платок. Взято в него: две редни, сорочку и два 
платні. Кн.Луцк. 1561, л.78. 

ПЛАНКА, с.ж. (пл. ріасгка). Плакальщица. У рьімлянь 
старьіхь такій бьіваль звьічай, абьі по спаленю трупа умерлого, 
планка остатнєє оное слово вьісокимь голосомь заволала: 
Іліацеть . Рад. 36. 

ПЛАЧЛИВЕ, нр. (пл . ріасхіім/іе). Плаксиво, плачевно, жа¬ 
лобно; со слезами. Плачливе заволати. Рад. 23. Плачливе вашу 
милость просіть. Пам. III, 360 (1659). Плачливе нар т ікаль. 
Рук.хр. 352. 

ПЛАЧЛИВИЙ, прил. (пл. р!асг1і\уу). Плаксивьій, плачевньїй, 
жалобньїй, слезньїй. Плачливий глась. Пр.Мн. 3. Порушиль Ісаакь 
самь себе его мовою плачливою. Рук.хр. 19. Одозватися зь 
жалобою моєю плачливою до вашей велможности. Вел. І, 41. 
Удалися зь супл Іками и плачливими прозбами. іЬ. II, 350. 

ПЛАЩЬ, ПЛАЩИКЬ, с.м . 1. Плащ. 2. Личина, покров, 
прикрьітие. Покрисія и плащикь бьіль скритое амбиціи 
первенства барзо пожаданого. Пал. 1178. 

ПЛЕБАНЬ, с.м. (пл. рІеЬап). Приходской священник. Пле- 
бани своихь паньї посідали. АП. 1726. 

ПЛЕВОТИНА, с.ж. Харкотина. Плевотинами поганеними 
все затменно. Пр.Мн. 110. 

ПЛЕНИЦА, с.ж. [Плетеньій предмет, в частности коса]. 
Оголиль седмь плениць волосовь. Рук.хр. 70. 

ПЛЕСНУТИ, гл. Всплеснуть. Плеснусь руками своими 
рекль... Рук.хр. 59. 


109 ПЛЕСО, с.ср. Пространство, площадь. Видели есмо гречки 
плеса великие вьіпасено и потоптано. Кн.Луцк. 1562, л.154. 
Видели есми на поли стерни плесо немалое, где жито пожато и 
побрано. іЬ. 1565, л. 195. Виежчаль есми на поле его, перед 
дворомь, у вороть и видель есми плесо немалое житомь 
засеяное. іЬ. 1574, л. 325. [Дорога] идеть зь Почаева мимо плесо 
моє дворное до дунаева. Пам. IV, 45 (1597). [На Инкгуль] лози и 
терни єсть и вода плесами. Вел. III, 484. 

ПЛЕТКА, с.ж . Сплетня. Тьімь плеткамь не вірили. АП. 
1176. Мьі ганимь вамь тоть поступокь неслушний, жесте нась 
важилися своими змьпиленьїми плетками турбовати. Арх.Мот. 
12(1694). 

ПЛЕТЯНКА, с.ж. Плетенка, корзинка. Вложили его [Мои- 
сея] вь плетянку зь рогозу. Рук.хр. 38. Рук.лет. ЗО. 

ПЛЕЦЬ, с.см. Усадебное место. Маючи я плець вь місті 
Переяславли... пустилемь его милости пану Йвану Сулимі... у 
вічное держаніе... Арх.Мот. 15 (1703). 

ПЛЕЧЕ, с.ср. Плечо. Дати, показати плечи, повернуться 
спиной, обратить тьіл. Поляки... давши плещи своя Хмелницкому, 
обернулися вь очи Карачь Мурзі. Вел. І, 111. Какь же оть 
обоихь сторонь сипная баталія и січа великая началась, то Ляхи 
тоть-чась плечи показали. ІЬ. IV, 312. 

ПЛЬІНЕННЕ*, с.ср. {пл. ріупіепіе). Пльїтие; течение. Пльї- 
ненне крови, кровотечение. Невісту оть пльїнення крови 
вибавиль. Рук.хр. 351. 

ПЛИНУТИ, гл. (пл. ріуп^с). Пльїть, течь. За нею [звіздою] 
ся удаючи, спішно плинуль. Пал. 832. Ему річь красно плинеть. 
АП. 1588. 

ПЛИТНИЦА, с.ж. [Кирпичньїй завод, предприятие]. Пли- 
тницьі на власном кгрунті свято Кирилско.мь церкви Іерданское 
побудовавши. АЮЗР. II, 23 (1609). 

ПЛІОТКА, с.ж. (пл. ріоіка). См. ПЛЕТКА. Міли то [что 
будеть потопь] за пліотки. Рук.хр. 7. Штоденньїи отступницкіи 
пліотки. Пал. 702. 

плодность, с.ж. (пл. рккіпобс). Плодородие, плодови¬ 
тосте Бер. 168. 

ПЛОДНЬІЙ, прил. (пл. ріобпу). Плодородньїй, плодоносний; 
плодовитий; обильньїй. [Краин а] плоди а вь ужитки. Рук.хр. 64. 


* Можливо, замість ПЛИНЕННЕ. 


по 
ПЛОНКА, с.ж. ( пл. ріопка). Прививок, черенок; дичка, 
дикое деревцо. Горкій то, заправдьі, овоць... уростили от- 
ступникове... вь лісную, горкую плонку вщеплени ставишся. Пал. 
689. 

ПЛОННЕ, нр. (пл . ріоппіе). Напрасно, тщетно, бесполезно. 
Плонне сіє слова Христовьі на свою монархію затягають. Пал. 
355. 

ПЛОННЬІЙ, прил. ( пл . ріоппу). Напрасньїй, суетньїй, не- 
основательньїй. Плонное зданье. Пал. 362. 

ПЛОТЬ, с.м. Изгородь, плетень. Гайдукомь через плоть у 
дворь перелезти казаль. Кн.Житом. 1646, л. 416. [Дорошенку] з 
двора зайшло непот г кшное, же жона оному скочила через плоть 
з молодшимь. Л.С. 100. 

ПЛОТЬ, с.ж. (пл. ріес). Плоть; пол. Б'Ьлая, женская плоть, 
женский пол, женщиньї. Лякливий білой плоти гмінь. Вел. IV, 
13. Женскую плоть вь огиду и мерзость на себе воздвигнуль. 
АЮЗР. II, 212 (И.Вьіш.). Обоей плоти, обоего полу. Неволниковь 
обоей плоти вь Полщі забранихь да отпустить всіхь на волю. 
Вел. І, 283. 

ПЛОТЯНЬІЙ, прил. Плотский. Она [Богородица] бьіла 
плотяная яко человікь. Рук.хр. 310. 

ПЛОХІЙ, прил . (пл. рІосЬу). 1. Легкомьісленньїй, неосно- 
вательньш. Единовладство костелное... вь плохимь мозку его 
уфундованое єсть. АП. 1392. 2. Робкий, русливьій, боязливьій. 
Чемусте Римляне плохого сердца? Рук.хр. 176. 

плохость, с.ж. (пл. рІосЬозс). Робость, трусость. Пло¬ 
хость заячая. Рук.хр. 449. 

площикь, с.м. Железко, наконечник у стрельї. Стріти 
великіе с площиками широкими. Л.С. 88. 

ПЛУГАТАРЬ, с.м. Пахарь, землепашец. Плуги побрали и 
тьіх плугатаров побили. Кн.Луцк. 1564, л.64. Челеди шестеро: 
погоничов чотири, а два плугатарьі. іЬ. л.91. Плугатаровь и 
погоньїчовь порозганяли, а плуговь три со всею снастью собе 
побрали. іЬ. 1571, л. 208. Пришедль гетмань той..., що гол- 
довниками и плугатарами списаль, учиниль и присягою обовязачь 
тисячу юнаковь украинскихь. Вел. IV, 242. 

ПЛУГОВЬІЙ, прил. Плуговой, плужньїй. Оборочали и копій 
на плуговьіи желіза. Рук.хр. 178. 

ПЛУЖИТИ, гл. (пл. ріигус). 1. Благоденствовать, процве- 
тать. Бьіль той вікь и южь переходить, которого царства по 
смотрінїи Божомь ту на земли тужити. Пал. 862. 2. Бла- 


111 гоприятствовать. Суть дуки, которьімь, ежели бьі фортуна 
тужила , о небі нікгди ані помислили бьі. Рад. 74. 

ПЛЬІНУТИ, гл. 1. См. ПЛИНУТИ. 2. Распространиться; 
идти. По вс г іхь сторонахь тьінула слава мужества и дічности 
рьіцерскои. Л.М.Г. 41. 

ПЛЮВОТИНА, с.ж. Харкотина, плевок. Плювотиньї на 
небо розсилаєте. АЮЗР. II, 247 (И.Вьіш.). 

ПЛЮГАВЕЦЬ, с.м. (т. р1и£а\уіес). Мерзавец; сквернавец. 
Мл.Сл. 61. 

ПЛЮГАВИТИ, гл. (пл. р1и£а\уіс). Сквернить, грязнить. Не 
будемь плюгавіти святого м кета Божего офірами поганскими. 
Рук.хр. 201. 

ПЛЮГАВІЙ, прил. (пл. ріи^а^у). Мерзкий, грязньїй, сквер- 
ньій, дрянной. Завозмуть мерзеньїй Богу и всяко плюгавій обьічай. 
Пал. 838. 

ПЛЮГАВО, нр. (т. ріи^аию). Мерзко, гнусно. Блюзниль 
Тройцу святую, яко арьіанпнь, барзо плюгаво. Рук.хр. 320. 

ПЛЮГАВОСТЬ, с.ж. (т. р1и£а\уо$с). Скверность, нечис¬ 
тота, неопрятность. Лекс. 16. Жона мужеви не подобаетея для... 
тюгавости. Рук.хр. 62. 

ПЛЮГАВСТВО, с.ср. (пл. р1и§а\У5І\Уо). Мерзость, скверна, 
грязь, гадость. Церковь... не била сплюгавлена тюгавствомь 
поганскимь. Рук.хр. 202. Все тое плюгавство снійде вь геєну. 
Пр.Мн.178. 

ПЛЮГАВЬІЙ, прил. (т. р1и§а\уу). Мерзкий, скверньїй, 
дрянной, грязньїй. Бер. 83. Поставиль цесарь... злого и тюгавого 
челов г кка. Рук.хр. 321. [Татаре] пргтуиіали его [Василка] до 
своеи плюгавои віри. ІЬ. 462. 

ПЛЮДРЬІ, с.ж.мн. [пл. ріисігу из нм. Ріисіег (Ьозеп)]. Штаньї, 
шароварьі. У тюдрьі пороху насипали. Льв.лет. 251. 

ПЛЮНДРОВАТИ, гл. (нм. рііпсіегп). Грабить, опус- 
тошать, расхищать. [г&ріенній] панства его [цесара] плюн- 
дроваль и осідаль. Пал. 896. Міли панове Украйну тюндро- 
вати. Л.С. 11. 

ПЛЮНДРЬІКЬ, с.м. Штанишки, панталончики. Біпожон- 
ки... зь німецка заживали тюндрики. АЮЗР. II, 189 (1589). 

ПЛЮСКВА, с.ж. (т. ріизклуа). Клоп. Повстали тюскви 
великіе по всей землі еглтетской. Рук.хр. 41. 

ПЛЮСКОТА, с.ж. Слякоть, ненастье. Бер. 4. Плюскоти 
дощевіе. Вел. IV, 16. 

ПЛЮСКЬ, с.м. Плеск. Мл.Сл. 61. 


112 плюсня, с.ж. [Вероятно, исходная форма плюсно, с.ср. 
Запястье] Видель на руце правой на плюсни рану рубаную. 
Кн.Луцк. 1573, л.341. 

плюцо, с.ср. (т. ріисо). Легкое. У гортана на тюцахь. 
Рук.хр. 173. 

ПЛЯГА, ПЛЯКГА, ПЛЯДЬ, с.ж. (пл. р1а<*а). Бич, кара, 
казнь, наказание (бож.). Завше нась той Лоть страшить 
пчягами , а немаиіь сь того ничого. Рук.хр. 16. Корабль будувань 
[Ное], вь которомь бьі могль уйти тяги Божіей. іЬ. 7. Пустиль 
знову Гдь Богь тягу на єгиптяни. ІЬ. 41, Не ку емер ти тедьі 
тяга тая на вириюсь Божіихь. Пал. 810. [Богь] розмаїтими 
тякгами карапь [египтянь]. Гал. 52. 

пляскь, с.м. {пл. ріавк). Плоскость. Ростягнувши тоть 
Гліобь вь тяскь... то будеть міти локтей Краковскихь 
15168222000. Вел. 111,487. 

ПЛЯСТРЬ, с.м. {пл. ріазіг). Сот (меду). Мл.Сл. 61. Плястрь 
меду. Рук.хр. 69. 

пляць, с.м. (нм. Ріаи). 1. Площадь. Фавстинь... вьсіхаль 
на тяць на Карньагенскомь собор і. АП. 1504. 2. Пустопорожнєє 
место, пустьірь; усадебное место. Нехай тяць доволньїй будеть 
межи стадомь и стадомь. Рук.хр. 22 . Домь зо всімь будинкомь 
и тяцомь... продалисмо. Ак.Неж.маг. 6 . Ивань молодшій - на 
Коновалцовомь мужичомь тяцу. М.П.Кр. 8. 3. Поле битвьі. 
Много барзо Руси полягло на тяцу. Рук.хр. 452. Зь тяцу 
непріятелеви неуступовати. Рад. 37. 

ПНУТИСЯ, гл. Стремиться (вверх); добиваться, домогаться. 
По смерти Зинона пнулея на панство Логинь. Рук.хр. 319. 

ПО, предл. 1. По. 2. В. Що мині по вашихь великостей 
офірь. Рук.хр. 130. 3. Через, спустя. Ся готовали по трехь дняхь 
презь Іордань тягнути. Рук.хр. 63. 4. При. Позно до села 
пришедиіи, по місецу ся черезь мость з возами провадили. 
Кн.Луцк. 1565, л. 324. 5. За. Послань есми собі по кони. Кн.Луцк. 
1576, л. 320. 6. От. Ся того по ней не сподеваль, жебьі тое надо 
мьною учинити смила. Кн.Луцк. 1573, л. 363 об. 

ПОБДИРАТИ, гл. Ограбить. Подужавши Москву, побди- 
рали. Л.С. 98. 

ПОБЕРЕЖНЬІЙ, прил. Побережньїй, прибрежньїй. Кіевь 
мапо не вьвесь, кромі коллекгіума да побережньїхь дворовь 
такожь погоріль. Дн.Марк. І, 7. 

ПОБИВАЧЬ, с.м. [?] Гді тунеядцьі, ласкателі пред- 
стоящіи побивані, всіхь смертная сіть помкнула. Пр.Мн. 115. 


113 ПОБИТЯ, -ТТЯ, с.ср. 1. Побои. Мл.Сл. 61. Меселій... 
поведал перед нами справу свою... о побитя сьіна его на ймя 
Омелки. Ак.Бор. 53. 2. Покрьішка, кровля. Самуйловичь даль 
білого желіза бляхи на побитя церкве фась двадцять. Л.Мг.м. 
57. [Гонтарі:і] виробляють гонту церкви побивати, и на 
побиття домовь пановь тежь велможньїхь. Клим. 218. 

ПОБЛАЖАТИ, гл . Поблажать, потворствовать, потакать. Ся 
нездаль вірі папезской побпажити. Пал. 885. 

ПОБЛАЖАЧЬ, с.м. Потворщик. Есери поблажачь . Пал. 

942. 

ПОБЛИЖНЕ, нр. Только-что, сейчас? «На той» относится 
до опоки поближнеменованой. Пал. 386. 

ПОБЛИЖНІЙ, ПОБЛИЖШІЙ, ПОБЛИЗКІЙ, прил. Бли- 
жайший, находящийся вблизи. Поближній обиватель . Пам. І, 61 
(1633). Войска воеводствь поближьиихь . Вел. І, 248. [Юр.Хм.] 
зобравши и старшину и нікоторихь поближшихь полковниковь и 
сотниковь, здаль имь зь себе урядь Гетманскій. ІЬ. II, 36. Зь Бару 
и зь иниіихь поблизкихь мість. ІЬ. IV, 38. Поблизкій сусідь . Рад. 
66 . 

ПОБЛИЗУ, нр. Вблизи. Гетмань... приказаль двомь 
Сапігамь, зь ихь поблизу бившими хоронгвами, на тіе Ординскіе 
загони пилно смотріти. Вел. І, 164. 

ПОБЛИЗШІЙ, прил . См. ПОБЛИЖШІЙ. Поблизшіе* тамь 
кролевства. Рук.хр. 165. 

ПОБЛИЗЬ, нр. Близ, по близости. Поблизь ліса Затурусова. 
АЮЗР. II, 180(1585). 

ПОБЛУДИТИСЯ, гл. Заблудиться. Вь отступленью віри 
старожитной Греческой... поблудилися. АП. 1256. 

ПОБЛУЖЕН[Ь]Е, с.ср. Заблуждение. Теперь того за 
отступенемь и поблуженемь вь вірі отстрадаль. Пал. 1085. 
Однакь за неповетованную помилку и поблужене собі: потіть 
Ляхи приписовали, же тоею реїшентарства годностію минули 
князя Вишневецкого. Вел. IV, 14. 

ПОБОЖНЕ, нр. (пл. роЬогпіе). Благочестиво, набожно. 
Жити побожне. АП. 1288. Гал. І, 64. Побожне жити по ХристФ. 
Пал. 819. 

ПОБОЖНИКЬ, с.м. Ревнитель. Адаиь Кисіль, мужь бла- 
гочестивь и віри Греко-Рускія великій бі побожникь. Гр. 118. 


* В рукописи Поближшіе. 


114 


ПОБОЖНОСТЬ, с.ж. Благочестие, набожность. Найшоль... 
дивной побожности мужа. Рук.хр. 303. «Віірьі побожность 
правди визнанеє». Пал. 344. О будованью черезь побожность 
Костела Божого старанье належати м^ло. АП. 1256. 

ПОБОЖНЬІЙ, прил. (пл. роЬогпу). 1. Благочестивьій, на- 
божньїй. Бер. 4. Добрии и побожний люди. Рук.хр. 213. 
Побожное житіє. Гал. І, 13. 2. Умеренньїй, невьісокий (о цене). 
Цепу побожную... за бочку овсауставили. АЮЗР. І, 152 (1560). 

ПОБОИСКО, с.ср. (пл. роЬоізко). Побоище, место сражения. 
Ходячи Філістинове по побоиску , нашли Саула. Рук.хр. 97. Ушли 
того дня оть побоиска мимо. Боб. 288. 

ПОБОЙ, с.м. 1. Обшивка, обивка. В которой вежи 
подсябитя и верху побою таковож как и на вежах потреба ест. 
Пам. IV, отд. II, 80 (1545). 2. Драка. 

ПОБОРИТЕЛЬ, с.м. Поборник. Самь Діоскорь ногами на 
животь правди поборителя змарлого наскакаль и наступовсиїь. 
Пал. 610. 

ПОБОРНБ1Й, прил. Победоносньїй. Церкве каменів всехвал- 
ного Петра и поборного Павла , мірскія ловца, достойно 
похвалимь. Пал. 403. 

ПОБОРОВЬІЙ, прил. (пл. роЬого^у). Оброчньїй. Квить 
поборовий. АЮЗР. І, 262 (1596). 

ПОБОРЦА, с.м. (пл. роЬбг). Сборщик податей; квестор (у др. 
римлян). Били квесторесь два , то єсть поборцьі або подскарбіи. 
Рук.хр. 147. 

ПОБОРЬ, с.м. (пл. роЬбг). Сбор, налог. Мл.Сл. 61. Доб- 
роволне зь набоженства поборь складали на оправу церкви. 
Рук.хр. 125. 

ПОБОРЯТИ, гл. Защищать, отстаивать. За церковь Хрис¬ 
тову поборниками били, словомь и писмомь по ней поборяючи. 
Пал. 796. 

ПОБОЧНЬІЙ, прил. Боковой. Побочньги причолки. Пам. IV, 
отд. 11,72(1545). 

ПОБРАТИМЬ, с.м. 1. Сродник. Ятвяги побратимове ли- 
товские. Рук.хр. 467. 2. Приятель; соратник. 5со іиі іу роЬгаїуше 
$оЬі рогаЬІаіезг? Гав. 1. Побратимь вашь Хмелницкій армати и 
штурмь до нась виточуеть. Вел. IV, 51. 

ПОБРОДИТИ, гл. [Потоптать бродя]. Жито пана моего 
потоптано и поброжено. Кн.Луцк. 1573, л. 145 об. 

ПОБРОИТИ, гл. Натворить, наделать (дурного), напро- 
казить. Где суть ти іі, що поброили сь тьім то Сул гемою 


115 Гетманомь. Льв.Лет. 252. Покаєшся всего того, щось наброиль 
безь розума. Вел. II, 31. 

ПОБУДКА, с.ж. (пл. роЬибка). Побуждение, поощрение. 
Бер. 108. Сь побудки албо направьі поповь тутешнихь Кіевскихь. 
АЮЗР. II, 59 (1519). Жадной причини не можете міти до 
побудки тілесной. Рук.хр. 170. На пострахь и побудку 
гріяишимь до покути. ІЬ. 300. За побудкою и порадою небачньїхь 
духовньїхь Рьімскихь. Диар.Фил. 115. Что бьіла за побудка на 
модлитві стоящаго на отгнаніе зльїхь мислей? Рад. 22. За 
побудкою непріятеля душевного почаль недбале жити. Гал. II, 
145. Взялемся [писати] ещезь побудки самого суми іня. Пал. 319. 
Суховій... за побудкою помощниковь своихь... еще властолюбія 
своего не оставиль. Вел. II, 168. 

ПОБУДОВАТИ, гл. Построить. Став засьгпал и мльгньї 
побудовав. Кн.Луцк. 1565, лЛЗІ. Всюди по всемь святії Церкви 
побудовами. Пал. 368. 

ПОБУЖАТИ, ПОБУДИТИ, гл. Побуждать, побудить, 
поощрять, поощрить; возбуждать, возбудить. Побужати воиновь 
до битви. Рад 54. Людей до набоженства побужати. Гал. І, 32. 
Веспасіань... учиніть банкеть на всі; свои рьіцери, частоваль 
побужаючи ихь до войньї. Рук.хр. 204. Евдоксія... побудила, аби 
Златоустого з патрнаршества согначи. ІЬ. 304. Побудіть бозкій 
гнівь на себе [Адамь]. Лет.рук. 4. 

ПОБУЖЕНЬЕ, с.ср. Поощрение. Побуженя вь помноженеє 
своемь не потребуєте. АЮЗР. II, 77 (1629). 

ПОБУНТОВАТИСЯ, гл. Взбунтоваться. Того жь року 
побунтовалися жолніре на цесара. Рук.хр. 355. 

ПОБУРИТИ, гл. 1, Возбудить, вооружить, подстрекнуть. 
Тоть архимандрить побуріть противь отца Рутского 
бурмистровь. АЮЗР. II, 51 (1609). 2. Разгромить, разрушить, 
разорить. Місто Ф ану ель и вежи его побуріть. Рук.хр. 67. 

ПОБ^ДА, с.ж. Победа. Богь даєте побіду на войні, Богь 
даєте звитязство. Вел. IV, 208. 

ПОБ^ДЕННБІЙ, пріт. Злополучньш. Убогій неборакь хочь 
трохи споткнется, — певне побіденному дармо не минешся. 
Клим.202. 

ПОБ'ЬДНИК'Ь, с.м. Победитель. Бер. 106. 

ПОБ^СН^ТИ, гл. Сделаться подобньїми бесу, взбеситься. 
Не толко подіппиніли, але сміле мовлю, што и побіснічи. 
АЮЗР. її, 220 (И.Вьіш.). 


116 ПОВАБА, с.ж. См. ПОВАБЬ. За повабою и ублаго- 
словенемь пренаймилосн г кйиіои Венерьі. Диар.Фил. 109. 

ПОВАБИТИ, гл. (Ипат. лет. повабливати , 227; повабити , 
275). Заманить, привлечь, завлечь. До своей сісти людій не - 
в Т кдомихь повабити. Пал. 797. Можеть повабити людей до слу- 
хаяя, /сгдь/ будеиіь имь на казаню обіцати якую новую речь 
показати. Гал. І, 243. До отваги на себе онихь повабили. Вел. IV, 
23. 

ПОВАБИТИСЯ, гл. Соблазниться. Потомь повабилися 
кролеве на поединокь самь на самь. Рук.хр. 166. 

ПОВАБЛЕНБЕ, с.ср. Привлечение. прельщение. Мл.Сл. 61. 

ПОВАБЬ, с.м. 1. Соблазн, приманка, привлекательность. 
Повабь гріха. Пал. 862. Вь такомь незахованю мірности 
заозметь гору, и що разь до новой отміни повабь. Вел. IV, 5. 
[Сестра Донца] ляхамь такій повабь до отваги учинила, же 
заразь на той его таборь ударили. іЬ. IV, 39. 

ПОВАГА, с.ж. 1. Значение, важность. Міть у людей великую 
повагу, славу, че$ть. Рук.хр. 36. Тим три міста одну м іти моць, 
повагу и зациость. Гал. І, 130. 2. Авторитет; сила, власть. По- 
вагою нашою королевскою умоцняемь. АЮЗР. II, 89 (1633). 3. До- 
стоинство, звание, сословие, класе. Того лсь часу ввесь народь 
людскій сь раздіченний, то-есть: священники, рьщери и хлопи. 
Рук.хр, 8, 

ПОВАГОМЬ, нр. Медленно. Мусіпо войско повагомь ити. 
Л.С. 66. 

ПОВАДИТИСЯ, гл. Поссориться. Неприятелі сами зь 
собою повадятея. Гал. І, 215. 

ПОВАЖАТИ, гл. Уважать, почитать. Писанья не пова¬ 
жають. АП. 1064. Поважаючи милостей ваиіихь листовную 
причину за отцемь Аг&анасіемь, благословилемь ему на тоежь 
послушаніе игуменства Берестейского іхати. Диар.Фил. 80. 

ПОВАЖИТИСЯ, гл. (пл. ро^аггус зі?). Отважиться, осме- 
литься. Жадень царь не поважишся зь нимь воевати. Рук.хр. 150. 
Поважитися отправовати посвячене. Пал. 685. 

ПОВАЖНЕ, нр. Серьезно; солидно. Той порядокь поважне 
вь церкви Христовой заховань єсть. Пал. 685. 

ПОВАЖНОСТЕ, с.ж. Авторитетность, значение. Не зь пис- 
ма Божого поважности, ані зь науки учителей церковнихь 
взятая. Пал. 371. Людемь меншая здасть ся поважносте у 
Африці постановленихь бискуповь, нижли Римскихь. АП. 1460. 


117 ПОВАЖНЬІЙ, прил. 1. Почтенньїй, уважаемьій. Вь поваж- 
номь дому... Кочубія. Вел. III, 90. 2. Серьезньїй, солидньїй. Бер. 6. 
Во всіхь справахь поважньїхь Церкве фигуру носить. Пал. 416. 
Поважньїй т&еологь. іЬ. 322. 

ПОВАПЛЕНІЕ, с.ср. Побелка известью. Бер. 106. 

ПОВАРІОВАТИ, гл. (лт. уагіаге). Изменить; исказить. На 
третій канонь вьікладь поваріовали. Пал. 578. 

ПОВАРХОЛИТИСЯ, гл. (пл. рошагсіїоііс $і$). Поссориться. 
По обіді повархолившись зь атаманомь тамошнимь, поеха- 
лимсо. Дн.Марк. II, 126. 

ПОВЕДЕНЕ, -НІЕ, с.ср. 1 . Обьїкновение, обьічай; обстоя- 
тельство, положение дел. [Царь Турецкій] веліль призвати вь 
дивань Гедеона Хмелниченка, Украинскихь поведеній добре добре 
свідомого. Вел. II, 409. При такихь нещасливихь на Украйні 
поведенціяхь. іЬ. І, 368. От Орановского о домовихь поведеніяхь 
зь Глухова писано сюда. Дн.Марк. І, 13. 

ПОВЕНЬ, прил. Полон. Знашоль повень засікь муки. Гал. II, 

124. 

ПОВЕРНУТИСЯ, гл. Возвратиться. Назадь отважился 
повернутися до Лубень. Вел. IV, 14. 

ПОВЕТОВАТИ, гл. ( пл. ро\уеіо\уас). Вознаградить, воз- 
местить. Поветовати шкоди. Вел. І, 166. Кривду свою проьилую... 
на Хмелниченку поветовати. іЬ. 108. 

ПОВЕЧЕРАТИ, гл. Поужинать. Чаплинского щасливе уже 
повен ер авшого... всадили на коня. Вел. І, 63. 

ПОВЗЯТЕ, І-ТЬЕ], С.Ср. (пл. рО\У2І£СІе). Получение. Міпемь 
тое учинити, але за повзятемь відомости о томь же ділі зь 
Константинополя. Вел. III, 383. 

повзяти, гл. (пл. ро\¥ 2 Із.с). 1. Возьіметь, почувствовать. 
Поляки повзявши пострахь не смічи на него [Палія] насту- 
повати. Вел. III, 126. 2. Получить. О которихь [полкахь] 
Нурадинь повзявши відомосте не посміль вторгути подь полкь 
Полтавскій. Вел. III, 179. 

ПОВИБИРАТИ, гл. Ввібрать; вьінуть. Смокови повибиравши 
зуби розсіяль. Рук.хр. 73. 

ПОВИВАТИ, ПОВИТИ, гл. 1. Пеленать, спеленать. Нашь еи 
[монархію вь церкви Христовой] немале оглядати вікь родить и 
повивати презь мечь и огень почаль. Пал. 408. Пелехами 
повивали. Гал. І, 3. 2. Родить, породить. По кияку дней повила 
сина. Рук.хр. 302. Которого [Леона Десятого] нерозсудньїе 
отпустеї иЛютра повили. Пал. 472. 


118 ПОВИВЕРТАТИ, гл. Извратить. Вірьі догмата и тайни 
Христовьі повивертали. Пал. 666. 

ПОВИВАЧНОЕ, с.ср. [?] Гр. ЗО. 

ПОВИДАННЕ-СЯ, с.ср. Свидание. Онь отложиль до 
повиданняся зо мною. Дн.Марк. II, 34. 

ПОВИДйТИ, гл. (пл. ро\уіесІ 2 Іес). Рассказать. Вернувшися 
Рахиль до дому, повиділа тое отцу своєму. Рук.хр. 20. 

ПОВИЙМАТИ, гл. Взять. Также на Волині; городи значній 
повиймали. Л.С. 15. 

ПОВИЛУПЛЮВАТИ, гл. Вьїколоть. Всімь очи повилуп- 
лювапь. Рук.хр. 369. 

ПОВИННОСТЕ, с.ж. (пл. роууіппозс). 1. Долг, обязанность. 
При покорі; и повинности своей кь творцу Своєму зостаючи 
хвалять и кланяются ему. Рук.хр. 2. Просила нась, абьіхмо, сь 
повинности нашое, до пановь Вербскихь послали . Ак.Копн.с. 64. 
Воинь тое чиніть, що его повинносте. Гал. І, 251. Которіи особи 
якую повинносте на собі;носили. АП. 1028. 

ПОВИННЬІЙ, прил. 1. Должньїй, обязанньїй. Повинная 
учтивость и послушенство. АЮЗР. II, 65 (1610). Учителеве 
церковньїи, котореїхь беї они слухали повинни. Пал. 370. 2. Ви- 
новньїй. Бер. 107. 3. Родной, близкий. Близкие кревнеіе и 
повиннеіе мои. Пам. IV, 73 (1637). Благословенньїй той, 
которьій маєте фамилію вь Суоні » и повинній вь Єрусалимі. 
Пал. 118. 

ПОВИНОВАТЬІЙ, прил. (пл. ро\уіпо^аіу). Свойственник, 
родной, близкий. Бер. 178. Прикреій мя своєю одеждою, бо ми 
естесе повиноватого ку службі земской зь иміней не ставила. 
АЮЗР. І, 98 (1538). 

ПОВИНОВАЦТВО, ПОВИНОВАТСТВО, с.ср. (пл. ро 
^іпошасВУо). Родство, свойство. Бер. 178. Староста Осецкій и 
иншіе одозвали бьі ся вь повиновацтво, гдьіжь то великая рече 
беїти правдивеїмь царскимь сешомь. Диар.Фил. 105. Меі хочем 
кождегй з нас роботу свою оказати водле повиноватства своего. 
Пам.IV, отд. 11,50(1545). 

ПОВИНШОВАННЕ, с.ср. (пл. ро\УІп& 20 \уапіе). См. ПО- 
В^НШОВАННЕ. До Скоропадского зь повиншованнемь святе 
писалемь. Дн.Марк. І, 176. 

ПОВИПРЯГАТИ, гл. Вьіпрячь. Повипрягати коні. Вел. IV, 

208. 

ПОВИТИНАТИ, гл. Вьірубить. Чарнецкій... по залогахь и 
заставахь беївшихь повитиналь Шведовь. Вел. І, 246. 


119 ПОВІЕЗДИТИ, гл. Вьіехать. Козаки на низь Днімра... по- 
вїездили. Гр. 106. 

ПОВКИДАТИ, гл. Бросить. Всікь ихь казаль повкидати вь 
огонь. Рук.хр. 237. 

ПОВКОВНИКЬ, с.м. Полковник. Вгспо.чь с повковниками 
нашими Белоцерковскимь або Киевскимь. Пам. II, 581 (1650). 

ПОВЛИВАТИ, гл. Влить. До которьіхь [бочокь] абьі 
повливала потрохи Елею. Рук.хр. 117. 

повночь, с.ж. 1. Полночь. У повночи. Кн.Луцк. 1565, 
л.320. 2. Север. На востокь або повночь. Рук.хр. 395. 

ПОВОДИРЬ, с.м. Вожак, проводник. Хлопець поводирь. 
Рук.хр. 396. 

ПОВОДИТИСЯ, ПОВЕСТИСЯ, гл. 1. Обстоять Вь дому 
все добре поводится. Гал. II, 139. Вь квартирі; все добре 
поводишся. Диар.Фил. II, 65. Якожь колвекь, тамь ся р^чи 
поводити почнуть, вчасную дадуть відомосте Е.К.М-ти. Вел. 
II, 242. 2, Удаваться, идти, житься. Обачь, если все доброе 
поводится гімь, а даси мн'к знати. Рук.хр. 24. Добре ся имь 
поводило. Пал. 1127. Якь ему тая война поведешся? Гал. І, 6. 

ПОВОДКОВАТИ, гл. Вьіпить водки. По службі; бьілемь у 
архиерея и, поводковавши, отойшолемь и обіїдалемь у По - 
лянского. Дн.Марк. І, 285. 

ПОВОДОВЬІЙ, прил. Истцовьій. Поводовая сторона, истец. 
АЮЗР. II, 23 (1609). Поводовая сторона пань Го. Павловичь при 
своей скарзе оповіідаль тое. Пр.Полт.с. 72. Урядь вислухавши 
поводовое сторони жалоби , яко и огляданя рань презь тьіхь 
людей , оную справу для памяти лепшой и певности велімь до 
книгь мескихь записать. Пр.Борз.рат. 58. 

ПОВОДЬ, с.м. 1, Руководство, руководительство, указание. 
Кроль шведскій Полщу звоеваль, за поводомь Сапі&и, гетмана 
великого литовского . Лет.Черн. 91. Многіе ходять за его 
поводомь. Вел. III, 127. Оному дано трутизну за поводомь мачехи 
его. Л.С. 153. 2, Истец. Чий поводь права будеть, маеть тому 
отложити тесть грошей. АЮЗР. І, 125 (1549). 

ПОВОДЬІРЬ, с.м. См. ПОВОДИРЬ. Бер 142. 

ПОВОДЬ, с.м. ( пл. рошбсіг). Разлив, наводнение. Іордань 
барзо бьіль поводю великій. Рук.хр. 63. /7 для перееханя черезь 
реку Гориню у яко в поводь великую на сесь, ажь на мость 
Мстишинский ехати умислила била. Кн.Луцк. 1571, л. 211. 

ПОВОЖЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. роу/осігепіе). 1. Житье-бьітье, 
состояние, положение. Подчашій за добрьшь себі повоженемь 


120 запомниль Іосифа. Рук.хр. 26. Ознаймилемь господину отцу 
Ігумену повожене наше. Диар.Фил. 55. Писмо принесено, вь 
которомь о своемь пріезді сюда и о протчемь повоженню 
своемь обявляеть. Дн.Марк. І, 219. 2. Успех, удача. Зичимь вашей 
милости оть Господа Бога доброго здоровя и щасливого 
повоженя. АЮЗР. І, 274 (1605). Доброго оть Господа Бога 
здоровя и щасливого повоженя міти зичимь . Ак.Неж.маг. 42. 
Зичимь... доброго здоровя и щасливого во всемь узнавати 
повоженя. Вел. І, 170. Иамь волности и повоженья завидять. 
АП. 1816. 

повозь, с.м. (пл. ро^бг). Зкипаж; повозка; подводная 
повинность. Повози отправують. Пал. 928. 

ПОВОЛАНЕ, -НЬЕ, -НЯ, с.ср. {пл. рошоїапіе). 1. Призвание; 
профессия. Ведлугь каноновь и своего поволаня не заховалися. 
Пал. 1057. Не йшли до Бога соми безь поволаня его. Рук.хр. 207. 
Поволанья свого пилнуючи. АП. 1022. 2. Оговор. Невинное 
поволаня и неславу нанес оньїй злочинца. Ак.Бор. 57. 

ПОВОЛАТИ, гл. (пл. ро\Уо!ас). Призвать; наговорить, 
оговорить. Юско на Яроша Семенича зятя своего поволал. 
Ак.Бор. 59. 

поволность, с.ж. {пл. ро\уо1по§о). Покорность, по- 
слушность. Не єсть подданство и неволя, але доброволная 
поволность. Пал. 532. Поволность нашя оного отмітити и до 
обаченя привести міча. АП. 1036. Новолностю своєю и покло- 
номь Вишневецкого обманули. Вел. І. 

ПОВОЛНЬІЙ, ПОВОЛНІЙ, ПОВОЛЕНЬ, прил. 1. Мед- 
ленньїй, умеренньїй. На верхь оного [казанка] класти поволній 
жарь. Дн.Марк. II, 106. 2. Податливий, уступчивьій. Олово єсть 
поволное, латво ся можеть хилити. Гал. І, 3. 3. Покорньїй, 
послушньїй. Во всякихь службахь поволньїй а вірний слуга . 
АЮЗР. І, 34 (1507). Я ему до сихь чась во всемь поволна била. 
Пр.Полт.с. 55. Велможности твоей всего добра зичливій и до 
услугь поволній. Вел. І, 36. В о всікь военнихь случаяхь на 
Поляковь бьіль ему поволень и послушень. ІЬ. 47. Тамь-тая 
сторона за Тясминомь онимь [Ромод. и Самойлов.] поволна била. 
Л.С. 122. Будь праві мні поволна. Реш.Полт.с. 2 (1683). 

ПОВОЛОВЩИНА, с.ж. Подать с рогатого скота. Л.С. 5. 

ПОВОЛОЧИТИ, гл. [Временно половить рьібу неводом]. Рибь 
добивати и озера поволочити на все літо. АЮЗР. І, 300 (1556). 

ПОВОНЯНЬЕ, с.ср. {пл. рошопіепіе). Обоняние. Мл.Сл. 61. 
Нять смьісловь телеснихь: виденіе, слишание, смакование , 


121 повоияиье и дотикане. Пам. II, 403 (1625). Смьісльї суть: видініе, 
слишаніе, повоненіе, дотикане, смаковане. Диар.Фил. 137. 

ПОВОРОЗОКЬ, с.м. Веревочка. Бер. 13. Поворозокь треп- 
летений не скоро росторгнется. Пал. 721. 

ПОВОРОЗЬ, с.м. Веревка. Знаїили корито на двоє рос- 
клепленоє и поворозомь звязаное. Кн.Луцк. 1565, л. 336. Она 
спустила ихь зь окна поворозомь чирвонгшь. Рук.хр. 62. 
Опер Ховалися поворозами. Гал. І, 147. 

ПОВОРОЗЗЯ, с.ср. Соб. от ПОВОРОЗЬ. Бер 13. 

ПОБОРОТЬ, с.м . Возвращение. Повороть зь Криму. Вел. І, 
49. 

ПОВОРОТЩИНА, с.ж. [Платеж охраннику городских, замко- 
вьіх ворот, срвн. Воротное]. Такь же жаловали намь: што жь 
дей ти берешь на нихь поворотщини по грошу. АЮЗР. І, 54 (1516). 

ПОВ-СТА, числ. Пятдесят. Конопель тертьіхь повста. 
Кн.Луцк. 1571, л.160. 

ПОВСТАВАТИ, ПОВСТАТИ, гл. 1. Возникать, возникнуть, 
происходить, произойти. Бер. 20. Великій людь зь него по- 
встанеть. Рук.хр. 15. Гориіій непокой повстсиїь межи людми за 
унією, ниже коли ей не слихати било. АЮЗР. II, 281 (И.Вьіш.). 
Пожарь тоть шкодливий церкви наиіей Восточной... не 
повстанеть. АП. 1056. Римляне тожь зь пастуховь повстали. 
Вел. І, 337. Оть войска Запорожского противь ляховь война 
повстала. іЬ. IV, 135. 2. Появиться. Тогда заразь повстали жаби , 
безмірное множество. Рук.хр. 40. Повстануть лжехристи и 
лжепророци. Пал. 314. 3. Встать. Повставши тоди отець Ивань 
пхнувь его вь груди. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 193). 4. Восставать, 
восстать, возмущаться, возмутиться. Злі чинииіь, же дозволяешь 
слузі моей противь мене повстати. Рук.хр. 15. На страшномь 
суді повстануть на людей грішньїхь всі елемента. Гал. І, 40. 
Зь нами сполне на тебе повстануть. Вел. II, 33. Козацкое войско, 
нового гетмана учинивши, противу ему Виговскому повстало. Гр. 
169. 

ПОВСТАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. 1. Возникновение; появление. 
Повстане ересій. Пал. 555. 2. Восстание. Мл.Сл. 61. Повстаня зь 
гріховь своихь. Пр.Мн.Предм. 1. 

ПОВСТЯГАТИ, ПОВСТЯГНУТИ, гл. Удерживать, удер¬ 
жать. Цесарскими вироками повстягаль ихь и тлу миль. Пал. 417. 
Потреба бь доконечно одь того повстягнуть. Клим. 169. 

ПОВСТЯГАТИСЯ, ПОВСТЯГНУТИСЯ, гл. Удержи- 
ваться, удержаться, воздержаться. Повстягатися оть вшелякого 


122 гріха. Гал. І, 110. Поляки... не повстягнулися оть чинення... ко- 
закамь кривдь. Вел. І, 26. Всі ся оть войньї... повстягнули. 
Рук.хр. 138. 

ПОВСТЯГЛИВОСТЬ, с.ж. Воздержанность. Гал. І, 110. 

ПОВСТАТИ, гл. Сесть. На тіе жь коні повсідавіии 
повтікали. Гр. 47. 

ПОВТЕКАТИ, гл. См. ПОВТІКАТИ Тогдьі дей оньїи 
злодій соми з возовь повтекали. Кн.Луцк. 1562, л. 61. Оученици и 
всіповтекали. Пер.ев. 18. 

ПОВТИНАТИ, гл. Отру бить, отрезать. Помянутую 
волиіебницю зь другою еи товаришкою Солохою поймавши, тій 
поутинали. Вел. IV, 39. 

ПОВТОРЕ, нр. {пл. ро\\Доге). Вторинно; во-вторьіх. Повторе 
оть повода припозвани будуть. АЮЗР. II, 23 (1483). Указался 
повторе Богь Іакови. Рук.хр. 23. Пілат его [Іисуса] повторе 
звідал, рекучи, чого ж не отповідаем. Вол.ев. 66. Повторе 
добродійство Божіе при человіку. Пр.Мн. 2. Повторе обачила 
світлость великую. Гал. II, 147. Повторе доброго здоровя 
зичимь. Вел. II, 526. 

ПОВТОРНЕ, нр. {пл. ро\¥іогпіе). Вторинно. Повторне 
писалемь до Лентовича. Дн.Марк. І, 21. 

ПОВТОРНІЙ, ПОВТОРЬІЙ, прил. {пл. роботу). Вто- 
ричньїй. Розгромь повторній главній подь Корсуномь Поляковь. 
Вел. І, 9. По повторному Хмелницкого писанию. Л.С. 236. 
Фундаменти зась повторній, то єсть набліжиіее фунда- 
менталное каменье. Пал. 393. За получепіемь повторного указу 
мощно бьіло виступить во 24 часа. Дн.Хан. 161. 

ПОВШЕДНЬІЙ, прил. {пл. рохузхебпу). Вседневньїй, еже- 
дневньїй. Дни повшедньїи, будничньїе дни. Пам. І, 46 (1597). 
Повшедньїй гр'Ьхь, простительньїй, легкий грех. Рад. 7. 

ПОВШЕХНЬІЙ, прил. {пл. ро\¥$ 2 есЬпу). 1. Общий, всеоб- 
щий. Господь мать Іисусь Христось єсть церкви своей св. 
повшехньїмь, наивьішимь а вічньїмь пастьіремь . Пал. 336. 
Повшехньїй костель. АП. 1138. 2. Обьічньїй. Получиль я писма зь 
Ромна оть... Марка и Несторовича повшехно писание. Дн.Марк. 
II, 169. 

ПОВЬІКЛИНАТИ, прил. Проклясть. Нась зо всіхь цер- 
квей нашихь повьіклинавши, вигнати стараєшся. АЮЗР. II, 48 
(1608). 

ПОВЬІЛИВАТИ, гл. Вбілить, отлить. Збудовали бакшту и 
дзвонницю и повьіливали дзвони. Л.М.Г. 62. 


123 ПОВЬІНОВАТЬІЙ, прил. Должньїй, следуемьій. Осім- 
надуєш Каменей салитрьі, гито пушкар давал з мита своего 
повьшоватого на замок. Пам. IV, отд. II, 28 (1545). 

ПОВЬІТИНАТИ, гл. Вьібить. Смерть... пастораль зь 
рукь повьітинавши, его зь животомь сегосвітньїмь розлу¬ 
чила. Рад. 6. 

ПОВІДАТИ, гл. Говорить, рассказьівать. Повідати казаня. 
Гал. Предм. Остатнюю правду вамь повзаю. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІ, 15). 

ПОВііДАЧЬ, с.м. Рассказчик, повествователь. Бер. 26. Того 
жида, яко такового неправдивого повідана, скарати веліли. 
АЮЗР. І, 108 (1540). 

повадницьі. [?] Лекс. 7. 

ПОВІКА, с.ж. (пл. ро\УІека). Веко. Бер. 26. 

ПОВІНУТИ, гл. {пл. ро\УІп^с). Повеять. Повінули вітрьі. 
Гал. І, 53. Повії і Богь вітру теплому палящому повінути. 
Рук.хр. 126. 

ПОВ'ЬНШОВАННЕ, с.ср. {пл. ро\УІп$ 20 ^апіе). Поздрав- 
ление. Оть отца ігумена мгарского прислань зь повіншованнемь 
законникь отець Демчинскій. Дн.Марк. І, 27. 

ПОВЬНШОВАТЕЛНІЙ, прил. Поздравительньїй. Повітио- 
вателній листь. Дн.Марк. І, 180. 

ПОВІСТИ, гл. Сказать. Так от мене пану своєму повеж. 
Кн.Луцк. 1564, л.51. 

ПОВІСТЬ, с.ж. 1. Повествование, рассказ. Которую жь 
повесть врядника Полоненого лантвойть и мещане вислухавши, 
много возньїмь освідчили. Кн.Луцк. 1571, л. 167. Другая часть 
наррація-повість. Гал. І, 241. 2. Слова, сказанное, сказ. Они 
гонили ихь на повість онои невістьі дорогою, которая тла до 
броду. Рук.хр. 62. 

ПОВІГГНИКЬ, с.м. {пл. ро\¥ІеІпік). Уездньїй обиватель, 
помєщик. Повітники Володьімерскіе. Пам. IV, отд. II, 41 (1545). 

ПОВІТРЕ, с.ср. {пл. роууіеїгге). 1. Воздух. Бер. 19. Мл.Сл. 
62. Смокь великій упаль з повітра на землю. Рук.хр. 438. [Іисусь] 
презь повітре вступіть зь землі до неба. Гал. І, 39. 2. Поветрие. 
Тьімь зльїмь еретицкимь повітремь не заражали. Пал. 1056. 
Перепустиль Богь налюдь Ізраильскій повітре. Гал. І, 48. 

ПОВ^ЬТРНЬІЙ, прил. {пл. рошіеіггпу). 1. Воздушньїй. 
Птаство повітрне. Рук.хр. 2. Небо повітрное найнижшое. Гал. 
II, 52. 2. Моровой, чумньїй. Повітрніе заразьі. Рук.хр. 270. 


124 ПОВ'ЬТРЯНИКЬ. с.м. (пл. ро\¥Іеіг 2 пік). Флюгер. Стрілець 
не для того стріли пускаеть, абьі толко повітряники биль, але 
жебьі неприятеля раниль. Пал. 915. 

ПОВИТЬ, с.м. Уезд; округ, область. Тако жь пгулятся и 
жиди по всемь світу, аби где вь якихь земляхь и вь которомь 
пов Т кту. Клим. 168. 

ПОВИТЬ, с.ж. Сарай (с одн.стор. открьітьій). Видель есми 
скриню порожнюю на двори , под повитью лежачую. Кн.Луцк. 
1574, л. 355. [Сгоріпо] челядень дві и повістей шість. Л.Мг.м. 
72. На стороні кь воротямь хата и ловіть. Арх.Мот. 102 
(1765). 

ПОВііЧЩЬІНА, с.ж. [Вид какой-то подати?]. Мито риб- 
ное, повічщини , грошь варовьій. АЮЗР. І, 57 (1518). 

ПОВІЯТИСЯ, гл. Пуститься, пойти. Да повіется иний кь 
бісу по своїй волі, шукаючи, на згибель собі, свояволі. Клим. 
184. 

ПОГАДАТИ, гл. Подумать. Погадали есьмо зь нашими 
бояри. АЮЗР. І, 294 (1479). 

ПОГАМОВАТИ, гл. (пл. роїіатошас). Удержать, унять, 
усмирить, обуздать. Почаль песь той на него и вь очи ему 
скидатися и не могли его погамовати. Рук.хр. 357. Хути 
погамовати не могу ити до Москви. Диар.Фил. 55. Апостоли 
народь оть тоей офіри погамовали. Гал. І, 7. Я еі Параску одь 
того и одволилемь, леч не моглемь еі в томь погамовати. 
Пр.Полт.с. 68. Прозбою своєю оть того завзяття войско 
погамовали. Вел. II, 341. 

ПОГАМОВАТИСЯ, гл. (пл. роЬато\уас зі?). Удержаться, 
вьідержаться. Чому ся оть писанья того фалшу... не погамоваль. 
АП. 1208. 

ПОГАНБЕНЕ, І-НЬЕ], с.ср. (полонизиров. малоруссизм, ср. 
роЬапЬіепіе; д.б. поганьбління. К.Михальчук). Бесчестие, позор, 
посрамление. Не дай вь поганбене части твоея. Рук.хр. 278. 
Вічное завстижене и поганбене. Пал. 982. 

ПОГАНБЛЯТИ, ПОГАНБИТИ, гл. Срамить, посрамить, 
опозорить. Бер. 54. Людь мой на віки поганбень не будеть. Пал. 
886 . 

ПОГАНЕЦЬ, с.м. Мерзавец; нечестивец, негодник. Якь 
поганець и явногріишикь от церкве да отлучится. Пам. III, 7 
(1586). Сиди жь бо коли сідишь, остилій поганче. Довг. 99. 


125 ПОГАНИНЬ, с.м. Язьічник, идолопоклонник. Погане хва¬ 
лили балвановь за Бога. Рук.хр. 61. Хтожь ему вірити не 
хочеть, самь топко поганинь а Жидь. АП. 1350. Хто Церкве не 
слухаеть, нехай будеть якь поганинь и мьітарь. Пал. 952. 
Поганина наукою своєю навернеть на вііру христіянскую. 
Гал.Предм. Много поганинь крве христіянскои розляль. Сак. 19. 
Погане невірним гнівливьіи. Пр.Мн. 108. 

ПОГАНКА, с.ж. 1. Язьічница, идолопоклонница. Чистость 
ховали и любили , хотяй били поганки. Рук.хр. 179. Брали собі 
поганки вь жоньї. Гал. II, 47. 2. Мерзавка, негодница. Глощеть, 
топко бьі тую поганку утробу наситити, могль. АЮЗР. II, 222 
(И.Вьіш.). 

ПОГАНСКИ, нр. Как язьічник. Всі погански погибли. 
АЮЗР. II, 215 (И.Вьіш.). 

ПОГАНСКІЙ, прил. Язьіческий. Бер. 209. Бахусь божокь 
поганскій. Рук.хр. 34. Хань великими своеми поганскими силами 
ругииль куДністру. Л.С. 123. 

ПОГАСИТИ, гл. Потушить. Не хотела огню добре 
погасити. Кн.Луцк. 1564, л.81. 

ПОГИНУТИ, гл. (Ипат.лет. 367). Погибнуть. З оное комори 
вся маетность моя погинула. Кн.Луцк. 1562, л. 159. Погинете 
оть непріятеля вашого. Рук.хр. 56. Погинули всі восполь такь 
иноци, якь и Римляне. Пал. 1022. 

ПОГЛАВА, с.ж. Пол. Вь которихь жо правіхь виписано о 
поглаві женской. АЮЗР. І, 99 (1538). 

ПОГЛЯДАНЬЕ, с.ср. Посматриванье, взирание. Мл.Сл. 
62. Вь погляданью на ихь своей роскоши утіху положиль. АП. 
1760. 

ПОГЛЯДАТИ, ПОГЛЯНУТИ, гл. Посматривать, посмо- 
треть, взирать, взглянуть. На свята могли учинити и повідати 
казаня, поглядаючи на мои. Гал.Предм. Нехай же тими жь 
очима на нашу Восточную Церковь поглянуть. АП. 1150. 

ПОГНІВАТИСЯ, гл. {пл. ро§піе\¥ас зі^). Поссориться. Бьіль 
кроль Філіппь Александрови велми прихилний, еднакь же 
погнівалися презь причину Атталюса. Рук.хр. 161. 

ПОГОДА, с.ж. Удобное время, благоприятньїй случай. Онь 
того перемирья статечні держати не будеть, але за всякою 
погодою впиратися и посідати панства его королевское 
милости не перестанеть. АЮЗР. II, 171 (1571). Розмаитьімь 
способомь зачасу се збираеть а часу погоди своее ждеть, за 
которою би щастья своего покусить а до тамь тьіхь земель 


126 вторгнути. ІЬ. 170. Туть чась и м'&стце и погода бьіла указати 
старшого. Пал. 468. 

ПОГОДИТИ, гл. 1. Примирить. Виговскій хощеть мене зь 
собою погодити . Вел. І, 325. 2. Удовлетворить. Наказали правомь 
нашим, бьі того Цибулю [Личенко] погодиль. Ак.Бор. 106. 

ПОГОДИТИСЯ, гл. Бьіть ясньїм (о погоде). Ночь холодна 
жь, хочай и погодилась. Дн.Марк. III, 32. 

ПОГОДНЕ, нр. (пл . рО£ОСІПІе). Ясно, светло. Бер. 4. 

ПОГОДНІЙ, ПОГОДНЬІЙ, прил. 1. Благоприятньїй, 
удобньїй. Комяги в час збудовани бьіти не могли и омешкали часу 
своего звикліімь портомь а погодною водою ити. Кн.Луцк. 1565, 
л. 193. Маючи чась погодній кривду Козацкую отмстили. Гр. 57. 
Руские княжата углядівши чась погодньїй... вторгнули до 
Полщи. Рук.хр. 439. 2. Ведреньїй, ясньїй, тихий. Ночь била 
погодная. Диар.Фил. 152. Сей день бьіль зь ранку погодній, однако 
жь похмурньїй. Дн.Марк. III, 34. 

ПОГОДНОСТЬ, с.ж. Благоприятное время. Бер. 64. 

ПОГОЖЕСТЬ, с.ж. Благоприятное время. Мл.Сл. 62. 

ПОГОЖІЙ, прил. 1. Удобньїй, подходящий. На погожомь 
містцу збудовати. АЮЗР. І, 242 (1592). 2. Благоприятньїй, по- 
путньїй. Паруси роспустивши за вітромь погожимь... поплильї. 
Пал. 1106. 3. Ясньїй, чистьій. Погожую криницю у яру 

увиділисмо. Дн.Марк. І, 246. 

ПОГОИТИСЯ, гл. Залечиться. Ачей и такь тое [рани і 
збиття] барзо ему не погоится, а хотя дей и загоится, а чей 
будеть наметати. Кн.Луцк. 1573, л. 46. Рани его шкодливьіи не 
за долгій чась погоилися. Гал. II, 149. 

ПОГОЛОВЩИНА, с.ж. Поголовная подать. Гр. ЗО. [Тгімко] 
пятдесять золотихь заплатіть поголовщиньї. Пр.Полт.с. 70. 

ПОГОЛОВЬЕ, с.ср. 1. Голова, особа, лицо. Всіхь, опрочь 
бугаевь поголовья рогатого 247. Дн.Марк. І, 231. 2. Пол. Бер. 
107. 

ПОГОЛОСКА, с.ж. Слух, молва. Тилко то все от людей 
поголоскою бьіло. Модзал. 28 (1666). Поголоску вь Січи между 
войскомь пущам о. Вел. І, 44. Била тая поголоска по в сей 
Украйні;... же ... міли панове Украйну плюндровати. Л.С. 10. 

ПОГОНЬІЧЬ, с.м. Погонщик. Взяль плуги мои с воли, 
конми, с челядью и погоничами. Кн.Луцк. 1564, л.91. Плугатаровь 
и погоничовь порозганяли. іЬ. 1571, л.208. 

ПОГОРД'кТИ, гл. Возгордиться. Погорд іти есте. АЮЗР. II, 
223 (И.Вьіш.). 


127 ПОГОРЖАТИ, ПОГОРДіїТИ, гл. Пренебрегать, прене- 
бречь; презирать. Его предпочитають . а Христомь погоржають. 
Пал. 351. [Арсеній] Патріархою Констант инополскимь 
погордівши, до папежа Рішеного Пеона Десятого удалея. іЬ. 473. 
Иншими людми не погоржай. Гал. І, 87. Погоржайте смертію 
если хочете при несмертелной зоставати славі:і Рад. 52. Ромаяь 
цесарь погорділь его [Салтана Турецк.] волею доброю до покою. 
Рук.хр. 372. 

ПОГОРШАТИСЯ, гл. (пл. ро§огзгас зі?). Становиться хуже, 
портиться; соблазняться. Тьг ошь инока не погортайся. АЮЗР. І, 
222 (И.Вьіш.). Оньїхь отпаденемь не погортатися, ани ослабі- 
вати намь пристоить. Пал. 321. 

ПОГОРШЕНЕ, -НЯ, с.ср. (пл. ро&огзгепіе). Соблазн. По- 
горшеня межи двіма церквами всчиналися. Пал. 687. Нехай же и 
самії не подають людемь погоршеня. Гал. І, 66. Не може тое 
бити, аби погоршеня прійти неміло. Пер.ев. 61. 

ПОГОРШИТЕЛЬ, с.м. (пл. ро§ог$2усіе1). Соблазнитель. 
Оказалий соборной церкви погоршитель. Пал. 941. 

ПОГОР'ЬЛИСКО, с.ср. (пл. ро^оггеїізко). Пожарище. Сті¬ 
ни твои покриль погоріїиска . Пал. 1023. На погоріїиску 
сілскомь положилися и опочили. Боб. 289. 

ПОГОТОВОСТЬ, с.ж. Готовность. Виговскій... знайшовши 
орду в поготовности, заразь з ордою даль своимь помочи. Л.С. 
55. Вь поготовости козаки вь Гилянь обрітаютея ли. Дн.Марк. 
І, 222. 

ПОГОТОВУ, поготов^ь, нр. 1. Наготове. Росказаль Ва¬ 
рись своимь потаємне, аби вночи били поготову. 2. Подавно, тем 
более. Своее жаждьі угасити не могуть; поготову другихь 
прагнене утолити сили не мають. АЮЗР. II, 205 (И.Вьші.). Если 
віру оть особи Петрови отлучають, поготові на особі его 
будованье Церкве. Пал. 374. 

ПОГОТОВЮ, нр. (пл. паро^оіо^іи). Подавно. на-. Наго¬ 
тове. Волохомь на поготовю бьіти росказаль. Боб. 277 . Подачокь 
неслушнихь невимагали, а поготовю шарпанини и неслушного 
здірства ділать не важилисе . Ак.Н.Бр. 44 (1657). (См. НА- 

ПОГОТОВЮ). 

ПОГРАНИЧЕ, с.ср. Погранинье. Орда, узявши ясиру на 
пограничу московскомь, повернула вь Кримь. Л.С. 100. Шесть 
городовь знатнихь на пограничу. Вел. II, 16. 

ПОГРЕБИЩЕ, с.ср. Кладбище. Жаловали нам жидове 
містаЛуцкого... о погребища свои. Пам. IV, отд. II, 150 (1545). 


128 ПОГРЕБНЬІЙ, ПОГРЕБОВЬІЙ, прил. (пл. ро^ггеЬошу). 
Похоронньїй, погребальньїй, надгробньїй. Партесьі погребньїе. 
Пам. І, 121 (1627). Казанье погребовое. Пал. 1153. 

ПОГРЕБЩИНА, с.ж. [Подать за торговлю винами?]. 
Переговоріть зь игшь о челобиттю его Михайлового сина за коня 
и погребщину. Дн.Марк. І, 75. 

ПОГРЕБЬ, с.м. (пл . ро£Г 2 еЬ). Погребение. Взяли его 
[Іосифа] на погребь до земли хананейской. Рук.хр. 32. Ісаакь 
Комнень... тіло его [Мих.Кируларія] погребомь знаменитими 
учтиль. Пал. 773. Мова при погребі Богдана Хмели. Вел. І, 289. 
Погребь Пречистой. Діви. Л.С. 147. За отправу погребу и за 
душу сорокоусти поєднати старайся. Пр.Полт.с. 70. Началася и 
окончилася погребу церемонія. Дн.Марк. II, 81. 

ПОГРОЗКА, с.ж. У гроза. Зистилося слово Божіе , и по- 
грозка его на них [Адама и Еву]. Рук.хр. 4. Цари ереси обра- 
зоборства не вз повили, о што южь и погрозки чинили. Пал. 653. 

ПОГРОМИТИ, гл. 1. Разгромить, разбить. Все войсько его 
погромили . Гал. II, 60. 2. Вьгругать, распушить. Оній тихн 
посланнихн лядскихь погромили. Л.С. 7. 

ПОГРОМЬ, с.м . Погром, разгром. Мало хто зь того 
погроми увойшоль. Л.С. 10. 

ПОГРУХОТАТИ, гл. (пл. ро§гис1іоіас). Сокрушить, разбить, 
расшибить. Челюсти погрухотали. Пал. 740. 

ПОГУБЛЯТИ, гл. Губить. Мл.Сл. 62. 

ПОГЬІНУТИ, гл. См. ПОГИНУТИ. Если ся не покаете всі 
также погинете . Пер. ев. 55. 

ПОДАВАНЕ, І-НЬЕ], с.ср. Представление (на духовн.место, 
приносящее доходьі). Монастерьі, которьіи перед тим в пода¬ 
вали господарском бьхвали. Пам. IV, отд. II, 188 (1545). 

ПОДАВАТИ, гл. Дать (многим). Адамь подавали звіздамн 
великими имена. Рук.хр. 6. 

ПОДАВАТИ, ПОДАТИ, гл. 1. Подавать, подать; отд аваль, 
отдать. Вірньїхь людей своихь подали ви неволю поганеную. Гал. 
II, 94. Караню подати, предать каре. Того которьш за молчаніеми 
твоимь грішили, караню вічному подаси. Рад. 17. Тьіль 
подавати, обращать тьіл, обращаться в бегетво. Три рази римляне 
преди жидами тили подавали. Рук.хр. 223. 2. Предлагать, 
предложить. Послали до Хапана Галилейчика арцибунтовника, 
подаючи ему покой, которого Хананн не принялн. Рук.хр. 114. 


* Так в рукопису. 


129 Ииьіи по нихь цареви-ексархи свои вь Влохахь міли, и папежовь 
подавали. Пал. 325. 3. Преподать. Але то єсть истинная мил ость 
и едность - заховати то, иіто з початку приказано и подано. 
Пал. 320. 

ПОДАВАТИСЯ, гл. Отдаваться, поддаваться. Іраклій до 
Хозроя послаль прося о покой и на найподлійиііе ся обовязки 
подаючи. Рук.хр. 337. 

ПОДАВЦА, с.м. (пл. росіачуса). 1. Податель. Его кр.мил. тьіхь 
добрь єсть подавцею. АП. 1290. 2. Имеющий право раздавать 
духовньїе места, приносящие доходьі. Зверхнему подавцьі того 
монастьіра ознаймити. АЮЗР. І, 187 (1572). 

ПОДАНЕ, -НЬЕ, с.ср. {пл. росіапіе). 1. Предание, традиция. 
Мл.Сл. 62. Много міли... поданя оть старших, при которьіхь 
упорне стояли. Рук.хр. 184. Поданя церковний. Пал. 646. Вь немь 
[Кост.Римск.] завсегдьі єсть дохованое поданьє, албо наука тая, 
которая єсть оть апостоловь. АП. 1416. 2. Даяние, жалование. 
Маеть князь г&едорь и его кнегини и ихь діти тоть манастьірь 
у своемь поданьи міти, его подавати вічно. АЮЗР. І, 31 (1505). 
Вь поданьи своемь не м г кти игумена. іЬ. І, 41 (1509). На той чась 
вь Римі отступовали св. отцевь и апостолскихь догмать и 
поданій. Пал. 560. 

ПОДАТОКБ, с.м. Подать. Велми утискаль ихь податками. 
Рук.хр. 66. 

ПОДАЧКА, с.ж. Подать. Вьітягаль на попсось подачки, 
заживаючи до того помочиурядовь свіцкихь. Пал. 928. 

ПОДБГАТИ, гл. Поджать, подвернуть. Подь себе подбгати. 
АЮЗР. 11,221 (И.Вьіш.). 

ПОДБИВАТИ, ПОДБИТИ, гл. (пл. росіЬуас, -Ьіс). Под- 
чинять, подчинить, покорять, покорить. Подь зверхносте одного 
для персоналньїхь его чести, достойности и даровь, всіхь не 
маємо подбивати. Пал. 455. Аби на нась потварь [Іосифь] 
звалиль и вь неволю себі подбиль. Рук.хр. 29. Усилуешь подбити 
подь моць свою всі панства. Сак. 28. 

ПОДБУЖАТИ, гл. (пл. росіЬисігас). Подстрекать, возбуж- 
дать. [Дорошенко] своими приязнішії подбужаль запорожцовь. 
Л.С. 129. 

ПОДБУРЕНЬЕ, с.м. (пл. росІЬиггепіе). Возмущение. Под- 
буренья противь себе подданьїхь. АП. 1628. 

ПОДБУРИТЕЛЬ, с.м. (пл. росІЬиггусіеІ). Возмутитель. Га- 
маліила оного подбурителя забили. Рук.хр. 186. 


130 ПОДБУРИТИ, гл. (пл . росіЬиггус). Возмутить. Подбуриль на 
него весь людь. Рук.хр. 12. 

ПОДБііГЬ, с.м. Набег. Оть Дугласа подь обозь Лядській 
бували нешкодливіи подбай. Вел. І, 250. Подбіги ихь не- 
приятелскіе подпадали подь городки Украинскіе Орілскїи. Вел. 
111,118. 

ПОДВАЖИТИ, гл. Приподнять (рьічагом). Комору дручемь 
подваживши и на кгринжола великіе зваливши, спалиль. Арх.Мот. 
132 (1698). 

ПОДВАЖОВАТИСЯ, гл. Приподниматься (посредством 
рьічага). Вози подважуются. Вел. II, 465. 

ПОДВАРНЬІЙ, прич. -ПЛАТЬ. Ярмарочная пошлина. Теж 
плат зовут подварньїм, вьіходит его, со кождьій год о ярмарці 
осьм коп грошей. Пам. IV, отд. II, 171 (1545). 

ПОДВАРОКЬ, с.м. Двор, усадьба (?). Если продав подварокь 
свой власний. Ак.Бор. 5. 

ПОДВАРЧАНИНЬ, с.м. Однодворец (?). Лрошение... чин- 
иіовихь коломійцовь, мірочниковь и подварчань. Арх.Мот. 142 
(1716). 

ПОДВИГАТИ, ПОДВИ ГНУТИ, гл. (пл. росІ 2 \УІ§ас, -§п#). 
Поднимать, поднять, воздвигать, воздвигнуть, побуждать, побу¬ 
дить. Бер. 19. Твоіши, барзо неслушними, зат г квами и наміре - 
ніями... ми все войсько Низовое Запорожское подвигнени будучи, 
такь до тебе пишемь. Вел. II, 32. Лодвигнули на гнівь противь 
себе и войну войско Запорожское. іЬ. IV, 291. 

ПОДВИГНЕНЕ, с.ср. (пл. росІ 2 ч/І£піепіе). Поднятие, 
воздвижение. Бер. 19. 

ПОДВИЧКА, с.ж. Стирок. Бер. 160. 

ПОДВОДА, с.ж . Подвода. Бер. 221. 

ПОДВОДИТИ, гл. Подстрекать. На Моусєя подводили людь 
посполитий. Рук.хр. 56. Подводиль Латінниковь и Сабиновь 
прошивко Римляномь, але его не слухали. іЬ. 143. 

ПОДВОДНИКЬ, с.м. Подводчик. Бер. 221. Много под- 
водниковь оть морозу покалічило. Л.С. 133. 

ПОДВОДНЬІЙ, прил. Относящийся к подводе. Подводньїй 
листь, открьітое письмо на право требовать подвод. На потребу 
нашу земскую подводьі мають давати, коли увидять подводньїй 
листь, сьїкгнетомь нашимь запечатований. АЮЗР. І, 136 (1552). 

подводянинь, с.м. Подводчик. Вси подеодяне шкоди 
свои меновали и на реестрь меновите писати казали. Кн.Луцк. 
1564, л. 23. 


131 ПОДВОЕВОДІЙ, с.м. (пл. рос1мюіе\УосІгу). Заступающий 
место воеводьі. Подвоеводій Кігвскій. ДЮЗР. II, 39 (1609). Он 
[пасьшокь] того декрету вм. не приплети, апелевав, абьш до его 
милости нашого милостивого пана подвоеводего. Ак.Бор. 6. 

подвои, с.м. (пл. росі\¥о]е). Створьі (у дверей). Помажете 
подвои або у дверей. Рук.хр. 42. 

ПОДВОКРОТЬ, нр. Дваждьі, двукратно. Мокріевичь втожь 
подвокроть у Чернігові*, подь звонницею монастирскою разь , а 
другій разь вь И г кжин г к, вь дому моемь, говоривь. Арх.Мот. 120 
(1677). 

ПОДВОРНИЦЯ, с.ж. Женщина, смотревшая за дворовьім 
хазяйством. Кн.Луцк. 1562, л. 160. 

ПОДВОРЬ, с.м. Підпора. На простом столпи без подворов. 
Пам. IV, отд. II, 120(1545). 

ПОДВЬІШЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. рОСІ\¥у 282 ЄПІе). ВОЗВЬІ- 
шение. Обачивши таковое его подвьішене злякся. Рук.хр. 27. 
Обіяпници подвьішеня на сенаторство. Пал. 1114. Лодвьішенье 
унеи. Диар.Фил. 115. Вь подвьішенью ся своимь антихриста 
попережаеть. АП. 1408. 

ПОДВЬІШШИТИ, гл. Возвьісить. Кроль его подвьішшиль 
надь всіхь. Рук.хр. 155. 

ПОДВ^ЬЙКО, с.ср. [Под веко?]. Порох з солію зм г Ьиавши в 
подвійко [коню] всипать. ІРкч. 20. 

ПОДГАЙЕ, с.ж. Местность, лежащая «под гаєм»; луг обок 
леса. Сеножать мою властивую на кгрунтіі за гаемь 
Холоневскимь, зовемомь подгайемь. Кн.Луцк. 1576, л.319 об. 

подгоитися, гл. Подлечиться. Подгоился зь рани 
Ахилесь. Рук.хр 82. 

ПОДГОЛЕНЕЦЬ, с.м. С подбритой головой. На облуп¬ 
леную голову носячого подголенца... смотріти. АЮЗР. II, 212 
(И.Вьіш.) 

подголитися, гл. Подбриться. Волосе долгое носить и 
не подголився. АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). 

ПОДГОРТАТИ, ПОДГОРНУТИ, гл. Присваивать, присво- 
ить, завладевать, завладеть. Яцко важился кгрунта чужие подь 
себе подгортати. Пр.Полт.с. 71. Многие городи подь себе 
подгорнули. Гр. 130. 

ПОДДАНОСТЬ, с.ж. Подданство; покорность, повино- 
вение. Отдали Тарквиніусу вь моць панство своє и подданость 
учинили. Рук.хр. 141. Побожности не виворочаеть тая под¬ 
даность. АП. 1728. 


132 ПОДДАНЬІЙ, прил . Подданьїй; подвластньїй, подначаль- 
ньій. Подданою не бьіти мужеви. Рук.хр. 4. 

ПОДДАТИ, гл . Отдать, сдать; подчинить. Подь проклятство 
его [соборь] подбали. Пал. 567. Третего врага духови вь 
послушенство подбали. Пр.Мн. 67. Поддаль его самовластю подь 
силу розумную. ІЬ. 8. Купиль тогда Іосифь всю землю 
Егупетскую ... и поддаль еі фараонови. Рук.хр. 31. 

ПОДДАТИСЯ, гл. Отдаться; подчиниться, покориться. Му - 
січь поддатись подь россїйскую протекцію. Дн.Марк. І, 318. 
Франкомь ся подбали. Рук.хр. 348. Або то малая речь - подь 
ухвали Триденского синоду поддатися. АП. 1174. 

ПОДДІЯКОНЬ, с.м. Иподиакон. АЮЗР. II, 65 (1610). 

ПОДЕЗДЬ, с.м. ( пл . роДіагсІ). Конньїй отряд. Подездь добрій 
вислали. Л.С. 66. 

ПОДЕЙМОВАТИСЯ, гл. (пл. рос!е]то\уас $і§). См. ПОД¬ 
ІЇ ИМАТИСЯ. Витачовати по наказаному декретови [Т-ко] 
подеймовался. Ак.Неж.маг. 66. 

ПОДЕЙШЛЬІЙ, прил. (пл. р0СІЄ52Іу). Пожилой, преклонньїй 
(возраст). Випустивши Собка зь вязенья и углядівши на его вь 
подейшлихь літехь старосте... смертелньїмь горловим даро- 
валисми оного каранемь. Пр.Полт.с. 62. 

ПОДЕСЯТЕ, нр. (пл. росігіезі^іе). В десятьій раз. Повторе и 
подесяте просимо. Вел. IV, 256. 

ПОДЕШЛЬІЙ, прил. (пл. росіезгіу). См. ПОДЕЙШЛЬІЙ. Вь 
літ іхь подешльїй. Пал. 461. 

ПОДЖОГА, с.ж. 1. Поджог; подтопка. Готуешь з самого 
себе головню до поджоги огню пекелного. Рук.хр. 282. 2. Под- 
стрекательство. Поджога духа злого. Диар.Фил. 89. 

ПОДЗИВАТИ, гл. Сманивать. Мене нихто не подговоруваль 
и не подзиваль и не вивозиль, но я зь нужди вь футорь 
Сиротинскій самь пришоль. Арх.Мот. 45 (1740). 

ПОДЗОРНЬІЙ, прил. Подозрительньїй, сом ните льньїй. При¬ 
вілею утворене єсть подзорное. Пал. 954. Поймано на шляху 
Січовомь чрезь Татарь человіка подь десятокь подзорнихь. 
Вел. І, 53. Тое его прошеніеХанові надолзі било подзорно. ІЬ. IV, 7. 

ПОДЗОРЬ, с.м. Подозрение, сомнение. Хань и Орда 
роздражени будучи, и ніякійсь небьілій подзорь на Козаковь о 
пріязни ихь ку собі усмотрівши, прешествіемь Украйни до 
Криму великую вь людехь ея учинили шкоду. Вел. І, 165. 
Подзорь вказался на Омелька Иванчу, кравца. Ак.Полт.с. (КС. 
ЕХХУ, 442). 


133 ПОДИВЕНЕ, с.ср ., ПОДИВЬ, с.м. (пл. росігішіепіе, росІ 2 І\у). 
Удивление. Подивеня годний. Пал. 776. Имь и вь посм'кхь и вь 
подивь великій не било видати члов'йка. ІЬ. 793. Моусей всіімь 
Еглттяномь бьіль вь подивеню, бо бьіль уроди красной и вь 
наукахь вшелякихь б г кглий. Рук.хр. 39. 

ПОДИМНОЕ, с.ср. Подьімное, сбор с каждого двора. Гр. ЗО. 

подимя, с.ср. Двор, дом. За м'бстомь на килко соть 
подимя погорііпо. Л.С. 135. 

ПОДІЙМОВАТИСЯ, гл. См. ПОДНИМАТИСЯ Гетман- 
скими урядами правити подіймовсиїся. Вел. IV, 36. 

ПОДКАНЦЛЕРІЙ, с.м. {пл. росікапсіеггу). Вице-канцлер. 
Лань канщерь и подканцлерій. Диар.Фил. 74. 

ПОДКИДАНЬЕ, с.ср. Основание, фундамент. До итиого 
зась новотного подкиданья дають причину. АП. 1368. 

подкидокь, с.м. Подброс. Пилно смотр т кти на подкидки 
писмь вражішь. Вел. III, 119. 

ПОДКЛАДАТИ, гл. ^кого подь що, подвергать. Подь 
анафему подкидати. Пал. 665. 

подклонити, гл. Преклонить, склонить. Не маеть гд*к 
главу подклонити. АЮЗР. II, 225 (И.Вьіш.). 

ПОДКЛЮЧІЙ, с.м. [Помощник ключника - лица, отвечав- 
шего за закрьівание на ключ городских, замковьіх ворот?] Лекс. 2. 

ПОДКОМОРІЙ, с.м. {пл. робкотоггу). 1. Камергер. Под- 
коморій цесарскій. Рук.хр. ЗОЇ. 2. Подкоморий. Фолваркь его 
милости пана подкоморого. Вел. IV, 273. 

ПОДКРАДАТИ, гл. Обкрадьівать. Одинь и другого 
подкрадали. Пал. 889. 

ПОДКУПНЕ, нр. Посредством подкупа. Симеонь, іеромо- 
нахь, Трапезунчикь, наступиль подкупне на патріархію. Пал. 1050. 

ПОДКУПЦА, с.м. Подкупатель. Пал. 924. 

ПОДЛЕ, -"Ь, предл. По, согласно, сообразно. Мають жито и 
ярини жати подле давного обьічая. АЮЗР. II, 133 (1523). Биль 
пань чоломь, его при той даниніі, подлії тьіхь первьіхь листовь, 
заховали. АЮЗР. І, 39 (1509). 

ПОДЛЕГАНЬЕ, с.ср. {пл. росіїе&апіе). Подчинение. Ихь 
подлеганье одньїхь Римскоі, другихь Греческой зверхности — оть 
себе розпило. АП. 1074. 

ПОДЛЕГАТИ, гл. {пл. росіїе^ас). Подчиняться, повино- 
ваться, подлежать. Тоть старший в о всихь справахь духовнихь и 
во всихь справахь духовнихь и во всихь дііліпсь манастирскихь 
архимандриту помененого манастьіра Виленьского подлегати 


134 будеть повинень. АЮЗР. II, 69 (1613). Подь которьій они рядь и 
справовання подлегати мають. Пал. 371. Самь той же смерти 
подлегать мушу. Сак. 28. 

ПОДЛЕГЛЬІЙ, прш. (пл. рос11е§1у). Подчиненньїй. Ся вь 
своемь власиомь листі; не призналь за подлеглого сей апос- 
толской столицьі намистинка. Пал. 558. Упевнене о сполечностн 
церкви святое, кресту всегда подлеглой. АП. 1016. 

ПОДЛОГА, с.ж. (пл. ро<До§а). Пол. Поблога его [Храма] 
бьіла сь каменя хорошого мармурового. Рук.хр. 108. 

ПОДЛОЖНИЦА, с.ж. (пл. росікшііса). Наложница. Бер. 49. 
Чему тьі ввошоль до подложницьі отца его . Рук.хр. 98. 

ПОДЛУГЬ, предл. (пл. росйи§). По, сообразно. Нехай мні 
подлугь повісти твоеи будеть. Пер.ев. 26. Подлугь своей мисли 
листь зьедноченья вьідаль. Пал. 1179. 

ПОДЛЬІИ, прил. Низкий, простой. Зь подлого рьібьітва 
стался первьімь и верховньїмь апостоломь. Пал. 391. Люду 
подлого назбиравши... до великой церкви вбігли. Рук.хр. 321. 

ПОДМЕТНЬІЙ, прил. Подложньш, поддельньїй. А такь 
неправдивий, але подметньїй єсть той нашь придатокь о 
чотирехь патріарсіхь. Пал. 324. 

ПОДМЕТОВАНЬЕ, с.ср. Подлог (?). Подметованье вь кни¬ 
ги не бьілихь речей. Пал. 554. 

ПОДМЕТЬ, с.м. (пл. росітіоі). Подлог, обман. Але аби 
такій, яковий нині показують привилей міль бити банний ; не 
єсть речь правдивая и, овшемь, подметь небьілой речи. Пал. 324. 

ПОДМОВА, с.ж. Внушение, подстрекательство. Господарь 
волоокій , на подмову Волоховь... поіхаль до Турокь. Льв.лет. 248. 

подмовляти, подмовити, гл. Подговаривать, под- 
говорить. А к тому подмовивши иниіихь людей. Кн.Луцк. 1562, 
л.77. 

ПОДМОГАТИ, гл. Помогать. Одинь другого вспирати, 
подмогати. АЮЗР. II, 94 (1633). 

ПОДНАІУРЬСТНИКЬ, с.м. Помощник наместника. Под- 
намістникь Кіевскій. АЮЗР. II, 11 (1609). 

ПОДНАПЕРСЕНЬ, с.м. Подгрудник (у сбруи). Муштукь 
Турецкій самій безь поднаперсня и безь подокгоня. Вел. IV, 116. 

ПОДНЕСЕНЕ, -НЬЕ, с.ср (пл. росіпіезіепіе). 1. Поднятие, 
воздвижение. Поднесенье гребли. Пам. III, 67. Поднесене светого 
Крижа. іЬ. І, 62 (1635). 2. Возвьішение. Поднесение Фотіево. Пал. 
725. Ваша милость при поднесеньи сина своего, пана нашого 
милостивого, на великое княженье всее земли. АЮЗР. І, 87 (1538). 


135 3. Начатие, обьявление (войньї). Поднесенье войньї противь тому 
тиранови. АП. 1750. 4. Поднятие, возбуждение. Которій [позвь] 
за поднесеиьемь сторони поводовое бьіль читань. АЮЗР. II, 25 
(1612). 

ПОДНЕСЛЬІЙ, прил. Поднятьій; возбужденньїй. Аби всіхь 
епископовь кривдьі вь аппеляцію поднесльїи, не черезь его вьірокь 
конець свой брали. Пал. 715. 

ПОДНИМАТИСЯ, ПОДНЯТИСЯ, гл. 1. Подниматься, под- 
няться, восставать, восстать. Такь усе що живо, поднялося вь 
козацтво . Л.С. 20. 2. Браться, взяться, брать, взять на себя; 
приниматься, решаться. Я поднимаюся от всих кривдь его бо¬ 
ронити. Пам. І, 138 (1490). Синоду Берестейского дія писати 
поднялся. АП. 1016. Працьі ся подняль, до Константинополя 
толь. Пал. 470. [Івашута] ездиль для ліченія ока, якого нікто не 
поднялся ліпити. Дн.Марк. III, 181. 

ПОДНОСИТИ, ПОДНЕСТИ, гл. 1. Поднимать, поднять. На 
помазанцовь Божіихь руки подносили. Рук.хр. 94. Жадень не под- 
несеть руки своея противь Короля Полского. Вел. І, 255. 2. Воз- 
носить, вознесть, воздевать, воздеть. Глась вь небо подносить. 
Пр.Мн. 40. Серца тамь подносячи, плакали. Рук.хр. 5. Поднесль 
очи и руки свои вь небо. іЬ. 14. 3. Возвьішать, возвьісить. 
Архіепископь на той чась еще на достойность патріаршую не 
бьіль поднесень. Пал. 324. 4. -войну, обьявить, начать войну. 
[Половцьі] поднесли войну на Володимера. Рук.хр. 440. 

ПОДНОСИТИСЯ, ПОДНЕСТИСЯ, гл. 1. Подниматься, 
подняться; возвьішаться, возвьіситься. Сихь часовь сіно у нась в 
ціну подносится. Ак.Неж.маг. 54. Почаль до неба подноситися. 
Гал. І, 43. Місто, которое бьіло вьісоко поднеслося наукою . іЬ. 
50. Каждьій ся подносит смірится, а кто ся сміряет, тот 
поднесется. Пер.ев. 64. 2. Гордиться. Не подносься сь того, жесь 
ми сьіна на своихь трутинахь уловиль. Рук.хр. 151. Не под- 
носилася вь гордость. Пр.Мн. 3. 

ПОДНИМАТИСЯ, гл. См. ПОДНИМАТИСЯ. Я подні- 
маюс своих коп дві... ставиш. Ак.Бор. 63. 

ПОДНИСТРЯНИНЬ, с.м. Поднестрянин, житель Подне- 
стровья. Забужане и Подністряне о семь роптаху. Гр. 92. 

подняти, гл. Поднять; принять, понести. Смерть добро- 
волную для Христа подняли. Рук.хр. 265. Ганебную подняль 
смерть. Гал. І, 45. Воліль самь [Конашевичь] якь Кодрусь Кроль 
вь Атенахь вь Греціи, Смерть поднять, бьі ойчизна толко бьіла 
ціча. Сак. 22. Вь зложеню оной [розмови] великій трудь подняль 


136 отець Галятовскій . Вел. II, 41. Раньї за честь Божую и за віру 
святую поднятьіе, будут світити яко солнце. Рад. 55. Панове, 
готовнсмо сумленямь нагигшь подняти, що того жь дня, у 
вечирь, прибігла до нась Пазька приятелька наша, и кгвалть свій 
намь ознаймила. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 167). 

ПОДОБАТИ, гл . —соб'к кого, що. Находить удовольствие в 
чем, любить кого, что. Читай что себі подобаешь. Пр.Мн.предм. 
2. Ахавь подобаль собі Седекію. Гал. І, 6. 

ПОДОБАТИСЯ, гл. Нравиться, понравиться. Бер. 176. Безь 
віри не можеть человікь Богу подобатися. Гал. І, 100. Якь ся 
подобало Господеви, такь ся и стало. Пал. 865. Подобалася 
тогда Рахиль Іакову. Рук.хр. 20. 

ПОДОБЕНСТВО, с.ср. (пл. росІоЬіепзі^о). 1. Подобие, сход- 
ство. На образь свой и подобенство. Рук.хр. 2. До подобенства, 
сходно, похоже, натурально. Намаліоваль ягоди такь до подо¬ 
бенства, же птахи прилітали до тьіхь ягодь и зобали ихь. Гал. 
II, 24. 2. Подобие, аналогия; вид, образ. На подобенство и кролю 
отповідаю, ижь подобенства и рацій містца тамь не мають, 
гді єсть ясное право, и гді канонь виразне чого забороняеть 
або позволяеть. Пал. 591. Показати подобенства, зь которихь 
зрозуміть можемо якь Богь зь натурою человічою зьедночился. 
Гал. І, 1. 3. Притча; аллегория. Мл.Сл. 63. [Хс]. провіділь 
подобеньстивомь, то єсть притчею. Пер.ев. 67. Подобеньство 
будованя або метафоричная мова тая. Пал. 378. 4. Правдо- 
подобие, вероятность, возможность; предположение. Надь подо¬ 
бенство огонь оній пробившися до дерева и все оное будоване 
попсоваль. Рук.хр. 327. Поля, на которих , ведле подобенства 
людского било триста копь жита. Кн.Луцк. 1562, л.153. 

ПОДОБНИКЬ, с.м. (Ипат.лет. 602). Подражатель. Бер. 108. 
Мл.Сл. 63. Христовимь апостоломь подобникь биль. Пал. 1159. 

ПОДОБНО, нр. (пл. робоЬпо). Вероятно. Кгди би люди 
Гнедовскіе не прибегли, они би нас подобно на смерть по¬ 
забивали. Кн.Луцк. 1562, л.126. Подобно знаеть, же и брата-смо 
своего едного згубили. Рук.хр. 29. Подобно розумієте , же толко 
тьіе артикули тамь уфалено, которие есте вь своемь визнанью 
віри спомянули. АП. 1174. Над нимь тоть подобно хотілась 
написати нагробокь: Память Ваша уподобится пепелу. Рад. 5. 

ПОДОБНОСТЬ, с.ж. Сходство. Бер. 171. 

ПОДОБНЬІЙ, прил . Подобньїй, похожий; вероятньїй, воз- 
можньїй. Не подобна, невозможно. Которого... оздоби до 
жаднойрічи прировняти не подобна. Рук.хр. 1. 


137 ПОДОБОРОДНЬІЙ, прил. [?]. Еже бо кь брату благонравіе, 
правду зрить Божію, а еже кь подобородньшь и преслушаніе 
заповни Божія попираеть. Пал. 334. 

ПОДОЗР'кНЬІЙ, прил . Подозрительньїй. Бер. 48. 

подойти, гл. Подойти; обмануть. Обавялся, абьі его бун- 
товника якого зрадою не подойшли. Рук.хр. 241. 

подолокь, с.м. Подол. [Жона] доткнулася подолка оді>- 
ня его. Пер.ев. 43. 

подолгь, нр. В доль. Подолгь ріки Іордана. Рук.хр. 55. 

ПОДОЛЬ, с.м. Долина, низменное меето. Стражь вь по¬ 
долі; стояла тихо. Боб. 286. 

ПОДОЛЯТИ, гл. Одолевать, осиливать. Которихь презь 
гвалть не подоляли, тьгхь мандатами турбовали. Пал. 1065. 

ПОДОРОЖНЬІЙ, прил. 1. Дорожньїй, путевой. Исторію 
по-воженя моего подорожного... написалемь. Диар.Фил. 133. 
2. с.м. Путешественник, странник. Ктож его людскости и 
гцедробливости не досві;дчиль? Чи кто з подорожньїхь? Рад. 
26. 

ПОДОСТАТКУ, нр. Достаточно, довольно, вдоволь. Ми бо 
бувало всіого подостатку маемь. Довг. 113. 

ПОДОЩВАНЬЕ, с.ср. (пл. росіезгсгу/апіе). Подстрекатель- 
ство, науськиванье. Христіане, за ихь подощваньемь за лобь 
ходячи, едньї другихь топили. АП. 1652. 

ПОДПАДАТИ, гл. (пл. робрабас). Подлежать. Подпадати 
карности. Пам. І, 32 (1623). Подь декреть страшньїй анафеми 
мусить таковой подпадати. Пал. 321. 

ПОДПАЛЬІЙ, прил. (вм. подупальїй). Оскудевший, обчи¬ 
щавший. Чому на тое св^цкіе стискують, же духовньїе тьіхь 
фамилій, сь которьіхь маетности побрали подпсиїьімь а подпори 
якой потребуючимь потомкомь нехутньїми и невдячними ся 
посполите ставять. АП. 1718. 

ПОДПЕРТИ, гл. Подпереть; подкрепить, поддержать. До- 
водомь потверди и подопри. Гал. І, 245. Св^доцтвомь того 
жадньть не подопреть. Пал. 728. Мовлено правду, которую 
доводами подперти латво. Вел. III, 76. 

ПОДПЕРТЬЕ, с.ср. (пл. робрагсіе). Подпора, опора, под- 
держка. Писма, которьіхь на подпертье своей справи уживають. 
Пал. 582. Подпертье убозтва. Рад. 85. 

ПОДПИВАТИ, гл. Вьіпивать, кутить. Трояне вь той чась 
веселячися подпивсиїи. Рук.хр. 86. 


138 подпилость, с.ж. Пьяное состояние, пьяньїй вид. [Я] вь 
подпилости... он ому [Гусакови] ухо зубами откусьівь. Ак.Полт.с. 
(КС. ЬХХУ, 244). 

ПОДПИЛЬІЙ, прил. Опьянельїй, пьяньїй, хмельной. Вь 
томь же покою подпильїй уснуль. Пал. 1061. [Грициха] подпилою 
будучи... зь ручниц і застрелила. Ак.Борз.рат. 58. 

ПОДПИСОВАТИСЯ, гл. Подписьіваться; ручаться, свиде- 
тельствовать. Чому ся и божественньїй Василій Великій 
подписуеть. Пал. 360. 

подписокь, с.м. Регент земской канцелярии, подьячий. 
Бьіль подписокь зь канцелярій. Л.С. 96. [Смерть] писаромь и 
подпискомь поломуеть тики. Сак. 38. 

подпись, с.м. Подпись. Подписами... не єсть утвер¬ 
джено. АП. 1026. 

подпитокь, с.м. Опьянение, хмель. До подпитку трак- 
товань бьілемь. Дн.Марк. І, 84. 

ПОДПЛИВАТИ, ПОДПЛИНУТИ, гл. Подпльївать, под- 
пльїть. [Хвилоненко] міль подь нихь [войска] чолнами под- 
пливати. Вел. IV, 263. Флоть Шведскій войною подплинуль до 
КГданска. іЬ. І, 350. 

ПОДПОМАГАТИ, гл. {пл. росірота§ас). Помотать, под~ 
держивать. Упадльїхь подпомагати. Пам. І, 33. 

ПОДПОМОЖИТЕЛЬ, с.м . {пл. росірогпогусіеі). Вспомо- 
ществователь, покровитель. Бер. 227. 

ПОДПОРА, с.ж . 1. Подпора, опора, поддержка. На фун- 
даменть и подпору панства своегоучиниль... вьірокь, абьі згодне 
всі правовірними бьіли. Рук.хр. 331. [Веремій] ставил Андрія 
Лисого для подпорьі справи своей. Ак.Бор. 61 .Для подпорьі своего 
убозства , взяла я тую дитину годовати на чверть року за пять 
золотихь. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 372). 2. Подкрепляющий по- 
ложение довод. Подпори его уважаючи и свои противь тому 
приточаючи, спираємося. АП. 1016. 

ПОДПРОХИВАТИСЯ, гл. -чого. Вьіпрашивать. Многіи лю¬ 
ди хотіли ся вь нась подь нимь того двора и людей 
подпрохивати. АЮЗР. І, 39 (1509). 

ПОДРАЖНЕН[Ь]Е, с.ср. {пл. росігагпіепіе). Дразнение, за- 
девание. Бер. 28. 

ПОДРАЖНЯТИСЯ, гл. Дразнить, задевать. Бер. 28. 

ПОДРАТИ, гл. Порвать. Позви врядовие принемиїи, на 
шмати подрал. Кн.Луцк. 1562, л.170. 


139 ПОДРОБИТИ, гл. Подделать. Подробити [слова]. Рук.хр. 

130. 

ПОДРОБИЦЯ, с.ж. Раздроб. Подробицею, в раздроб, в 
розницу. Горілка вь Астр. По 3 р. подробицею, а гуртомь 2 р. 
продается . Дн.Марк. І, 311. 

ПОДРУГЬ, с.м. Клеврет. Бер. 64. 

ПОДРУЖЕ, с.ср. (Ипат.лет. отлучаеми жени оть под- 
ружий своихь , 433 - муж). Жена, супруга. [Федорь и Борись 
Бурмиченко] подруже собе зналежши упатрили собе, же не 
пожити в одном месте промежку собою, чинили подел промежку 
собою. Ак.Бор. 83. Будь благословень ... во вся дні живота 
твоего сполне сь подружиемь твоимь и чадами твоими. 
Арх.Мот. 6 (1686). 

ПОДРУТНІЙ, прш. (пл. росіггиїпу). Подметньш, [поддель- 
ньій]. Той листь бьіль подрутній. Рук.хр. 344. 

ПОДРУТЬ, с.м. [?]. С подруту челядничого, преречоньїй 
Василь раниль пана Воробя в локоть лівойруки. Ак.Неж.маг. 31. 

ПОДРУЧНЬІЙ, прил. Подчиненньїй. Маючій гетманство 
оть подручньїхь собі полковниковь. Л.С. 74. 

ПОДСАБИТЬ, с.м. Штукатурньїй потолок. См. ПОДСЯ- 
БИТЕ. На самьімь верху подсабить вчьінил. Пам. IV, отд. II, 28 
(1545). 

ПОДСАДА, с.ж. (пл. росівасіа). Фундамент, основание. Не 
потреба больиюго примету и подсадьі, яко тии доми их. Пам. 
IV, отд. II, 97. 

ПОДСВИНОКЬ, с.м. Большой поросенок. АЮЗР. II, 200 
(1598). Свиней великихь тридцать, подсвинковь сорокь, поросять 
сорокь. Кн.Луцк. 1571, л. 226. 

ПОДСЕЛИТИСЯ, гл. Поселиться (вблизи чего). Доми свои 
поставши и рову немало позаймали и под самий мур подселшися. 
Пам. IV, отд. 11,97 (1545). 

ПОДСКАРБИНАЯ, с.ж. (пл. роб$кагЬіпа). Жена подскарбия. 
Пани Богуьиовая, подскарбиная земская. АЮЗР. І, 88 (1538). 

ПОДСКАРБІЙ, с.м. (пл. ро<3$кагЬі). Подскарбий, казначей. 
Аудія подскарбій царя Ахава. Рук.хр. 113. 

ПОДСКАРБ^ЬНА, с.ж. См. ПОДСКАРБИНАЯ Випаль 
теди ліось самому королю Августу виходити вь парі зь панею 
подскарбіною Литовскою. Вел. III, 516. 

ПОДСЛУХЬ, с.м. 1. Подслушивание. 2. мн. Подслухи (воєн.). 
Рекогносцировка, разведка. Корпусь восковій селной сторожи, 


140 которая для звичайних подслуховь рано еще вь ноч^ бьіла 
виправлена. Вел. IV, 65. Полковникь... вислаль подьслухи. ІЬ. 200. 

ПОДСТОЛИЙ, -ЛІЙ, с.м. (пл . росізіоіі). Стольник. Под- 
етолій пов г кту Слонимского. АЮЗР. II, 41 (12607). Подстолий 
[земли] Вольїнское. Пам. І, 4 (1617). 

ПОДСТР'ЬШЕ, с.ср. (пл. роіївіггезге). Чердак. Бер. 50. 

ПОДСТУПНЕ, нр. (пл. росізіерпіе). Хитро, лукаво, коварно. 
Подступне у короля его милости собі; упросиль. АЮЗР. II, 27 
(1612). Подступне уникнути могли. Пал. 566. 

ПОДСТУПНИКЬ, с.м. (пл. росіп^рпік). Хитрец, лукавец, 
предатель. Отступникь, заразь и подступникь Креуза то кон - 
клюдуеть. Пал. 592. 

ПОДСТУПНИЧІЙ, прил. Предательский, лукавьій. Под- 
ступничій духь отступницкій. Пал. 797. 

ПОДСТУПНЬІЙ, прил . (пл. росізїерпу). Хитрьій, лукавьій, 
коварньш. Подступная справа непріятелская. АЮЗР. І, 148 
(1559). Апостатовь наиіихь подступное и кривоприсяжнеє 
поселство. Пал. 503. Подступное отнятіе гетманства. Л.С. 255. 

ПОДСТУПОКЬ, с.м. Коварство, лукавство, козни. Уважай 
подступокь тьіхь людій. Пал. 587. 

ПОДСТУПЬ, с.м. (пл. ро<М$р). Происки, коварство, козни. 
Яма єсть на ньіхь тая, которую на иншихь подступь викопавши, 
самьі вь ню, ведлугь Пророка, запали. Пал. 588. 

ПОДСУОкДОКЬ, с.м. [Безземельний крестьянин, живущий 
в чужом доме]. Писмо оть Занковского о подсус^дкахь 
козацкихь, вь Верем г кевц г к будучихь, якихь притягаеть Галагань 
до подданнихь своихь. Дн.Марк. І, 126. 

ПОДСЯБИТЕ, с.ср. (пл. роб$і$Ьісіе). Штукатурний потолок, 
штукатурка потолка. В которой вежьі подсябитя и верху побою 
таковож как и на иниіих вежах потреба ест. Пам. IV, отд. II, 80 
(1545). 

ПОДТЕЛОКЬ, с.м. [Немолочний теленок?]. Два воли, две 
корови, подтелковь двоє, овець осмеро. Кн.Луцк. 1564, л. 42. 

ПОДТИНАТИ, ПОДТЯТИ, гл. Подрезнвать, подрубать, 
подрубить. [Смерть] человіка подтинаеть. Гал. І, 171. 
[Смерть] подтинаеть твердий дуби Васанскіи. Сак. 39. Кганокь 
подтяти. Арх.Мот. 132(1688). 

ПОДТЬІКАТИ, гл. Подталкивать, подстрекать. А трафить 
ти ся передь паномь стояти, тогда сила вражія не попущаеть 
ти ровно ногами стояти, але подтьїкаеть тя, да переплетаешь 
ногами. АЮЗР. II, 214 (И.Вьіш.). 


141 ПОДУВАНИТИ, гл. Поделить. Здобичь Татарскую всю по - 
зводиль Хмелницкій Козакамь своимь, вь той войні трудив¬ 
шимся, подув анити. Вел. І, 166. 

ПОДУВАНИТИСЯ, гл. Поделиться. Прочее все войску 
Козацкому и Татарскому позволиль забрати и подуванитись 
тгшь. Вел. І, 69. 

ПОДУЖАТИ, гл. Одолеть, осилить. Поки Кодрусь... живь 
будеть, потьі вась не подужають Аттене. Рук.хр. 106. 

ПОДУПАДЛЬІЙ, ПОДУПАЛЬІЙ, прил. (пл. росіирасіїу). 
Пришедший в упадок. Аби безь власного господара своего 
подупадлая не сиротствовала Украйна. Вел. І, 305. Подупалие 
доми. Арх.Мот. 26 (1721). 

ПОДУШКОСПАЛЬ, с.м. Спящий на подушках, неженка. 
АЮЗР. II, 220 (И.Вьіш.) 

ПОДУЩАТИ, гл. {пл. росішгсгас). Подушать, подстрекать; 
одобрять, поощрять. Цесарь все місто обежджаючи , подущаль 
и умоцняль людь свой. Рук.хр. 376. 

ПОДУЩЕН[Ь]Е, с.ср. Подущение, наущение, подстрекатель- 
ство. [Якубенко] сь подущеня бісовского того коня взяль. 
Ак.Неж.маг. 16. 

ПОДХВАТАЧЬ, ПОДХВИТАЧЬ, с.м. {пл. росісітутсг). 
Лазутчик. Дано имя ему їаковь, то єсть пята, альбо подхватачь. 
Рук.хр. 19. Дано имя їаковь, то єсть пета, албо подхвитачь. 
Рук.лет. 16. 

ПОДЧАШІЙ, с.м. {пл. росІС 2 а$ 2 у). Виночерпий. Бер. 14. 
Лекс. 2. Провинили два царскіе еунухи царевії, подчашій и пекарь. 
Рук.хр. 26. 

ПОДШИТЬІЙ, прил. Подбитьій; на подкладке. Каптурь 
подшитьій. Диар.Фил. 54. 

ПОДЩИПНИКЬ, с.м. Подставка под щипцьі. Пань Яки- 
мовичь [подариль] пару лих тар овь зь подщипникомь и щипцами. 
Дн.Хан. 14. 

ПОДЩУВАЧЬ, с.м. {пл. росізгсгішасг). Подстрекатель. 
Мл.Сл. 63. 

ПОДЬ, предл. 1. Под. Подь (собою), под (своей) властью. 
Міли по сту муляровь подь собою. Рук.хр. 329. Самь панство 
подь братомь взяти умисліть. ІЬ. 174. 2. Под, до. Будемь 
муровать вежу , ажь подь самое небо. Рук.хр. 10. 3. Под страхом 
чего. Росказаль всему войску своєму подь проклятствомь абьі 
ажь до самого вечера не іти. Рук.хр. 90. 4. На. Даваль ішь подь 


142 мірою живности. Рук.хр. 156. 5. Около. [Козаковь] подь сто 
тьісячей бьіло. Льв.лет. 242. 

подь, с.м . [Основание, место для основания, например, 
стога]. Пошли зо мною до гумна и тамь указали подовь великихь 
14, где стиртьі бьіли зложоньї. Кн.Луцк. 1565, л.320. Видель 
есми, где стояли [на гумні] подьі два и горожа где била. ІЬ. 
1573, л.248 об. 

ПОДЬІЙМОВАТИ, гл. (пл . росІе)то\¥ас). См. ПОДИМ¬ 
ІМ АТИ. Важилься подьіймовати такь великую и тяжкую працу. 
Пр.Мн.предм. 1. 

ПОДЬІМЩИНА, с.ж. Подьімная подать. АЮЗР. І, 236 
(1590). 

ПОДііЛЬ, с.м. (Ипат.лет. 556). 1. Раздел. Когда подінь 
мівали сь братією, тогда первородньїй брать дві части. Рук.хр. 
19. Подінь [огорода] напол безь кривди межи ними учинили. 
Ак.Бор. 68. 2. Удел. [Синове Ярославовьі] почали внутрнии межи 
собою войни чинити о поділи панства. Рук.хр. 436. 

ПОД^ТИН^ТИ, гл. Впасть в детство. Не видите ли, ижь 
подітиніли есте. АЮЗР. II, 220 (И.Вьіш.). 

ПОДЯКОВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Благодарение, благодарность. 
Пали всі до земли, чинячи подяковане. Рук.хр. 32. Місто 
подякованя, зневагу учиніть. Гал. II, 96. 

ПОДЯКОВАТИ, гл. Поблагодарить. Переночовавши и подя - 
ковавши за ночлегь, ку домови своєму вьіехаль. Кн.Луцк. 1639, л. 
518. Теорцу моєму подяковавши. Диар.Фил. 84. 

ПОДЯЧЛИВЬІЙ, прил. Благодарственньїй. Бер. 4. 

ПОЕДИНКОВАТОСТЬ, с.ж . Единственность; единич- 
ность. Жадень зь Римскихь бискуповь того особности и поедин- 
коватости именя собі не привлащаль. АП. 1404. 

ПОЕДИНКОВЬІЙ, прил. (пл. ро]ебупко\уу). 1. Отдельньїй, 
отдельно взятьій; единичньїй. Общее житье поединковихь 
иноковь. АЮЗР. II, 219 (И.Вьіш.). Кривди поединковіе не 
припущали. Рук.хр. 310. Розние причини поединковой той за Пе- 
тромь розмови. Пал. 405. 2. Одинарньїй. Ручниковь чтири 
поединковихь зь заполоню. Вел. IV, 127. 

ПОЕДИНОКЬ, с.м. Поєдинок. Охотники наши на 
поединокь вііздили. Вел. III, 444. 

ПОЕДИНЦЕМЬ, нр. Поодиночке, порознь. Кождій составь 
поединцемь оттинано. Рук.хр. 308. Онь Турчинь многїе христі- 
янскіе поединцемь завладіль панства. Вел. II, 477. 


143 ПОЕДНАНЕ, -НЬЕ, с.ср. (ж. ро)ес1папіе). 1. Примиренне. 
Прійти до успокоенїя и поеднанья братерского. АЮЗР. І, 289 
(1599). До ласки принятьш бьіти и до поеднанья прийти могль. 
Пал. 1144. 2. Соглашение. Ми судомь нашимь в той справе 
поеднаня нерозрьіваемь. Пр.Борз.рат. 60. 

ПОЕДНАТИ, гл . (ж. ро]есіпас). 1 . Уладить, порешить. Судь 
поважний... того , ижь вь той справе поєднали , не ганипь. 
Пр.Борз.рат. 59. 2. Склонить, уговорить; подкупить. Терлецкій... 
Григорка о збитье и отнятье листовь патрьіаршихь, и жебьі 
того не голосиль, двома стьі чирвоньїхь золотьіхь поедналь. Пал. 
1062. Напотомь господарь поедналь орду и гетмана Хмел- 
нгщкого , жеби ся вернули зь его земли. Л.С. 23. 

ПОЕДНАТИСЯ, гл. ( т . роіесіпас $і$). 1. Помириться, 
примириться. Поєднаймося зь собою и нехай вічний покой 
будеть межи нами. Рук.хр. 21. Ся зь Богомь Творцемь своимь 
поєднали. Пр.Мн. 65. 2. Прийти к соглашению. Сь еі дітьми и 
сь пани Ходьковою поєдналися о села вичитка. АЮЗР. І, 2 (1393). 

ПОЕМЩИЗНА, ПОЕМЩИНА, с.ж. (пл. ро)етз 2 С 2 у 2 па). 
Плата, которую крестьянин вносил помещику за позволение 
жениться. Гр. ЗО. АЮЗР. І, 293 (1465). 

ПОЕРЕТИЧ4ТИ, гл. Сделаться єретиками. Всі поере- 
тичіли. АЮЗР. II, 209 (И.Вьіш.). 

ПОЕТИЦКІЙ, прил. (ж. роеїускі). Позтический. Поетицкое 
художество. Пр.Мн.предм. 1. 

ПОЖАДАНЕ, -НЬЕ, с.ср. Страстное желание, вожделение. 
Бер. 18. Дала ему имя Самоиль, то єсть пожаданье. Рук.хр. 87. 
Прійдеть пожаданье пагорковь вічньїхь. Гал. І, 134. 

ПОЖАДАННЬІЙ, ПОЖАДАНЬІЙ, прил. Желанньїй, вож- 
деленньїй. Бер. 18. Пожаданньїй покой наступуеть. Гал. І, 193. 
До пожаданного привести скутку. Вел. І, 295. Новини пра- 
вовірньїмь пожаданьїе. Диар.Фил. 83. 

ПОЖАДАТИ, гл. 1. Почувствовать жажду. Кождий ко- 
торий боудет піти тую вьду пожадаєш и опят тип схочеть. 
Вол.ев. 28. 2. Пожелать. Пожадаль єсть у нась слуга нашь вір¬ 
ний Ходко Бибелскій, абьіхомь подвердили князя Львови листи. 
АЮЗР. І, 1 (1361). Не пожадай жени искреннего твоего. Рук.хр. 
45. Не пожадай ближняго твоего жаднои речи. Лет.Рук. 34. 

ПОЖАДЛИВОСТЕ, с.ж. Страстное желание; похоть, 
похотливость, вожделение. Бер. 18. Того синоду зь великою 
пожадливостью прагнуль. АЮЗР. І, 284 (1598). Пожадливости 
своей презь его смерть збити могла. Рук.хр. 26. Тілесній світа 


144 сего страсти и пожадливости зь себе викореняючи. Пал. 774. 
Кролюеть надь тіломь своимь , надь смислами и надь по- 
жадливостями телесньши . Гал. І, ЗО. 

ПОЖАКОВАТИ, гл. (пл . рогаколуас). Разграбить, расхитить. 
Усе пожаковсиїи, и вь домахь мало що зостало. Л.С. 77. 

ПОЖАЛИТИСЯ, гл. Сжалиться. Гай, гай, Грищу братухо, 
іось пожался Боже, Що то за місце було, от близку пригоже. 
Довг. 104. 

ПОЖАРТЕ, с.ср. {пл. рогагсіе). См. ПОЖЕРТЕ. Смокови пе- 
келному на пожарте вічное зь уруганемь видати. Диар.Фил. 
131. Била Панна даная на пожарте веліорибови морскому. Гал. І, 
162. 

ПОЖЕГНАТИ, гл. {пл. ро 2 Є§пас). Проститься с кем. По- 
жегнавши Моусєя зятя своего, отьишоль оть него. Рук.хр. 44. У 
бригадира рано билемь и тогда жь его пожегналемь. Дн.Марк. І, 
60. Свііть пожегнати, умереть. Світь сей пожегналь. Пал. 739. 
Янь Баптиста, німець, світлу сей пожегналь. Л.Мг.м. 68. 

ПОЖЕГНАТИСЯ, гл. {пл. ро 2 е§пас $і§). Проститься, по¬ 
прощаться. Пожегнавшися зь братією, вступилемь вь притворь 
церковний. Диар.Фил. 53. 

ПОЖЕДАННЕ, с.ср. Вожделение. Лекс. 3. 

ПОЖЕЖА, с.ж. Пожар. Оть тоее пожежи копа, вземгии зь 
села моего Кобча следь, одвела ажь до границьі на грунть ихь 
Рожисцкій. Ак.Копн.с. 47. За для якои то войсковои потреби 
мала бути тая степовая подь сей чась пожежа? Вел. II, 540. 

ПОЖЕРТЕ, с.ср. Пожирание, сьедение. Ему не дадуть 
которого дитяти на пожерте. Рук.хр. 73. 

ПОЖЕРТИ, гл. Пожрать, сожрать, поглотить. Просили зем- 
лп, аби ихь пожерла. Рук.хр. 4. Надь то нагорожу вамь літа, 
которьіи саранча, хрущь, гусеница и робацтво били пожерли. 
Пал. 886. Все тое войско непріятелское земля росту пившися 
пожерла. Гал. І, 20. 

ПОЖИВАНЕ, с.ср. Питание, пища, едение. Хлібь и віно ку 
поживанию Аврааму и слугамь его даль. Рук.хр. 15. 

ПОЖИВАТИ, гл. {пл. рогухуас). Есть, питаться; вкутать. Сь 
каждаго древа райскаго поживайте. Рук.хр. 3. Хто хочеть меду 
поживати, той маеть первей з великою трудностю пчоль рой 
вигладити. ІЬ. 455. Тіло Его св. поживаємо и кровь Его правдиве 
пьемо. Пал. 319. Кто поживаеть тіло и кровь Христову, той 
доступить живота вічного. Гал. І, ЗО. 


145 ПОЖИВЕНЬЕ, с.ср. {пл. ро2у\¥Іепіе). См. ПОЖИВЛЕНЕ. 
Наветь собі поживенья міти не могуть. АЮЗР. її, ІЗ (1601). 
Працою рукь своихь поживенья собі шукати мусять. Пал. 903. 

ПОЖИВИТИСЯ, гл. Прокормиться. Трудно ся убогому че- 
ловіку поживьіти, поки до нового [жита]. Лет.Хм. 78. 

ПОЖИВЛЕНЕ, |-НЬЕ], с.ср. Пропитание, прокормление. С 
чого братя и служители церковний монастерскіи поживлене 
мівали. Пам. IV, отд. II, 190 (1545). Даеть людемь збожа для ихь 
поживленя. Гал. І, 160. 

ПОЖИГАТЕЛНЬІЙ, прил. Жгучий, сжигающий. Блиска- 
вица пожигателна. Пр.Мн. 176. 

ПОЖИЛЬІЙ, прил. Живший, бьівший. Уважай, православ¬ 
ний, сего такь давнихь віковь пожилого писемь коммен- 
татора. Пал. 401. Часовь тамтихь пожилий годной памяти 
мужь Герасимь Даниловичь Смотрицкій. Пал. 1057. 

ПОЖИРОВАТИ, гл. Попастись, покормиться. Пожируй 
нин і на паствиску гріхамоего. Пр.Мн. 118. 

ПОЖИТЕ, |-ТЬЕ|, с.ср. 1. Жизнь; прожитье. Наука зь учи- 
телей св. церковнихь оть часу пожитя ихь на семь світі 
взятая. Пал. 404. Неуказавши мні панове міщане на пожите 
ничого , принесли фундацій. Диар.Фил. 64. 2. Пользование. 
Кгрунта... изнову привлащили били себі на пожитье. Арх.Мот. 
14 (1697). 

ПОЖИТЕЧНЬІЙ, прил. {пл. рогуїесгпу). Полезньїй; вьігод- 
ньій, прибьільньїй. Есть то речь барзо пожитечная и збавенная. 
Пал. 809. Ти вь Египті Іосифови пожитечное радить. Пр.Мн. 
51. Сторона полудневая есть теплая и пожитечная человікови. 
Гал. І, 157. Пожитечная ему судилась слобода, доволная пустиня 
и лика и вода. Клим. 163. 

ПОЖИТКОВАТИ, гл. Пользоваться. Добрами могти по- 
житковати. Вел. І, 35. А що Яцко огородиль, нехь би тимь и 
пожитковаль. Пр.Полт.с. 71. [Кузменка] не пожитковали оними 
грошми. Ак.Неж.маг. 61. 

пожитокь, с.м. Польза, вьігода, прибьіль. Што есть за 
пожитокь члку хоть би весь світь одерьжаль, а самь себе 
загоубиль. Пер.ев. 45. Карат нась, а той ку пожиткови нашему. 
Пал. 894. Не все на пожитокь души твоей. Пр.Мн. 6 . Смердячая 
калюжа жадного не чинить пожитку. Рад. 69. [Добрии учинки] 
душу человічую загрівають и пожитокь ей чинять. Гал. І, 157. 
Пожитокь оттуль тоть отнесеть, же обачивши явний фалшь, 
напотомь не всему... вірити будеть. АП. 1480. Ми знаемь 


146 пожитокь душевний . Рук.хр. 171. Що посвящено єсть Богу и 
Святьімь м істцамь, тое не маеть бити отривано на приватній 
обчихь особь пожитокь. Вел. III, 81. 

ПОЖИТОЧНЬІЙ, прил. См . ПОЖИТЕЧНЬІЙ Бер. 300. 

ПОЖНЯ, с.ж. Сенной покос внутри леса, луг. Пану Су- 
нимі... гаями , пожнями, зарослями... владати. Арх.Мот. 21 
(1711). 

ПОЖОГА, с.ж. (ш. рогова). 1. Пожар. Где ж єсть явньїе 
знаки, же ся з сего гумна вся пожога стала: иж она в гумні 
солому палила и с того вся пожога стала. Кн.Луцк. 1564, л.81. 
Тогожь року в Києві; великая бьіла пожога. Рук.хр. 446. Пожога 
всей той осади. Вел. IV, 284. 2. Пожарище (См. еще СПАЛЕНЄ). 
Ижь бьі онь самь на тую пожогу до мене приехаль. Кн.Луцк. 
1570, л.177. На огледанье того кгвалту и пожоги. ІЬ. 1571, л. 166. 
Староста запалиль тьіе двори пановь Окорскихь... на завтрее п. 
Окорский... на оное местцо ходіть и тую пожогу намь 
освіітиль. іЬ.1562, л. 150. 

ПОЖОГНИКЬ, с.м . (пі. ро 20 §пік). Поджигатель. Гильде- 
брандинь папІжь на соборі Бриксинскомь за злочинцу, за 
пожогника... єсть почитаний. АП. 1242. 

ПОЗАВИВАТИ, гл. Завязать, забинтовать. Пристоупивши 
[Самаритянинь] позавиваль рани его. Пер.ев. 48. 

ПОЗАВЧОРАШНІЙ, прил. Третьегоднишний. Позавчо- 
райшого дня принесень указь. Дн.Марк. І, 309. 

ПОЗАГАМОВАТИ, гл. Прекратить. Аби зь зверхності і 
своее панское того [утисковь] позагамовапь. АЮЗР. II, 30 (1604). 

ПОЗАГРІБАТИ, гл. Загресть; закопать. [Трупи] вь землю 
позагрібали. Вел. II, 363. 

ПОЗАЛИВАТИ, гл. Задевать. И соми не відаемь, где их 
[листи] позад івал. Кн.Луцк. 1561, л. 140. 

ПОЗАЙЗРНТИ, гл. Позавидовать. Позайзріла тому окрут- 
ная смерть. Рад 25. 

ПОЗАКОПУВАТИ, гл. Закопать. Позакопували міщане 
порохи. Рук.хр. 376. 

ПОЗАМОКАТИ, гл. Замокнуть. Имь гармати позамокали. 
Боб. 288. 

ПОЗАПАЛЯТИ, гл. Зажечь. Позапаляль лямпи. Рук.хр. 

334. 

ПО-ЗА-ПЛОТ’Ю, нр. За плетенью. Яко жь дей видель есми 
тихь позаплот ’ю, што на мене з ручницами позаседали. Кн.Луцк. 
1576, л. 320 об. 


147 ПОЗАРУБОВАТИ, гл. Срубить; соорудить. Кривоносикь... 
позарубовавши остроги и черню вали осадивши, постановіть 
боронитися . Вел. IV, 40. 

ПОЗАСИЛАТИ, гл. Сослать. Петрь... вь силки далечайшіе 
позасилаль. Вел. II, 515. 

ПОЗАСТАВЛЯТИ, гл. Залежить. Мусіль їхати, и сребро 
церковное позаставлявши. Пал. 636. 

ПОЗАСІВАТИ, гл. Засеять. На копко днинь нивьі поораль и 
овсомь позасеваль. Кн.Луцк. 1565, л. 135. 

ПОЗАСІКАТИ, гл. Сделать засеки. Тимь часомь козаки 
позасікали ліси и перекопи починили . Вел. IV, 10. 

ПОЗАТЬІКАТИ, гл. Заткнуть. Носи свои предь смрадомь 
моимь позатикали. Пр.Мн. 148. 

ПОЗАЇДАТИ, гл. Заесть. Позаідаль дітей, его. Гал. І, 49. 

ПОЗБАВЛЯТИ, ПОЗБАВИТИ, гл. Лишать, лишить. Хо - 
тячи здоровя її горла моего позбавити. Кн.Луцк. 1562, л. 75. 
Людей живота позбавляль. Гал. І, 68. Мене Млхиседека сьша 
моего милого позбавити хощеть. Рук.хр. 14. 

ПОЗБИВАНЬЕ, с.ср. Избиение. Я позволь есми до права 
п.Гулевича и кривди и долегливости свои, то єсть окгвалтовное 
наеханье на гай Баевский и позбиванье подданьїхь моихь. 
Кн.Луцк. 1574, л.167. 

ПОЗБИВАТИ, гл. Сбить. На пал*Ь позбивати, посадить на 
кол. Вишневецкій... притягнувши до Погребищь велінь тамь оть 
міцань и священниковь... позбивати на палі Вел. IV, 15. 

ПОЗБОРОНИТИСЯ, гл. Возбранить, недопустить. Ногь 
умити собі позборонился. Пал. 529. 

ПОЗБЬІТИ, гл (пл. рогЬус). Лишиться, утратить, потерять. 
Отступивши абовімь оть церкве восточной, и западной 
оздоби позбили, колконадцять кролевствь зь послушенства 
своего стративши. Пал. 877. Онь позбиль брата, позбьіль 
товариша , а ми кого позбили. Рад. 7. Дорогій сикгнеть з 
правой своей позбила руки. Рад. 23. Позбудуть страху и 
трепету. Пр.Мн. 110. 

ПОЗБІГАТИ, гл. Сбежаться. Всі зь сюль по разосланихь 
универсалахь нашихь до городовь позбігали. Вел. III, 374. 

ПОЗВЕРХНЕ, нр. Поверхностно, наружньїм образом, наруж- 
но, снаружи, для виду. Ся... до костела Божего позверхне 
притикаеть. АП. 1592. 

ПОЗВЕРХНОСТЬ, с.ж. Внешность, наружность. Мл.Сл. 64. 
Позверхность якои речи. Бер. 208. 


148 ПОЗВЕРХОВЬІЙ, ПОЗВИРХОВНЬІЙ, прил. Поверхност 
ньій, наружньїй, внешний. Позверховная мудрость. Пал. 905. 
Процесій позверховньїи. Диар.Фил. 130. Речи позвирховньїи. АП. 
1636. 

ПОЗВОДИТИ, гл. Обмануть. Сімонь чарнокнижникь рим- 
лянь своими чарами и наукою позводиль, же его м Іти за Бога. 
Рук.хр. 193. 

ПОЗВОЗИТИ, гл. Свезти. Премного тарановь зь лісовь 
позвозили. Вел, IV, 50. 

ПОЗВНРХНІЙ, прил. См. ПОЗВЕРХНІЙ. Людей зводила и 
мовою и покорою позвірхнею. Рук.хр. 305. 

ПОЗВНРХОВНЕ, нр. Поверхностно, наружно. Узнаешь, же 
позвірховне аз нещирого сердца служить тебі Рук.хр. 36. 

ПОЗВИРХОВНЬІЙ, прил. См. ПОЗВЕРХОВНЬІЙ. Зостали 
нікоторьіи знаки позвірховньїи крові. Пр.Мн. 121. 

ПОЗВНШОВАТИ, гл. Свесить. Зь муру позвішовати [ван- 
тухи]. Рук.хр. 205. 

ПОЗГОНИТИ, гл. Согнать. Король... велінь людей зь око- 
личнихь тамь себі позгонити. Вел. IV, 64. 

поздникь, с.м. [?]. Оть Рудного ліса кь позднику а оть 
поздника кь зеремяницу. АЮЗР. І, 42 (1510). 

ПОЗДОРОВЛЕНЯ, с.ср. Поздравление, приветствие. Оусльх- 
ьиала ИелисаввгМ поздоровленя от Марій. Пер.ев.27. 

ПОЗДОРОВЛЯТИ, ПОЗДОРОВИТИ, гл. Поздравлять, 
поздравить, приветствовать. Почачи его поздоровляти. Пер.ев. 18. 
[Марія] поцічовала ЕлисавЄт&оу и поздоровила. іЬ. 26. 

ПОЗДЬІХАТИ, гл. Подохнуть, умереть. М деіпки при них 
мальїе, недоросльїе били которьіе з великого страху мало не 
поздихали и тепер єсть у хворобе. Кн.Луцк. 1564, л. 75. Иниіие 
дей воли еще в Кременцу поздихали. іЬ. 240. 

ПОЗИВАНЬЕ, с.ж. Привлечение к суду. Мл.Сл. 64. 

ПОЗИВАТИ, гл. Привлекать к суду. Мл.Сл. 64. 

ПОЗИВАНЬ, с.м. Истец, привлекающий к суду. Мл.Сл. 64. 

ПОЗИКА, с.ж. Заем. Побравши з костеловь сребніе крести 
и келіхи и у купцевь вь позику скарбовь мусіль дати плату. Гр. 
56. До Левенца коляску на двохь пасахь, вь позику,... послалемь. 
Дн.Марк. І, 106. 

ПОЗИРИЩЕ, с.ср. Зрелише. Мнози вь позирище текуть, 
единь же пріемлеть почесть. Диар.Фил. 122. 

ПОЗИСКОВАТИ, ПОЗИСКАТИ, гл. (пл. рогузкішас). Сни- 
скивать, снискать, приобретать, приобресть, обресть; получить. 


149 Вь терпініи и святобливости позисковали свои души. Пал. 802. 
Оній млоденець и отца до віри Христовой позискаль. Рук.хр. 
286. Пчоли всі тіе до себе позисковаль . Арх.Мот. 132 (1688). 

ПОЗИЧАЛНИКЬ, с.м. Кредитор, заимодавец. Задолжилем- 
ся велми, позичалники тяжкіе, не маю чимь отдати. Рук.хр. 325. 

ПОЗИЧАНЬЕ, с.ср. Одолжение, давание взаймьі. Мл.Сл. 64. 

ПОЗИЧАТИ, гл. Давать взаймьі, одолжать. Мл.Сл. 64. 

ПОЗЛОТА, с.ж. Позолота. Келіх оловяньїй з позлотою 
малярскою. Ак.Бор. 66. 

ПОЗЛОТИСТЬІЙ, гірші. (пл. рогіосізіу). Позолоченньїй. Бер. 
20. Вь раціїсребрной позлотистой лежить. Пал. 843. 

ПОЗНАВАТИСЯ, гл. Знакомиться. Йшла до міста по¬ 
значатися зь невістами он ой краиньї. Рук.хр. 22. 

ПОЗНАНЕ, [-НЬЕ], с.ср . Познание; знакомство. Бер. 26. 

ПОЗНАТИ, гл. Узнать. Промежку тих всих познали есмо ув 
обличе. Кн.Луцк. 1564, л. 196. Убрался вь шати простий , же би 
его непріятелі не познали. Гал. І, 6. 

ПОЗОВАТИ, гл. Поклевать. Птиці небесний позобали е 
[сімя]. Пер.ев. 41. Птахи небесний позобали [насіня]. Гал. II, 
37. 

ПОЗОВНЬІЙ, прил. [Относящийся к вьізову в суд]. Листь 
позовньїй, вьізов в суд, повестка. АЮЗР. І, 95 (1538). Подданих 
его млсти [кн. Курбскаго] Ковелских листи позовними земскими 
и кгродскими нигде до суду не поволокали. Ж.Курб. І, 7. 

ПОЗОВЬ, с.м. Привлечение к суду, вьізов в суд. Пре- 
незбожній Несторій на позовь наиіь не дбаль и пословь нашихь 
до себе не припустіть. Рук.хр. 311. Безь позву нань [судь] сталь. 
Диар.Фил. 95. Гди дано имь позви, не зайшли ся бити винними. 
Боб. 300. 

ПОЗОРНЬІЙ, прил. Видимьій, наглядньїй. Звіздьі позорнии 
зь неба спадають. Гал. І, 206. Тое деисусовое діпо... било 
споражено подлугь позорного абрису, такь якобьі кождого 
уподобалося. Л.Мг.м. 51. 

ПОЗОРОВАТИ, гл. [Обращать внимание]. Вишма позоруйте, 
внушите. Лекс. 4. 

ПОЗОРЬ, с.м. {пл. рогог). 1. Взгляд, взор. Позорь ихь 
[звірять] яко роспалений уголь, або лямпа запаленая. Рук.хр. 
133. Что кльвекь єсть на світі позорулюдскомумилого, сердцу 
веселого, ушомь вдячного, премудрости не можеть превьішати. 
Рад. 12. До позору, на позор, на вид, на взгляд. Правда ихь 
релін... ліпотна всімь до позору. АП. 1646. [Щить] на позорь 


150 оздобиьій. Л.Мг.м. 65. 2. Подобие, знак, тень. И штожь то 
будеть за позорь правдьі? Пал. 1127. 

ПОЗОСТАЛЬІЙ, прил. (пл. рогозіаіу). Оставшийся; осталь- 
ной. Якь позостальш сьінове духовньїхь отцевь своихь ревно 
плачуть. Пал. 1023. Позостальш по пастьіру овечки. Рад. 6 . Речи 
спадковьіе позостальїе по смерти небожчика Антипьі. Ак.Бор. 
13. Писати до позостальїхь епископовь. АП. 1064. Той мурь бьіль 
грубіиій иліпшій, нижь позостальш двамурьі. Рук.хр. 225. 

ПОЗОСТАНЕ, І-НЬЕ], с.ср. (пл. рогозіапіе). Оставание. 
Жидовь тихь , которіи ся на віру Рускую нехристились, всіхь зь 
жонами и дітми и рухомостью ихь, никого нетаючи и ні до 
позостаня примушаючи, доброю вірою, вь сторону Его Кор.Вел. 
и Річи посполитой визволити. Вел. її, 115. 

ПОЗОСТАТИ, гл. (пл. рогозіас). Остаться. Богацтво, ко- 
торое позостало по родичахь моихь. Рук.хр. 325. 

ПОЗР'ЬНЬЕ, с.ср. Воззрение. Мл.Сл. 64. 

ПОЗЬІСКИВАТИ, ПОЗЬЇСКАТИ, гл. (пл. рогузкі\уас, 
-гузкас). Приобретать, приобресть, получать, полупить. Владика 
тихь добрь не могь собі позьіскивати. АЮЗР. І, 257 (1595). Що 
за зьіскь человіку , коли бьі ввесь св г іть позискачь, а душу свою 
стратиль? Диар.Фил. 117. 

ПОЗЬІЧАНЬЕ, с.ср. Заем. Маючи с тобою гандлевьіе 
справи в продаваню попеловь и жита и в позичаню пенезей. 
Кн.Луцк. 1564, л. 225. 

ПОЗЬІЧАТИ, ПОЗЬІЧИТИ, гл. Занимать, занять. А боудете 
ли позичати тьімь от которьіхь ся надіете зась взяти 9 Пер.ев. 
37. Два кони моих позичивши в мене , мне их не отдал. Кн.Луцк. 
1561, л. 95. 

ПОЗЬІЧКА, с.ж. Заем. Они от тебе в позичку ничого не 
брали. Кн.Луцк. 1564, л. 225. 

ПОЙЗРЕНЕ, І-НЬЕ|, с.ср. (пл. 8 рб)г 2 епіе). Взгляд. Пойзрене 
и взрок свой пришльїй державца увеселяль. Рук.хр. 2. Соми же 
будучи страшного пойзреня огнемь дьішущи. Пр.Мн. 199. 

ПОЙЛО, с.ср. Водопой. Четвери коней его у пойла побрали. 
Кн.Луцк. 1565, л. 20. 

ПОЙМАНЕЦЬ, с.м. Пленник, пойманньїй. Якь хлопь, якь 
пойманець, якь неволникь, служить. АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). По- 
жарскій вірную пойі{манцовь Козацкихь себі сказку и 
пересторогууничтожиль. Вел. І, 374. 

ПОЙМОВАНЕ, с.ср. (пл. ро]то\уапіе). (УМОМЬ). Пони- 
мание.Мл.Сл. 64. 


151 ПОЙМОВАТИ, гл. (ж. ро)толуас). Обнимать, охватьівать. 
Мл.Сл. 64. 

ПОЙМОВАТИСЯ, гл. (т. роітошас зі?). Вступить в брак. 
[Семирамись] установила право всюди: абьі ся поймовали 
близшіе кревньїе . Рук.хр. 12. Если не у повиноватьствії пой- 
муются. Л.М.Г. 43. 

пойти, гл. 1. Пойти; войти. По томь погило то в обьічай. 
Рук.хр. 10. 2. ~вь, обратиться в. Жеби добра его оть войскь 
помененихь, якихь трудно подь дисц т кплиною удержати , не 
пошли якь иниііе вь руину и попель. Вел. І, 277. 

ПОКАБАНЩИНА, с.ж . [Плата за вьіпас свиней, кабанов?]. 
Одибралемь листовь два , жебьі куріїнскій дозорца покабанщини 
не вимагань сь купленнихь млинов. Дн.Марк. І, 24. 

ПОКАЗАНЩИНА, с.ж . Плата от винокуренного котла. 
М.П.Кр. 64. 

ПОКАЗИТИСЯ, гл. (пл. рокагіс $і$). Попортиться, повре- 
диться, исказиться. Стольбьі показилися . Пам. IV, отд. II, 68 
(1545). 

ПОКАЛЯН(Н)ЬІЙ, прил. {ж. рокаїапу). Запачканньїй, за- 
грязненньїй, опороченньїй. Мл.Сл. 64. Многими гріссами 
покалянньїй. Пр.Мн. 24. 

ПОКАЛЯТИ, гл. (пл. рокаїас). Запачкать, загрязнить, опо- 
рочить. Мл.Сл. 64. 

ПОКАРАНЩИНА, с.ж. [?] Покаранщиньї сь посполитьіхь 
же брано по 2 талярьі . М.П.Кр. 35 (XVII в.). 

ПОКАРБОВАТИ, гл. Позубрить. Ножемь пор'&заль, по¬ 
карбованії. Гал. II, 148. 

ПОКАРМЬ, с.м. (ж. рокагш). Пища. Все, что живо, будеть 
вамь на покармь. Рук.хр. 8. Покарму не буду істи. Пал. 653. 
Покармовь зь ними не уживали. АП. 1282. Покармь духовньїй. 
Гал. Предм. 

ПОКАСОВАТИ, гл. Отменить, уничтожить. Тое, що осудили 
єпископи противь Несторія покасовано бьіло. Рук.хр. 311. 

ПОКВАПИТИСЯ, гл. 1. Поторопиться, поспешить. По- 
квапился благословити потрави периюй. Рук.хр. 334. 2. По- 
льститься. Вже подобно тих лесовь не леда яко ся хто 
закуповати поквапиш, бо велми спустошоньї. Кн.Луцк. 1564, 
л.38. 

ПОКГВАЛТЬІТИ, гл. (ж. ро§\уа!сіс). Нарушить. Права и 
привилья на тое мл&сцо наданье покгвалтьіли. АЮЗР. II, 45 
(1608). 


152 ПОКИ, нр. Пока. Мл.Сл. 64. Тьіе две части именя моего 
Селецкого и части Сопчинское держати и вживати, поки я самь, 
або д Г кти мои викупим. Кн.Луцк. 1561, л.132. Поки...потьі, 
пока... до тех пор. Чого поки не покажуть, потьі плонне сій слова 
Христовьі на свою монархію затягають. Пал. 355. 

ПОКИВАТИ, гл. Помавать. Лекс. 12. 

ПОКИДАТИ, гл. Бросить (о мног.), оставить. Вс і мает- 
ности свои покидали. Гал. II, 107. 

ПОКИНУТИ, гл. Бросить, оставить. Два пали позрубованьїе, 
а третий паль вьінято и наземли покинено. Кн.Луцк. 1564, л. 175. 
Покинувши роботу свою, всі розошлися. Рук.хр. 10. Двери... 
вьінесль нагору високую... тамь тьіи двери покинуль. Гал. І, 95. 

ПОКЛАДАТИ, гл. 1. Полагать; возлагать. Покладаючи на 
него руки рекль. Пал. 978. 2. Считать, полагать. Правдивость 
костела своего найболше вь порядномь наступованью бискуповь 
покладають. АП. 1150. 3. Ссьілаться, приводить. На доводь того 
покладаю св. Амвросія, которьш такь мовить. Пал. 357. 
Анафему покладати, предавать анафеме. Декретомь страш- 
ньімь Павель св. запечатоваль, анафему поклад аючи на тьіхь, 
котории би сміли проповідати и учити иначей. Пал. 321. 
НадИю покладати, полагать надежду, надеяться. Прето надію 
свою вь тобі да покладаеть. Пр.Мн. 40. Чи покладаль до збу- 
реня такь потужного міста в немь надію. Рад. 44. 

ПОКЛАДЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. Брачное ложе (?). Удавиль 
діаволь уже седми млоденцовь, кождого зь нихь першой ночи, на 
покладеню. Рук.хр. 135. 

ПОКЛЕЙНАТИ, гл. Поклеймить. Поклейнали лошаковь. 
Дн.Марк. І, 216. 

ПОКЛЕТЬ, с.м. [ср. покліть - рама бороньї] ( ст.пл . 
рокіаї). В стайни: сани писаньїе, поклеть старий. Кн.Луцк. 
1571, л. 213. 

ПОКЛОНЬ, с.м. Поклон. Поклонь отдавати, кланяться, 
покланяться, вьіражать почтение. Хотіли бити Богу равньїе, 
покори жадной ему и поклона не отдаючи. Рук.хр. 2. 

ПОКОЗАЧИТИСЯ, ПОКОЗАЧИТИ, гл. Сделаться каза 
ками. Инніе соми боячися пановь своихь и жолнірства, же 
будучи мужиками покозачились, за Хмелницкимь на Украйну 
уступовали. Гр. 102 .Жителі тамошніе также покозач іли. Вел. 
IV, 76. 

ПОКОИЩЕ, с.ср. Отдьіх, день отдьіха. Суббота - покоище, 
опочиненье . Бер. 314. 


153 ПОКОЙ, с.м. (пл. роко)). 1 . Мир. Покой и тііхость межи 
розрозненьши вь вірі стеречи. АП. 1082. Зьічачи собі: вь бо- 
гомьіслїи и вь покою жити. Пал. 318. Чинити, учинити, замк¬ 
нути покой, заключать, заключить мир. Чиню покой сь вами и 
потомками вашими. Рук.хр. 8. Учинили между собою покой віч- 
ньій. ІЬ. 19. Зь царями покой замкнувши , взяль оть Грековь учи¬ 
телі: вірьі. Пал. 977. 2. Комната. Роскошньїй покой. Рук.хр. 2. 

ПОКОЛЕЙЩИНА, с.ж. Подать от мельничного колеса. 
М.П.Кр. 65. 

ПОКОЛОДНОЕ, с.ср. Плата осмотрщику от арестанта за 
заключение в колодку. А децкованья не брати на немь, толко 
одинь грошь поколодного. Пам. її, 526 (1557). 

ПОКОЛ'ЕЩИНА, с.ж. См. ПОКОЛЕЙЩИНА. За млинокь 
вь годь по 5 рублей до церкви тамошней, да поколіщину зол. 
заплатить. Дн.Марк. І, 195. 

ПОКОНАНЬЕ, с.ср. (пл. рокопапіе). Одоление, покорение. 
Отступниковь нашихь вь нещирости поконанье. Пал. 565. 

ПОКОНЬІВАТИ, гл. (пл. рокопу\уас). Одолевать, осиливать. 
Противниковь строфуеть и поконьїваеть. Пал. 1097. 

ПОКОРА, с.ж. Смиренне, покорность. Обецуючися пану 
Монтовьту седене.мь своимь покору учинити. Кн.Луцк. 1570, 
л.186. Зверхносте его духовную... сь покорою зносили есмо. 
АЮЗР. II, 48 (1608). Всі: ему сь покорою подлегають. Пал. 655. 
Душа живши вь покорі звитяжила гордого аггела діявола. 
Пр.Мн. 2. Покору отдавати, оказьівать покорность. Хотіти 
бьіти Богу равньїе, покори жадной ему и поклона не отдаючи. 
Рук.хр. 2. 

ПОКОРМЬ, с.м. Пища. Лекс. 2. 

ПОКОРНЕ, нр. Смиренно, покорно. Ему Подкова дяковаль 
покорне. Боб. 294. 

ПОКОРНЬІЙ, прил. Смиренньїй, кроткий, покорньїй. Блвни 
покорніи тьіе сньмі божіими назовутся. Вол.ев. 43. 

покость, с.м. (пл. рокозі). Олифа, лак. Конець шпички вь 
дерева лоемь албо покостомь намажь. Л^ч. 24. 

ПОКОШТОВАНЬЕ, с.ср. Проба Мл.Сл. 64 

ПОКОЩОВАННЬІЙ, прил. Покрьітьій олифою, лаком. По¬ 
ставить... пінь покощованную. Дн.Хан. 40. 

ПОКРАСА, с.ж . Украшение. Которьіхь всіхь покрасою 
суть оньїе слова: Господь Богь наиіь папежь. АП. 1640. Тогдьі 
немалая покраса и оброна всему замку и місто прибудеш. Пам. 
IV, отд. 11,69 (1545). 


154 ПОКРЕВНОСТЬ, с.ж. {па. рокге\упо5с). Родство, сродство. 
Бер. 141. 

ПОКРЕВНЬІЙ, прил. (па. рокгешпу). Родной, сродственньїй; 
с. Родственник. Але жесь ми покревньїй що хочеиіь за працу свою 
дамь тобі*. Лет.рук. 17. [Хмели.] усіксь покревньїхь его [Вьі- 
говского] збогатшь. Л.С. 52. Жадньїе их [Кириковь] покревньїе 
до того кгруиту не находятся. Ак.Бор. 64. Покревніе ихь близкіе 
и далекіе жадного в спору до того острова міти не повинни 
будуть. Ак.Неж.маг. 59. 

ПОКРИВА, ПОКРИВКА, с.ж. Покров, покрьівало. Бер. 
156; личина, вид, маска. Подь покривкою чинене. Бер. 95. 
Много людій подь покривкою святобливости зводьіль. Рук.хр. 
323. Нась... ошидити, подь покривкою згодні, не шукали. АП. 
1750. 

ПОКРИКЬ, с.м. Крик, восклицание. Бер. 295. 

ПОКРИТИСЯ, гл . Скрьіться. Тьіи люди всі покрилися зь 
страху предь Александромь. Рук.хр. 162. 

ПОКРИШКА, с.ж. Крьшіка. [Г і орщикь] накрити покришкою 
з діркою на версі покришки. Л4іч. 13. 

ПОКРОВЕЦЬ, с.м. Чехол, покров. Кулбака зь покровцемь 
білимь габянимь. Вел. IV, 117. 

ПОКРОВЦЯ, ПОКРИВЦЯ, с.м. Кровельщик. Покровцямь 
двадцятіомь чоловіка сто двадцять золотихь дали. Л.Мг.м. 57. 
Покрувцямь тридцятіомь человікамь, презь все літо кождому 
по пяти тялярей. іЬ. 56. 

ПОКРОВЬ, с.м. Защита, покровительство. Оть Турковь и 
Татарь самь ищеши покрова. Гр. 66. 

ПОКРОПЛЯТИ, гл. Окроплять, орошать. Оболокь... землю 
покропляеть. Гал. 115. 

ПОКРУХОТАТИ, гл. Растрощить, раздробить. Громь уда~ 
ривь на гетманскую короговь и все древце оной покрухоталь. 
Вел. IV, 43. 

ПОКРУШИТИ, гл. Сокрушить, разрушить. Римляне всі его 
образні покрутили золотіє и сребраніе. Рук.хр. 251. Покрутити 
скали. Гал. І, 142. 

ПОКРУШИТИСЯ, гл. (пл. рокгшгус $і$). Разбиться, раз- 
рушиться. Болвани... упали и покрутилися. Гал. І, 3. 

ПОКРЬІВКА, с.ж. См. ПОКРИВКА. Бер. 215. 

ПОКРЬІТОСТЬ, с.ж. Скрьітность, притворство. [Хс.] сад - 
дукейское заблужденіе посоромочовает и покрьітость учителей. 
Пер.ев. 67. 


155 ПОКР-ШИТИСЯ, гл. Укрепиться. Тнмь упоромь мало ся вь 
своейречи покріпить. АП. 1390. 

ПОКРІПЛЯТИ, гл. Укреплять; ободрять. Романь з до- 
бьітьім палашем бгаючи словами своє рицерство Руское по¬ 
кріпляють. Рук.хр. 456. 

ПОКУМАНЬЕ-СЯ, с.ср. Дружба. Што ся тьічеть кон¬ 
федерацій, не відаю, не будеть ли того зь нею ся покуманья 
жаловаль. АП. 1284. 

ПОКУМАТИСЯ, гл. Подружиться, побрататься, сблизиться. 
Ся зь нею [конфедераг(іею] покумавит, на свідіцтво за собою 
тягнеть. АП. 1284. Мишка зь волкомь покумалася. Диар.Фил. 
131. 

ПОКУСА, с.ж. Искушение. Бер. 59. Знат с покусьі 
шатанское брат мой звадился бьіль з служебниками его княжое 
милости. Кн.Луцк. 1564, л. 279. Чгшь далей, то барзі тая поку- 
са розмножалася. Рук.хр. 10. Великая гордость и покуса надь 
силу всего св г кта справи хотіли суженьї бити презь одного 
біскупа Римского. Пал. 594. Противь виїелякимь покусамь и 
наіздомь непріятеля душного. Гал. І, 29. 

ПОКУСИТИ, гл. Испьітать. Щасгпья своего покусити. 
АЮЗР. II, 170(1571). 

ПОКУТА, с.ж. Покаянне; раскаяние; епитимия. На покуту и 
плачь вь келію біжить. АЮЗР. II, 222 (И.Вьіш.). Я за тот 
виступокь свой [бійку] поднял ся покуту терпетьі: в замку 
Луцкомь тиждень седети. Кн.Луцк. 1564, л. 279. Покутою 
досконале себе очищати. Диар.Фил. 85. Покута жоні родити 
діти в’ болізни. Лет.рук. 4. На кождьій гріхь покута бьіваеть. 
Клим. 188. Покуту чинити, приносить покаянне. Сповідаєшся 
ихь [гріховь] и покуту за нихь чинить. Гал. І, 11. Привести до 
покутьі, вьізвать раскаяние в ком, привести к покаянню. Богь 
хотінь оньїмь пьітан’емь привести ихь [Адама и Еву] до по¬ 
кути. Лет.рук. 4. Много грішниковь до покути привіль. Рад. 26. 

ПОКУТНЕ, нр. (пл . рок^Іпіе). Потаенно, скрьітно. Збори 
якись покутно, способомь еретицким'ь вь домехь своихь чинять. 
АЮЗР. І, 266 (1596). Синоди ваши, которьіе покутне и скрьіто 
оть духовннхь... отправованн бьівають. АП. 1334. 

ПОКУТНЬІЙ, прил. Покаянньїй. Покутний псаломь. Пал. 

488. 

ПОКУТНЬІЙ, прил. Находящийся над «покуттю», на «по¬ 
куті». У светлици надь окномь покутниць стрела устремлена. 
КнЛуцк. 1574, л. ЗО. 


156 ПОКУТНЬІЙ, гірші, (пл. рокиту). Потаенньїй, скрьітьій, 
тайньїй, подпольньїй. На тую кривоприсяжную и покутную унею 
не призволяємо. Пал. 503. Виводить то зь покутньїхь и св Т кту 
нев^домьіхь шпаркгаловь. ІЬ. 753. 

ПОКУТОВАТИ, гл. Каяться, приносить покаянне. А естли 
сини мои што винни господарю до скарбу зостали, они за тое 
нехай досит чинять албо покутують, а я за нихь платити не 
буду. Кн.Луцк. 1562, л. 116. Кму Богь грііхь перебачить, гдьі 
будеть за него покутовати. Гал. І, 10. 

ПОКУХОВНЬІЙ, прил. 1. От куфьі. О доправенню грошей 
покуховнихь оть шафара. Дн.Марк. І, 34. Хоружая енералная вь 
своихь вс^хь маетностяхь... отбирала покуховную повинносте. 
Арх.Мот. 27 (1721). 2. ~НОЕ, с.ср. Плата, сбор от куфьі. Бо всей 
Малой Россіи покуховное берешся только зь шинкарей — зь 
вишинкованихь куг&ь. Дн.Марк. II, 235. 

ПОЛАТАНЕ, І-НЬЕ|, схр. Поправление, починка. Пола¬ 
тане слабихь... силь моихь. АЮЗР. II, 96 (1538). 

ПОЛАТНИКЬ, с.м. [Лицо, ведающее монастьірскими по- 
латами, кельями]. Я намовившися зь икономомь, полатникомь 
и зо всею братьею... тие пенези оть него взяли. АЮЗР. І, 195 
(1574). 

ПОЛАЯТИ, гл. Пору гать. Учувши тое отець полаяль его. 
Рук.хр. 24. 

ПОЛБАРИЛОКЬ, с.м. Полубочонок. Два полбарилки. Пам. 
III, 70 (1566). 

ПОЛБОЖНИЦА, с.ж. [Храм полубогов?]. Труна его вь 
полбожници висить. Рук.хр. 342. 

ПОЛГАКЬ, с.м. Мушкет со штьїком. Двадцать полгаковь 
позьічоньїхь. АЮЗР. І, 262 (1596). 

ПОЛДЕВЯТИ, числ. Восемь с половиной. Зь полдевяти 
тисячи ихь заледво пять соть до коша приволоклося. Вел. І, 
214. 

ПОЛЕ, схр. Поле. Полемь и моремь, сухим путем и водою. 
Полемь и моремь за промисломь военнимь [ходити]. Вел. І, 13. 
Здержати поле, устоять в битве, удержать за собою поле битвьі. 
Козаки, не здержавши поля, утекати стали. Вел. IV, 39. Ставити 
поле, давать сражение. Наказали ему [Святополку Половци] аби 
поле ставиль. Рук.хр. 440 [Король] ставиль поле рицерское 
Ханові. Вел. І, 153. 

ПОЛЕВАТИ, гл. Охотиться. Зо псами полюючи засеви 
розние ярие вибили. Кн.Луцк. 1638, л. 191. 


157 ПОЛЕГАТИ, гл. -на чимь, (пл. роїесас). Опираться на что, 
полататься. На овьіхь еднакь двохь остатнихь якь напристойній 
до интенціи словь Хр. споряженьїхь, власне полегаемь. Пал. 341. 

ПОЛЕГКА, с.ж. Облегчение. Не дозналемь помощи и по- 
легки. Вел. І, 35. Неучннено комисаровь полегки жадной вь 
тяжести за неизмірно наложенніе порцій. Дн.Марк. II, 165. 

ПОЛЕГКІЙ, прил. Легковатьій. Ночь мні противь поне- 
делкалегшая бьіла... однакожь полегка она началась зь полночи и 
до полдня тривала. Дн.Марк. II, 79. 

ПОЛЕРАЦІЯ, с.ж. Просвещение, образование. Досвіідченье 
и полерація гшь єсть. Пал. 877. 

ПОЛЕРОВАТИСЯ, гл. {пл. ро!его\уас зі^). Полироваться; 
просвещаться, образовьіваться. Досвіідчаются и полеруются, яко 
золото вь огни. Пал. 877. 

ПОЛЕТИЧНЕ, нр. {пл. роїііусгпіе). Искусно; хитро, ловко. 
Престоль патріаршій велце духовне и полетичне оздобиль. Пал. 
1053. 

ПОЛЕТЬІКА, с.ж. (пл. роїіїука). Благоразумие, мудрость; 
хороший тон. Жуйка гризе голову, а туть діти и крики, Хочь би 
вже якого, то забють с полетьїки. Довг. 105. 

ПОЛЕЦАТИ, ПОЛЕЦИТИ, гл. (пл. роїесас, -сіс). Поручать, 
поручить. Себе самого вамь полецаю. Рук.хр. 147. Полециль му 
працу духовную Диар.Фил. 52. 

ПОЛЕЦАТИСЯ, гл. (пл. роїесас зі^). Поручать себя, пре- 
даваться, отдаваться. Вступшемь вь притворь церковний и 
полецаючися вь всемь опатрности Бозской, ударилемь поклоновь 
килка. Диар.Фил. 53. 

ПОЛЗЯЧІЙ, прил. Ползающий, пресмьїкающийся. Надь 
всіми гадами ползячими по земл і. Рук.хр. 2. 

ПОЛИВАНЬІЙ, прил. Муравленньїй. Печ поливаная зеленая. 
Пам. 111,69(1566). 

ПОЛИВАТИ, гл. Поливать, орошать. И то, ажь плавали 
презь озеро, котрое Дунай поливаеть. Боб. 281. 

ПОЛИВКА, с.ж. Похлебка. Тьіе хлопи зь одное мисочки 
поливку албо борщикь хлебчють. АЮЗР. II, 242 (И.Вьіш.). 
Положи мясо и хлібь на скалі и полій зверху тоею жь 
поливкою. Рук.хр. 66. 

ПОЛИЗАЧЬ, с.м. (мисокь, талеровь). Блюдолиз. Бер. 69. 

ПОЛИНКОВЬІЙ, прил. Польїнньїй. Полинкового вина зажи¬ 
вать. Л'кч. 16. 


158 ПОЛИТИКЬ, с.м. Политик, государственньїй муж. На до¬ 
водь того кладу туть зацного и мудрого политика Полского и 
томь зданє. Пал. 901. 

ПОЛИТОВАНЬЕ, с.ср. (пл . роїіїст'апіе). Сожаление. Зь 
политованьемь велцесь тому дивовали. Пал. 470. 

ПОЛИТОКЬ, с.м. Благоприятная погода. Землі; видають 
великій политокь и світяость. Рук.хр. 2. 

ПОЛИЧАТИ, поличити, гл . Спитать, счесть, вменять, 
вменить. Мл.Сл. 65. Аби тиха за достоинство поличана не била. 
Пал. 506. 

ПОЛИЧЕНЬЕ, с.ср. Считание, вменение. Мл.Сл. 65. 

ПОЛИЧКОВАНЕ, [-НБЕ], с.ср. (пл . роїісгкошапіе). Зау- 
щение; обида, оскорбление. Діідицство теди царства небес¬ 
ного презь тое поличковане св. всходной церкви заховуеть. 
Пал. 813. 

ПОЛИЧКОВАТИ, гл. (пл. ро1іс2ко\уас). Давать пощечиньї, 
заушать; обижать, оскорблять (словами). Кн.Луцк. 1561, л. 94. 
Бить и поличковань биваеть. Пал. 813. Его слуга мордуеть, 
поличкуеть. Гал. І, 76. 

ПОЛИЧОКЬ, с.м. (пл. роїісгек). Пощечина. Всюди фал- 
шомь тимь поличокь оть правди дается. Пал. 1126. 

ПОЛІОВАНЯ, с.ср. (пл. роїо^апіе). Охота. Виездиль... на 
поліованя. Л.С. 169. 

ПОЛЮВАТИ, гл. (пл. ро1о\¥ас). Охотиться. Онь [князь] 
поехаль полювати. Дн.Марк. 1, 84. 

ПОЛЮТРОВАТИ, гл. (пл. ро1оІго\уас). Пограбить. Худоби 
моеи [Гоьігорь] зь моєю Настею не мало поліотровсиїи. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 374). 

ПОЛЇТІЯ, с.ж. (гр. лоХітєіа). Правление. Жадная свитская 
речь посполитая не єсть такь добре споряжена, якь святая 
церкве Христовьі політія. Пал. 661. 

ПОЛКАРУНЬ, с.м. [Разновидность заграничного сукна.] 
Полкаруну штуку — локоть у 27. Дн. Марк. І, 77. 

ПОЛКНУТИ, гл. (пл. роїкпдс). Поглотить, проглотить. 
Обнявши и полкнувши обоє, и бискупство и владицтво. АП. 1732. 

ПОЛМИСОКЬ, с.м. (пл. роктшек). Блюдо. АЮЗР. її, 215 
(И.Вьіш.). 

ПОЛНИТИ, гл. (пл. роіпіс). Исполнять, совершать. Роска- 
зане ясне велможного его милости пана гетмана... во всемь 
полнити маємо. Вел. IV, 267. Мужебойство полнили. Рук.хр. 
325. 


159 ПОЛНОГОДНІЙ, прил. Пожилой, престарельїй. Заисте вь 
лілпіссь подегилого, а яко писмо мовить “полногодний” можная 
речь назвати старцемь, то єсть презвитеромь. Пал. 461. 

ПОЛНО-* 

ПОЛНОЧНЬІЙ, прил. Северньїй. Полночная сторона. Рук. 
хр. 61. АП. 1408. 

ПОЛНОЧЬ, с.м. Полночь. З суботьі на неделю якобьі о 
полночи. Кн.Луцк. 1562, л. 175. 

ПОЛОВА, с.ж. Мякина. Отлучаеть полову оть доброго 
нас'Ьня. Гал. І, 117. 

ПОЛОВИЦА, с.ж . (пл. ро1о\¥Іса). Половина. Даль зь народу 
Рувіма и Гада и Манасія половицу кролевства Сіонового. Рук.хр. 
60. Болиіая половица ц’Алого монастиря осталася [не сгорііпа]. 
Л.Г.М. 62. Тьт лілпа до половицьі Богь за грісси наиіи уменшіть . 
Гал. І, 22. Половица чолновь. Пал. 1106. Священникь жебраку 
тому половицу даль [грошій]. Рад. 82. 

ПОЛОВЬІЙ, прил. Изжелта-бельїй (масть). Бер. 102. Собака 
половая. Дн.Марк. І, 139. Шкапу шерстю половую при нем же 
[сьінії] зоставую. Ак.Бор. 14. Коней моих - одного полового, а 
другого вороного взяпь. Кн.Луцк. 1565, л. 12. 

ПОЛОТЬ, с.м. Луг. С г кно на пологахь ... косить. Арх.Мот. 
32 (1780). 

ПОЛОЖЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. Положение, местоположение. 
Пришли на мкстце положеня пущи Фараони [?] . Того по- 
мянутого острова положеня на миль семь бьіти можеть. Вел. 
III, 483. Вь такомь добромь положенню на шляхохь и преправахь. 
АЮЗР. 11,32(1605). 

ПОЛОЖИТИСЯ, гл. Рас положиться. Положилися обозомь 
на поляхь Сенаарь. Рук.хр. 9. Положилися сь тамтой сторонні 
Каменя Подолского оть Волохь обозомь. Льв.лет. 249. Вь едномь 
л^си, на погор'клиску сіілскомь положилися и опочили. Боб. 289. 

ПОЛОЖНИЦА, с.ж. (пл. роїогпіса). Родильница, роженица. 
[Бабні] жидовскіе діти оть положниць пріймовали. Рук.хр. 38. 

ПОЛОМЕНЬ, с.м. Пламя. Презь окна огнистій поломень 
великій війшоль. Рук.хр. 377. Весь діаволскій зопсоваль поломень. 
Пал. 444. А уже той поломень оть иншихь вщатьій, и старшихь 
нашьіхь правдивьіхь духовньїхь доходить. АП. 1786. 


* Так в рукопису. 

В рукопису покликання на джерело відсутнє. 


160 
ПОЛОНИНА, с.ж. Горная равнина, пастбище. [Владиславь] 
догоять его [Батия] у полонинь угорскихь. Рук.хр. 470. 

полонь, с.м. Плен; пленник. Бер. 105. Людь кровію Сьіна 
твоего коханого откупленьїй в полонь побраль. Рад. 42. [Жи- 
телей] вь полонь забраль со вс^ми нхь набьітками. Вел. І, 372. 
Орда не брала полону задля того, жеби не обтяжалися, але усе 
стинали. Л.С. 15. 

ПОЛОНЯНИК!», с.м. (Ипат.лет. 17). Пленник. Якіе поло¬ 
няники и тое сказивали, что на ономь бою били . Дн.Марк. І, 327. 

ПОЛОТЕННЬІЙ, прил. Полотняньїй. Бер. 141. Запонь подь 
образами полотенньїхь чотири. Пам. І, 118. 

ПОЛОШАТИ, ПОЛОШИТИ, гл. Пугать, тревожить. Зразу 
пташокь не полошаль. АП. 1160. Ихь [Мултянскую землю у Во¬ 
лошина] тоть Гетмань зь своимь Рьщерствомь полошиль. Сак. 
ЗО. 

ПОЛСЕМА, числ. Шесть с половиной. Полсема золотого. 
Арх.Мот. 74 (1752). 

ПОЛСТАНЬ, с.м. [Мера длиньї или площади?]. Видел есми 
запусту [ліса] з одного конца якобьі на полстан вирубано. 
Кн.Луцк. 1565, л.62. 

ПОЛТАЛЯРОКЬ, с.м. Полуталер. АЮЗР. II, 230 (И.Вьіш.). 

ПОЛТРЕТЬЯСТА, числ. См. ПОЛТРЕТЯСТА. Полтре- 
тяста копь грошей. АЮЗР. І, 76 (1529). 

ПОЛТРЕТЯ, числ. Два с половиной. Вздовжь полтретя 
локтя. Рук.хр. 46. 

ПОЛТРЕТЯДЦАТЬ, числ. (Ипат.лет. польтретьинадесять, 
589). Двадцать пять. [КГрунта] м’&ю купленимь способомь оть 
полтретядцать лі*ть. Пр.Полт.с. 71. 

ПОЛТРЕТЯСТА, числ. Двести пятьдесят. Козаковь полтре- 
тяста. Боб. 288. 

полть, с.м. Полоть. Два полт^ солонини. Л.Мг.м. 40. 

ПОЛУВОЛОКЬ, ПОЛУВОЛОЧОКЬ, с.м. Пятнадцать мор- 
гов земли. Веліли есмо зь нихь тать на нась вибирати оть 
трохь полуволочковь по двадцати грошей. АЮЗР. І, 80 (1531). Сь 
одного полуволока семь грошей. ІЬ. 81. 

ПОЛУГРОШОКЬ, с.м. Полугрош, полушка. Двіісти копь 
грошей полугрошковь Литовскоі монети. АЮЗР. 1, 59 (1519). 

ПОЛУДЕННЬІЙ, прт. Южньїй. Ваходніи и полуденній и 
полуночніи церкви. Пал. 497. 

ПОЛУДНЕ, с.ср. (Ипат.лет. 179). Юг. Лекс. 18. Обернути 
очи свои на полуднє. Рук.хр. 392. В'ктрь сполоудне вііе. Пер.ев. 


161 54. Дай же ся намь, Господи , вернути зь вязенья наьиего якь 
потоки оті? полудня. Пал. 870. 

ПОЛУКОПОКЬ, с.м. Полкопьі. Бер. 66. 

ПОЛУКОПЬЕ, с.ср. Тридцать. Доплатила золотьій по 
полукопью и по шести грошей. АЮЗР. І, 77 (1529). 

ПОЛУСМАКЬ, с.м. Пол-осмерика. Дано житной муки 
полусмакь. Дн.Хан. 24. 

ПОЛУСОРОЧИНЬІ, с.ж.мн. Панихида на двадцатьій день 
по смерти. Полусорочини покойной тіотки отправляли. Дн.Марк. 
III, 2. 

ПОЛУШТАМЕТЬ, с.м. [Вид материн?]. Кобернику киндяхь 
дань и полуштамету на верхь. Дн.Марк. І, 220. 

ПОЛЧАНИНЬ, с.м. Воин в полку. Прислано оть великихь 
Государей Паліевь зь полчанами его ... особное жаловане. Вел. 
III, 199. 

ПОЛЧВАРТА, числ . (пл . роїсгшаїїа). Три с половиной. 
Полчварта року. Гал. І, 158. Тие зась вшетечники и грошей намь 
дали полчварта золотого. Пр.Полт.с. 67. 

ПОЛЧВАРТАДЕСЯТЬ, числ. Тридцать пять. Всіхь літь 
вь Кривци мешкаеть з-полчвартадесять. М.П.Кр. 83 (1722). 

ПОЛЧВАРТИ, числ. См. ПОЛЧВАРТА. Забито Поляковь 
розного кгатунку... полчварти тисячи злишкомь. Вел. IV, 205. 
Полчварти тисячи велімо повисить. Л.С. 197. 

поль, с.м. Пол. Зоставиль голоту и женскій поль. Вел. І, 

279. 

ПОЛЬІ, част. Пол-, полу-. На поли живьій, полуживой. 
Рук.хр. 4. 

ПОЛЬІКАТИ, гл. {пл. роїукас). Проглотить. Допавши уголья 
огнистого польїкала его. Рук.хр. 179. 

ПОЛЬІСКАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Блеск, сверкание. Бер. 7. 
ПОЛЬНЬІЙ, прил. Полевой. Квіти польньш. Пер.ев. 53. 
ПОЛЯГАТИ, гл. {пл. роїе^ас). Полагаться, надеяться на что. 
[Купець] чи полігаеть на своемь единомьрозумі*. Рад. 62. 
ПОЛІПНІАТИ, гл. Улучшать. Бер. 110. 

ПОЛІПНІАТИСЯ, ПОЛІПШИТИСЯ, гл. Улучшаться, 
поправиться, исправиться. Бер. 110. Скоро ли ми ся на здоровью 
моемь поліпиіаеть? АЮЗР. І, 169 (1569). Давно мовлю вамь, абьі 
поліпшилися. Рук.хр. 130. 

ПОЛІПШЕНЕ, [-НЬЕ|, с.ср. Улучшение. На здоровю 
поліпшеня не било. Рук.хр. 371. 


162 ПОЛ-кТЬІЧНЬІЙ, прш. {пл. роїііусгпу). Вежливьій, учти- 
вьій. Вь писменного особний політичний звьічай. Клим. 176. 

ПОЛАДИТИ, гл. {пл. роіесіс). Поручить. [Сотнику] поліци- 
лемь и коня виторговать. Дн.Марк. І, ЗО. 

ДОЛУЧАТИ, гл. ( пл . роїісгас). Считать. Межи святьіми 
Божїими полічати. Пал. 709. 

ПОЛЮБОВНЬІЙ, прш. Третейский. Полюбовний судья. 
АЮЗР. І, 64 (1524). 

ПОЛЯКАТИСЯ, гл. Испугаться. Полякалися ихь всі не- 
пріятелі. Гал. І, 38. Кролеве хананейскіе вельми полякалися . 
Рук.хр. 63. 

ПОМАВЛЯТИ, гл. {пл. рота^іас). См. ПРОМОВЛЯТИ. 
Невинньїхь людей помавляти. АЮЗР. II, 44 (1608). 

ПОМАГАЧЬ, с.м. Помощник. Бер. 50, 154. Мл.Сл. 65. 

ПОМАГАЙБ4;, мм. Бог помощь. Помагайбі сподарі 
дайте милостину. Довг. 94. 

ПОМАЗАНЕЦЬ, с.м. {пл. ротагапіес). Помазанник. Лекс. 
16. Помазанець Божій. Рук.хр. 94. Христось, що ся вь грецкимь 
язику значить помазанець. Гал. І, 41. 

ПОМАЗАТИСЯ, гл. Запачкаться. Ховаеть... и оть яду иіто 
и трутизни, которими бись могль и помазати и осмородити. 
Пал. 657. 

ПОМАЛУ, нр. Медленно, потихоньку. Соми гетманове зь 
войсками коронними и зь тяжарами войсковими и піхотами 
помалу иіили вь тропи. Гр. 42. 

ПОМАРАНЧА, с.ж. {пл. ротагапсга). Апельсин. Взяли зь 
містца того... помаранчій. Рук.хр. 55. 

ПОМАРАНЧОВЬІЙ, прил. {пл. ротагапс 20 \уу). Апель¬ 
синний, оранжевий. Кунтушь помаранчовій адамашковій. 
Вел. IV, 120. Камліоть помаранчевий коліоромь. Дн.Марк. II, 
225. 

ПОМЕЖНИКЬ, с.м. Сосед, смежньїй владелец. Дворь зь 
садомь, надь річкою Супоемь лежачій , зь едной сторони 
помежникь Семень Батракь, зь другой К.Зайченко. Арх.Мот. 139 
(1707). 

ПОМЕНЕНЬІЙ, прш. {пл.. ротіепіопу). Упомянухьій. Той 
помененьїй шкрипть. АП. 1026. 

ПОМЕННИКЬ, с.м. Поминанье, поминальник. Кождьгй 
брать... предковь своихь зешлихь с того світа, повинен в 
поменник братскій вписати. Пам. І, 33 (1623). 


163 ПОМЕНЬ, с.м. Воспоминание. Прійти вь помень, вспом- 
нить. Пришедиги вь помень блаженной памяти Іереміи патріархи 
и взменку о бьітности его вь земли Ру ской учинивши... Пал. 1053. 

ПОМЕРТИ, гл. Умереть. Померти на дупгЬ, умереть душой. 
Гал. II, 20. 

ПОМЕТЛО, с.ср. Мусорная яма. Утиснени будучи вь 
пометли седять. АП. 1730. 

ПОМЕНШАТИ, гл. Ужиться. Запорожці, яко люде свое- 
волніе, не могли з Москвою помешкати и наприкрилися тому 
московскому войску. Л.С. 93. 

помии, с.м.мн. Помои. Помиями поливали. Рук.хр. 373. 

ПОМИКАТИСЯ, ПОМКНУТИСЯ, гл. Подвигаться, дви¬ 
нуться. [Король] почаль скорій туда к Збаражю помикатися. 
Вел. ТУ, 63. Хм. помкнулся ку Подолю. Вел. І, 145. 

ПОМИЛИТИСЯ, гл. Ошибиться. Зь умислу помилитися 
такь хотінь папежь и костель Римскій. Пал. 597. 

ПОМИЛНЬІЙ, прил. Ошибочньїй. Календарь новий, якь по¬ 
мітний и непевний, отверечи. Пал. 1116. 

ПОМИРКОВАНЄ, с.ср. [Обмен мнениями]. Приходили кь 
помиркованю и не заключа розехались. Дн.Хан. 120. 

ПОМКНУТИ, гл. Двинуть; умчать. Рачи того року при- 
палого надалій помкнути. АЮЗР. І, 300 (1550). Чаплинского... 
всадили на коня и помкнули до Хмелницкого. Вел.І , 64. 

ПОМНОЖАТИ, гл. Умножать. Помножаеть отступленіе и 
прелщеніе. Пал. 316. 

ПОМНОЖЕНЬЕ, с.ср. Умножение, увеличение. Помно¬ 
женеє віри святое повшехное католицьское. АЮЗР. II, І (1599). 
Помноженеєличби и силеї вірующихь. Пал. 364. 

ПОМОВА, с.ж. , ПОМОВЕНЬЕ, ПОМОВИСКО, с.ср. 
Наговор, клевета, навет. Вьіправованье се О.К. сь помовьі на него 
оть кн. М.Глинского. АЮЗР. І, 36 (1508). Подроби ійтая беї речь 
оть родичовь таковьіхь обрізанцовь обеїску и помовенею бьіти. 
ІЬ. 108 (1540). Вьідрукованее змеїиїленьїхь помовискь на нась вь 
невинности наиіой. ІЬ. II, 56 (1609). Што за примовки и што за 
помовиска относимь за то. Пам. III, 52 (1608). 

ПОМОВЛЯТИ, ПОМОВИТИ, гл. Клеветать, оклеветать, 
наговаривать, наговорить, оговаривать, оговорить. И то за- 
крьіваючи, мене, да Богь спокойного члвка, теїмь помовляеть. 
Кн.Луцк. 1573, л. 149. Вь чомь вась помовляють, якобьі 
злочинцовь постеїдальїся злословягцїи ваше доброе вь Христі 
житіє. Пал. 318. Гдьі зостала беременною, для встьіду и 


164 почтивости помовша на Марса. Рук.хр. 137. Булская помовгиіа 
була пяная Мтвіеву братану д г квку Зі;ню нецнотливими 
речами. Ак.Бор. 60. 

ПОМОВЦА, с.м. Клеветник, оговорщик. Абьі таковие 
помовци на бачности міли, ижь хто на кого ведеть, а не 
доведеть, тьімь самь маеть бьіти карань. АЮЗР. І, 203 (1576). 
Зь тоее макули доткливое чести и слави доброй шкодливое 
противньїй помовца не очистіть. Арх.Мот. 2. 

ПОМОРДОВАТИ, гл. (пл . ротогсіо\уас). Умертвить (мно- 
гих). Много помордоваль Гаваонитовь. Рук.хр. 104. 

помостникь, с.м. Настильщик. Помостникь городни. 
Пам. IV, отд. 11,73 (1545). 

помость, с.м. Деревянньїй пол. Пам. IV, отд. її, 68 (1545). 

ПОМОЧНИКЬ, с.м. Помощник. Бер. 154. 

ПОМОЧНОЕ, с.ср. [Судовая оплата, совершаемая стороной, 
вьіигравшей дело]. На болшю крімость нашего осужденія 
помочное взяли есмьі у кроля. АЮЗР. І, 5 (1404). 

ПОМОЧНЬЇЙ, ПОМОЩНЬІЙ, прил. [Ипат.лет. помочньїя 
полки , 427]. Дающий помощь, помогающий, полезньїй; вспо- 
могательньїй. Повинни го ратовати и во всюмь помочньї му 
бити. Пам. І, 33 (1623). Приведенний презь нихь доводь болшь 
єсть имь нашкодньїй, нижли помочньїй. Пал. 533. Богь еще 
будеть самь помочень тобі;. Диар.Фил. 156. Гді потреба 
будеть , абьі имь вь томь помочни били. АП. 1146. Маючи собі; 
способного и помочного метрополиту. Л.С. 97. Би то завше 
велце помочньїй народь Козацкій противь вс&мь непріятелемь 
Корони Полской. Боб. 300. Помощніе войска. Вел. І, 248. 

ПОМПА, с.ж. (пл. рошра). Пьішность, великолепие. Пурпуру 
цесарскую на него вложено зь великою и невимовною помпою. 
Рук.хр. 302. Затменье солнца и м^сяца презначатиметь упадокь 
гордости, помпи. Гал. II, 43. Самойловичь... из великою помпою 
ездиль. Л.С. 169. 

ПОМСТА, с.ж. Месть. Лекс. 9. Непріятель приходний и 
надь подданими нашими помсту чинить. АЮЗР. II, 153 (1560). 
[Братья Іосифа] іли, тішачися зь помсти надь братомь. 
Рук.хр. 25. Знакь видомий скорой помсти Божей. Пал. 778. 
Ви стер вгаймо ся грііховь о помсту до Бога волаючихь. Гал. І, 14. 
Оть Бога помсту наволіхаеть. Вел. І, 42. [Козаки] собиралися 
на Запорожі; для помсти. Л.С. 218. 

ПОМСТИТЕЛЬ, с.м. Мститель. Міма уродити надо мною 
помстителя. Рук.хр. 161. 


165 ПОМСТИТИСЯ, гл. (Ипат.лет. помьстити , 253). -надь 
кьімь, отомстить кому. Хочи... кривдьі мови помолитися над 
тим незбожним Болеславомь. Рук.хр. 447. Надь непріятелми 
своими помстился. Пам. 761. 

ПОМЬІКАТИСЬ, гл. Порьіваться. И на того врядника словьі 
невчьтивьіми ся сегаль и бити помикань. Кн.Луцк. 1573, л. 130. 
Онь дей соромотечи, и лаючи, и помикаючися бити, поведиль . 

ПОМЬІСЛНОСТЬ, с.ж. (пл . рошу$1по$с). Благополучне. Вь 
сегосвітнихь добрахь, винеслостяхь и помисльностяхь. Пал. 803. 

ПОМЬІСЛНЬІЙ, прил. {пл. рошузіпу). Благоприятньїй, удач- 
ньій. Онь, такь помислной погоди набивши, тріумфугть. Пал. 
1060. 

ПОМііЖНО, нр. Смежно. Поля три шматки на два дні;, 
поміжно Жуковой ниви. Арх.Мот. 74 (1752). 

ПОМ^ЖНОСТЬ, с.ж. Смежность. Третая нива... вь поміж- 
ности обоихь сторонь оть поля Остапенка. Арх.Мот. 75 (1752). 

ПОМ'йЖНЬІЙ, прил. Соседний, соседствующий, смежньш. 
Продалемь домь мой власний, на предмістю, за брамою Киев- 
скою стоячій з еднои сторони, поміжний Федорь Куранда, з 
другои сторони Матвій Ткач. Ак.Бор. 99. 

ПОМ'ЬЖЬ, нр. Смежно. Гай, стоящій подь селомь Строко¬ 
вою поміжь Занкевичовою зь обохь сторонь гаю. Арх.Мот. 74 (1752). 

ПОМОРА, с.ж. Измерение. До такой поміри треба розуму, 
а не шнура. Диар.Фил. 106. 

ПОМІРКОВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Примиренне; умеренность, 
благоразумие. Не готов еще сь княземь N жадное вгоди и 
померкованя чинити. Кн.Луцк. 1570, л. 132. Вь надію згоди и 
пріятельского поміркованя. АЮЗР. II, 24 (1609). 

ПОМііРКОВАТИ, гл. Примирить. Яко жь дей за которьіми 
позви рокь ку росправі передь судомь намь припапь, тогдьі дей 
есмо хотячи то приятельскшіь обьічаемь померковати... 
Кн.Луцк. 1574, л. 5. 

ПОМІРНО, нр. Умеренно. Ночь била хмарна, тиха и 
помірно холодковала. Дн.Марк. III, 198. И дай, боже, помірно 
каждимь заживати. Довг. 171. 

ПОМ^РНЬІЙ, прил. Умеренньїй. Помірною живностю одь 
нихь користуючися. Вел. І, 448. День сей биль помірний 
холодомь. Дн.Марк. III, 79. 


* Текст пошкоджено. 


166 ПОМ-ЬРОКЬ, с.м. [Добавочньїй кусок (шмат) поля]. Ниву на 
три дни сь пом іркомь вим іняль на ниву поміжь лежачую 
Борисенковой. Арх.Мот. 74 (1752). Помірокь на Бічомь озері 
помежь Ворониной, на пять косарей, да ниву на три дні; поузь 
Ардашевь помірокь. іЬ. Сінокосного поля два помірки. іЬ. 84 
(1759). 

ПОМЇШАНЬЕ, с.ср. Смешение. Давного рахунку костел - 
ного помішанье. АП. 1188. 

ПОМІШАТИ, гл. Смешать. [Богь] помітить имь язьїки. 
Гал. І, 23. 

ПОМЇШКА, с.ж. Помеха, препятствие, стеснение. У в Фрі 
русской пом іика великая била от ун іять и ксендзовь. Л.С. 11. 

помягчити, гл. Смягчить, умягчить. Володимерь землю 
поораль и помягчиль. Пал. 985. 

ПОМЯНКА, с.ж. Поминание. Помянка рочная вь церквахь 
Божіихь на віка била. Рук.хр. 363. 

ПОНАГОРОЖАТИ, гл. Вознаградить, возместить. [Судь] 
Борисисі поцтивое навязаль, ведлугь еи стану , шкоди и виклади 
понагорожать ... присудіть. Ак.Неж.маг. 26. 

ПОНАЖЬІТИ, гл. Обнажить. [Хозроя] Гдь Богь прудко 
понажьіль. Рук.хр. 337. 

ПОНАПРАВЛЯТИ, гл. Починить, исправить. Діла и всю 
стрелбу понаправляли. Рук.хр. 376. 

ПОНАСТАНОВЛЯЛИ, гл. Назначить. Бруховецкій своихь 
полковниковь понастановляль . Л.С. 76. 

ПОНАЇЗДИЛИ, гл. Наехать, понаехать. Понаіздили урядо¬ 
ве на Украйну. Л.С. 23. 

ПОНЕВАЖЬ, сз. (гт. ропіехуаг). Так как, потому что. Доб- 
рьіи нендзують, поневажгь бити бьівають. Пал. 813. Правдивая 
єсть церковь наша, поневажь она заховуеть всі сакрамента. 
Гал. І, 33. 

ПОНЕВОЛНЕ, нр. Насильно. Поневолив кгвалть учинітесь. 
Рук.хр. 211. Не поневолив , але доброволне. Пал. 420. Отець 
игумень поневолив мене збавьівь панянства. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІУ, 407). 

ПОНЕВОЛНЬІЙ, пргт. Недобровольньїй, принудительньїй, 
невольньїй. Бер. 96. Не хотя по нихь ничего поневолного. Рук.хр. 
1. Убозство поневолиое. Гал. II, 107. [Богь] даль имь [ангеламь] 
волную волю до служби своеи, не хотячи оть нихь ничого 
поневолного. Лет.рук. 1. 


167 ПОНЕД т кЛОКЬ, с.м. (Ипат.лет. 355). Понедельник. Вь по- 
неділокь великого поста. АЮЗР. І, 6 (1408). 

ПОНЕХАНЬЕ, с.ср. (пл. ропіесЬапіе). Оставление, отмена, 
прекращение. Понеханье обрізанія. Пал. 1119. 

ПОНЕХАТИ, гл. Оставить, бросить; прекратить. Понехай 
таковой радьі слухати до войньї. Рук.хр. 76. Понехалемь южь 
тоее дороги до Москви . Диар.Фил. 55. Воєнного Поляки зь 
Хмелницкимь и Тугай-Беомь не понехали діла. Вел. І, 63. Тоей 
войньї понехати. Л.С. 18. 

ПОНИЖАТИ, гл. (пл. ропігас). Унижать. Обачь ся, же лю¬ 
дей понижаеіиь. Рук.хр. 162. Сина Божого зверхносте и державу 
понижаєте. АП. 1676. 

ПОНИЖАТИСЯ, гл. Унижаться Мл.Сл. 65. 

ПОНИЖЕНЕ, І-НЬЕ|, с.ср . Унижение. Понижение и 
зневоленеє церковь святую восточную ведлугь тіла опановалое. 
Пал. 816. 

ПОНИЦОВАТИ, гл. Перетолковать, извратить. Канонеї по- 
ницовати. АЮЗР. її, 282 (И.Вьіш.). 

ПОНОВА, с.ж. Обновление, возобновление. [Церковь] 
потребуєте понови. АЮЗР. II, 202 (1598). 

ПОНОВЛЯТИ, ПОНОВИТИ, гл. Обновлять, обновить, 
возобновлять; повторять (урок). Церкви будоваль, старіє по- 
новляль. Рук.хр. 324. В су’боту мают поновляти всіхь речей, 
котрьіх ся учили през тьіжден. Пам. 1, 51 (1634). Поновити 
присягу. АП. 1092. 

ПОНОРЬ, с.м. Паром. Берегомь Удая у верхь ити ку 
поноромь упоперекь Удая, черезь понорьі межи островомь 
прогалиное кь мосту мопастирскому. Л.М.Г. 48. 

ПОНОЧИ, нр. В ночное, в вечернее время. Споткали есмо 
человековь шести ве зброй едучи, которьіх за мгьлою великою и 
поночи не знати бьіло в твар. Кн.Луцк. 1565, л. 324. Поночи 
иілюбу не давати. Л.М.Г. 43. 

ПОНТАКЬ, с.м. [Какой-то напиток, возможно, вино]. 
Випили понтаку бутилку. Дн.Марк. II, 293. 

ПОНУРЕНЬЕ, с.ср. (пл. ропиггепіе). Погружение. Мл.Сл. 66. 

ПОНУРЦЯ, с.м. [Лицемер]. Будуть посрамлени еретицьі, 
аріяньї ипонурци. Пр.Мн. 191. 

ПОНУРЯТИ, гл. (пл. ропиггас). Погружать. Мл.Сл. 66. 

ПОНЮХАНЬЕ, с.ср. Обоняние. Мл.Сл. 66. 

ПОНЯТЕ, [-ТЬЕ], с.ср. Понимание. До суптелньїхь речей 
понятя грубое тіло сее перешкожуеть. Пал. 920. Для. 


168 спадній иіого понятя, на чтьіри части тоть отвіть наиіь 
розд іл ити намь ся здало. АП. 1016. 

поняти, гл. 1. Понять. Ей нихто тегдьі розумомь поняти 
не могль. Пал. 369. 2. Взять. Поняль дві жени. Рук.хр. 6 . Жену 
понялемь, для того не могу ити. Гал. І, 26. Хотіламь оного 
Василя за мужа поняти. Пр.Полт.с. 67. 3. Покрьіть. Видель, ижь 
вода всю греблю поняла. Кн.Луцк. 1573, л. 432 об. 

ПООБДИРАТИ, гл. Ободрать, ограбить. А дівок и жонок 
били , кгвалтовали, на остатокь ихь пообдирали и великие 
мордерства над ними чинили. Кн.Луцк. 1565, л. 257. 

ПООБЕРТАТИСЯ, гл. Обратиться. Зь роспачи на віру 
поганскую пооберталися. Рук.хр. 131. 

ПООДИНКОВЬІЙ, прил. Единственньїй. Трвальїй а поодин- 
ковьій міть бити Церкви Господней заложеньїй фундаменть. 
АП. 1368. 

ПООДИНЦЕМЬ, нр. Поодиночке. Поодинцемь всі питанні 
били. Вел. III, 148. 

ПООДНОКРОТЬ, нр. Однократно. Не пооднокроть подь 
чась того розорваня правди своей довела. Пал. 787. 

ПООРАНЄ, с.ср. Вспашка. Они пооране и посиянье менили 
бити оть пана Яцка Шибенского. Кн.Луцк. 1573, л.108. 

ПООРАТИ, гл. Вспахать. Володимерь землю поораль. Пал. 

985. 

ПООСОБЬ, нр. Отдельно. Признали всі за одно, явне, 
уст не, и доброволне , же продали поособь мльїнь свой. Ак. 
Неж.Маг. 56. 

ПООСТАЛЬІЙ, прил. Оставшийся. Поосталое войско. Вел. 
І, 131. 

ПОООЬДАТИ, гл. Поселиться. Татаре, которіи вь Молдавіи 
поосідали. Вел. III, 513. 

ПООТБ^кГАТИ, гл. Покинуть, отступить, оставить. Боговь 
своихь поотбігали. Рук.хр. 99. 

ПООТСТАВЛЯТИ, гл. Отставить, удалить. Сотниковь 
Оріпскихь оть урядовь ихь поотставляти. Вел. II, 555. 

ПОПАЛЕНЬЕ, с.ср. Сожжение. Попаленье покритья надь 
пецомь цегельньїмь. АЮЗР. II, 211 (1609). 

ПОПАЛИТИ, гл. Сжечь. Книги старого и нового закону 
попапиль. Пал. 598. 

ПОПАПЕЖИТИСЯ, гл. Принять католичество. Вь цехахь 
ремесницкихь Русину бити не достоить, доколь ся не по- 
папежеть. АЮЗР. II, 269 (И.Вьіш.). 


169 ПОПАРТЬЕ, с.ср. ( пл. рорагсіе). Поддержка. Судь ему тое 
апеляцьіи... не допустіть, а онь о попартье ее св Т ктчилсе. АЮЗР. 
II, 27 (1612). Попартье волной елекцїи. АП. 1090. 

ПОПАСОВАТИ, гл. Кормить лошадей в дороге. Мл.Сл. 66. 

ПОПАСЬ, с.м . Привал, стоянка, роздьіх. Бер. 155. Еднимь 
попасомь подь Ожеговци увоїпиедши, сталь [Хань]. Гр. 101. 
Проважаючьі подводьі свои черезь Трощу и зоставивши для 
попасу в том же селе. Кн.Житом. 1646, л.418. 

ПОПЕЛНИТИ, гл. См. ПОПОЛНИТИ. Попелниль вше- 
теченство. Гал. І, 12. 

ПОПЕРЕЖАТИ, ПОПЕРЕДИТИ, гл. (Ипат. лет. 569). 
Опережать, опередить. Бер. 12. До царства Божого нікто его не 
попередить. Пал. 454. 

ПОПЕРЕКЬ, с.м. Поясница. Приключилася жестокая бо- 
л ізнь вь попереку. Дн.Хан. 191. 

ПОПЕРЕСТАТИ, гл. Оставить, прекратить. Попересталь 
[Пушкарь] своего упору и гнівь. Вел. І, 324. Злаго житія 
поперестали. іЬ. II, 16. 

ПОПИРАТИ, ПОПЕРТИ, гл. 1. Переть, попереть, толкать, 
теснить; тащить, потащить. Хто тебе в шію попирае ? Довг. 105. 
Ище ми и до войта еи суку попремо. іЬ. 95. 2. Попирать, топтать. 
Преслушаніе заповіди Божія попираеть. Пал. 334. 3. Под- 
держивать, способствовать. [Клименть VIII] почаль Россовь 
турбовати, также и наступцьі его, которьіи тогожь злого 
поступку попирали. Пал. 1117. 

ПОПИСАТИ, гл. Записать. Тепер чоловика своего попишем, 
а завтра его не будет. Пам. IV, отд. II, 49 (1545). 

ПОПИСОВАТИСЯ, гл. {пл. рорІ5у\¥ас $і$). Вьіставлять себя 
на показ, хвалиться. Есть... премного святьіхь а чудотворцовь, 
которьіи ся зь тьімь не пописують, але сокровени суть. Пал. 811. 

попись, с.м. {пл. рорі$). 1. Перепись, ревизия. Попис 
людей своихь. Пам. IV, отд. II, 49 (1545). Попись рестровихь 
козаковь. Вел. IV, 266. 2. Смотр (войска). Скупіть все войско на 
единомь полю, якобьі для попису. Рад. 66. 

ПОПИТИ, гл. Вьіпить. А потомь добившися до пивницьі, пиво 
побрали, а иншое попили и поросточивали. Кн.Луцк. 1565, л.220. 

ПОПИТИСЯ, гл. Упиться (о мног.). Одни попилися, а инніе 
спали. Л.С. 144. Войско вь таборі попилося. Гр. 228. 

ПОПЛАТОКЬ, с.м . Подать, пошлина. А тьіи роботи и дани 
и поплатки имаеть робити и давати кь нашей потребизні. 
АЮЗР. 1,6(1408). 


170 ПОПЛЕЧНИКЬ, с.м . Заступник, защитник, покровитель. 
Нкть никому иншому вступу вь тую землю, топко пашіть 
людемь Логозкого повкта, людемь тимь жо IIрилкпцомь и ихь 
потечьниковь . АЮЗР. І, 59 (1518). 

ПОПЛЬІНУТИ, гл . Попльїть. Флоть Шведскій моремь 
Балтицкимь поплинуль до Кгданска . Вел. І, 351. 

ПОПЛЮНДРОВАТИ, гл . Пограбить. Поплюндровавши вь 
Киев т к, войско литовское потягнуло подь Бклую Церковь. Л.С. 
27. 

ПОПЛЮСКАТИ, гл. Побрьізгать, забрьізгать. Стежки твои 
поплюскани кровью . Пал. 1023. 

ПОПЛЮСКАТИСЯ, гл. Забрьізгаться, запачкаться. Поплюс- 
катися вь болотк Диар.Фил. 94. 

ПОПОВНЯТИ, ПОПОЛНИТИ, гл. Совершать, совершить. 
Спросность зь невкстою мксто Сатурна поповнявь. Рук.хр. 
298. За гркхь, вь невкдомости пополнений, караня придамь. 
Пал. 319. [Дмитро] зь челядницею вь полю усиловне гркхь 
тклесньїй пополниль. Пр.Полт.с. 54. 

попоисти, гл. Поесть (немного). Борщу сирого на одного 
чловкка и на вдень разь щегулне попоисти оть таляра битого 
купити било невозможно . Вел. IV, 56. 

пополнитися, гл. Исполниться. Моусят ся пополнити 
вск ркчи которьіи соут писаньї в закон к. Пер.ев. 78. 

ПОПОЛОХАТИ, гл. Пере пугать. Мене самого збиль и жону 
мою, виволокти за волоси с комори, такьже збиль, змордоваль, 
дети пополохаль. Кн.Луцк. 1564, л. 236. 

ПОПОПЕЛ^ЬТИ, гл. Обратиться в пепел. Широкого панства 
мазанки попопелкти. АП. 1802. 

ПОПОРОТИ, гл. Распороть. Попороти ноздри. Рук.хр. 165. 

ПОПОРЯНИНЬ, с.м. Поборник, защитник. Всимь попо- 
ряномь церкви нашой Успеніе святой Богородици. АЮЗР. І, 145 
(1558). 

ПОПРАВА, с.ж. Исправление. Бер. 60. [Ное] до покути 
взиваль: жебися устрашивши, до поправи живота утккали. 
Лет.рук. 6. Прудко таковий почуеть поправу живота своего. 
Пр.Мн.предм. 2. Поправа календаря нового. АП. 1104. 

ПОПРИВОЗИТИ, гл. Привезти. Все своє попривозить. 
Дн.Хан. 154. 

ПОПРИКЬ, с.м. [Перед]. У нась тие ягоди зовуть 
поприками. Рук.хр. 21. 


171 ПОПРИСЯГАТИ, ПОПРИСЯГТИ, гл. Присягать, присяг¬ 
нуть; подтверждать, подтвердить присягой; клясться, поклясться. 
Тьіежь, которьіе Генрикь кр. поприсягаль, артикули ему ку по- 
присяженью до Седмикгродской землі; послано. АП. 1080. Сто¬ 
рона поводовая гвалтовниковь своихь поприсягать не хот^а и 
горломь дарована. Ак.Неж.маг. 25. Себі обоє поприсягли. Рук.хр. 
74. Для гарачу Турки ему поприсягли тьіе кондицій. Боб. 289. 

ПОПРИСЯГЛІЙ, прил. (пл. роргхузі^^іу). Клятвенньїй. 
Розриваеть зь ниті поприсяглій союзь свой. Вел. І, 274. 

ПОПРИСЯЖЕНЬЕ, с.ср. {пл. роргхузі^гепіе). Присяга. Ген- 
рикови ку поприсяженью оть становь поданими [артикулами]. 
АП. 1078. 

ПОПРИСЯЖОНЬІЙ, прил. {пл. рорггузі^гопу). Присяг- 
нутьій, присяжньїй. Не хочуть нась ведлугь правь заховати 
поприсяжоньїхь ваиіой королевской милости. Диар.Фил. 92. 

ПОПРОВАДИТИ, гл. Повести. Завтра рано попроважу 
вась, гді кажете. Рук.хр. 16. Гдтебе Богь Всемогучій 
попровадить, тамь иди. Диар.Фил. 53. 

ПО-ПРОЖНИЦЬІ, нр. По-пусту. Дари посилань до него, але 
попрожнгщи. Пал. 653. 

ПОПРОСТУ, нр. Просто, без затей. Бер. 154. 

ПОПРЯТАТИ, гл. Убрать. Пожати и попрятати и с поля 
звозити. Пам, IV, отд. II, 218 (1545). 

ПОПУДИТИ, гл. Погнать; напугать, приводить в заме- 
шательство. Подь Клецкомь оного [Дукглась Чарнецкого] 
надибавши, значне попудиль. Вел. І, 246. 

ПОПУДЛИВЕ, нр. {пл. рор^сІІБуіе). Стремительно, ПЬІЛКО, 
горяно. Попудливе ударили на княжата римскіе. Рук.хр. 198. 

ПОПУДЛИВОСТЬ, с.ж. Торопливость, поспешность, стре- 
мительность. Бер. 29. Терпливость, часто ображаная, вь 
попудливость звикла ся преміяяти. АП. 1800. Болеславь... зь 
великою попудливостю и войскомь от дунской виправи и 
поляками в перемьіского князства волости тягнуль. Рук.хр. 445. 

ПОПУСТОШИТИ, гл. Опустошить. Олтари попустошили. 
Рук.хр. 114. 

ПОП'ЬЛЬ, с.м. Пепел. Бер. 102. 

ПОРАБОВАТИ, гл. Пограбить. Мозурі; порабовали багажь. 
Дн.Марк. II, 23. 

ПОРАДА, с.ж. Совет. Кто вь порадахь хитрого хвалить 
Ахитофеля? Рад. 1. У пана Виленского Ходкіевича поради шу¬ 
кань. Диар.Фил. 103. 


172 ПОРАДИТИ, гл. Посоветовать. Приняль нась вдячно и по¬ 
радіть, жебисмьі догнили до воеводьі Карачовского. Диар.Фил. 
61. 

ПОРАДИТИСЯ, гл. Посоветоваться. Порадившися з мал- 
жонкою моєю милою, продать есми часть именя. Кн.Луцк. 1564, 
л. 292. 

ПОРАДНЕ, нр. Надлежаще; прилично, пристойно. Кла¬ 
нялися ему всі порадне. Рук.хр. 22. 

ПОРАДНИКЬ, с.м. Советник. Тебе за порадника... ужи¬ 
ваємо. Пал. 1155. 

ПОРАДНЬІЙ 1 , прил. (пл. рог 2 с|(іпу). Надлежащий. Всі они 
правомь порадньїмь и природньїмь в о всемь перво родному брату 
своєму суть ровни. Пал. 532. 

ПОРАДНЬІЙ 2 , прил. (пл . рогабпу). Дающий совет; рас- 
судительньїй. Мает просити собі брата на пораду, и мают ему 
порадни бити правдиве. Пам. IV, 14 (1656). 

ПОРАДОКЬ, с.м. Порядок, строй. Порадокь войсковій при 
Гетманахь Козацкихь непреміно заховати. Вел. І, 132. 

ПОРАДЦА, с.м. {пл. рогасіса). Советник. Мл.Сл. 66. Вірний 
его порадца. Гал. І, 210. 

ПОРАЖКА, ПОРАЗКА, с.ж. (пл. рогагка). Поражение. 
Мл.Сл. 66. По той поражці моавитской, казаль Гдь Богь знову 
Мо\сеови людь Ізраильскій личити. Рук.хр. 60. Король Шведскій 
зь войскомь вь Исмарі своемь послі той Дунской поражки 
отдохнути тогда изволиль. Вел. І, 315. Турчинь видячи тую 
своихь поразку, пославь в Кримь до Хана. Л.С. 118. 

ПОРАЛИТИ, гл. [Бороновать, забороновать?]. Земли и поля 
влостивьіи их зораньїе и пораление кгвалтомь побрати казаль. 
Кн.Луцк. 1562, л. 150. И тую ниву посеяную, знову пораливши, 
гречкою посеяти казаль. іЬ. 1574, л. 215 об. 

ПОРАНКОВЬІЙ, прил. (пл. рогапко\¥у). Утренний. Дождь 
поранковий . Пал. 886. 

ПОРАНОКЬ, с.м. (пл. рогапек). Утро. Бер. 183. С поранку ; 
аж до вечора. Кн.Луцк. 1562, л. 158. Єго тамь с поранку 
ожидають. іЬ. 1564, л. 270. Елей світиль оть вечора до поранку. 
Рук.хр. 47. 

ПОРАНУ, нр. Утром. Бер. 183. У понеделокь по-рану. Кн. 
Луцк. 1565, л. 259. Міль звичай порану вь вінцу... виходити. 
Гал. II, 60 

ПОРАНІШНІЙ, прил. Утренний. Пораніишій чась. Бер. 

183 . 


173 ПОРАНОВАТИСЯ, гл. Рано вставать. Бер. 183. 

ПОРАТИСЯ, гл. Заниматься. Свогши власними типко 
пораєтеся промислами. Вел. II, 295. 

ПОРАТОВАНЕ, -НЬЕ, с.ср. Помощь, избавление от опас- 
ности, поддержка. Місту поратоване якое дали. Рук.хр. 214. 
Поратоване Грековь. Пал. 1090. Просити о всенародное 
поратованье. Пам. III, 52 (1608). 

ПОРАТУНОКЬ, с.м. (пл. рогаїипек). Помощь, пособие, 
поддержка. Хуторь на поратунокь долгов полку нашего про- 
далихмо товаришови нашому Хведорови Дубовенку. Ак.Бор. 48. 
Земку о земку швидко давай поратунку. Довг. 98. 

ПОРАХОВАНЬЕ, с.ср. Счет Мл.Сл. 66 

ПОРАХОВАТИСЯ, гл. Спитаться. Мл.Сл. 66. 

ПОРАХУНОКЬ, с.м. (пл. рогасНипек). Расчет. Учинили пора- 
хунокь: колко вь якомь селі людей тяглихь винаходится. Вел. III, 
432. Чинень порахунокь зь міщаниномь старод. Шагою. Дн.Хан. 
29. 

ПОРЕКРЕОВАТИ, гл. Отдохнуть; задержаться. Толко пере - 
креовавши вколо міста зь оказіи ялмужньї, бьілемь у посла 
Московского. Диар.Фил. 97. 

ПОРВАТИ, гл. Разорвать. Шики имь [полякамь] порвавши, 
одну часть табору нагору перепустили. Вел. IV, 10. 

ПОРИВАТИ, ПОРВАТИ, гл. (пл. рогу\уас, ропуас). 1. По- 
хищать, похитить; уносить, унести; брать, взять силою. Порвавши 
ее [Дину Сухємь] спаль сь нею кгвалтомь. Рук.хр. 22. Порвавши 
Геркулесово бидло, запровадиль до яскини своеи. Гал. І, 85. Ото 
смерть горкая невчасне порвала Славного Рьщера. Сак. 20. 
Нуждно бити царство небесное, которое поривають нужници. 
Пал. 802. Презь цілую ночь пилно стерегучи, жадною мірою зь 
церкве порвати его [Іоана] не допустили. Пал. 621. 2. Схватить. 
Сауль порваль рогатину, которую завше при себі міваль, 
хотячи пробити Іона&ана. Рук.хр. 93. Безь жадноеуваги порвавь 
мене [зять] за груди. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 153). Порвати до 
суду, привлечь к суду. Мене самого порви до суду, если що такого 
на мене відаешь. Рук.хр. 331. 3. Восхищать, восхитить. Бер. 25. 
Лекс. 4. 

ПОРИВАТИСЯ, ПОРВАТИСЯ, гл. Бросаться, броситься, 
схватьіваться, схватиться. Козаки просять о милосердіе зрабливе, 
до шабли ся поривають. Вел. І, 248. Заразь и самь порвешся до 
нарушеня того Жванецкого трактату. ЇЬ. 157. 


174 ПОРОВНАНЕ, -НЬЕ, с.ср . 1. Сравнение. Поровиане любеє 
Петровьі зь любовью иншихь апостоловь. Пал. 429. Што за 
поровнаяье короньї троистой, злотистой зь вінцемь терно- 
вьімь. АП. 1636. 2. Примиренне, соглашение. Вь Щетині угода и 
пороенанье сталося межи корольми Шведскимь и Дуньскимь. 
АЮЗР. II, 171 (1571). 

ПОРОВНИВАТИ, ПОРОВНИТИ, ПОРОВНАТИ, гл . (пл. 
рого\упу\уас). 1. Сравнивать, сравнять. Ихь слова ведлугь словь 
Христовьіхь розуміли и зь правиломь вірьі поровниваньї будуть. 
Пал. 361. Король постановіть и поровниль, аби Россове одного зь 
Ляхами права и волности заживали. ІЬ. 1026. 2. Примирить; 
согласить. Через вьіналезокь и розсудокь приятелскій, повинни 
будуть [роз'омци] нас поровнати ведле правди и спра- 
ведливости. Кн.Луцк. 1570, л. 164. 

ПОРОГОВЩИНА, с.ж. Подать с рогатого скота. Гр. ЗО. 

ПОРОДА, с.ж. Порода, происхождение. Хм. ... породи 
шляхетской Руской. Вел. І, 297. 

ПОРОДИТИ, гл. Родить. Она міма породити цорку. Гал. І, 

172. 

ПОРОДИТИСЯ, гл. Родиться. Которій оть Бога ся по¬ 
родить, тоть єсть шляхтичь, АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). 

ПОРОДЬ, с.м. Род, происхождение. Ся народіть вамь днесь 
збавитель котории єсть Хс., которий то єсть в породі: дви- 
дові. Пер.ев. 28. 

ПОРОД'кЛЯ, с.ж. Роженица. Бер. 140. 

ПОРОЖЕНЕ, с.ср. Родьі, рождение. Для трудности по- 
роженя дитини Рахиль умерла. Рук.хр. 23. [Фєдченко] о замор- 
дованю и пороженю дитини замордованое не відаль. Ак. 
Неж.маг. 12. Вь той чась при пороженю діти зь собою за 
первенство войну точили. Гал. II, 69. 

ПОРОЖЕНИЦА, с.ж. Роженица. Бер. 140. 

ПОРОЖНЕ, нр. Напрасно, вскую. Лекс. 3; тщетно. Лекс. 15. 
Синове и дочки твои, живота моего болести и фрасунки , 
которихь порожне зь тяжкостю породиламь. Рук.хр. 37. 
Порожне маемь сподіватися живота. ІЬ. 212. Порожне ся 
трудить. АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). 

ПОРОЖНЕВАНІЕ, с.ср. См. ПОРОЖНОВАНЕ [Богь] на- 
значиль имь [Адаму и Еві] забаву для порожневанія. Рук.хр. 3. 

ПОРОЖНЕВАТИ, гл. См. ПОРОЖНОВАТИ Человікь зь 
натури порожневати не можеть. Диар.Фил. 119. Ся тие 
послове наши вернули , нехотячи порожневати. АП. 1038. Козаки 


175 еднакь не порожневали. Боб. 283. Порожнюете и для того 
кричите. Рук.хр. 40. 

ПОРОЖНІЙ, прил. Пустой; напрасньїй. Береть мьіто с 
порожнихь возовь. Кн.Луцк. 1564. л. 98. Тую скрьшю порожнюю 
до дому моего отвезли. ІЬ. л. 278. А оттоля до домов з вози по- 
рожними от’єхали . ІЬ. 1570, л. 55. Порожніти бесідами 
зачепаль. АЮЗР. II, 214 (И.Вьіш.). За слова порожній дамо 
отвіть. Пал. 757. Бідная жь и порожняя твоя надія . Рук.хр. 
206. Порожняя праца. АП. 1066. Порожній слова. Лекс. 15. 

ПОРОЖНОВАНЕ, [-НЬЕ|, с.ср. (пл . ргогпоу/апіе). Празд- 
ность, безделие, бездействие. Ему [синоду] в порожнованю 
упливати... допущаеть. АП. 1032. 

ПОРОЖНОВАТИ, гл. (пл. ргбхпо^ас). Бездельничать, про¬ 
водить праздно время. Апостоль Павель нігдьі не порожновачь, 
завше працоваль. Гал. І, 147. 

ПОРОЖНОСТЕ, с.ж. (пл. ргогпозс). Суетность, тщетность. 
Бер. 160. 

ПОРОЖНОХВАЛЦА, с.м. Тщеславньїй человек. Бер. 175. 

ПОРОЗБІГАТИСЯ, гл. Разбежаться. Всі ся тамь подь 
тоть чась порозбігалися. Пал. 611. 

ПОРОЗНИТИСЯ, гл. (пл. рогогпіс $і§). Поссориться. На 
которой виспі индійчикове завелися и порознилися зь собою. 
Гал. II, 140. 

ПО-РОЗНУ, ПОРОЗНО, нр. Отдельно, порознь. Даючи 
таковую науку, абихь до Ковля з Хмар..* приехавши, порозно на 
господахь стали. Кн.Луцк. 1573, л. 23. Ми судьи, спитали тихь 
всихь свідковь верху писанихь пана Олехновихь порозну. АЮЗР. 
1,22(1483). 

ПОРОЗРОБЛИВАТИ, гл. Разработать; распахать. Поля 
собі порозробливали. АЮЗР. II, 82 (1633). 

ПОРОЗУІУРЬНЕ, |-НЬЕ], с.ср. (пл. рогогитіепіе). 1. Со- 
глашение. [Юліань] призволь до себе философовь и чаровниковь, 
сь которими таємне первій міль дорозуміне. Рук.хр. 284. 
Леско Матяшенко не міль жадного порозуміння зь нами; онь 
єсть зацний чоловіки Пр.Полт.с. 66. 2. Подозрение, пред- 
положение. Порозуміне людей било о чужоложстві Арадни зь 
нгшь. Рук.хр. 319. У Ясновелможного стало о мні такое 
порозуміне, ижь будто я зь другимь особою, зь Москви 


* Текст пошкоджено. 


176 
наставленій и наученій естемь смотр г кти его рейментарскихь 
поступковгь. Вел. III, 122. 

ПОРОЗУМ'ЬНЬЕ-СЯ, с.ср. ( пл. рогогитіепіе зі?). Согла- 
шение. Зь обвіщеніемь єпископа Римского било и порозу - 
м Т кньемся зь нимь діятися звикло било. Пал. 717. 

ПОРОЗУМІЛГИ, гл. Понять. Ино ми соми не порозуміем, 
которим обичаем маєм писати люди свои. Пам. IV, отд. II, 49 
(1545). 

ПОРОСНЬІЙ, прил. [-а. Поросная]. Побиль троє свиней 
поросньїхь. Кн.Луцк. 1565, л. 427. Которие всі три свини добре 
знати, иж били поросни. ІЬ. 1571, л. 308. 

ПОРОСТОЧИВАТИ, гл. Разлить. Пиво побрали, а иншое 
попили и порозточивали. Кн.Луцк. 1565, л. 220. 

ПОРОХНО, с.ср. Гниль. Бер. 163. Порохно братнєє вид іти 
его широко очи продраль еси. АЮЗР. II, 222, (И.Вьіш.) 

ПОРОХОВНИКЬ, с.м. Пороховой мастер. Такожь людямь 
потребни и пороховники, яко тєжь и инне всюда ремесники. 
Клим.213. 

ПОРОХОВНИЦА, с.ж. Пороховница. Ручница с порохов- 
ницею. Кн.Луцк. 1564, л.128. 

ПОРОХЬ, с.м . 1. Прах, пьіль, персть. Лекс.12. Вь той же 
день шестий сотвориль Богь человіка с пороху або з мулу зем¬ 
ного. Лет.рук. 2. Тіло его обернешся вь порохь. Рук.хр. 2. Тіло 
надутое опало и вь порохь ся обернуло. Пал. 471. Стіни твои 
покриль порохь погорілискгь. ІЬ. 1023. 2. Порошок. Порохь куря¬ 
чого калу бобки... випить. Л"Ьч. 2. 

ПОРОША, с.ж. Первьій снег; свежий снег; охота при 
первом снеге. Взяль [Геродовскій] кгвалтомь зь дому брата 
моего, на порошу. Вел. IV, 138. 

ПОРПЛИЦА, с.ж. [Железная планка в верхнем мель- 
ничном камне, в которую входит верхний конец веретена, 
вращающего жернов]. Тое жь ночи у млини нашомь шестерни 
дві, веретень два, порплиць дві, жита корито украли. 
Кн.Луцк. 1571, л.465. 

ПОРТОВЬІЙ, прил. Судоходньїй. Спущанье ріками порто¬ 
вими товаровь. АЮЗР. II, 13 (1601). 

ПОРУБАНЬЕ, с.ср. Порубка. Порубанье шопи. АЮЗР. II, 
21 (1609). 

ПОРУБЕЖНЬІЙ, прил. Порубежньїй, пограничньїй. Пору- 
бежний городокь. Вел. І, 334. 


177 ПОРУБСТВО, с.ср. ( пл . рогиЬйІшо). Прелюбодеяние. Бер. 8. 
Для чого би такь на пана Бога а на кари ость посполитую не 
уважаючи, допустилися злого порубства. Пл.Полт.с. 67. 

ПОРУБЬ, с.м. 1. Темница, тюрьма, острог. Сьшьі Яросла¬ 
вові... випустили стрьія своего Судислава з порубу. Рук.хр. 436. 
2. Порубка. Видель есми в гаю дерева много, свиже порубаного и 
поведиль намь врядникь, ижь дей то - порубь, которьій в тоть 
прошльїй вольторокь пань Дубровьский учиніть. Кн.Луцк. 1574, 
л. 367. 

ПОРУГОВАТИ, гл. Поридать, осуждать. Иноческого чина не 
поруговайте. АЮЗР. II, 211 (И.Вьіш.). 

ПОРУДІТИ, гл. Порьіжеть. Ажь поруділи сніги оть 
давнего лежання. Дн.Марк. II, 54. 

ПОРУЧАТИСЯ, гл. Поручать себя. Поруч алея Пречистой 
Діві. Гал. II, 166. 

ПОРУЧНИКЬ, с.м. (Ипат.лет. поручьникь , 519). Поручи¬ 
тель. Первьій поручникь князь Михайло Евнутевичь. АЮЗР. І, 2 
(1390). Видивиш вь поруце поручниковь своихь, оть часу нема¬ 
лого для зволоки права втекти, зникаль, а ажь вийсканий оть 
поручниковь поймань и туть на врядь приведень и подань бьіль. 
Кн.Луцк. 1573, л. 383. Позвавши до себе священника и діякона 
питаючи о поручника, кто бьіль. Рук.хр. 325. Вь шику во- 
енномь... зостаеть товаришомь, поручникомь. Рад. 28. Ви¬ 
правили до Хмелницкого знову Киселя зь двома поручниками. 
Вел. IV, 54. 

ПОРУЧНЬІЙ, призі. Поручительньїй. Юдка Якубовичь... 
поручилея и карту поручную даль. Дн.Марк. І, 57. 

ПОРУЧЬЕ, с.ср. [Порука, поручительство?]. Сь поручья 
старости Пиньского. АЮЗР. II, 81 (1633). 

ПОРУШАТИ, ПОРУШИТИ, гл. Приводить, привести в 
движение, трогать, тронуть, шевелить, пошевелить; возбуждать, 
возбудить. Приходиль ангель и порушаль воду. Гал. І, 39. Гнівь 
Божій на себе порушають. іЬ. II, 120. Порушени милостію кь 
отііу своєму. Рук.хр. 8. Братнимь политованьемь порушоний 
мужь. Пал. 470. 

ПОРУШЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. Движение. Порушене води. Гал. І, 
39. Что за порушеніе мічь з молодости до погорженя світа. 
Рад. 21. 

ПОРУШИТИСЯ, гл. Сдвинуться, тронуться. Церкви всі 
порушилися. Рук.хр. 461. Кто ся з нась жалемь великимь не 
порушить. Рад. 20. 


178 ПОРХАВКА, с.м. Род гриба. Ьусорегсіоп ЬоуІ5Іа. Что ся якь 
порхавка надьімаеіиь. АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). 

ПОРТ», с.м . Пора. Тепло солнечное проходить презь пори 
земний. Гал. 1,143. 

ПОРЬІВАТИ, гл. См. ПОРИВАТИ. Вітерь порьіваеть зь 
земли порохь. Гал. II, 21. Пориваючи вь околничньїхь сусідовь 
дівки. Рук.хр. 138. 

ПОРИВАТИСЯ, гл. См. ПОРИВАТИСЯ Они до него 
поривалися и зубами скреготали. Рук.хр. 24. 

ПОРЬІВЧІЙ, прил. (пл. рогу\УС2у). Торопливьій, поспешннй, 
опрометчивьій. Тое перенесене діломь не почеснимь, але 
поривчимь стало. Пал. 895. 

ПОРЯДНЕ, нр. (пл. рогг^сіпіе). Порядочно, как следует, 
правильно. Святобливе и порядне споряжений . Пал. 1174. 
[Войско] до битви порядне уиіикованое. Рад. 57. [Саранча] 
порядне вь шику своемь поступуеть. Гал. II, 15. Замокь осажень 
порядне. Л.С. 80. 

ПОРЯДНИЙ, прил. Порядочньїй; правильний. Бер. 56. По 
вступленю порядномь на ієрейство... билемь намістникомь вь 
Монастьіру Дубойскомь. Диар.Фил. 85. Правдивость костел а 
своего найболше вь порядномь наступованью бискуповь 
покладають. АП. 1150. 

ПОРЯДОКЬ, с.м. Порядок, устройство; правление. Лекс.18. 
[Нинусь] умерль, зоставивши по собі сина малого еще ку 
порядку недорослого. Лет.рук. 11. 

ПОСАГАТИ, гл. (Ср. Ипат.лет. жені за единь мужь 
посагати - виходить замуж, 200). Давать приданое. АЮЗР. II, 
278 (И.Вьіш.). 

ПОСАГЬ, с.м. Приданое. Посаговь по жонахь не беруть. 
Рук.хр. 394. 

ПОСАДА, с.ж. Поселение. Есть значная за Дніпромь 
посада, опослі Чигриномь названная. Бел. IV, 6. 

ПОСАДКА, с.ж. Пол. Церковь мурованая домуровалася и 
дотинковалася и посадку вь неи положили. Л.Мг.м. 47. 

ПОСАДЬ, с.м. Положение, местоположение. Якое місто 
иміеть свой посадь знизу на подгоріе. Вел. IV, 42. 

ПОСВАРИТИСЯ, гл. Поссориться. Кто сь кимь посва¬ 
ришся, а ударить нешкодливе, маеть его оправити. Рук.хр. 62. 

ПОСВАРКА, с.ж. ПОСВАРОКЬ, с.м. Спор, ссора. Бер. 67, 
133. Лекс. 13. Посварка о віру. Рук.хр. 394. Посварокь о пози- 
ченое сребро. Пал. 746. 


179 ПОСВАРЬ, с.м. Ссора, спор, распря. За той хуторь посварь 
сталь сь подстаростгшь Хмелницкому. Л.С. 6. Зь Сомкомь 
увид ївшися и вь посварь виїедгии, за маліть вдень до другого зь 
п Т кстолетовь не стрічяль. Вел. її, 27. Вь посвари тьімь 
обухомь... ударивь я Мартина у голову разь. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІ, 182). Рано бьілемь у князя и простился сь нимь вь 
бьівшемь позавчора посвари Дн.Марк. II, 333. 

посвідомьій, прил. Опьїтньій. Сьшовь мужскихь 
посвідомьіхь... виправіть. АЮЗР. І, 116 (1542). 

ПОСВ г ЬДЧАНЬЕ, с.ср. Свидетельство, ссьілка. Тое в тих 
листех било читано с посветчан'ємь артикулу статувого вь 
розделе первомь. Кн.Луцк. 1570, л. 251. 

ПОСВІДЧИТИ, гл. Засвидетельствовать; показать (в суде). 
Кто мні; не посвідчить о его статку? Рад. 3. Кононь на 
Дульченка посвідчіть, же всі чотири тоей ночи крали. Ак.Бор. 
103. Того ми посвідчити могуть всі створені. Сак. 38. 

ПОСВЯЧАТИ, гл. Освящать. Намети за образи посвя- 
чають. Рук.хр.11. 

ПОСВЯЧЕНЕ, [ НЬЕ], ПОСВЯЩЕНІЕ, с.ср. Освящение, 
посвящение. Посвяченя ихь на владицства жадали . Сак. 31. 
Церкви войсковой посвященіе вь лагері било. Дн.Марк. І, 305. 

ПОСЕГАНЬЕ, с.ср. Захват. Посеганью кгрунту госпо- 
дарского покой дати. АЮЗР. II, 35 (1833). 

ПОСЕГАТИ, гл. Захватьівать. Забирали зь обу сторонь 
своволні чертечьі и посегаючи ку своєму кгрунть господарскій. 
АЮЗР. II, 85 (1633). 

ПОСЕДАТИ, гл. Владеть. Влостний кгрунть наиіь 
кгвалтовне орут и поседают. Кн.Луцк. 1562, л. 127. 

ПОСЕЛИТИ, гл. Построить, отстроить. Домовь своих еще не 
добре поселили, нігде прьііхавшьі стать. Пам. IV, отд. II, 191. 
(1545). 

ПОСЕЛСКИЙ, прил. Посольский. Вь поселской квартери 
музика ихь турецкая играла. Дн.Хан. 137. 

ПОСЕЛЬ, с.м. Посол. Посель знову на Кіеві свой путь 
воспріемлеть. Дн.Хан. 136. 

ПОСЕРЕДЬ, предл . 1. Посреди. Другая рана посеред голови 
кривавая. Кн.Луцк. 1565, л.145. 2. На (средину), в. Фараона 
посередь моря непостереглого впровадгть и затопиль. Пал. 348. 
Вкинений посередь огня на онь чась паперь. іЬ. 1067. 

ПОСЕСЬІЯ, с.ж. Аренда. Тоть манастьірь вь посесию 
свою брати мають. АЮЗР. II, 69 (1613). 


180 ПОСИЛЕНЕ, [-НЬЕ), с.ср. (пл. рояііепіе). Подкрепление, 
поправление. Напьется молока пареного... для посиленя жолудка. 
Рук.хр. 237. 

ПОСИЛИТИ, гл. Подкрепить, поправить. Напившійся 
Самсонь посиліть тіло своє. Рук.хр. 69. Посилити покармомь 
духовньїмь. Гал.Предм. Ясновелможная омліла била , заледво 
водкою гунгарскою оную посилили. Дн.Марк. II, 161. 

ПОСИЛКОВАТИ, гл. (ял. ро$і!ко\уас). Подкреплять, 
усиливать. //хь ласкою своєю и силою Божею посилковати не 
будеть. Рад.43. Орда онихь [козаковь] не посилкуеть. Л.С. 
26. 

ПОСИЛКОВАТИСЯ, гл. Подкрепляться. Возми хліба и 
соли и посилкуйся трохи. Рук.хр. 309. 

ПОСИЛОВАТИ, гл. Заставить, принудить. Да постують 
милость Божію молитвами простити такому господару ти 
князю гріхи. АЮЗР. II, 216 (И.Вьіш.). 

посилокь, с.м. {пл. розіїек). Подкрепление, подмога, 
помощь. Мають постокь и ратунокь вчинити людьми. АЮЗР. І, 
148 (1559). Не пришоль на постокь грекомь. Рук.хр. 79. 
[Дорошенко] яко найчастій посталь до Турчина , просячи о 
постки. Л.С. 114. 

ПОСИЛЯТИСЯ, ПОСИЛИТИСЯ, гл. {пл. розіїас $ф. 
Подкрепляться, подкрепиться. Кождую неділю постялся 
Пренайсвятійшимь Сакраментомь. Гал. II, 99. Наптся [водьі] и 
оною посттся. іЬ. 237. Треба жь часомь для сти чимь ся и 
постить. Кпим. 172. 

ПОСИЯНЬЕ, с.ср. Посев. Они тое пооране и посиянье 
менили бити оть пана Яцка Шибенского. Кн.Луцк. 1573, л. 
108. 

ПОСКОРИТИ, гл. Поспешить. По водахь ходити поскорть. 
Пал. 529. 

ПОКРЬІЖИВАТИ, гл. Обижать. Многих иншьіх земян 
покрьіжьіваль. Пам. IV, отд. II, 183 (1545). 

ПОСКОРОДИТИ, гл. [Забороновать перед посевом]. [Ниви] 
п. Кривицкий поралити и поскородити казаль. Кн.Луцк. 1574, л. 
281. 

ПОСЛАБЬІЙ, прт. Слабоватьій. Жита оть збитнихь 
дожчевь послабьі бьіли. Дн.Марк. II, ЗО. 


* В рукопису ПОМИЛКОВО С.Ж. 


181 
ПОСЛАНЕЦЬ, с.м. Посланник. Лекс. 7. До сьіна посланца 
отправиль. Рук.хр. 142. 

ПОСЛАННЕ, с.ср. (пл . ро$Іапіе). Подстилка. На посланню 
хандокгомь сідають на земли. Рук.хр. 395. 

ПОСЛАТИ, гл. Послать. А иіто дей одно речей яких до села 
Збороиіова... пошлемо, то дей то все на дорозе переймати 
отнимають. Кн.Луцк. 1565, л. 320. 

ПОСЛИ, предл. После. А посли того. Кн.Луцк. 1561, л. 140 
об. 

ПОСЛИЗНЕНЬЕ, с.ср . Поскользнутие. Мл.Сл. 66. 

ПОСЛИЗНУТИСЯ, гл. Поскользнуться; ошибиться, погре- 
шить. Ся бьіль послизнуль вь раю . Диар.Фил. 137. 

ПОСЛОВАТИ, гл. Посольствовать. В тьіх неслушних речах 
и отказех ваших пословати - вам не будем. Пам. IV, отд. II, 54 
(1545). 

ПОСЛОВИЦА, с.ж. Слух, толки, молва. Оть того часу тая 
била поиїла пословица, же Києва уступити мілоть ляхомь. Л.С. 
95. 

ПОСЛУГА, с.ж. Услуга; служба. Такая послуга твоя 
приємна єсть. АЮЗР. II, 148 (1557). За послуги наиіи рачш нас 
вольностями даровати. Пам. IV, отд. II, 50 (1545). Ангели мальш 
послуги Бозскіи отправують. Гал, І, 215. Послуга господарская, 
Государева служба. Синь мой теперечи на послузе господарской. 
Кн.Луцк. 1562, л. 65. 

ПОСЛУХЬ, с.м. (пл. розІисЬ). Слух. Просиль мене, абихь з 
нимь тихь збегльїхь слугь его искати ехаль, поведаючи, же 
послух о нихь ку Кремянцу взяль. Кн.Луцк. 1573, л. 27 об. 
Перепустиль на великие войска Ассурійскіе подь чась облеженя 
Самарій такій послухь, ижь здалося имь якь би великое войско 
Ізраильчиковь идеть на помощь. Рад. 49. О инихь її послуху не 
маешь. Вел. IV, 252. 

ПОСЛУШЕНСТВО, с.ср. (пл. розіизхепзіу/о). Послушание, 
повиновение. ВКрности и послушенства дарь. АП. 1744. 
Учитися послушенства. Гал. І, 65. Не хотлклесь панови 
послушенство оддавать. Клим. 163. 

ПОСЛ т кДНОСТЬ, с.ж. Худшесть, низшесть, ничтожность. 
Меншосте и послідность. АЮЗР. II, 216 (И.Вьіш.). 

ПОСЛІДОВНЕ, нр. Последовательно. Послідовне, те. 
сопзе^иеп^е^. Пал. 531. ' 

ПОСЛ^ЬДОКЬ, с.м. Потомок. Королю Владиславу Полскому 
и его послідкомь присудіши есми. АЮЗР. І, 5 (1404). 


182 ПОСЛІПИТИ, гл. Ослепить. Посліпити вязневь. Рук.хр. 

165. 

ПОСЛЮБИТИ, гл. (пл. ро$1иЬіс). Посвятить; оговорить, 
помолвить. Послюблю тя собі вь віру. Пал. 832. 

ПОСМАКОВАТИ, гл. Попробовать, вкусить. Славьі людской 
посмаковаль. Рук.хр. 341. 

ПОСМИКОВАТИ, гл. Подергивать. 

ПОСМОЛИТИ, гл. Обсмолить. Смолою корабль посмоліть. 
Рук.хр.7. 

ПОСМІВ АТЕЛЬ, с.м. Осмеивающий. Посміватель инока. 
АЮЗР. II, 219 (И.Вьіш.). 

ПОСМ'йВИСКО, с.ср. (пл. ро5шіе\¥І8ко). Посмеяние, 
осмеяние; посмешище. За царя с посмівискомь витали. Пр.Мн. 
109. [Ляхи] изь своихь маетностей козаковь вьігонячи, великое 
надь ними посмівиско чинили. Лет.Черн. 77. На посмівиско 
возити . Рук.хр. 349. 

ПОСМЕХЬ, с.м. Посмеяние. Добіііте мене, абьімь не бьіль 
на посміхь необрізанцомь. Рук.хр. 97. Всему світу на посміхь 
поданьї не будуть. Пал. 758. Соми посміхь и неславу отнести 
мусіли. АЮЗР. II, 178 (1572). В посмехь оборочати, смеяться 
(над чем). Онь всего того не дбаючи и в посмехь то оборочаючи. 
Кн.Луцк. 1564, л. 231. 

ПОСНИКАТИ, гл. Постничать. [Ліцемірници] тужта 
зморщают ліца свои, аби показаті себе людем иж посникают. 
Вол.ев. 47. 

ПОСОБИТЕЛЬ, с.м. Помощник. Лекс. 1. Милують нась 
якь посланцовь Божихь и пособителей збавенья своего. АП. 
1712. 

ПОСОВТАТИ, гл. Поплестись, пойти. Покинусь жати И 
посовтавь до дому, да всовтався вь лихо. Довг. 116. 

ПОСОРОМОЧЕНЕ, І-НЬЕ), с.ср. Посрамление. Богь пьіху 
ихь обернуль вь посоромочене. Рук.хр. 10. 

ПОСОРОМОЧОВАТИ, гл. Посрамлять. Вер. 56. 

ПОСОЩЬІНА, с.ж. Подать от сохи. Посощьіньї и 
пдимщини не давати. АЮЗР. І, 236 (1590). 

ПОСПОЛИТЕ, -О, нр. (пл. розроіісіе). 1. Обьїкновенно. Та- 
кіе голоси носятся посполите межи людми. Диар.Фил. 151. По - 
сполите наддарь невстьідливь звикь бивати. АП. 1182. Пада- 
ется коса кгди трафить на камень, посполите мовять. Рад. 2. 
2. Вообще. Ознаймуеть симь листомь нагиимь всимь посполито 
и кождому зособна. АЮЗР. І, 239 (1392). 3. Совместно, вместе. Я 


183 Михайло Павша посполито сь моєю жоною <&еклою. АЮЗР. І, 45 
(1512). 

ПОСПОЛИТОВАТИСЯ, гл. (пл. розроііїстас зі?). Фа- 
мильярничать, брататься. Зь ними не посполитоватися, ани 
обцовати намь конечнеросказано. АП. 1780. 

ПОСПОЛИТОВНИКЬ, с.м. Сообщник. Мл.Сл. 67. 

ПОСПОЛИТЬІЙ, прил. (пл. розроіііу). 1. Общий, общест- 
венньїй. Нічого вь посполитий пожитокь не чинять . Пал. 425. 
Междоусобная невзгода и непріязнь бьіваеть посполитому добру 
шкодлива. Вел. І, 318. [Ное] могль уйти посполитой пляги. 
Лет.Рук. 6. 2. Общий, совместньїй. Дворь наиіь посполитий 
звоєваль и дворь нашь которий я мел посполитий з братомь 
своимь, неделний. Кн.Луцк. 1570, л. 193. 3. Обьїкновенньш, 
обьічньїй, общепринятьій. Христось єсть то имя посполитое, бо 
многіи люде тьімь именемь називаются. Гал. І, 21. 4. Простой, 
простонародний. Людь посполитий тому образу честь великую 
вьіражаль. Рук.хр. 10. Великая тлуща людей вьігила такь 
стражи, якь и посполитого чловіка. Диар.Фил. 58. 

ПОСПОЛИЦТВО, [ПОСПОЛИТСВО], с.ср. Общество, 
собрание. Кгди седмь дїаконовь поставляли , до посполицтва пер- 
вій отнесли. Пал. 456. Невіста една змежи посполитсва рекла: 
П заправди, заправдьі, Богородица зь ними іде п . Диар.Фил. 58. 

ПОСПОЛСТВО, с.ср. (пл. розроІзРлю). 1. Простонародье; 
народ. Посполство до бунту великого взрупиила. Пал. 621. Надь 
народомь людскимь срогости ссоеи Богь Всемогучій фолгуеть, и 
то взглядомь посполства и убогихь людей. Диар.Фил. 111. 
Посполство міста Виленского. АП. 1110. Крикнуло есе 
посполство, аби бьіль Моусей гетманомь. Рук.хр. 39. [Пановь] 
посполство позабивало. Л.С. 32. [Романовскій] при немаломь 
раднихь и поспольства згромаженю людей... зелжиль и 
посрамотичь [Саву]. Ак.Неж.маг. 2. 2. Общение, сношение. 
Ормяне зась з Християни аби немічи посполства такь на 
іармаркахь, что и вь городахь. Ак.Н.Бр. 45 (1658). 

ПОСПОЛУ, нр. Вместе. ідмо посполу, а буду товаришомь 
дороги твоей. Рук.хр. 22. [Слуги] наложили огень посреді двора 
й посполоу сіли. Пер.ев. 73. Чему вчера посполу зь царицею 
плакань? Рад. 84. Достатки свои посполу зь худобами , якіе хто 
иміеть, спродати тамь же каждому волно. Вел. І, 236. 
Посадивши посполу зь козаками и піхоту немецку’ю. Л.С. 8. 

посполь, с.м. 1. Вместе. Я радь хочу зь ними посполь ее 
[землю] очищати. АЮЗР. І, 37 (1509). Поспол з сином своим. 


184 Пам. IV, отд. II (1545). 2. Сряду, подряд. Бьіль тоть голодь 6 
літь посполь . Киев.лет. 75. 

ПОСПРАВЛЯТИ, гл. Сделать, пошить, купить. Посправляль 
имь шати. Рук.хр. 108. 

ПОСПІХЬ, с.м. 1. Поспешность, скорость, спех. Тое 
деисусовое діло скоріть поспікомь бьіло споражеяо. Л.Мг.м. 
51. Чиниль пітній поспіхь вь своей дорозі. Вел. І, 48. Скорій 
сюда подь Казикгрмень чинили поспіхь. ІЬ. III, 445. 2. Успех. Чи 
не просить Господа Бога [ремесникь] аби ему вь роботі даль 
поспіхь. Рад.82. 

ПОСПИШАТИСЯ, гл. Спешить, торопиться. Бер. 154. Тамо 
душе моя поспішайся Христа витати. Пр.Мн. 144. 

ПОСРЕДОКЬ, с.м. (пл. ро5Г20<іек). Средина. Дощ от ветру 
на городни в посредку идет. Пам. IV, отд. II, 210 (1545). У 
посредокь панства его милости великого князства Литовского 
міли уторгнути. АЮЗР. І, 102 (1538). Депутати сь посредку 
себе до ихь милости послали. АП. 1044. 

ПОСРЕДЬ, прил. Среди. Посредь неба. Гал. І, 42. 

ПОСРОДОКЬ, с.м. См. ПОСРЕДОКЬ. Отступите 
кождий вась сь посродку’ того сонма. Рук.хр. 56. Моцю Бозскою 
невидимо зь посродку тьіхь вязневь биль вирваний. Гал. II, 142. 

ПОСРОМОТИТИ, гл. Осрамить, обесчестить. Рук.хр. 101. 

ПОСРОМОЧЕНЕ, [-НЬЕ|, с.ср. См. ПОСОРОМОЧЕНЕ. 
Сестри посромочене. Рук.хр. 75. 

ПОССЕССІ Я, с.ж. Аренда. [Сел. Андр.] фолварокь свой... 
продаль славетному Дм.Лисовченкови... даючи ему грілую моць 
при поданю вь поссессію тьімь фолваркомь якь хотечи 
шафовати. Ак.Неж.маг. 5. 

ПОСТАВА, с.ж. (пл. розіаша). Вид, фигура, осанка. Бер.57. 
Толко постава и тінь ніякій оного светительского иноческого 
первого светобливого стану вь теперешнихь зосталь. АЮЗР. І, 
288. Постава вспанялая. Пал. 1136. Обачишь ся той нони во сні 
сь Богомь весело , вь поставі смоковой. Рук.хр. 160. 

ПОСТАВЕЦЬ, с.м. [Род сосуда для питья; род ковша для 
черпання пива, квасу и др.]. Поставці на столу стоять 
порожние. Пр.Полт.с. 69. 

ПОСТАВИТИ, гл. 1. Поставить; счесть, вменить. Царь Ту- 
рецкій за зневагу себі поставиль тое, чтоД. отринувши его про¬ 
текцію, склонился подь високую Пр.Мон.Рос. руку. Вел. II, 409. 2. До¬ 
ставить, представить. Если мні молодшого поставите брата 
своего, тогда правди тоей довести можете. Рук.хр. 28. 3. Назнг- 


185 чить. Або не тамь найпершого єпископа, патріарху Іеруса- 
лимского, нам Четника своего, самь поставань, яко писмо 
свідчить. Л.Г.М. 39. По волі своей обрати и поставити 
гетмана. Вел. II, 238. 

ПОСТАВИТИСЯ, гл. Бьіть назначенньїм. На стань архи - 
маньдриченьскій водлугь порадку и закону Греческого и до сихь 
часовь не поставимся. АЮЗР. II, 194 (1545). 

ПОСТАВЬ, с.м. Штука, кусок. Бер. 114. Поставовь сукна 
килко десять. Вел. IV, ЗО. Стучне бовішь и хитро тчеть тамь 
поставь лестій. Пал. 1086. 

ПОСТАНОВЕНЬЕ, -НЯ, с.ср. 1. Постановление, опреде- 
ление. На камени - мовить - Моисея постановенье бьіваеть. 
Пал. 347. 2. Уговор, договор. Постановеня зь шкляромь на 
робленя оболонь до церкві} мурованой Мгарской Лубенской. 
Л.Мг.м. 50. 

ПОСТАНОВИТИ, гл. 1. Учредить, установить. Речь поспо¬ 
литую [Пріамусь] постановиль. Рук.хр. 75. Церковь наша чтьіри 
пости вь року постановила. Гал. І, 47. 2. Поставить. Сторожу 
тамь постановили. Гал. І, 95. 3. Назначить. Тамь по собі и на¬ 
місника своего, Іякова, патриарху постановиль. Л.М.Г. 40. 4. Ре- 
шить. Постановили же забити его. 24 . 

ПОСТАРАТИСЯ, гл. Состариться. Обоє ся били постаріли 
вь днехь своихь. Пер.ев. 25. 

ПОСТАТЬ, с.ж. (пл. ро$іас). Образ, вид, фигура. Постать 
красной невістьі. Бер. 310. [Христось] вь чловіней постати 
биль малевань. Пал. 705. Духь святий зьишоль на Христа вь 
постаті голубиной. Гал. 1,29. 

ПОСТЕЛЯ, -ЛЬ, с.ж . Постель, одр. Бер. 114. Смертелная 
постель. АП. 1626. 

ПОСТЕРЕГАЛНІЙ, прил. Предостерегающий. Ку тому и 
инии били тамь постерегалніи артикули вь вірі и вь свя- 
тостяхь. Пал. 953. 

ПОСТЕРЕГАНЬЕ, с.ср. Соблюдение. Моць найвишшая 
постереганья правдивой віри. Пал. 555. 

ПОСТЕРЕГАТИ, ПОСТЕРАГАТИ, ПОСТЕРЕГТИ, гл. 
1. Блюсти, соблюдать. Канонного порядку такь постерегати 
потреба и боронити, якь и самой віри. Пал. 685. Правь и 
вольностей нашихь постерігаємо. Пам. І, 6 (1619). Постерігаль 
справедливости Іисусь Навинь. Гал, І, 63. 2. Покараулить. Посте - 


* У рукопису відсутнє посилання на джерело. 


186 режи ми его [вязня]. Рук.хр. 115. 3. Замечать, заметить, увидеть; 
обратить внимание. Тамь постерегти святобливого мужа Іоиля 
Труцевича... повідшемь о споулшенстві нашомь. Диар.Фил. 54. 
Зрадьі вь тьіхь справахь учиненой, латве постережеть. АП. 
1316. На Запорожже волно ити в козацтво такь козаковії, яко 
тежь и мещаяину: тамь того не постерігають. Л.С. 94. 

ПОСТЕРЕГ АЧЬ, с.м. Блюститель. Соборовьіхь ухваль 
постерегачь. Пал. 735. 

ПОСТЕРЕЖЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. Наблюдение. Латвого 
постереженя єсть барзо певньшь инструментомь. АП. 1026. 

ПОСТИНАТИСЯ, гл. Подмерзнуть. Вода по ставкахь по 
берегахь постиналася. Дн.Марк. III, 142. 

ПОСТОРОГА, с.ж. Наблюдение, присмотр. За которою его 
посторогою вь сполечности и вь едности заходная церковь зе 
всходною тревала. Пал. 737. 

ПОСТОРОЖЦА, с.м . Блюститель, хранитель. Правь и 
ухваль соборовьіхь посторожца пилньїй . Пал. 622. 

ПОСТОРОНОКЬ, с.м. Веревка, бичевка, [бечевка]. Ми- 
стрь, добре посторонками [Кононенка] вибивши и ухо правое 
урізавши, пречь зь міста на вічное вигнане висвідчиль . 
Ак.Неж.маг. 16. 

ПОСТОЯНІЕ, с.ср. [Остановка, задержка, устойчивость?]. 
Предь страхомь твоимь постоянія не мають. Пр.Мн. 72. 

ПОСТРАДАТИ, гл. (пл . розігасіас). Лишиться, потерять, 
утратить. Грекове панства не для того пострадали аби якій 
недостатокь вь вірі мічи. Пал. 815. Маломь одь того живота 
не пострадаль. Диар.Фил. 56. Духа, св'кта пострадати, умереть. 
[Г і апка] павши на землю заразь и духа пострадала. Пр.Полт.с. 69. 
Одь Тимковьіхь рукь небожка світа пострадала. ІЬ. 

ПОСТРАХЬ, с.м. {пл. розІгасЬ). Страх, устрашение, ужас. 
Бер. 177. На пострахь и побудку гріишимь до покути. Рук.хр. 
300. Ку векуистой слави его царского величества и на пострахь 
непрьіятелскьій. Пам. III, 432 (1660). Пострахь будеть 

еретикомь и Туркомь. АП. 1738. Страшний перуни на пострахь 
грішникомь. Пр.Мн. 210. Король Шведскій на обману и пострахь 
Прусамь виправіть до нихь подь тридесять порожнихь 
окрентовь. Вел. І, 352. Узяти пострахь, устрашиться, испугаться. 
Инніе городи, узявши пострахь, присипали, здаючися гетману 
Бруховецкому. Л.С. 85. 

ПОСТРАШИТИ, гл. Попутать, пригрозить. За тую причину 
хотіламь пострашити. Ак.Борз.рат. 59. 


187 ПОСТРАШИТИСЯ, гл. Устрашиться, испугаться. Иншїе зь 
того листу велми зафрасовалися и пострашилися. Рук.хр. 162. 

ПОСТРЕЛИТИ, гл. Застрелить. Лострелили его пятма 
стрілами. Рук.хр. 205. 

ПОСТРИГАНЬ, с.м. Стригольник, стригущий шерсть. 
АЮЗР. І, 57 (1609). 

ПОСТРОФОВАТИ, гл. Поругать, пожурить. Его тьімь 
бардзій покараль и построфоваль, имь вьінесльїй его зь волі 
Божей сидячого указали Пал. 495. 

ПОСТРЬІГАЛНЬІЙ, прил. Относящийся к стрижке. Комора 
постригалная. АЮЗР. І, 137 (1552). 

ПОСТР^ЬЛЬ, с.м. 1. Вьістрел. Ядовитьій пострічи бісур- 
манскіи. АЮЗР. II, 72 (1622). Тьш, которьіи бараномь мурь били 
оть постріловь захованьї бьіли. Рук.хр. 205. Крвю обляньїй, по- 
стріломь Турскимь, Кончить живота , вьірокомь Бозскимь. Сак. 
23. Оть єдиного постріла два и три упадало. Вел. II, 361. 2. Рана 
от вьістрела. Нехай приложать до тоеи рани, до того пострілу 
макгнесь. Гал. 1,52. 

ПОСТУПИТИ, гл. Уступить. Тоеи маетности моеи 
[пасинок мой] мне не поступив, и такь отповедив: хоч горло дам, 
а не поступлю. Ак.Бор. 7. 

ПОСТУПНЬІЙ, прил. [Движущийся вперед]. Таковимь 
непорядкомь поступнимь ничего доброго не справили своей 
отчизні. Вел. III, 108. 

ПОСТУПОВАНЕ, с.ср. (пл. ро$і^ро\уапіе). Поведение. 
Непорядное поступоване. Пам. І, 53 (1624). 

ПОСТУПОВАТИ, гл. Идти далее, вперед. Поступую далі 
а питаю. АП. 1238. Показати еще знову поступую..., же не на 
самомь Петрі, але на всіхь апостолахь збудована єсть 
Церковь Христова. Пал. 363. Ажь до найвишшого Архі - 
ерейского стану поступуючи пошлюбленую Богови чистость 
заховаль. Рад. 8. 

ПОСТУПОКЬ, с.м. 1. Поступок. Нехай же и соми не 
подають людемь погоршенья злими своими поступками. Гал. І, 
66. 2. Ход, течение, процесе. Бер. 154. За поступкомь часу\ вь 
ніякуюсь вьгділную винеслость виродилея. Пал. 557. Не тилко 
до молитовь Іерейскихь удавалися, але и радилися ихь что за 
поступок воєнний будеть. Рад. 54. Били и иншие годние люде по 
єдиному, подлугь правного поступку слуханьї. Пр.Попт.с. 76. 

ПОСТУПЦА, с.м. Последователь (?). Поступцьі папежа 
Римского. АП. 1690. 


188 ПОСТУПЬ, с.м. Ход, течение, производство. Естли би ся по 
сказаньи кому кривда виділа , тоть маеть взяти вьіпись поступу 
оного права и сь тьімь вьіписомь мається по сказаньи до вагиое 
милости отозвати. АЮЗР. І, 93 (1538). 

ПОСТЬІДАТИСЯ, гл. Постьідиться. Постьідалися злосло- 
вящіи ваше доброе вь Христ і житіє. Пал. 318. 

ПОСТЯГАТИ, гл. ( пл . рсмзсі^ас). Удерживать. Мл.Сл. 68. 

ПОСТЯГАТИСЯ, ПОСТЯГНУТИСЯ, гл. (пл. рош^сі^ас 
віє). Удерживаться, удержаться. Мл.Сл. 67. 

ПОСТЯГЛИВОСТЬ, с.ж. (пл. ро\У5сіз£Іі\уо$с). Воздержан- 
ность. Мл.Сл. 67. 

ПОСТЯГЛИВЬІЙ, прил. (пл. ро\У5сі^£Іі\уу). Воздержанньїй. 
Мл.Сл. 67 

ПОСУДОКЬ, с.м. Снасть. Мл.Сл. 67. Спод и верх зльїи ест 
посудок добрий. Пам. IV, отд. II, 15 (1545). Посудки на ловь 
рибний береть. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 17). 

ПОСУЖДАТИ, гл. Осу ждать. Люд ій добрихь... посуждаеть. 
Рад. 68. 

ПОСУПИТИ, гл. Сделать пасмурньїм, нахмурить. [День] 
частими хмурами посупленний. Дн.Марк. III, 34. 

ПОСУПЛЕНЬЕ, с.ср. Нахмуренньїй вид. Мл.Сл. 67. 

ПОСУХА, с.ж. Засуха. Мл.Сл. 67. Що сіяно ярини, то за 
посухою несходило. Льв.лет. 259. 

ПОСХНУТИ, гл. Вьісохнуть. Хліби тии зь домовь нашихь 
взялисмо теплии, а теперь посхли. Гал. II, 92. 

ПООкДАТИ, ПОСІСТИ, гл. Иметь, владеть, овладеть. Ти 
не будеш болшей моего кгрунту поседати або вживати. Кн.Луцк. 
1565, л. 271. Посідати панства его королевское милости. АЮЗР. 
II, 171 (1571). Иігди біскупь Римскій не толко Констан- 
тинополского, але жадного патріархи не посідаль. Пал. 699. 
Панство Сабиновь посіль. Рук.хр. 142. Оний пляць посіль. 
АЮЗР. II, 25 (1612). Посісти и опановати світь. АП. 1384. 
Семирамись всю Индію посіла. Лет.рук. 11. 

ПОС т ЬД т ЬННЕ, с.ср. Сидение. Забавлялисмо долго танцами 
и вь посідінню розговорами. Дн.Марк. II, 1. 

ПООкДЬ, с.ж. [?]. Пань староста своихь намістниковь и 
тивуновь, а ни посідей, а ни жаднихь податковь вь тихь 
дворіхь и волостіхь не маеть міти. АЮЗР. І, 72 (1619). 

ПООкЖЕНЕ, [НЬЕ], с.ср. Сидение. Люди ему [Іову] по 
улицахь стояки для посіженя готовали. Рук.хр. 36. 


189 ПОС'ЬЧЬ, с.м. Частокол. [Замокь] каменній вколо скалами 
прикрилій и густою посФчю опасеній. Вел. IV, 42. 

ПОСЯГТИ, гл. Протянуть руку (чтобьі достать что). 
Зевксись самь за тую хустку посягь розумний, же то 
правдивая хустка. Гал. II, 24. 

ПОТАЕМНЕ, -О, нр. (пл . роціетпіе). Тайно, тайком. 
Подкова зь Ясь вьі'&халь потаємне . Боб. 299. [Багнюкь] 
потаємно шинки діять. Ак.Бор. 95. Явніі и потаємні. АЮЗР. II, 
13(1601). 

ПОТАЕМНЬІЙ, прил. {пл. роціетпу). Тайньїй. Затворился 
вь м*кстцу потаемномь. Рук.хр. 159. Всі которьіи спро- 
тивляются волі; старшаго и прошивко него потаемньїи чинять 
радьі, не уходять караня. Рад. 20. [Аф.Шумянскій] бьіль такожде 
и самьуні&томь потаемнимь. Вел. III, 297. 

ПОТАЙНИКЬ, с.м. Тайник (?). Потайникь замковьій 
оправять и робить повинни. АЮЗР. І, 252 (1594). 

ПОТАКОВНИКЬ, с.м. Потворщик, потатчик. Бер. 69. 
Вьідаючи незбожне до людей простшихь потаковниковь своихь. 
Диар.Фил. 92. 

ПОТАЛА, с.ж. Попрание, поругание, издевательство. 
Мужикамь простимь славьі козацкои на поталу не попущайте. 
Клим. 207. 

ПОТВАРИТИ, гл. {пл. роґууаггус). Клеветать. Допомогаль 
дей тьі, пане воєвода, на служника моего Богушка дьяка 
Михайлова туй жонцьі, которая его потварила, ижь бьі ся сьнею 
отдаль. АЮЗР. І, 199 (1576). [Сусанну] старцьі о блудь 
потварили. Рук.хр. 128. 

ПОТВАРЛИВЕ, ПОТВАРНЕ, нр. {пл. роПуагпіе). Ложно, 
клеветнически. Потварливе вь злую до людій ексистимацію 
подавши. Пал. 795. Потварпе на него поступовсихи. ІЬ. 624. 

ПОТВАРНЬІЙ, прил. {пл. рої^агпу). Клеветнический, 
ложньїй, поносительньїй. Потварньїе заруки и виньї на ихь 
людігсь беруть. АЮЗР. І, 28 (1502). 

ПОТВАРЦА, с.м. {пл. рої^агса). Клеветник, поноситель. 
[Епископь Мильтіадь] за потварцу осужонь. АП. 1520. Если 
потварци св г ктскїи будуть, царскому праву нехай будуть 
отданьї. Пал. 605. 

ПОТВАРЬ, с.м., ПОТВАРЬ, с.ж. {пл. рої^агг). Клевета. 
Потварь на Іосифа. Рук.хр. 26. Простая толко и словная мова, а 
право - явньїй потварь. Диар.Фил. 148. На потвари оказію до 
тріумфу беруть. АП. 1014. Даніила праведного сь потвари 


190 оправдивь. Пр.Мн. 41. Напасти и потвари на мене приносили. 
Вел. III, 123. 

ПОТВАРЯТИ, гл . Клеветать, поносить. Потваряючи 
незбожне зо всего, що мають православнеє христіане. 
Диар.Фил. 104. Никого не бійте и не потваряйте. АП. 1554. 

ПОТВЕРЖАТИ, гл. Утверждать. Онь Феликса ехсот- 
типісасіеу не потвержаль. Пал. 1179. 

ПОТВЕРЖАЧЬ, с.м. Утвердитель. Римскій бискупь си - 
нодовь потвержачемь бель. АП. 1538. 

ПОТВЕРЖЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. роїшіегсігепіе). Утвер- 
ждение. Потвержене гетманства Сомкова. Л.С. 68. По- 
тверженье обраньїхь бискуповь. АП.1466. Потверженье віри. 
Пал. 366. 

ПОТЕБЕНЬКИ, с.ж.мн . Кожаньїе допасти по бокам седла. 
До сідлауборь и потебеньки. Дн.Хан. 14. 

ПОТЕГАТИ, гл. См. ПОТЯГАТИ. Нагорожаючи его 
зичливеє услуги, и долей потегаючи до далшихь веслугь нашехь. 
АЮЗР. І, 33 (1507). 

ПОТЕЛІПАТИСЯ, гл. Поплестись, потащиться. Ни світь 
било ни зоря тай потеліпався. Довг. 104. 

ПОТЕНТАТЬ, с.м. (лт. роїепіаШз). Властитель, государь. 
Сегодня потентатомь, завтра неволникомь учинить. Гал. І, 51. 
Если ... за княжати и за потентате св г іта сего церкве и 
еVангелской правди шукане пойдеть, на вики найдена не будеть. 
Пал. 814. 

ПОТЕРТИ, гл. Потереть; сокрушить. Незадолго той людь 
потремь и зневолимь. Рук.хр. 204. 

ПОТЕРЯТИС Я, гл. Испортиться. Ажь десять моткивь 
пряжи такь потеряни, що ажь вь пичь мусиламь повкидати. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХУ, 439). 

ПОТИ, нр. См. ПОТЬІ. Поти моей повести, вот и весь сказ, 
вот и все. Пр.Полт.с. 67. 

ПОТИКАТИСЯ, гл. См. ПОТИКАТИСЯ Казаль ся имь 
потикати зь непріятелемь. Боб. 287. 

ПОТИЛИЦА, с.ж. См. ПОТЬІЛИЦА. Зь виголеною 
потилицею обачили. Пал. 793. 

ПОТИТИСЯ, гл. Потеть; стараться, силиться. Прожно о 
томь Бароніушь потится не маючи бовімь доводу певного, зь 
коньектурь нікоторихь виткати усилуеть, якобьі Осій 
легатомь бель Сильвестровемь. Пал. 539. 


191 ПОТИЧКА, с.ж. См. ПОТЬІЧКА. Пастухи Полскіи частій 
потички зь Турками отправляли. Вел. І, прил. 25. Потичка била 
козакові зь ляхами. Дн.Марк. 367. 

ПОТКАНЬЕ-СЯ, с.ср. Встреча. Первое потканье-ся зь 
Христомь. Пал. 529. 

ПОТКАННЕ, с.ср. Тканье. [Жона] не будеть основні и 
поткання давати . Клим. 218. 

ПОТКАТИ, гл. (пл. роїкаб). Встретить. Поткали его Ангелове 
Божій. Рук.хр. 24. Поткачь нась вь дорозі чловіхь якійсь. 
Диар.Фил. 58. Его пророка Іереміи проклятство поткаеть. Пал. 
861. Ихь срогая смерть поткаеть. Гал. І, 36. 

ПОТКНУТИСЯ, гл. Споткнуться; ошибиться, погрешить. 
Туть г&еофиль поткну лея, и то що добре зачаль, на єресь 
Оригенову, и на тій, що ихь хвалили, повстаючи, зле скончиль 
потварьі на св. Златоустого збираючи. Рук.хр. 305. Естлибьі... 
Собко, еще втомже богомерзскомь поткнулься дія Ж... тогдьі 
безотпустньїе караня смертелного неуйдеть конечне. 
Реш.Полт.с. З (1683). 

ПОТЛУМЕНЕ, [ НЬЕ], с.ср. {пл. ройитіепіе). Подавление, 
уничтожение. Потлумене всихь артьїкуловь старожитнои віфьі 
наїиое Греческое . АЮЗР. II, 49 (1608). 

ПОТЛУМЕНЬІЙ, прил. {пл. роДшпіопу). Уничтоженньїй, 
прекращенньїй. Той судь и декреть, неслушне на мене вь Варшави 
учиненьїй, потлуменьїй зосталь безвіхтне. Диар.Фил. 96. 

ПОТЛУМЛЯТИ. гл. {пл. роїіитіас). Подавлять, заглушать; 
обуздьівать, усмирять. Безь встьіду правду потлумляють. Пал. 
439. Козацкую отвагу потлумляють . Л.С. 4. 

ПОТЛУЧЕНЬЕ, с.ср. {пл. роїіисгепіе). Разбитие. Цегльї 
потлученье. АЮЗР. II, 21 (1609). 

потокь, с.м. Поток, ручей. Багнистий потокь. Вел. IV, 23. 

ПОТОЛКТИ, гл. Разбить. Гав. 97. 

ПОТОЛОКА, с.ж. [Измятая трава и посевьі]. На якомь 
містцу таяжь Маря сказала, тамь бьіла потолока Пр.Полт.с. 
64. 

ПОТОМНОСТЬ, с.ж. Будущность. Бер. 64. 

ПОТОМНЬІЙ, прил. Будущий, грядущий. Реестрь на часьі 
потомньїе. Пам. І, 121 (1627). Наше писмо на потомньїе часи вь 
ціпости будеть заховано . Рук.хр. 6. Щит албо герб з тарчею, на 
память потомную над брамою КГалатскою против Кон¬ 
стантинополя зав'ксиль Олегь. Рук.хр. 419. 

ПОТОМСТВО, с.ср. Потомство. Бер. 298. Лекс. 14. 


192 ПОТОПЕННЬІЙ, прил. Тот, которого следует утопить, 
достойньж потоплення. Поганинь потопленний. Вел. І, прил. 3. 

ПОТОПНЬІЙ, прил. Потопньїй. Водьі потопньїя. Рук.хр. 8. 

ПОТОПТАНЕ, -НЬЕ, с.ср . Потоптание, попирание. Цер- 
ковь твоя святая стаїася потоптанемь крови побитихь. Рук.хр. 
224. Потоптанеє збожя. Пам. І, 163 (1591). Віру вь потоптанеє 
подаль. АП. 1056. 

ПОТОПТОМЬ, нр. Сплошной массой. Ромодановскій 
пошоль инсперате потоптомь наХмелницкого. Лет.Черн. 83. 

ПОТОЧИТИСЯ, гл. 1. Добраться. До води поточитися беїло 
трудно. Вел. IV, 50. 2. Покачнуться. И .мене ногою у перси 
удариль, ажь ся есми поточиль. Кн.Луцк. 1573, л.16. 

ПОТОЧНЬІЙ, прил. (пл. роїосгпу). Обьїкновенньїй, простой. 
Яко речеі креівавие, таке и иние всякіе справні поточнеіе, 
судити. АЮЗР. І, 166 (1569). На су дві и справні поточнеіе вві бери 
мужей мудреїхь. Рук.хр. 44. Вь поточномь абовімь будованею 
положившю фундаменте, на немь другій кладется. Пал. 378. 
Жадного гріссу не теїлко смертелного, аче и поточного не 
учинила. Гал. І, 162. 

ПОТРАВА, с.ж. Кушанье, блюдо. Бер. 10. Лекс. 12. Хл*кба, 
він а и жаднеїхь потравь не пожив аче. Рук.хр. 15. Тлустей 
мяснихь вь потравахь заживали. Пал. 1094. Вві стер і>гал ся 
потравь роскоишьіхь. Гал. 11,70. 

ПОТРАСНУТИ, гл. Потрясти; посьіпать. Казань Даніиль 
слугамь своимь потраснути около олтаря попеломь. Рук.хр. 119. 

ПОТРАФЛЯТИ, ПОТРАФИТИ, гл. у вь що. Находить 
средство, способ. На рознеїхь містцахь потрафляючи вь 
найлФпиіее оголошене. Диар.Фил. 100. г чого. Попасть на что. 
Которая [ключница] того ж часу у вечор з двора втекла и не 
потрафивши за нею дороги, до Оздова пришла. Кн.Луцк. 1564, л. 
20 . 

ПОТРАФИТИСЯ, гл. Попасться. А кгдеї ся и поп потрафит 
на.моем керуйте, тодіі я его кажу одесити. Кн.Луцк. 1561, л. 96. 

ПОТРЕБА 1 , с.ж. 1. Потребность, необходимость, на- 
добность. Каждое... одробину счастя божественного ведлугь 
потреби , натурні, понятія своего им'&ло. Рук.хр. 18. Неволно 
козакове вь дому своемь держати. Л.С. 4. Мартину дачемь 10 р. 
на разніе потреби. Дн.Марк. І, 309. 2. Нужда, дело. Будучи по 
потребах у Вол одам ери, есту пиле я до дому мещанина Степана 
Завади. Кн.Володим. 1575, № 937, л. 262. Не буду ести, ажь 
перете пов г кмь потребу свою. Рук.хр. 48. Я за своєю потребою 


193 мимо двирь Черненькій ишовь. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 192). Пань 
полковникь, одежджаючи вь потребахь своихь на хутори , 
злециль мні писати до вас. Арх.Мот. 14 (1702). Бьіти на 
потребу, бьіть нужньїм. Мовить о многихь речахь, единоже єсть 
на потребоу. Пер.ев. 49. 3. Припаєві; принадлежности. До той 
корчми всі потреби з двора дают. Пам. III, 73 (1566). Тьіи 
потреби бронньїе казали направити. ІЬ. IV, отд. II, 29 (1545). 
Семая [шабля] Шамская червоная ренкоисть, потреби на ней 
булатніе, злотомь набіяніе. Вел. IV, 114. 4. мн. Службьі. Гумно и 
иншии потреби дворньїи оплетают. Пам. IV, отд. II, 167 (1545). 
5. Битва, сражение, дело. Бьівали вь потребахь военньїхь. Рук.хр. 
162. Виходячи до потреби з тимь окрутнимь бисурмяниномь, з 
плачемь до бога заволайте: Господи Боже нашь. Рад. 50. 
[Голицинь] не учинивши жадное потреби военной, отишоль до 
Москви. Лет.Черн. 89. 13 сентября зь ляхами потреба била. 
Лет.Хм. 80. 

ПОТРЕБА 2 , нр. Нужно, надо. Чого жь еще вь доводь 
потреба? Пал. 425. И не тьілко потреба бь такихь обдирати, 
але и зь самими душами розлучати. Клим. 163. 

ПОТРЕБИЗНА, нр. См. ПОТРЕБА. Того листу кому 
потребизна. АЮЗР. І, 6 (1409). 

ПОТРЕБНИКЬ, с.м. [Пресньїй хлеб, испеченньїй в горячей 
золе]. Варили [манну] вь горшкахь и чинили ею потребники. 
Рук.хр. 54. 

ПОТРЕБНЬІЙ, прил. Нужньїй, необходимьій. При томь 
потребньїи положеньї суть виводи. Пал. 322. 

ПОТРЕБОВАНЬЕ, с.ср. Нужда. Мл.Сл. 68. 

ПОТРЕБОВАТИ, гл. Нуждаться. [Вишшее небо] ни солнца, 
ни месяца, ни звіздь никогда не потребуеть, но само лучами лица 
Божественнаго освіщается. Рук.хр. 1. Ласки Божеи 
потребують. Гал. І, 209. 

ПОТРЕБУЮЧІЙ, прил. ~ чая сторона. Истец, проситель. 
На прозбу сторони потребуючое зезволивши. Диар.Фил. 72. 

ПОТРЕБЬ, с.м. Нужда; как нар:, нужно. Кому будеть 
потребь того відати. АЮЗР. І, 29 (1502). 

ПОТРЕТЕ, нр. (пл. роДгхесіе). В третин раз. Потрете 
Антіохь Епифаней виправшіся до І Єрусалиму. Рук.хр. 175. 
Потрете оного пьіталь. Пал. 421. 

ПОТРИКРОТЬ, нр. {пл. роїггукгос). Троекротно. 
Напоминаль его потрикроть. Гал. І, 219. 


194 ПОТРОЙНИКЬ, с.м. Три гроша (монета). Мішки полньї 
грогами золотими, талярми... четвертаки и потройники 
яапьіхаете. АЮЗР. II, 230 (И.Вьіш.) 

ПОТРОСЕ, нр. Понемногу. Видел одиннадцет коморь, в 
которих потросе попелу било иссипано. Кн.Луцк. 1564, л. 264. 
Жита два стоги и иного збожа потросе мает. іЬ. 1576, л. 434. 
ПОТРУДНО, нр. Трудновато. О дрова тамь потрудно. Вел. 

III, 484. 

ПОТРУИТИСЯ, гл . Отравиться. Много рьібь оть нихь 
[слоиковь зь трутизнами] потруилося. Рук.хр. 192. 

ПОТРУСИТИ, гл. Потрясти. Ачей бьі вже тетюха іого 
потрусила. Довг. 111. Знаки розметаного и потрушеного сена. 
Кн.Луцк. 1585, л. 201. 

ПОТРУТИ, гл. См. ПОТРУИТИ. Пал. 1179. 

ПОТРУТИТИ, гл. (пл. роїг^сіс). Толкнуть, спихнуть. 
Потрутити вь болото. Диар.Фил. 94. 

ПОТУГА, с.ж. 1 . Мощь, сила, вдасть. Мл.Сл. 68. Курь 
розумінь весь свііть звоевати силою и потугою своєю. Рук.хр. 
151. Потугою и зверхностю свіїцкою помогають. Пал. 319. Килка 
сагь меншихь зь Ворскла вуйіилихь зь тою болшою сагою 
злучившисявеликую водную учинили потугу. Пр.Полт.с. 77. Ачей 
буду потугою а вь москаля заслугою. Довг. 96. 2. Воєнная сила, 
войска, Царь Перскій пришоль зь великою потугою. Рук.хр. 269. 
Хань кримскій стр г ктиль его [Голицина] сь потугою татарскою. 
Лет.Черн. 89. Кривонось прошедши Полоное , уже зо всею 
потугою подь Константиновь забираєшся. Вел. IV, 18. 
Гетманове зась короніе великій и полній с потугами своими на 
Чигиринь ииїли втропи за тимь войскомь, хотячи онихь 
посилковати. Л.С. 9. 

ПОТУЖНЕ, -О, нр. Сильно, крепко; решительно. Потужне 
строфуеть противенство того Аніаріа. Пал. 587. Едньї на 
другихь потужне натирали. Рад. 46. Козаки стали и оточилися 
такь потужне , Хотяй би килка л г кть ихь доставали, тобьі не 
достали. Льв.лет. 258. Зоставалася Умань без старшини и 
боронилася чась немалій, а гіменно ц'клій тиждень потужне. Л.С. 
123. Наступоваль потужно его милость пань полковники. Вел. 

IV, 209. 

ПОТУЖНИКЬ, с.м. Помощник, соучастник. Жаловали 
намь... на Бастунцовь: на Бутеля Станевича, а на Юшка 
Спрутчива... и на ихь потужниковь. АЮЗР. І, 16 (1444). И иншьіи 


195 потужники иапо здавна робивали, тоест земляне мельницкое 
волости. Пам. IV, отд. II, 72 (1545). 

ПОТУЖНОСТЬ, с.ж. Могущество, сила. Потужносте и 
поваги пристойное не мають. АЮЗР. І, 277 (1598). Прекладаль 
имь речь царь, моць пановь римскихь и потужносте юсь. 
Рук.хр.197. Вь потужности рицерской можньї бьіли. Пал. ПОЗ. 
Которого [пана] потужносте, моцньїи фундамента маючи , не 
боится...- АП. 1010. 

ПОТУЖНЬІЙ, ПОТУЖНІЙ, прил. Сильньїй, крепкий, 
могущественньїй, могучий. Ведучи права немальїе з людми 
потужньїми. Кн.Луцк. 1576, л. 60. Іосифь бьіле моцний и 
потужньїй. Гал. II, 60. Потужное місто. Рад. 44. Потужньїй на 
тілі. Бер. 311. [Конецполскій] войско зготоваль потужное. 
Льв.лет. 249. Войска таке потужньїе и Запорожа не дойшовиїи, 
назадь верьнули для споленя трави вь степу. Л.Мг.м. 44. 
[Гетмань] войско міль потужное. Лет.Хм. 80. Потужное 
цесаровь Римскихь панство . АП. 1420. Паша единь потужній 
сталь в Цоцорі Л.С. 117. Предь замкомь и містомь, оть ріки 
до ріки кинули валь потужній, а передь валомь могилу на шані{ь 
потужній обратили. Вел. І, 193. Язонь... беїль уродьг велми 
хорошей и потужной сильї. Рук.хр. 72. Приб г кгль цесарь зь 
потужними дворянами своими напаль на турковь и забиваль ихь. 
ІЬ. 378. 

ПОТУЖСТВО, с.ср. См. ПОТУЖНОСТЬ Для ліпшого 
потужства, потреба беї пилно при ваш.к.-ж. мил. ... абьі на 
листі отвористомь... печатій зо двісті... на помочь у себе 
міти могь. АП. 1064. 

ПОТУПЛЕНЬЕ, с.ср. (пл. рої^ріепіе). Осуждение. Шло о 
потупленеє одного зь патріарховь. Пал. 541. 

ПОТУПЛЯТИ, ПОТУПИТИ, гл. (пл. рої^ріас, -ріс). 
Осуждать, осудить, проклинать, проклясть. Оть Римской церкви 
части... отлучали и потупляли Ан^има. Пал. 638. Осудиль а 
потупиль его зь єретика. ІЬ. 639. 

ПОТУРБОВАТИ, гл. (лт. ІигЬаге). Встревожить; обес- 
покоить. Унея потурбовала панство тое спокойное. Диар. 
Фил.113. 

ПОТУРЧИТИСЯ, гл. Отуречиться. Ся Луцкій владеіка 
потурчіть. АП. 1246. [Ивоня] для богатства потурчился. Боб. 
291. 

ПОТУХА, с.ж. (пл. роШсЬа). Упование, надежда. Мусячи 
назадь до Польски оттолі поспішити, вчинили беїсмеї больиіую 


196 потуху а певні серца придані непріятелеви на тое панство 
наше. АЮЗР. II, 178 (1572). Константинь... міль оть всіхь 
потуху о вьігранной битві Рук.хр. 270. 

ПОТЬІ, нр. До тех пор. А я од того часу потьі, поки ся з его 
милостью не росправлю, того гшенья не маю заводити. Кн.Луцк. 
1571, л. 346. Сумєонь потьі жиль у поки пречистая Діва Христа 
не породила. Гал. І, 190. Чого поки не покажуть , потьі плонне сій 
слова Христовьі на свою монархію затягають. Пал. 355. 

ПОТЬІКАТИ, гл. (пл. роїукас). Встречать. Котрьіи люде 
добре живуть... тьіхь добрая смерть потьїкаеть. Гал. І, 45. 

ПОТЬЇКАТИСЯ, гл. (пл. роїукас $і§). Сражаться, биться. Ся 
они за честь Божую и віру нравственную з непріятелями 
потикали. Рад. 39. 

ПОТЬІЛИЦЯ, с.ж. Затьілок. У Миколам в голові над 
потилицею рана рубаная. Кн. Луцк. 1565, л. 208. Вьібрьітвити 
потилицю. АЮЗР. II, 213 (И.Вьіш.). 

ПОТЬІНКОВАННЯ, с.ср. Штукатурка. Вапно бо треба на 
церковное мурованим и потомь зась на пошинкованим. Клим. 217. 

ПОТЬІЧКА, с.ж. (пл. роїусгка). Стьічка, битва, сражение. 
Бер. 108. Вь той потичці мужнє себі починаль Мугбась. 
Рук.хр. 200. Римь... зь щасливихь потичокь славить Помпеюша. 
Сак. 35. 

ПОТІХА, с.ж., ПОТІШЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. Утешение. 
Великій заступь и пот г іха всего народу Роского. Пал. 1136. 
Хвалячи Гда Бога зь такого потішенм. Рук.хр. 135. 

ПСГРЬШИТЕЛЬ, с.м. Утешитель. Ти смутнихь и плач- 
ливихь потішителю. Пр.Мн. 48. 

ПОТІШНИЙ, прил. Утешительньш. До спасенім и по- 
тішной новини євангелія святого призивати. Рук.хр. 193. Коли 
ся м г іиають до справь духовньїхь свіцкіи затяги, тамь нігди 
нічого потішного бити неможеть. Пал. 958. 

ПОТЯ, ПОТЯТКО, с.ср . Птенец, птенчик. Бер. 132. 

ПОТЯГАТИ, ПОТЯГТИ, гл. 1. Привлекать, привлечь. Хс. 
потягаеть до себе людей грішньїхь. Гал. І, 52. Надь-то и до 
урядовь потягають невиньне и уставичне нещадно на нась 
волають. Пал. 317. Много до себе людей потягнула. Рук.хр. 305. 
До жаднихь работизнь уже не иміеть нась п. державца... 
потягати. М.П.Кр. 37 (1703). 2. Двинуться, направиться, пойти. 
Просто ку Львову потягли. Л.С. 15. 

ПОТЯГНУТИСЯ, гл. Направиться. Вода вся зь Ворскла вь 
тую сагу дотягнулася. Пр.Полт.с. 76. 


197 ПОТЯТЬ, с.м. Тягота, побори, служба. Ненадобі; намь и 
ньініі на всякій потяги зь волостю тягнути. АЮЗР, І, 19 
(1447). 

ПОТЯЖКІЙ, прил. Тяжеловатьій. Ихь [цегельниковь] 
рукодіїліе иногда зароботно, хочь то, правда\ потяжко и по 
части клопотно. Клим. 216. 

ПОТЯЖКО, нр. Тяжеловато. Живши без кондицій, потяжко 
на шати. Довг. 112. 

ПОУР'кЗОВАТИ, гл. Отрезать (о мног.). Язики поурі&овати 
казаль. Рук.хр. 355. 

ПОУТЕКАТИ, гл. Убежать (о мног.). Котории били при 
Исидорі; апостаті^ поутекали. Пал. 949. 

ПОУТИНАТИ, гл. Отрезать, отрубить (о мног.). Поутинати 
голови. Рук.хр. 97. Бруховецкій... веліть голови имь [Сомку и 
Васюті] поутинать. Л.С. 261. 

ПОУФАЛЬІЙ, прил. (пл . роиГаїу). Близкий, коротко зна- 
комьій. Пріятель поуфалий. Рад. 83. 

ПОФАКГОВАТИ, гл. Соскоблить (?). Пофакговавши 
[мездру швець] вь Божій чась укладаеть вь квась. Клим. 219. 

ПОФАЛШОВАТИ, гл. {пл. роМзгодуас). Подцелать, 
сфальсифицировать. Папежь оньїй соборь святий пофалшоваль. 
АП. 1504. 

ПОФОЛГОВАТИ, гл. {пл. роГоІ^о^ас). Облегчить, по¬ 
щадить. Мл.Сл. 68. [Леона Третяго] образили толко на очахь, але 
ихь не вилупили: тии бовіімь, которимь то учинити било 
росказано, пофолговали ему. Пал. 761. 

ПОХАПОВАТИ, гл. Хватать, похищать. Бер. 25. 

ПОХВАЛА, с.ж. 1. Похвала, одобрение; значение. Маеть 
теди крещеніе святое великую похвалу, поневажь безь крещенія 
не могуть люде ни до церкви христіянскои, ни до неба внити. Гал. 
І, 28. 2. Честь, торжество. Било посвященіе церкви зь великою а 
невимовною похвалою. Рук.хр. 109. 

ПОХВАЛЕНЬЕ, с.ср. Одобрение. Обранье его своимь 
зезволеньемь и похвсиїеньемь потвердили. АП. 1464. 

ПОХВАЛКА, с.ж. {пл. рос!і\уа1ка). У гроза. Одповідь й 
пофалку... презь посланца своего... учиніть. Модз. II, 54 (1609). 
Слишаль похвалки оть ворога и на отняте милого живота 
своего. Вел. І, 36. Похвалки чинити, угрожать. АП. 1114. 

ПОХВАТИТИ, гл. Схватить. Похватавши тогда Яссонь 
скуру зь золотою вовною всіти... вь окруть. Рук.хр. 74. 


198 ПОХВАТОВАТИ, гл. Схватьівать, овладевать; одерживать. 
[Духь нечистий] от многьіхь бо л Т кть похватоваль его. Пер.ев. 
42. 

ПОХВЬІ, с.ж. (пл . росЬ\уу). Ножньї. Вимкну лея ему сь 
поховь мечь. Рук.хр. 153. Мечь вь похвахь . Гал. І, 4. 

ПОХИБА, с.ж. (пл. росЬуЬа). Промах, оплошность, ошибка. 
Безь похибьі, наверно, конечно, без сомнения; точно, 
неукоснительно. Тогда безь похиби зостанеть монархою. Рук.хр. 
156. Безь похиби міль его Іоань св. апостоль и еуангелисть 
вьірозуміти. Пал. 382. Безь жадной похиби, ретелне пану своєму 
сказати. Вел. І, 217. Тоть теди приходь почему маеть 
доводитися, абись безь похиби пану Сулимі нагородіть. 
Арх.Мот. 12 (1694). 

ПОХИБЛЯТИ, ПОХИБИТИ, гл. 1. Не попадать, не попасть, 
промахнуться. Бер. 107. Пекарскій удариль короля Жикгимонда 
наджакомь лобь , але похибиль трохи. Киев.лет. 85. 2. Про¬ 
пустить. Когда вь той чась зуполно не отдамь, хочь единь день 
похиблю, мовить, вдвоє отдамь. Клим. 167. 

ПОХИЛНОСТЬ, с.ж. Наклон. Мл.Сл. 68. 

ПОХИЛЬІЙ, прач. Наклонньїй, наклоненньїй. От тое 
яблонци ажгь до груши похилоє. Кн.Луцк. 1573, ж. 164 об. 

ПОХИЛЯТИСЯ, ПОХИЛИТИСЯ, гл. Наклоняться, 
наклониться, нагибаться, нагнуться. Мл.Сл. 68. Домь и будованя 
похилилися. Рук.хр. 461. 

ПОХЛі;БОВАТИ, гл. (пл. росЬІеЬіас). Льстить; потвор- 
ствовать. Мовиль имь правду, не похлібоваль. Гал. І, 95. Правду 
мовить велможи и бог атому и преложоному мовить, не 
похлібуючи. Пал. 861. Похлібоваль тимь, противь которьіхь на 
суді сказивано. Рук.хр. 102. 

ПОХЛ^БСТВО, с.ср. (пл. росЬ1еЬ§1\¥о). Лесть, ласка- 
тельство. Толко зь похл ібства ксіенжій и поради ихь особливой, 
ласку кролевскую ... міль. Диар.Фил.103. Похлібствомь 
патріярьиество собі купіть. Рук.хр. 331. [Петрь Влостовичь] 
хитримь похлібствомь своимь укралея биль у Ярополкови 
таемное ради. іЬ. 447. 

ПОХЛііБЦА, с.м. (пл. росЬІеЬса). Льстец, ласкатель 
(похлебца. Лекс. 9). За помочью похлібцовь и противнихь правди 
святой... [Потій] що хотіль, то броиль. Диар.Фил. 103. 
Роспинають Христа похлібци. Гал. І. 90. Похлібца двору 
Римского . АП. 1298. 


199 ПОХЛЮБИТИСЯ, гл. {пл. росЬІиЬіс зі^). Похвалиться, 
похвастаться. Петрь, надь иншихь всіхь апостоловь, любити 
Христа похлюбшся. Пал. 430. 

ПОХМУРНО, нр. Пасмурно. Черезь всю ночь бьіло 
похмурно жь и тепло, однакь безь дожну. Дн.Марк. III, 55. 

ПОХМУРНЬІЙ, прил. Пасмурньїй. Сей день бувь 
похмурньїй. Дн.Марк. III, І. 

ПОХМ'&ЛНЬІЙ, прил. Хмельной, вьіпивший. Мл.Сл. 68. 

ПОХОВАНЕ, с.ср. Погребение. Послали великій людь подь 
Аиікалонь для похованя тіль тьіхь жидовскихь побитьіхь. 
Рук.хр. 203. 

ПОХОЛИСТЬІЙ, прил. Бьістрьій, шибкий. Бер. 87, 158. 

ПОХОДИТИ, гл . 1. Происходить. Су.монови отм Гнивши гшя 
на Петра, которое походить зь имени "петрьі". Пал. 338. Тьі оть 
Отца світомь персоналнимь походить. Пр.Мн. 46. Оть 
востока походить світлосте. Гал. І, 18. Прощение обе всемь 
взяли нечистое... аби жаднихь помсть и упоминковь вь тоей 
справі межи оньїми не походило. Пр.Борз.Рат. 58. 2. Носиться (о 
слухе). Давно тая поголоска походила, що вони живуть зь 
собою. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 391). 

походня, с.ж. (пл. росНобпіа). Факел. Мл.Сл. 68. Такое то 
єсть усиловане мудрости, которой ся походня запаленая 
прировниваеть. Рук.хр. 167. Веліль зазженихь килко походень 
подкинути подь башту. Вел. IV, 13. 

походь, с.м. Походка, поступь. Самий стань, самая 
урода, самий статечний его походь, а над то святобливий его 
животь показоваль ижь биль отцемь ут ішенія. Рад. 25. 

ПОХОЖЕНЕ, с.ср. {пл. росЬосігепіе). Происхождение. Духь 
Святий оть Сина не походить, бо иншая єсть речь посьіланье, 
иншая похожене. Гал. І, 127. Книжица Генадія Схолярія ,{ 0 
похоженю Духа Святого". Пал. 851. 

похопь, с.м. {пл. росЬор). Стремление, охота, склонность, 
побуждение. Бер. 154. Похопь до всякихь богацствь. АЮЗР. II, 
171 (1571). Додавши похопу с писма светого, до скрухи сердечное 
ее приводиль. Кн.Луцк. 1636, л. 567. Брати похопь до чого, 
иметь охоту. Такого непослушеньства имь безь слушного караня 
пропустити не рачиль, жеби напотомь и иншіе кь таковому 
непослушенству похопу не брали. АЮЗР. І, 92 (1538). До 
розмаитьіхь пргшовокь противко намь сь викриканьемь 
насміванья похопь береть. АП. 1202. До доброго жітия брали 
добрій похопь. Рад. 15. 


200 ПОХОТ т кЛЬІЙ, прим. Захотевший. Межи братією 
монархою бьіти похотклий. Пал. 536. 

похотчпги, гм. Захотеть. Торговати... гдк кльвекь 
похочуть по ярмаркомь нагиимь. АЮЗР. І, 129 (1551). 

ПОХУТНЬІВАТИ, гд. (пл. росНшпішас). Бодриться, казаться 
довольньїм. Похушнивають собк и, "якь мухи зь окропу, 
отрясутся". Пал. 609. 

поцтивость, с.ж. {пл. росгсшозс). Честность, 
добросовестность. Обкцуемо тое собі* подь викрою, сумкньемь и 
поцтивостями нашими. АП. 1050. 

ПОЦііЛОВАЧЬ, с.м. Лобзатель. Бер. 70. 

ПОЧАД'кТИ, гл. Угореть. Вь его избк почадкли. Дн.Хан. 

357. 

ПОЧАЛЬЇЙ, прим. Начавший. Забкжене... сектамь, южь ся 
вь народь Рускій значне закрадати почамьімь. Пал. 1057. 

ПОЧАСТИ, нр. Отчасти. Почасти описанні слабкою мовою 
подь метри. Пр.Мн.Предм. 1. Свктскимь особамь, яко роз- 
судокь о вкрк и науцк и тое мксце а голось на синодахь 
почасти служиль и служиль. АП. 1216. 

ПОЧАСТО, нр. Довольно часто. Бер. 90. 

ПОЧАТИ, гл. Начать. Потомь дей жона моя почала ему 
мовити. Кн.Луцк. 1562, л.95. Приехали в дуброву почато било 
орати. ІЬ. 1565, л. 166. Пшеници стоговь два: одинь цкчьій, а 
другий початий. іЬ. 1570, л. 31 об. Отступникомь отповкдати 
почну. Пал. 340 

ПОЧАТОКЬ, с.м. 1. Начало. Бимь вичитань [листь] с 
початку аж до конца. Кн.Луцк. 1562, л. 66. На дуск 
дохновеніемь безь початку и предь вкки зезволиль звнутрь 
вилити. Рук.хр. 1. Такій учиніть вь словк своемь початокь. Рад. 
1. Христіане зась бьіли оть початку секта. Гал. І, 101. Оть 
початку до конца. АП. 1022. На початку, в начале. Лекс. 3. На 
початку Богь створіть небо и землю. АП. 1410. На початку 
отповкди сей моей. Пал. 339. 2. Начинатель, зачинщик, 
инициатор. Того бою не я, панове, початкомь. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІ, 213). Початкомь укладати себе у що, брать инициативу, 
делать почин. Ми теж одни соми вь то ся вдати не можем и 
початком в таковии важнии речи себе укладати не хочем. Пам. 
ІУ,отд. II, 135 (1545). 

ПОЧВАРТЕ, нр. {пл. ро-сх^апе). В-четвертих. Мовять 
почварте: "Церковь єсть одна овчарня". Пал. 436. 


201 ПОЧЕКАТИ, гл. Подождать. Мовиль старець, абьі почекаль 
до трехь дній. Рук.хр. 314. 

ПОЧЕМЧИКОВАТИ, гл. Уйти, убежать, удрать. А самь 
пручь куди очи и почемчикую. Довг. 105. 

ПОЧЕПИТИ, гл. Зацепить. А третего [селянина] по¬ 
чепивши за шьію ланцухомь поводячи бити казаль. Кн.Луцк. 
1565, л. 265. 

ПОЧЕРВОНИТИ, гл. Окрасить в красивій цвет. Царь... 
заразь все казаль, что колвекь бьіло вь палацу, кровію 
почервонити. Рад. 78. 

ПОЧЕРЕВЬЕ, с.ср. Шкура с брюшка. Почеревье оть 
кожьдого бобра. Пам. II, 537 (1556). 

ПОЧЕРПАЛО, с.ср. Черпало, ковш. Бер. 117. 

ПОЧЕРПТИ, гл. Зачерпнуть. Пріиїла жена из Самарій 
почерпти водьі. Вол.ев. 27. 

ПОЧЕСНЕ, нр. С почетом. [Т’кпо] почесне допровадиль до 
Прилуки. Л.М.Г. 64. 

ПОЧЕСНЬІЙ, прил. Почетньїй; достопочтенньш. Бер. 34. 
Трудно одного Петра для титулові почесньїхь властителемь и 
единовладцею чинити. Пал. 453. На тоть чась били о Христ’к 
почесний крилошане. АЮЗР. І, 106 (1589). 

ПОЧЕСТЬ, с.ж. 1. Честь, почет. Почесть хвали, и слуги 
свктлости своея. Рук.хр.1. 2. Приз. Многіелюде б'кгуть до кресу 
назначеного, а тьілко вдень береть почесть. Гал. II, 9. 

ПОЧЕТЬ, с.м. Число, численность, количество; отряд; 
свита; зкипаж. За тьімь весельемь почту своего повиноватого ку 
службі земской зь иміней не ставила. АЮЗР. І, 98 (1538). 
Пріамусь... прііхаль зь Фригіи зь великимь почтомь люду 
рьіцерского . Рук.хр. 75. [Александрь] видінь неровньїй почеть 
своихь противь Персовь. ІЬ. 163. Князь Данила в малрмь почті 
Руского и полского рицерства ииіоль. іЬ. 469. Геркулесь 
зготоваль свои окрентьі взявши почеть люду. іЬ. 75. Міеть вь 
невеликомь почті войска Козацкого виправовати на веселе... 
сина своего. Вел. І, 107. Приводить вась вь почеть Патріархові 
и Пророковь. Пр.Мн. 231. [Ательї] ушикований почеть хвали. 
Лет.рук. 1. [Петрь] головою почту апостолского єсть названь. 
Пал. 446. 

ПОЧИНИТИ, гл. Сделать, наделать, устроить. [Адамь и Ева^ 
починили собі закрьітье . Рук.хр. 4. Мечети зь костеловь і 
церквей починено. Л.С. 115. [Лотровство] много кгвалтовь.. 
починили. Вел. IV, 273. 


202 ^^ЧИНОІСЬ, с.м. [Пряжа, намотанная на веретено или 
количество з той пряжи, снятой с веретена]. Пряжи тонкое, 
серпанковое, починковь тридцять. Кн.Луцк. 1571, л. 213. 

ПОЧИРВОНИТИ, гл. См. ПОЧЕРВОНИТИ. Улицьі 
почирвониль кровію. Рук.хр. 125. 

ПОЧОТЬ, с.м. См. ПОЧЕТЬ. Мальш почоть людей 
сдужебньїхь. АЮЗР. II, 172 (1571). 

ПОЧТИВЕ, нр. С почетом. ісали до Вилня, провадячи панну 
почтиве. АЮЗР. II, 112 (1494). Князь Кошерскій листь 
кролевской милости почтиве приняль. Кн.Луцк. 1562, л. 58. 

ПОЧТИВОСТЬ, с.ж. 1. Почесть, почтение, честь. Чинити 
почтивость скрині Божіей. Рук.хр. 88. Місто, которое 
недалеко бьіло, вь почтивости умьіслиль міти. Лет.рук.17. 
Пророкь оу своеи власти не єсть впочтивости. Пер.ев. 31.2, Сан. 
Почтивость священническая. Рук.хр. 47. 

ПОЧТИВЬІИ, прил. Почетньїй, честньїй. Русь мужнє 
застановивши звели битву з ними [Греками] прекладаючи собі 
почтивую смерть, ниж сромот[у]. Рук.хр. 435. 

ПОЧУВАТЕЛНЬІЙ, прил. Относящийся к ощущению. 
Почувателная и дотьїкателная сила вь тілі Пр.Мн. 212. (сила 
ощущения и осязания).* 

ПОЧУВАТИ, гл. Чувствовать. Не почуваль болезни своей 
Пр.Мн. 22. 

ПОЧУВАТИ, гл. Чувствовать себя. Почуваючись бити 
близшим смерти, а нижли живота. Пам. І, 65 (1635). Вь 
повинности своей почуваючися и покою посполитого 
постерегаючи. Пал. 668. 

ПОЧУВЬ, с.м. Чувство. Бер. 214. 

ПОЧУТИ, гл. Усльїшать; послушать. Еу роЬгаґутоме зіоііе 
їа $сго Пологи ростуїе. Гав. II, 6. 

ПОШАНОВАНЕ, -НЬЕ, с.ср . ( пл . ро$ 2 апо\уапіе). Почтение, 
уважение. Жадного належного оть нихь пошанованя не 
принялемь. Рук.хр. 56. Христось Пречистой Діві Матці Своей 
учиниль пошановане. Гал. І, 161. Почесть и пошанованье словное 
толко презь тое слово "первий" розумієшся міти. Пал. 534. 
Великое оть царя пошанованя міли. Л.С. 70. 

ПОШАНОВАТИ, гл. Почтить. Царь Соломонь пошановаль 
матку свою. Гал. І, 162. 


* Так дописано автором. 


203 ПОШАРПАНЬІЙ, прил. Изорванньїй, порванньїй. Шата 
шпетная и пошарпаная. Гал. І, 5. 

ПОШАРПАТИ, гл. Порвать, изорвать. Коиіуля на нем 
пошарпана. Кн.Луцк.1562, ж. 129. Папірь пошарпать. Рук.хр. 
291. [Мурашка] намети Солтанскіе пошарпаль. Вел. II, 351. 

ПОШАРПАТИСЯ, гл. Порваться. Ему одежда била 
пошарпалася. Рук.хр. 14. 

ПОШАФОВАТИ, гл. Растратить, промотать, расточить. Тни 
гроша марно пошафовавь. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 21). 

ПОШВЬІ, с.ж.мн. (ст.пл . ро$ 2 \уу). Чехол, ножньї, кобура. 
Вирвали у мене сь пошвей кордь. Кн.Луцк. 1573, л.105. 

ПОШИТЕ, с.ср. Шитье. За пошите кунтуша-жь, да за ризи 
2 р. 40 к. Дн.Хан. 105. 

ПОШ1ЙКОВАТИ, гл. Бить в шею. Бер. 101. 

ПОШКОРУПНІТИ, гл. Покрьіться корой; обледенеть (о 
снеге). Снігь пошкорупіль. Дн.Марк. III, 249. 

ПОШЛЮБИТИ, гл. Посвятить, обречь. Пошлюбила панен- 
ство своє Господеві. Рук.хр. 308. Пошлюбленую Богови чис- 
тость заховаль. Рад. 8. 

ПОШЛЯКОВАТИ, ПОШЛЯХОВАТИ, гл. Отследить, вьі- 
ведать, узнать. Челядь владичая слідь пошляковали. Диар.Фил. 
94. При которой школі поиіляховалемь Яцка челядника Ка¬ 
чурина. Ак.Неж.маг. 53. 

ПОШЛЯХТ’йТИ, гл. Одворяниться. Пошляхтіли и по¬ 
гориш есте. АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). 

ПОШПЕТИТИ, гл. (пл. розгресіс). Обезобразить, испортить; 
осквернить. Всі церкви пошпетили. Рук.хр. 282. 

ПОШПОРТИТИСЯ, гл. Испортиться, исказиться. Тогди ся и 
тое пошпортало, гди ся вь ней [Римской церкви] а иниііи 
ст ар ожити ости шпортати почали. Пал. 794. 

ПОШУМНЬІЙ, прил . Навеселе, вьіпивши, под хмельком. 
Пріехали до дому позно вь лагерь пошумни. Дн.Марк. І, 304. 

ПОЩАСТИТИ, гл. Поблагоприятствовать. Такь ему 
[Гедеону] Господь Богь пощаспгиль, же ихь [непріятелей] до 
щенту погроміть. Рад. 65. 

ПОЩАСТИТИСЯ, гл. Посчастливиться, удаться. Ему 
панство его не пощастищ, поки Ат&анасій вь Александріи 
будеть. Рук.хр. 287. На всемь вамь пощастится. Л.М.Г. 61. 
Пощастилося Мурашкови такь , же много Турковь онихь 
избраннихь вибиль. Вел. І, 351. 


204 ПРАВДА, с.ж. Правда, истина. Не дивно било тому автору 
Пуфендорфію и розминутися вь чомь зь правдою. Вел. І, 16. Не 
можемь... ничего противь правді, але за правдою. Пал. 323. 

ПРАВДИВЕ, нр. Действительно. Тіло Его св. поживаємо и 
Кровь Его правдиве пьемо. Пал. 319. Правдиве годна такового 
титулу славного. Пр.Мн.Предм. 5. 

ПРАВДИВЕЦЬ, с.м. Искренний, правдивий человек. 
Православний правдивци. Вел. II, 459. 

ПРАВДИВЬІЙ, прил.. Истинньїй, действительньїй, настоя- 
щий. /. Хс. правдивий Богь. Гал. І, 6. А ти, православний, слухай 
правдивихь вьікладовь. Пал. 340. До правдивого удалися утеку. 
Вел. IV, 27. Хиба ви мні дайте наибічшое сало, Щобь 
правдивой циганці за ворожку стаю. Довг. 95. 

ПРАВДОМОВЦА, с.м. Говорящий правду. Ти же ненавидяй 
правди, на правдомовцу Пушкар а узлился еси. Вел. І, 355. 

ПРАВЕ, нр. (пл. рга\уіе). 1. Почти. Не маеть праве ничого. 
АП. 1028. Лроповідали, але далекую имь и праве чужую, 
Еврейскую мову. Пал. 369. 2. Точно, истинно. Мои слова оста- 
течньїи праве суть и будуть вічний. Рук.хр. 180. 

ПРАВЕЖЬ, с.м. Требование. Зь сторони Хмели. ... не било... 
ніякихь закрентовь и новихь правежовь. Вел. І, 158. 

ПРАВЕНЕ, с.ср. Правление, управление. Папежь Еугеній 
Четвертий... до правеня Римского єпископства неспособний и 
шкодливий. Пал. 941. 

ПРАВИ, нр. См . ПРАВЕ. Познати прави иначей Пастира 
доброго не можемо. Рад. 2. 

ПРАВИЛЛЯ, с.ср.соб. Колодки (сапожньїе). И копилля зь 
правиллямь, и вся верстать ихь [шеві{Овь] славна. Клим 219 

ПРАВИНА, с.ж. Правота. Бер. 117. 

ПРАВИТИ, гл. 1. Говорить, рассказьівать. Штоякь правдиве 
правять, зь того самого , православний чителнику, порозуміти 
можеиіь. Пал. 612. Повість, которую о Іереміи патріарсі 
править. АП. 1612. Хочай-то и такь правять , же пиво не диво , 
еднакь добре , гди зтроха горло промочило. Клим. 172. 2. Ука- 
звівать. Можете ваша мшость самії дорозум ітися хто ему 
править путь. Ак.Неж.маг. 62. 3. Требовать. Я южь и тьіхь 
чтирохь иіаговь за медь вь тебе правити не буду Ак Полт с 2 
(1683). 

ПР АВИТИСЯ, гл. Направляться. Потреба переходити 
Омелникь річку правлячися на сей шляхи Вел. III, 486. Сили 
поганскіи, зь-пидь городись повернувши и правячихь черезь село 


205 наше на тую Ворскла сторону... много людей вь неволю 
поганскую заголнули. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІУ, 428). 

ПРАВИЦА, с.ж. 1. Правая рука, десница. Бер. 34. Положи 
правицу твою на главу его. Рук.хр. 32. По правици, по правую 
руку, одесную. Сиділи одинь по правицу, а другій по лівици 
Христа. Пал. 462. 2. Девственница. Бер. 34. 

ПРАВНЕ, нр. ( пл. рга^піе). 1. Законно, правильно. Правне зь 
достоинства за свои вьіступки [извержень]. АП. 1500. 2. Су- 
дебньїм порядком, судом. Для якого нашего безправя оть пана 
Черняка намь діючагося, позволяемь его мил. пану полковникові 
правне доходити. Пр.Полт.с. 73. 

ПРАВНИКЬ, с.м. Юрист, законовед. Бер. 115. 

ПРАВНЬІЙ, прил. (пл. рга^пу). 1. Законний. Сторона 
поводовая того декрету за правньїй не пріймуючи, до суду 
головного трибуналу Любельского апелевала. АЮЗР. II, 24 (1609). 
2. Юридический. Учился... правной науки. Рук.хр. 295. 3. Су- 
дебньїй. Процес правньїй з их милостю з атол. Пам. І, 86 (1646). 
Потвержаемь св. соборовь правньїй устави. Пал. 524. Прійшло 
такь, яко єсть... вь книги правніе введено и присягали 
отвержено. Вел. II, 243. 

ПРАВО, с.ср. 1. Право, закон. Синове Божій отступили 
правь Божіихь. Рук.хр. 7. Право становити, устанавливать 
закони, законополагать. Бер. 48. Мл.Сл. 68. Право чинити, 
давать закон. Не могли права чинити на ввесь світь, але певне 
могли и учинили его на Африку и на Римскую церковь. Пал. 391. 
Права дотримати, соблюсти право. Его Королевская Милость, 
яко кождому поприсягль права дотримати, такь не хочеть а ни 
унітамь а ни неунітамь жадного безправя и несправедливости 
чинити. Вел. II, 244. Право Божественное, право божеское. Пал. 
1071. Право держана, право пользования, право арендаторское. 
Пал. 1076. Право д'йдичное, наследственное право. Пал. 1017. 
Право копное, совокупность народних юридических обнчаев. 
Право людское, право человеческое. Пал. 520. Право набьітое, 
приобретенное право. Пал. 1071. Право посполитое, закони, 
изложенньїе в Статуте Литовском. Право уживана, право 
пользования. Пал. 1076. Право цесарское, царское право. Пал. 
524. 2. Суд; тяжба, процесе. Вступовати вь право, входить в 
тяжбу, судиться. Жидь вступуеть вь право зь христіаниномь, и 
справа ся вьіточаеть предь самаго солтана Солимана. Рад. 85. 
До права потягати, привлекать к суду. Почнеть ового бідного 
человіка турбовати и до права потягати, аби ему дуката 


206 вернуль. Рад 85. До права позьівати, позвати, возбуждать, 
возбудить дело, привлекать, привлечь к ответственности. Их о то 
до жадного права позьівати не маєм. Пам. І, 155 (1580). Где 
бьісмьі того запису в чом кольвекь нарушили... тогдьі волно ему 
нас о то до права позвати. Ку праву ставити, привлечь к суду. 
Онь его ку праву ставити хотель, але тоть перед нимь зникаль и 
погрозки чиниль. Кн.Луцк. 1565, л. 410. Не сходечи с права, не 
вьіходя из суда, на суде же. Волно ему нас о то до права позвати, 
до якого ж колвекь права, буд кгродского, албо земского, альбо и 
до якого колвекь похочеть суду, повиньни будем стати, а 
ставши, зараз, не сходечи с права, повиньни будем у спра¬ 
ведливими се. Пам. І, 159 (1595). Право ставити, возбуждать 
дело, подавать в суд. Речешь, же неслушне, аби синь на отца 
право ставити міть. АП. 1298. Правомь доходити, требовать, 
добиваться судом. Заказь сталь, жеби юже правомь доходиль, 
хто на кого якую кривду міль. Л.С. 77. Стоячи у правіі передь 
кимь, пред судом чьим. Стоячи у правії передь старостою або 
передь наміїстники нашими. АЮЗР. І, 28 (1502). Ку праву 
становити, отдавать на суд. Право дати на кого, судить. Абьі 
нихто служебниковь своихь ни передь кимь ку праву не 
становиль, хиба естлиби не хотіть самь на нихь права дати 
АЮЗР. 1,94(1538). 

ПРАВО, нр. 1 . Прямо. Мой снопь стояль право. Рук.хр. 24. 
2. Искренно; истинно. На вірі и на вьізненью збудоваль 
Христось церковь свою, то єсть, людь, которий вь него 
крестился и право уваріть. Пал. 342. Не мовили право предь 
Господомь. Рук.хр. 37. 

ПРАВОВАНЕ, [-НБЕ], с.ср. Поправление, поправка. 
Жителей тягльїхь такь до правованя греблі, яко и до иншихь 
своихь потребь заживати. М.П.Кр. 18 (1681). 

ПРАВОВАТИСЯ, гл. Судиться. Нервей передь своимь 
власньїмь епископомь, або передь кимь они за позволеньемь 
своего имь єпископа захотять, нехай ся правують. Пал. 601. 
Правоватися о томь намь людемь убогимь зь нимь [Чернякамь] 
трудно. Пр.Полт.с. 76. 

ПРАВОВ^ЬРЬ, с.м. Правоверньш. Правовірь восточного 
визнаня. Вел. III, 79. 

ПРАВОДАВЦА, с.м. (пл. рга\уос1а\уса). Законодатель. Самь 
праводавца Богь тое право даль. Сак. 39. 

ПРАВОСТЬ, с.ж. Правота. Мл.Сл. 68. 


207 ПРАВЬІЙ, прил. 1. Правий; правьій, невинньїй. Правьій за 
винного не маеть терпіїти. АЮЗР. І, 108 (1540). 2. Справед¬ 
ливий, правосудний. Кирь... бьіль правьть монархою на світі і;. 
Рук.хр. 148. 3. Законний. Давали пересуда правий грошь , коли во¬ 
євода або нам г кстникь кого судить . АЮЗР. І, 54 (1516). 4. Ис- 
тинньїй, верньїй, настоящий. Петрь такь ся вьікладаеть, и єсть 
то правий викладь. Пал. 381. 

ПРАГНЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. (пл. рга&піепіе). Жажда; сильное 
желание. Прагнене утолити сильї не мають. АЮЗР. II, 205 
(И.Вьіш.). Будеть тамь прагненье великое. Гал. І, 58. Б'&глемь вь 
прагненью. Пал. 860. Напало его велике прагнене . Рук.хр. 66. 

Прагненье исти, голод. Мл.Сл. 68. Прагненье пити, жажда. 
Мл.Сл. 68. 

ПРАГНУТИ, гл. Жаждать; сильно желать. Мл.Сл. 69. 
[їисусь] рекь піти прагноу. Вол.ев. 96. Не стало ей води , а дитя 
прагнуло. Рук.хр. 17. Хто чужого прагнеть, своє тратить. іЬ. 
457. Прагнути войни. Гал. І, 18. Чюдо такое видати прагнємь. 
Пал. 471. Прагнуль напитися води. Вел. IV, 56. Прагну пити, 
жажду. Лекс. 4. 

ПРАДИВО, с.ср. Пряжа. Прадива каждая жунка напра- 
даеть пасомь 20. М.П.Кр. 42 (1727). 

ПРАД’ЕДИЗНА, с.ж. Прадедовское наследие. Прадідизна и 
догана и отчизна его. Пам. IV, отд. II, 151 (1545). 

ПРАКТИКА, с.ж. 1. Практика; искусство; ворожба. От- 
коль практика тая прииїла, або пророг\тво Касандрі;. Рук.хр. 76. 
2. Происки, козни. Але все иначей, все хитростями и практиками 
поиїло. Пал.1142. 

ПРАКТИКАРЬ, с.м. (пл. ргакіукагг). Гадатель, астролог. Не 
на тьіи то знаки и часи учиніть Богь святила, аби з нихь 
практикарове и вітрове звігздньш оповзали, хто ьито украль, 
або пришльїе пригоди. Лет.Рук. 2. 

ПРАКТИКОВАТИ, гл. (пл. ргакїуко\уас). Гадать, ворожить. 
Мл.Сл. 69. 

ПРАЛЬНЯ, с.ж. Прачечная. АЮЗР. І, 279 (1598). 

ПРАПОРЕЦЬ, с.м. Знамя. Свои прапорци ростягнути могли. 
АП. 1740. 

ПРАПОРЧНИКЬ, с.м. Знаменосец. Бер. 52. 

ПРАСА, с.ж. (пл. рга$а). 1. Пресе, тиски, давильня. Праса 
винна. Бер. 217. Вь прасахь будеть обфитость вина и оливи. 
Пал. 886. Обрізаль кгрона винограду земного и вкинуль вь праву 
великую гніту Божого. Гал. II, 17. 2. Печатний станок. Якь 


208 почнуть [друкар ±1 потягати прасьі, ажь на главахь ихь вскорії 
мокрьі стануть власні. Клим. 214. 

ПРАСЬ, с.с. Утюг. Иачинне кравцево меновите такое: 
прась, ножици; наперстокь , иголка . Клим. 218. 

ПРАТИСЯ, гл. Бить себя, колотить. Кудя ся обернуть, 
свогши жь ся власними перуть крилами. Пал. 1122. 

ПРАЦА, с.ж. {пл. ргаса). Труд. Рі&еі моих рухомьіхь... 
працою моєю набитих. Кн.Луцк. 1565, л. 197. Вь благодати 
Божой зь працею великою написана єсть [книжка]. Пал. 322. 

ПРАЦОВАТИ, гл. {пл. ргасо\¥ас). Трудиться, работать. Лекс. 
15. Вь навороченью народовь до познанья правдивого Бога и до 
в^ри Христови працовали. Пал. 355. Люде... праг\ують и 
хорують. Гал. 1, 141. Тамь найдешь безь праци, що другіе долго 
на тое працовали. Рук.хр. 367. 

ПРАЦОВИТОСТЬ, с.ж. {пл. ргасо\уіІо$с). Трудолюбие. Бер. 
75. Зь працовитостю робота имь [оліїйникомь] приходить. 
Клим. 224. 

ПРАЦОВИТЬІЙ, прил. {пл. ргасо\уііу). Трудолюбивий. Не 
виділяємо зь того и инишхь апостоловь , апе вь ділі: томь пра- 
цовитиити сихь найдуемо. Пал. 458. Воли суть працовитии. 
Гал. 186. Зоставиль по себ г к яко добрий добрихь, яко праі{ови- 
тий працоватихь. Рад. 4. Ессеи, тоесть працовитьіе. Рук.хр. 137. 

ПРЕ, предл. См. ПРЕЗЬ. Пре зверхность свіцкую 
опримовати не встьідаются .* Пал. 318. 

ПРЕБАЧАТИ, гл. {пл. рггеЬасгас). 1. Презирать, ітрене- 
брегать; не замечать. Бітника Лазаря передь вороти лежачого 
пребачаль. АЮЗР. II, 217 (И.Вьіш.). 2. Извинять, прощать. По¬ 
винна тедьі церковь... побожностью утвержденнимь сьшомь 
охотне пребачати. Пал. 427. 

ПРЕБАЧЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. Прозорливость. Лекс. 12. 

ПРЕВАЖНЕ, нр. С весом, с успехом, с силою; смело, 
отважно. Мужнє и преважне ся ставять. Пал. 1110. 

ПРЕВАЖНЬІЙ, прил. {пл. рггелуагпу). Имеющий большой 
вес, могучий, значительньїй; смельїй. Грекове на той чась будучи 
преважни и силни , кусилися до того кроля о нихь [скарби]. 
Рук.хр. 74. 

ПРЕВЕЛЕБНЬІЙ, прил. {пл. ргге\уіе1еЬпу). Преосвящен- 
нейший (титул). Превелебний, вь Богу отець Макарій Русі- 
повичь. Л.Мг.м. 41. 

ПРЕВЕЛИКІЙ, прил. Величайший, очень значительньїй. 
Подь Чигиринь турки приходили у превеликой силіі. Дн.Марк. І, 3. 


209 ПРЕВЗЯТОСТЬ, с.ж. Предприимчивость. АП. 1022. Петрь 
и Павель цілюють межи всіми апостолами и особливе 
ніякоюсь превзятостю переходять. Пал. 357. 

ПРЕВЗЯТЬІЙ, прил. Избранньїй, превосходящий, преиму- 
щественньїй. Мл.Сл. 69. Таковоежь тежь имя Петрь собі и 
иньїмь превзятьімь даваль. Пал. 461. Міли его, якь одного межи 
другими превзятими, во всемь имь ровного. іЬ. 617. Славою 
вічною надь всіхь превзятьій. Пр.Мн. 13. 

ПРЕВОДНИКЬ, с.м. Переводчик. Преводникь каноновь. 
Пал. 571. 

ПРЕВРОТНИКЬ, с.м. (пл. рг 2 Є\¥гоіпік). Отступник, измен- 
ник; лжетолкователь. Превротникь богословіи Господа. І.Хр. 
Пал.730. 

ПРЕВРОТНОСТЬ, с.ж. (пл. рг 2 е\¥оіпо£с). Превратность; 
изменчивость. Але предся фортель лядскій и лацини прев- 
ротность найшли діру. Л.С. 51. Відаючи добре о прев- 
ротностяхь его [люципера], же можеть зь птаха псомь и 
лисомь ся перекинути. Диар.Фил. 130. 

ПРЕВРОТНЬІЙ, прил. (пл. рггешгоіпу). Превратньїй. Якь 
оного зарутовь превротньїхь и невірства потваровь винайтися 
мочи будеть. Пал. 346. 

ПРЕВЬІБОРНЬІЙ, прил. (пл. рг 2 е\¥уЬогпу). Отборнейший. 
Превьіборньїи овощи. Рук.хр. 2. 

ПРЕДДН'ЬПРЕ, с.ср. Область по сю сторону Днепра. 
Задніпре и преддніпре. Вел. IV, 189. 

ПРЕДЗРИТИ, гл. Предвидеть. Отци святьіи тайну бити 
предзрили того перенесеня зь Риму царства до Констан¬ 
тинополя. Пал. 677. 

ПРЕДИКА, с.ж. Проповедь. Служби Божой слухалемь вь 
колегіумі\ где предику сказиваль о. архимандрить. Дн.Марк. II, 
291. 

ПРЕДИМЕНОВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср* Предназначение. 
[Роздель] второй о предименованю Петровомь. Пал. 525. 

ПРЕДКОВІЧНИЙ, прил. Исконньїй. На Украйні власной, 
предковічной отчизні нашой. Вел. І, прил. 45. Жеби не било... 
предковічньїмь правамь и волностямь нашимь противного. ІЬ. І, 
169. 


* В рукопису, очевидно, помилково: прил. 


210 
ПРЕДЛОЖИТИ, гл. Представить. Тамже широко предло- 
жено ихь виньї. АП. 1028. 

ПРЕДЛЮДНЕ, прил. Публично. Мене поносиль предлюдне 
Дн.Хан. 31. 

ПРЕДМОВА, с.ж. (пл. рг2ебшо\уа). Предисловие. Замикаю 
тую предмову учителньїми апостольскими слови. Пал. 322. 
Предмова до чителника . Вел. І, 3. Предмова обширне мудрая. 
Рук.хр. 354. 

ПРЕДМііЩАНИНЬ, с.м. Житель предместья. Мл.Сл. 69. 

ПРЕДНІЙ, -НЬІЙ, прил. (пл. рггесіпі). 1. Главньїй, пер- 
венствующий. Не вь чомь недостаточествую оть предньїхь 
апостоловь. Пал. 453. 2. Отличньїй, превосходньїй, лучший. 
Верхь учиніть зь самого преднего сребра. Рук.хр. 329. 

ПРЕДЕРЬЙШІЙ, прил. (пл. рггесіпіеі&гу). Главнейший. Тамь 
бпвшіи преднійшіи началники Великополскіи. Вел. І, 224. 

ПРЕДРРЬЙШОСТЬ, с.ж. Превосходство, главенство. Пред- 
нійшость Риму старого. АП. 1456. 

ПРЕДСЕ, ПРЕДСЯ, нр. (пл. рггесіе). Однако, между тем, 
впрочем. Они предся за духовньїи Греческой віри удаются. АП. 
1032. Предсе тьі, церкви, туши добра собі. Диар.Фил. 155. Але 
предся русь християне в тихь повітахь в городахь позаставали. 
Л.С. 15. А предся жь где єсть Жиди — свои двори мають Кпим 
168. 

ПРЕДСЯВЗЯТЕ, [-ТБЕ], с.ср. (пл. ргге<і$і^ 2 І§сіе). Пред- 
приятие. Бер. 4. Вь томь своемь незбожномь предсявзятю 
упартого видінь . Пал. 473. Злое предсявзят'е, гдьі кто маеть 
волю грішити. Гал. І, 12. Іїосполство... своего предсявзяття 
доказало . Рук.хр. 145. 

ПРЕДСЯВЗЯТИ, гл. (пл. рггесізі^шгі^с). Предпринять, 
вознамериться. Ово згола вь всемь воли моего Бога Іисуса Христа 
чинити предсявзялемь зь молитвами Пречистои Богородици. 
Диар.Фил. 144. 

ПРЕДСЯВЗЯТЬІЙ, прил. (пл. рггесі$і$\У 2 І§іу). Предпри- 
нятьій; предвзятьій. Замьіслови своєму предсявзятому досьіт не 
учинил. Пам. І, 63 (1635). Не наприкльїль бимь ся милостямь 
вашимь , кгдьі би неспособное здоровье непоспіху вь пред- 
сявзятой дорогі не чинило. АЮЗР. II, 96 (1635). Нехай то вь 
мисляхь и серцахь чесностей и милостей вашихь не зостаеть, 
абьімь я зь якого предсявзятого гн іву албо за укору на жондане 
милостей вашихь должей вь богоспасаемомь томь граді 
забавитися не могь и не хот іль. ІЬ. 


211 ПРЕДЦЯ, нр. С.м. ПРЕДСЯ. Предця гармати имь зо- 
ставиль [Конецполскій] її позналь що Козаки. Льв.лет. 239. 

ПРЕЗНАЧАТИ, гл. Означать; преобразовать. Фіжгури, 
которьіи презначали, же міть Богь взяти на себе натуру 
челов^чую. Гал. І, І. Сажавка презначала крещеніе святое. іЬ.39. 

ПРЕЗРЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Преображение. Приточилас 
справа под час презреня Божого. Ак.Бор. 79. 

ПРЕЗРОЧИСТОСТЬ, с.ж. (пл. рг 2 Є 2 гос 2 у$Іозс). Прозрач- 
ность. Девятое небо єсть краштаповое, котреє такь називаєшся 
для презрочистости . Гал. І, 226. 

ПРЕЗРОЧИСТЬІЙ, прил. (пл. рггеггосгузіу). Прозрачньїй. 
Презрочистьій кгмахь. АП. 1332. Подь презрочпстьімь не- 
бомь. Рук.хр. 393. Земля будеть презрочиста, якь иікло. Гал. І, 
121 . 

ПРЕЗЬ, прєдл. (пл. рггег). 1. Чрез, через; сквозь. Вь моі{Ь и вь 
держанье своє презь кгвалть взяль. АЮЗР. II, 56 (1609). Имногіе 
пойдуть всл г кдь ихь нечистоть, презь которьіхь дорога 
истинная блюзнитися будеть. Пал. 315. Речи пришльїи обьявляти 
презь сонь. Рук.хр. 24. 2. В продолжение. Боролся зь нимь 
[Іаковомь] презь ночь ажь до св г ктаня. Рук.хр. 22. 

ПРЕЗЬІСКЬ, с.м. (пл. рггегузк). Прибьіль оть вьіигранной 
тяжбьі. От позвовь, зьісковь и презьісковь у кождого суду 
боронити. Пам. І, 169 (1596). 

ПРЕИМЕНОВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср . Переименование. Наз- 
вьіска теди тьіи и отм ішьі именемь на силу владзьі якой болиіей 
вь апостолахь носили на собя, але тайна того вь нихь 
преименованя била немаль преднлШшая. Пал. 391. 

ПРЕИСТОЧЕНЬЕ, с.ср. (пл. рггеі&Юсгепіе). Пресуществ- 
ление. АП. 1712. 

ПРЕЙЗРЕНЕ, ПРЕЙЗР'ЬНЕ, [-НЬЕ], с.ср. (пл. рг 2 е)г 2 епіе). 
Провидение. Не бадалися о прейзреню Бозскомь. Гал. II, 93. 
Обдарова тя Богь твой добротливий, а то у предвФчномь 
прейзреню своемь бозкомь. Пр.Мн. 4. Зь презріінья и воли Божей 
сталося. Пал. 1070. 

ПРЕЙЗР^ТИ, гл. (пл. рг 2 е]г 2 ес). Обозреть. Которихь 
[Турковь] такь било много, же окомь прейзрімт не могли. Боб. 
289. 

ПРЕКЛАДАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. (пл. рггекіасіапіе). Перевод. 
Прекладане зь Жидовского на Грецкій. Пал. 383. 

ПРЕКЛАДАТИ, гл. (пл. рггекіасіас). 1. Предлагать. Бер. 118; 
представлять. На оправданіе его невинности такую ти прекладаю 


212 обмову. Пал. 742. Сулима... утяжливий жаль свой прекладаль о 
зелженю дому своего. Арх.Мот. 2. Пань Игнать, цехмистрь 
резницкий , прекладан скаргу пред нами на свата своего Якима. 
Ак.Бор. 39. Прекладати на очи, вьіставлять на вид. Щобь я була 
повольна ему, такий страхь прокладавь мени на очи о. игумень: я 
тебе , мовить утоплю, Ак.Полт.с. (КС.ЬХХІУ, 407). 2. Возлагать. 
Тарквиніусь прекладаль на него [Туллюса] справи великіе, а онь 
ихь все мудре справоваль. Рук.хр. 141. 3. -надь кого, ставить 
вьіше, предпочитать. [Іисусь] апостоловь своихь св. заровно и 
еднако бити удостоїть , жадного надь иниіихь вь нихь не 
прекладаючи. Пал. 339. [Клютусь] прекладаль отца его [Олек¬ 
сандра] Філіппа надь его вь мірности. Рук.хр.165. 

ПРИКЛАДАТИСЯ, гл. гнадь кимь, ставить себя вьіше 
кого. И не зьічимь собі; надь другихь прекладатися. Пал. 1178. 

ПРИКЛАДАНЬ, с.м. (пл. ргеекіасіасг). Переводчик. Бер. 121. 
Латинскій прекладачь. Пал. 447. 

ПРИКОНАТИ, гл. (пл. рггекопас). См. ПИРИКОНАТИ. 
Правомь суть преконани. Диар.Фил. 132. 

ПРИКОРИЧИ, гл. Прекословить. Княжати апостолскому 
н^то прекоречи не важился. Пал. 559. 

ПРИЛИСТНИКЬ, с.м, Прельститель. Пр.Мн. 41. 

ПРКЛОЖННСТВО, с.ср. (пл. рг2е1о2еп5і:\¥о). Начальство, 
власть; настоятельство. Преложенство костелное. АП. 1076. 
[Папежь] преложенства своего годность оть отцевь св. 
одержань. Пал. 647. Дай ему преложенство надь всею землею. 
Рук.хр. 27. 

ПРИЛОЖИТИ, гл. (пл. рггеїогус). 1. Представить. Хри- 
стось... чинить обіїтницу, же хощеть збудованій церковь свою 
(ведлугь ніжоторьіхь учителей церковньїхь, якосмо преложили) 
на вір Г 6 або на визнанню Христовомь. Пал. 353. 2.-надь кимь, 
поставить над кем. Тарквиніусь преложиль паномь надь Етрус¬ 
ками Арунта сьтовца своего. Рук.хр. 141. 

ПРНЛОЖОНЬІЙ, прил. (пл. рггеїогопу). Начальник. Пре- 
ложоньїй надь жолнірами. Гал. І, 20. Преложоний надь 
темницею. Рук.хр. 26. 

ПРИМАХЛИВАТИ, гл. (пл. рггетасЬІо^ас). Сплутовать; 
подтасовать. Истинну премахлевати и превратити не зможете. 
АЮЗР. II, 245 (И.Вьіш.). 

ПРИМОЖИНН, -НЬИ, с.ср . (пл. ргхешогепіе). Возможность, 
сила, средства. Церковь и школу и шпитачь ведлугь преможеня 


213 нашого побудовами. Пам. І, 7 (1619). Ведлугь найболшихь силь и 
преможенья нашого. АП. 1054. 

ПРЕМНїНИТИСЯ, гл. Преобразиться. [Хр.] на горі По¬ 
боротім премітился. Пал. 839. 

ПРЕНАГАБАНЕ, -НЬЕ, с.ср. ( пл. рггепа^аЬапіе). Беспо- 
койство, помеха. Пренагабаня терп г кти не мають. АП. 1104. 
Которого [хутора] без кождого пренагабаня и турбаций спо- 
койньїм держанем свогім [Дубовенко] мает собі того зажи¬ 
вати. Ак.Бор. 48. Сурово розсказуемь, аби жадень зь стар¬ 
шини... найменшого пренагабаня вь держаню тихь сель поме- 
неному п. Ярмултовскому чинить не важился. М.П.Кр. 16 (1657). 

ПРЕПИСЬ, с.м. (пл. рггеріз). Предписание. Оть старого 
календара препису отступити. АП. 1106. 

ПРЕПОМРРЬТИ, гл. (пл. рггеротпіес). Забьіть. Препомніль 
папежской владзьі старшенства. Пал. 647. 

ПРЕПЬІХЬ, с.м. (пл. рггерусЬ). Спор о преимуществе; 
пьішность, великолепие. Коли соборь [вь Берестью] надходиль, 
подь тьімь часомь право найболшій препьіхь свой владьїкове 
оказовати и людей старожитное вірьі Греческой бідити 
почали. АП. 1776. 

ПРЕПЯТІЕ, с.ср. Препятствие. Вь его интересахь и на- 
міреніяхь неменшоем Т кпо найти препятіе. Вел. І, 273. 

ПРЕСЛУВУЩІЙ, прил. Пресловутнй, известннй, знамени¬ 
тий. У богоспасаемому преслувущемь граді Вільни. Вил.Соб. 17. 

ПРЕСЛ’йДОВЕЦЬ, ПРЕСЛііДОВНИКЬ, с.м. Преследо- 
ватель, гонитель. До мене доносили о утискахь и трудностяхь 
своихь оть преслідовниковь нашихь. АЮЗР. II, ЗО (1604). 
Противника и преслідовники. Пал. 388. Даль Гдь Богь пре- 
слідовцовь еще за живота Соломонова. Рук.хр. 110. [Собіскій] 
на благочестивую Грекорускую віру оказовался преслідовцемь. 
Вел. III, 376. 

ПРЕСТАНОКЬ, с.м. (пл. рггезіапек). Остановка, перерьш. 
Билися безь престанку дній 3. Рук.хр. 81. 

ПРЕСТАТИ, гл. См. ПЕРЕСТАТИ Совітоваху Хмел- 
ницкому не престати оть брани зь Ляхами. Гр. 58. 

ПРЕСТЕ, с.ср. (пл. рггеізсіе). Переход. Есть то офіра 
престя. Рук.хр. 42. 

ПРЕСТРОННОСТЬ, с.м. (пл. рггезїгоппозс). Простор. Ма- 
емь досить престронности, ти иди на лівую с побиткомь 
своимь, а я на правую сторону. Рук.хр. 13. 


214 ПРЕСТУПАТИ, гл. Нарушать. Котораго [покою] я не 
преступаю, ани ти преступай . Рук.хр. 21. 

ПРЕСТУПСТВО, с.ср. (пл . рггезієрзідуо). Беззаконне. На¬ 
біжу розгою преступство ихь. Пал. 833. 

ПРЕСТУПЦА, с.м. (пл. рг2Є5^рса). Нарушитель закона, 
преступник. Преступца канону. Пал. 683. Будегиь гніватись на 
преступцовь воли твоей. Рук.хр. 236. 

ПРЕОЬДЛЬІЙ, прил. [?]. Згода пресідлая. АП. 1154. 

ПРЕТЕКСТЬ, с.м. (лт. ргаеіесзіиз). Предлог. Подь пре- 
текстомь іерейского достоинства світской владзи пьіха не 
наступила. Пал. 655. 

ПРЕТИСЯ, гл. Отрицать. Не премося жесмо сіно поневажь 
его пороскидали. Ак.Неж.маг. 54. 

ПРЕТО, нр. (пл. рггеїо). Потому, позтому. Я прето тобі] 
мовлю, же тьі естесь Петрь. Пал. 351. [Судія Сангарь] того жь 
року умерь, якого насталь, прето не єсть межи судій почитань. 
Рук.хр. 66. 

ПРЕХАЖКА, с.ж. (пл. рггесЬасігка). Прогулка, прохажи- 
вание. Безь... миговь и до себе прехажокь. Пам. І, 45 (1624). 

ПРЕХИТРСТВО, с.ср. Хитрость. Патріархь... о Луцкого 
прехитрстві, которьш ся передь нимь лисомь стлаль, нічего не 
відаючи зь Замостя пишеть до митрополита. Пал. 1059. 

ПРЕЧЕТНОСТЬ, с.ж. Титул архимандрита. Оччомь и 
Вашей Пречестности небезьизвістно єсть. Ак.Н.Бр. 25 (1726). 

ПРЕЧИТИ, гл. Перечить, прекословить, спорить. Не пре - 
чимо, же Мартинь папа мо но селити, Римскіе єретики вь Римі 
проклиналь. Пал. 659. 

ПРЕЧНЬІЙ, прил. (пл. рггесгпу). Противньїй, несогласньїй. 
Пречньїмь бити чому, не соглашаться, противиться. Инньїе 
тому слову пречни бьіли. Рук.хр. 64. 

ПРЕЧЬ, нр. (пл. ргесг). 1. Прочь, вон. Казаль Еглонь всімь 
пречь вийти. Рук.хр. 66. 2. Кроме. Подь жадную зверхносте, 
пречь помененой достойности вь порядку, не подлегаеть. Пал. 
520. 

ПРЕШЛЬІЙ, прил. (пл. рггезгіу). Прошльїй. Прошлого року 
огні пановали. Льв.лет. 259. Што ся вь преииіихь трохи 
артикулахь доводне показало. Пал. 381. День прегильїй. Гал. І, 
179. Умислиль цесарство зложити, жалуючи за злости свои 
прегиліе. Рук.хр. 371. 

ПРИБАВИТИ, гл. Пригласить. В домь свой прибавивши ихь 
в сюю середу. Кн.Луцк. 1564, л. 148 об. 


215 ПРИВАРИТИ, гл. Задержать. Єсли бьіль за то [рабунок] 
людей Жуковецкихь Яцка и Михалца поймаль и прибариль. 
Кн.Луцк. 1565, л. 374 об. 

ПРИБЕРЕЖНЬІЙ, прил. Прибрежньїй. Прибережная Дакія. 
Пал. 559. 

ПРИБЕГТИ, гл. См. ПРИБііГТЬҐ. Кгдьі бьі люди Гнидов- 
скіе не прибегли, они би нас подобно позабивали. Кн.Луцк. 1562, 
л.126. 

ПРИБЛИЖАНЕ, -СЯ, с.ср. Приближение. Часу приближаня 
ся муки Христовьі. Пал. 462. 

ПРИБЛУДА, с.ж. Сумасбродство. Пал. 521. 

ПРИБЛУДНЬІЙ, прил. Сумасбродньїй. Приблудний розумь 
и викладь. Пал. 523. 

ПРИБЛУКАТИСЯ, гл. Блуждая прийти, прибрести. Позно 
южь вь нони приблукалисмося до деревни. Диар.Фил. 59. 

ПРИБОЙ, с.м. [Прибитая планка, бревньїшко?]. У коморе 
замокь и прибой збито, защепку поломлено. Кн.Луцк. 1565, л. 219. 

ПРИБОКЬ, с.м. ( ст.пл . рггуЬок). [Пристенок, боковая масть 
дома] . Вломившись до прибоку, тамже дей вся маетность моя 
била. Кн.Луцк. 1565, л. 149. 

ПРИБОЛШИТИ, гл. Увеличить. Козакамь... приболшити 
правь и волностей. Вел. І, 23. 

ПРИБОРНО, нр. Вооруженно, снаряженно. Россіяне, по¬ 
чувши Виговского, на себі приборне зь Ляхами и Татари 
наступаючого. Гр. 168. 

ПРИБОРЬ, с.м. 1. Сборьі, приготовления. Которими 
[листами] могла оного оть прибору военого задержати и 
обезпечити. Вел. IV, 7. 2. Снаряд. Изь лучишмь до войни 
приборомь... завитаемь вь панство Кримское. Вел. II, 380. 

ПРИБРАНЬІЙ, прил. Отборньїй. [їзяславь] послал наперед 
сьіна своего Мстислава до Києва з колко тисячьми рицерства 
прибраного. Рук.хр. 437. 

ПРИБРАТИ, гл. Нарядить, убрать, украсить. Прибраль 
землю травою. Рук.хр. 2. Прибраль его вь корону. Рад. 45. 
Оздоблень бьіль и прибране вь иноки. Пал. 1133. 

ПРИБУТТЕ, с.ср. Прибьітие. Тамь они ждали прибуття 
Юска конюшого. Дн.Марк. І, 276. 


* Такой статьи нет. 

Толкование дается на украинском язьіке: Прибік, бічна частина хати, 
будинку. 


216 
ПРИБЬІСКІЙ, прш. {пл. рггуЬу$ 20 \уу). Бродяжнический, 
пришельческий. Компаній прибьіской, розбойникь Петро Опоіи- 
лянский . Пр.Полтх. 65. 

ПРИБЬІТОКЬ, с.м, (пл. рггуЬуіек). 1. Жилище, пребьівание; 
скиния. Есть столпь правдьі и прибьіткомь Духа Святого. АП. 
1380. Збудоваль Моусей прибьітокь Богу на мешкаяье. Гал. І, 227. 
2. Прибьіль, приращение. Тіхь трудовь мнлостн прибьіпгокь 
прійметь. Пал. 333. 

ПРИБЬІТЬЕ, с.ср. Приращение, увеличение. Прибьітья по¬ 
житку своего не угледаль. АП. 1740. 

ПРИБЬІІНСТВО, с.ср. Бродяжничество. Хведорковский во- 
диль нась вь прибишстві презь усю Петрювку. Пр.Полтх. 64. 

ПРИБЬІШЬ, с.м. Пришелец; бродяга. Тие [Хвесько и Гриц- 
ко] и теперь вь лісехь вь прибьішахь ходять , людей розби¬ 
ваючи. Пр.Полт.с. 65. 

ПРИБ^ГЛЕЦЬ, с.м. (пл . рггеЬіе§1ес). Проньїра. Діаволь, зь 
віковь тисячо хитрий прибіглець. Пал. 1058. 

ПРИБИРАТИСЯ, ПРИБРАТИСЯ, гл. 1 . Собираться, со- 
браться, снаряжаться, готовиться, приготовляться. [Хмели.] вь 
тропи за нимь [Чернецкимь] виходити прибірался. Вел. І, 129. 
Алексій Михайиі. ... прибор алея на зачате войни зь Поляками и 
Литвою. іЬ. 186. 2. Придти, явиться. Ажь бачця Анголикь з 
рогами доменя прибрався. Довг. 93. 

ПРИВАБЛЯТИ, гл. (Ипат.лет. привабити , 179). Прима- 
нивать, привлекать. Неронь... великими подарками до себе ихь 
[чаровниковь] привабляль. Рук.хр. 196. 

ПРИВАЛОКЬ, с.м. {пл. рггучуаіек). Бруствер, парапет. Не 
ровна то р ічь вь правд і била, кгди едень за заслоною, за возми 
и привалкомь мужества доказуеть, другіе открито пііхото сиібо 
конно. Вел. IV, 209. 

ПРИВАТА, с.ж. {лт. ргіуаіа). Частное, личное дело, вьігода, 
интерес. Отцеве всі и законники вь своихь привалахь приіхали. 
Диар.Фил. 88. Козаковь реестровихь... для власнихь користей и 
привать своихь, о упадокь отчизни не дбаючихь, яко ядовитой 
єхидни стережітеся. Вел. IV, 142. Подобно тамь домовихь 
войсковіе опустивши, привать не упораеиіь. Ак.Неж.маг. 63. 

ПРИВАТНЕ, нр. {пл. ргу\уаіпіе). Частно, частньїм образом; 
отдельно. Приватне оть зверхности патріариіей отступили. АП. 
1042. Соборь теди судиль Фотія, а не самь приватне презь 
посли свои папа Римскій Адріань. Пал. 660. 


217 ПРИВАТНЬІЙ, пргиі . (пл . ргілуаіпу ш ллю. ргіуаіиз). Частньїй. 
Приватний чловікь. Пал. 386. 

ПРИВЕРНЕНЕ, -ННЕ, -НЬЕ, с.ср. Возвращение; присое- 
динение. Пере(д) приве(р)ненемь зе(м)ли Вольі(н)ское до коруни 
по(л)ское. Кн.Луцк. 1577, л. 28 об. Що ся ткнеть приверненя 
вьіволаного, то не можеть бити. Рук.хр. 143. [Даніиль] молился 
Господеви, аби рачиль дати жидомь привернене до Іерусалгшу. 
ІЬ. 148. Привернене прежнихь правь. Вел. І, 174. Приверненеє 
пастиря ихь на свою ему власную столицу. Пал. 634. 

ПРИВЕРНУТИ, гл. 1. Возвратить. Ино ижь тихь недав- 
нихь часовь земля Кіовская черезь нась привернена и прилучена 
єсть ку короні Полской. АЮЗР. її, 165 (1570). Привернула до 
лучгиоі оздоби тое місце святое. Л.М.Г. 60. Умерлого до 
живота привернуль . Рук.хр. 196. Фотіа на столицу тойже царь 
Василій привернуль. Пал. 728. За сего Гетмана [Лянцко- 
ронского]... привернено Козаковь за вислуги ихь около Дніпра 
землю . Гр. 259. 2. Привлечь, присоединить. [Пуиікарь] запо - 
рожцовь, отлучивши от гетмана Виговского, до себе привернуль. 
Л.С. 53. 

ПРИВИЖОВАТИСЯ, гл. Представляться, грезиться. Бер. 78. 

ПРИВИЛЕЙ, с.м. {пл. рггу\уі1е)). Привилегия. Права и 
привилее писании. Рук.хр. 219. Оть такого-то мучителя на 
привилей зверхности надь иншими костели Римскіе бискупи ся 
здобили. АП. 1450. 

ПРИВИЛЛЕ, с.ср. Приволье. Козакамь треба всякого 
привилля. Клим. 213. 

ПРИВИННЬІЙ, прил. Сопричастньїй, участвующий. Она, 
небожчиця, Екатерина, мовила, же я того не привинна, не знаю и 
не видаю. Пр.Борз.рат. 59. 

ПРИВИСИСТЬІЙ, прил. См. ПРИВ^кСИСТЬІЙ. Приви- 
систая печать. Пам. III, 27 (1590). 

ПРИВИТАНЕ, с.ср. Приветствие. Зосталь тих мещань, 
которие, по привитаню, просили его и затягали, аби онь з ними 
ехсиїь. Кн.Луцк. 1638, л. 109. 

ПРИВИТАТИ, гл. 1. Приветствовать, радушно встретить. 
Кгди било пригиел до паней Полонки , тамь его привитано. 
Кн.Луцк. 1561, л. 147 об. Обачиль пана Зборовского и приви- 
тавши его милость, мовиль ему. ІЬ. 1573, л. 402. Вірою тебе 
привитали. Пр.Мн. 29. Хань Кримскій со тмами ордь своихь 
привиталь войска христіянскіе. Вел. III, 72. 2. Поздравить. 


218 Привитавши Подкову за господ ара Волоокого\ казали вдарити вь 
бубньї. Боб. 296. 

ПРИВИТАТИСЯ, гл. Поздороваться. [Князь Литовскій 
Александерь и княжата] любезно привитавгиися зь собою, шли до 
еі намету. АЮЗР. II, 112 (1494). Княжа пань воєвода не толко 
до сполкованья сь Упатіемь, але ані видитися, ані приви - 
татися зь оньїмь жадньїмь способомь не зезволиль. Пал. 1144. 

ПРИВЛАЩАТИ, ПРИВЛАЩИТИ, гл. (пл . рггулуїазгсгаб). 
1. Присваивать, присвоить, захватьівать, захватить. Бер. 127. 
Славьі еднакь тоей собі не привлащали. Пал. 453. Собі 
привлащаль едно місто Пречистой Діві отданое. Гал. II, 138. 
Вьіговскій самь собі гетманство привлащаеть. Л.С. 52. Чап- 
линскій... имінія ихь [братти нашей] собі привлащиль. Вел. І, 
38. 2. Приписьівать, относить. Відаю, кого хвалю, кому то 
привлащаю? АП. 1010. 3. Привлекать. Уміли млоденцовь ихь сло¬ 
вами своими любезньїми кь себі привлащати. Рук.хр. 60. 4. При- 
соединять, забирать. Начата церкви Православнихь кь Уній 
привлащати. Гр. 28. 

ПРИВЛАЩЕНЬЕ, ПРИВЛАІЩЬНЬЕ, с.ср. (пл. рггу\¥Іа- 
52с2епіе). Присвоение. Мл.Сл. 70. Бер. 127. 

ПРИВНЕСЕНЬЕ, с.ср. Привнесение, введение. Привнесенье 
якое кольвекь ереси. АЮЗР. II, 94. (1633). 

ПРИВНОСИТИ, гл. Привносить; приводить, ссьілаться. 
Што новое зь вимислу и вьіналізку власного привносил. Пам. І, 
36 (1624). Зь імене "Куфа" взятий аг^итепі, зь великимь тріум- 
фомь привносити звикли. Пал. 380. 

ПРИВОДИТИ, ПРИВЕСТИ, гл. 1. Приводить, привести; 
обращать, обратить. Лучиїе било, не приводячи ихь Козаковь до 
крайнійроспачи, держати ихь в старожитномь кшталті Вел. 
IV, 5. Венгровь до віри христіянскои привель. Рук.хр. 383. На 
православную віру привести. Пал. 1017. 2. Побуждать, побудить. 
Еуангелиста вьіписоуе, заповедаючи, абихмо не приводили на 
лихое ближнихь. Пер.ев. 61. Важилисмо ся посполство до 
своеволі, бунтовь и руки поднесеня на маестать и войско его 
К.М. приводити и листи росписовати. Вел. IV, 268. Ярошь, зять 
мой, до того [кражи коней]мене привіль и намовиль. Ак.Бор. 59. 

ПРИВОДЦА, с.м. (пл. рг 2 у\Уосіса). Руководитель; зачинщик, 
виновник. Мьі толко слуги и приводци до того целю. АЮЗР. II, 
220 (И.Вьіш.). Приводцовь повишали. Л.С. 41. 

ПРИВОДЬ, с.м. (пл. рггу^бсі). 1. Предводительство, руко- 
водство, указание. Поразили Атенчики презь приводь кроля 


219 Алцибада. Рук.хр. 158. За приводомь и праве примусомь свя¬ 
тійших патріарховь. Пам, III, 51 (1608). За королевскимь 
приводомь, знову войска роспуженніи собралпся. Вел. II, 82. 
Настроїтись потомь всі согласно, приводомь асауловь войско- 
вьіхь, знову Юрію вручить чинь гетманства. Л.С. 250. 2. Ссьілка, 
цитата, пример. Ихь приводи власний суть зарутьі... зь духа 
любоначалія уплетений. Пал. 689. 

ПРИВОЙ, с.м. [Веревка или ремешок, которьім прикреплено 
к верхней части ярма кольцо, соединяющее ярмо с дьішлом]. 
Возовь воловихь 15 зь привоями ременними. Дн.Марк. II, 151. 

ПРИВОЛОКТИСЯ, гл. Притащиться. Заледво зь полто- 
раста человікь живихь до своего обозу, ни зь чимь вь еднихь 
тилко кошуляхь приволоклося. Вел. IV, 202. 

ПРИВОЛЬІВАНЬЕ, с.ср. (пл. ргху^оіу^апіе). Призвів, при- 
глашение. За таковьімь возного приволиваньемь до росправьі вь 
той справі не становишся. АЮЗР. II, 28 (1609). 

ПРИВОЛ^НЬЕ, с.ср. Соизволение, согласие. Со всіхь 
своихь ближьшихь приволіньемь. АЮЗР. І, 6 (1409). 

ПРИВОРОЧАТИ, гл. 1. Возвращать. Села всі Ніжинови 
прислухаючии приворочаемь. Ак.Неж.маг. 51. Селцо Дурні.. Кас- 
перовичу приворочаемь. М.П.Кр. 17 (1669). 2. Обращать. Жаднихь 
Козаковь вь мужики не приворочаль. Арх.Мот. 28 (1721). 

ПРИВОРОЧЕНЬЕ, с. ср. Возвраіцение. Привороченье землі 
Волиньской до короля Полского. АП. 1072. 

ПРИВііНОКЬ, с.м. Подарок мужа жене на другой день 
свадьбьі. Ей безь привінку тисечу копь грошей Литовское личби 
записаль. АЮЗР. І, 118 (1543). 

ПРИВ^ЬСИСТЬІЙ, прил. (пл . рГ2у\¥Іе$І5їу). Висячий. Печать 
привісистая. Диар.Фил. 70. 

ПРИВІЛГЬ, с.м. [Встреча, прием?]. Уряду міскому, при- 
хилний и призвоитий привіть чинити повинни. Ак.Н.Бр. (1696). 

ПРИВЯЗОВАТИ, гл. Привязьівать; связьівать. До того 
наступованья [бискуповь] такь свою віру привязують, же 
тежь того за своей віри человіка не мають, хто папіжовой 
зверхности не подлегаеть. АП. 1150. 

ПРИГАНА, с.ж. (пл. рггу§апа). Хула, осуждение; упрек, 
укор, укоризна. Бер. 4, 178. Учтивость... безь всякой змазьі и 
пригани заховуєте. АЮЗР. II, 206 (И.Вьіш.). Уважается, если то 
слушним, албо ніть, пригани. АП. 1018. Не єсть то тедьі свя- 
той всходной церкви вь пригачу, же єсть подана подь утрачене 
тіча. Пал. 811. [Мстислава] княжата руские з панства 


220 вигнали , давши ему пригану, ижь бьіль бенкарть. Рук.хр. 452. 
2. Недостаток. [Констант. Багранороднаго] великое набожен- 
ство тіе пригани покривало. Рук.хр. 368. 

ПРИГАНЯТИ, ПРИГАНИТИ, гл. (пл. рггу^апіас). Пори 
дать, осуждать. Бер. 178. Речь о поступку розрозненьїхь оть 
митрополита релін Греческой особь на синоді Берестейскомь 
околично стяхь, которимь діеписець приганиль. АП. 1018. 

ПРИГАСНУТИ, гл . Угаснуть. Пригасла смілость хлопская. 
Вел. IV, 233. 

ПРИГЛЯДІТИСЯ, гл. Присмотреться. Поступковь его 
приглядатися. АП. 1350. 

ПРИГНАТТЕ, с.ср. Пригон. Не сумнился о пригнаттю вь 
Гамал. футорь 50 валаховь. Дн.Марк. III, 90. 

ПРИГОДА, с.ж. 1. Случай; приключение. [Ревека] шедши 
до дому зь радостію, повідала отцу своєму и братіи пригоду 
свою. Рук.лет. 15. 2. Несчатье, беда. Тую пригоду свою опове- 
даючи. Кн.Луцк. 1564, л. 13. Подь чась пригоди дозволь пріятеля. 
АЮЗР. II, 36 (1605). Заховайте тесть мість для захованя покою 
тьімь, которьіе ся вь пригодахь до нихь утекуть. Рук.хр. 61. 

ПРИГОДИТИСЯ, гл. Случиться. Пригодилося ему [Іоакиму] 
кадити. Пер.ев. 25. 

ПРИГОДНЕ, нр. Случайно. Я тот листь пригодне згубил . 
Кн.Луцк. 1570, л. 525. Поведиль, што ж тот листь пригодне в 
него згинуль. ІЬ. 

ПРИГОДНЬІЙ, прил. Случайньїй. С причини спаленья 
места и замку оть поганства. Татарь , такь тежь и с пригодное 
пожоги . Кн.Луцк. 1582, л.124. 

ПРИГОЖЬІЙ, прил. 1. Надлежащий. Бьіль пригожий чась 
ясти пасху. Пер.ев. 71. 2. Пригодньїй, удобньїй . Мели они намь 
пляци пригожия ку воде на броварни на солодовий дати. 
Кн.Луцк. 1562, лЛП. 

ПРИГОРБОКЬ, с.м. Пригорок. Между ярами и при¬ 
горбками. Дн.Марк. І, 327. 

ПРИГОРНЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. Расположение. Любовное всіхь 
тоеи породи за презвитерствомь его отца Христофора 
усилнимь тщаніемь видати кь собі пригорнене. Ак.Н.Бр. 11. 

ПРИГОРЩЬ, с.ж. Горсть. Черешен сухихь зо двоє пригор- 
щи. Кн.Луцк. 1571, л. 213 (1689). Пригорщь муки. Рук.хр. 113. 


* В рукопису тлумачення дається українською мовою: Догідний, придатний. 


221 ПРИГОСТИТИ, гл. Пожаловать в гости. Хмелницкїй... до 
нихь Ляховь пригостити маеть. Вел. IV, 44. 

ПРИГРОЗКА, с.ж. У гроза. Свои гловньїе пригрозки ука- 
зуеть, ижь естли ему тьіе упоминки врихлі заплачоньї не 
будуть, зо всякою моцью своєю вь панство его кор.мил. вторг- 
нути. АЮЗР. II, 172(1571). 

ПРИДАВАТИ, гл. Прибавлять, присоединять. Треба прида¬ 
вати до неи [части казаня] приклади. Гал. II, 131. 

ПРИДАНЬЕ, с.ср. Фундация. Тое имініе дворищо даю и 
даль есьми церкви Божой и пречистой Благовіщенїю, вічно и 
непорушно... дітемь моимь вь тое вьішеписаное приданье 
церковное не маемь ни во што вступоватися. АЮЗР. І, 41 (1509). 

ПРИДАТИСЯ, гл. 1. Случиться. Шпіги пришли до Іисуса 
Наввина и повиділи: що ся имь придало. Рук.хр. 63. Самь на 
себе тое повідаль, що ему вь Купятичахь придалося. Гал. II, 
148. 2. -на що, пригодиться. Можемь ся на що вамь придати. 
Льв.лет. 254. 

ПРИДАТОКЬ, с.м. Прибавка. Придатокь вь томь символі. 
Пал. 732. Подписался... сь тьімь придаткомь: "для доброго 
покою подписую”. АП. 1088. 

ПРИДБАТИ, гл. Приобресть. Себі чрезь все літо ничего не 
придбаємо. М.П.Кр. 43 (1727). 

ПРИДОБРИТИСЯ, гл. Подольститься, заискать располо- 
жения. Костелови Римскому придобритися. Пал. 659. 

ПРИДУХА, с.ж. Удушливость. Болшіе коши понижше ло- 
токовь при колесахь ставляють, у которіе риба оть придухи 
ради свіжей води идеть. Дн.Марк. III, 149. Месеца февраля 
девятогонадцат дня явилася придуха у ставу нашем... Дове- 
давшися о той придусе, жона моя там ехала, хотечи себе риби 
ловити. Кн.Луцк. 1583, л.245. 

ПРИЕЗДЬ, с.м. Приезд. Ворота с приезду от Луцка уезьние 
цели . Пам. III, 70 (1566). Значную часть замку з лівой сторони, с 
приезду Міни, вирвали ажь до самого фундаменту. Л.С. 124. 

ПРИЕМНОСТЬ, с.ж. См. ПРІЕМНОСТЬ. Молитви мои 
звиклие священническіе вь приємносте воли Бозской и вашей 
кролевской милости... щиримь сердцемь оферую. Диар.Фил. 119. 

ПРИЕМНЬІЙ, прил. См. ПРІЕМНЬІЙ. Не всіхь еднако 
любимими и приємними собі чиниль. Пал. 798. 

ПРИЗВАНЕЦЬ, с.м. [?] Приказалисмо не щадячи его 
[Скуберенка], такь проч из міста слузі міскому вигнати, би 
южь и не звался призванцемь Борисполскимь . Ак.Бор. 110. 


222 ПРИЗВИЧАИТИСЯ, гл. См . ПРИЗВЬІЧАИТИСЯ При 

нюсь и московскій людь призвичаился. Л.С. 197. 

ПРИЗВОИТО, нр. {пл. рг2уг\УОІсіе). Прилично, пристойно. 
Оньї, якь єсть историкомь призвоито, вкротці доткнули. Пал. 
698. Тое звіряти нікому призвоито бити провидінь Даніиль. 
АП. 1676. 

ПРИЗВОИТЬІЙ, прил. {пл. рггу2\¥0І1у). Приличннй, при¬ 
стойний. Словь... Римской віри людемь призеоитихь... ужи¬ 
ваємо. АП.1020. 

ПРИЗВОЛЕНЕ, -НЬЕ, с.ср. {пл. рг2у2\уо1епіе). Соизволе- 
ние, согласие. Бер. 76. Безь призволеня патріаршого міль бити 
посвячень. Пал. 1029. Безь призволенья старшего патріарха. АП. 
1104. 

ПРИЗВОЛЯТИ, ПРИЗВОЛИТИ, гл. Соглашаться, согла- 
ситься; соизволять, соизволить. Призволили викупити [селище]. 
АЮЗР. І, 10 (1437). Якимь способомь великимь єсть соборь той 
и вселенскимь, на которьій не всі: призволили. Пал. 567. Не 
призволяль ни жадной кондицій покою. Рук.хр. 204. Лавань 
просиль его, аби еще ему послужіть чась малий... и призволиль 
Іаковь. іЬ. 24. [Данило] призволиль на кролевство. ІЬ. 469. 

ПРИЗВЬІЧАИТИСЯ, гл. {пл. рГ2уг\уусгаіс $і§). Привикнуть. 
Ся до пянства призвичаїти. Рад. 69. 

ПРИЗНАВАТИ, ПРИЗНАТИ, гл. 1. Признавать, признать. 
Мусите туть признати правду , же я не естемь за тое винень. 
Вел. II, 297. 2. -кому що, соглашаться с кем. Признаваю то 
діеписови, же Грекове и патріархове Царигородскіе зь 
Римскими бискупи вь едности костелной долго жили. АП. 
1540. 

ПРИЗНАВАТИСЯ, гл. 2 Л 0 чого, сознаваться в чем. До сей 
шкоди, що чернци жалуются, я признаюся. Ак.Полт.с. (КС. 
ЬХХІІ, 31). 

ПРИЗНАВШІ, с.м. Сознавшийся в вине. Всі народи на его 
[Скубаренка] голосами мовили, би такого злого и явьного 
злочиньцю и признавьцю не держали вь місті Ак.Бор. 110. 

ПРИЗНАКА, с.ж . 1 . Знак, примета. Лиси посікли и признаки 
и граници попсовали. Вел. II, 118. Яцко важился кгрунта чужие 
подь себе подгортати, яко то явная признака погребь 
Сніжковскій и загороди. Пр.Полт.с. 71. 2. Знак, регалия. Наше 
товариство с признакою войсковою... Барву потягло. Ак. 
Неж.маг. 39. Бо тіе признаки разь узявши у молодого Хм., то 
єсть булаву и бунчукь, юже оному не отдаль. Л.С. 52. 


223 ПРИЗНАТЕ, [-ТЬЕ], с.ср. Признание. Ми дослухавшися 
Курилового признатя, ознаймили старшині майстратовой, аби 
злочиньца не биль отдалень оть карности злодійской смер¬ 
тельне. Пр.Полт.с. 56. 

ПРИЙДУЧІЙ, прил. См. ПРІЙДУЧІЙ Не маємо туть 
пребьіваючого города, але прийдучого иіцемо. Пал. 865. В 
субботу мясопустную поробили татаре шанцьі и тарани , а 
ночи прийдучои огородили около всего Володимера тьіномь. 
Рук.хр. 461. 

ПРИЙМАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Прием. Неналежнимь мужиковь 
у козаки прийманемь. Арх.Мот. 27 (1721). 

ПРИЙТИ, гл. 1. Прийти. 2. Поступить. Тогдьі всякого збож'я 
третина маеть княгини прийти. Кн.Луцк. 1570, л.229. 

ПРИКАДОКЬ, с.м. [Небольшая кадка]. Прикадковь пять . 
Пам. 111,72(1566). 

ПРИКАЗАНЕ, [ НЬЕ], с.ср. (пл. рггукагапіе). Заповедь. 
Научити всі приказаня Божій заховали. Пал. 422. Приказаня 
Бозскіи . Гал. І, 9. 

ПРИКЛАДАТИ, гл. Прилатать. Мусимь якь зможность 
наша такь жити , соми о себі стараня прикладаючи. Вел. III, 
174. Прикладати скаргу, жаловаться. Гриценко , міщанинь ба- 
туринскій, зь женою своєю ... зь плачемь прикладали скаргу на 
Василя Волошина. Ак.Неж.маг. 23. Сердце прикладати до чого, 
заботиться, увлекаться, отдаваться. Сердца до богатства не 
прикладали. Гал. І, 65. 

ПРИКЛАДНЕ, нр. (пл . ргеукіабпіе). Примерно, образцово. 
Даль бьіль Гдь Боггь того царя на світі всімь предь очи, аби 
ся намь прикладне справовали. Рук.хр. 173. Христось жиль 
прикладне. Гал. І, 64. 

ПРИКЛАДНЬІЙ, прил. {пл. рггукіасіпу). Примерньїй, образ- 
цовьій. Биль мужь прикладний, побожний. Пал. 1064. При¬ 
кладнеє житіє . Гал. І, 47. 

ПРИКЛАДЬ, с.м. Пример. Злий прикладь другимь зь себе 
даваль. АЮЗР. II, 52 (1609). Биль прикладь цноти вь Ефраті. 
Рук.хр. 72. Володимерь своимь прикладомь всю Рускую землю до 
познанья правдивого Бога и крещеня привель. Пал. 1067. Дві 
науці вь едномь человіку , на прикладь: філософія и ^ еолокгіа. 
Гал. І, 2. Озміте Ваша Мость Мосці Панство вь прикладь и вь 
рефлексію панства Греческіи давній. Вел. III, 249. 

ПРИКЛОНИТИСЯ, гл. Склониться. До иншои держави 
приклонитися. Вел. І, 174. 


224 ПРИКЛЯКАТИ, гл. Преклонять колени. Приклякати на 
коліна . Бер. 120. Сміялися зь него [Іисуса] жолніре Пилатовьі, 
приклякаючи предь нимь. Гал. І, 4. 

ПРИКОМОРОКЬ, с.м. Таможенная застава. Не платечьі на 
коморі мьітной Менской и на прикоморкахь. АЮЗР. І, 181 
(1571). 

ПРИКОРХНУТИ, гл. Прикорнуть, прилечь. Тилко що бувь 
прикорхнувь с праці хорогиенко. Довг. 93. 

ПРИКРИТИСЯ, гл. (пп. рггукгус зі§). Наскучить, надоедать. 
Ся тамошнимь людемь ничимь не прикрили. АЮЗР. І, 149 (1559). 

ПРИКРО, нр. {пл . рггукге). 1. Неприятно, досадно. Якь 
прикро Христови бьіло на кресті слухати, кгдьі его блюзнили 
незбожньш жидове. Гал. І, 89. 2. Круто. Упавши [Сауль на мечь] 
прикро, самь пробился . Рук.хр. 152. 3. Сурово, жестоко; твердо. 
Стали Козаки прикро натирати . Вел. IV, 18. 

ПРИКРОСТЬ, с.ж. (пл . рггукгозс). Неприятность, неудо- 
вольствие, досада. Прикрости и злости вьіражаль. Диар.Фил. 
104. 

ПРИКРЬІЙ, прил . {пл. рггукгу). 1. Неприятньїй. Іакову ни- 
чого прикрого не мовиль. Рук.хр. 21. Што вь ней [церкви] видимо 
прикрого, альбо недосконалого. Л.М.Г. 40. Добрий учинокь єсть 
человікови прикрьіи. Гал. II, 90. 2. Крутой, отвесньїй. Дерется 
кгвалтомь на прикрую гору. Вел. І, 68. 3. Неудобньїй. До турмьі, 
ежели на долгое сідіня способна, а ежели назбить прикра, то 
вь якую комору крайную ее посадите. Пр.Борз.рат. 60. 

ПРИКУПИТИ, гл. Прикупить. Записи на ліси и поля, що- 
смо прикупили. Л.М.Г. 61. 

ПРИЛБИЦА, с.ж. (Ипат.лет. прильбиця, 381). Шишак, 
шлем. Бер. 205. Лекс. 18. Желізная прилбица на кшталть 
барана. Рук.хр. 204. Войска вь прилбицахь. Гал. І, 74. Прилбица 
збавеня. Пал.860. 

ПРИЛЕГЛОСТЬ, прил * {пл. ргг:у1е§1о6с). 1. Смежность, бли- 
зость. Кандалія кролевая міла прилеглосте панства своего надь 
моремь. Рук.хр. 172. [Половцьі] найболшь з Рускими княжати 
войньї мівали для болшей прилеглости сполньїхь границь. ІЬ. 438. 
2. Угодья. Естонія оная, зь волостями, містами, замками, 
повітами и зь ихь прилеглостями Шведамь уже належати 
міеть. Вел. І, 444. 


* Так у Є.Тимченка, мабуть, помилково замість с.ж. 


225 ПРИЛЕГЛЬІЙ, гірші. (пл. рггуїе^іу). Смежньїй, сопредель- 
ньій, пограничньїй, соседский. Краина то єсть барзо рожайная, 
прилеглая крайні жидовской . Рук.хр. 65. [Олегь] много краинь 
прилегльїхь моцю и фортелемь до послушенства своего и Ігорева 
привель. ІЬ. 419. Одьішли до гаю близко прилеглого. Гал. II, 144. 

ПРИЛИЧНЬІЙ, прил. Удобньїй, подходящий. О чомь 
впередь, на містцу приличномь, ретелне виражено будеть. Вел. 
І, 49. Криль тайно ядь гніва вь сердцу своемь до времени 
приличного. ІЬ. 164. 

[ПРИЛИЧШї, нр. Как следует,]** надлежащим образом. 
[Есть глава це]ркви Христось , изь него же все [тіло сос- 
тавля]ется и сочинивается приличні Пал. 338. 

ПРИЛИЧОВАТИ, гл. Присчитьівать. Мл.Сл. 71. 

ПРИЛОГЬ, с.м. 1. Приложение, прибавка. Бер. 126. Прилогь 
[до письма] еще що прислать. Дн.Марк. II, 92. 2. Ухищрение, 
уловление. Его питаешь о діаволскихь прилогахь. АЮЗР. II, 215 
(И.Вьіш.). 

ПРИЛУЧАТИ, ПРИЛУЧИТИ, гл. Присоединять, присое- 
динить. Его [Петра Христось] лику апостольскому прилучаеть. 
Пал. 440. Прилучили до своего цеху. Пр.Мн. 8. Гедимь... прилучіть 
Кіевь кь своей землі. Гр. 17. 

ПРИЛУЧАТИСЯ, ПРИЛУЧИТИСЯ, гл. Присоединяться, 
присоединиться. Прилучайся домоихь дівокь. Рук.хр. 71. Мусіла 
и езда з коней зсідати, давши оніе челяди, и до піхоти 
прилучитися. Вел. IV, 10. 

ПРИМИРЕ, -РІЕ, -РЬЕ, с.ср. Мир, примирение; перемирие. 
Посли [Литовскіе]... учинили зь нимь [Иваномь Васильєв.] 
вічное примиріе. АЮЗР. II, 111 (1494). Поселство оть короля на 
той чась Римского Феодота. Готші, аби межи нимь а царемь 
Юстиніаномь примирье учиніть. Пал. 636. Никого не живите, ни 
сь кимь примирья не берете. Рук.хр. 64. Противь пактовь и 
примирья, козаки землю Цесарскую пустошать . Боб. 295. 
Козаковь ляхи не достали... и примирье межь собою учитти. 
Лет.Хм. 78. Сь татарами Хмелницкій взяль примире. Лет.Черн. 
77. Послани... посли царского величества (для у копченя примиря). 
Дн.Марк. І, 4. Скриня примирья, кивот завета. Взяли скриню 
примирья и з трубь. Рук.хр. 63. 


** Текст пошкоджено. 


226 ПРИМИРНИЙ, прил. Мирньїй. Примирній літа. Вел. II, 
104. Примирний договорь. ІЬ. 105. Щирая зь Королемь Его Ми- 
лостью єсть примирная пріязнь. ІЬ. III, 77. 

ПРИМИРОКЬ, с.м. Мир. Нарекаете на нась за примирокь, 
которїй держимь зь непріятелеми бісурмани, и жадаєте, аби 
мечемь зь ними росправлялися. Вел. III, 174. 

ПРИМНОЖАТИ, ПРИМНОЖИТИ, гл. Умножать, умно 
жить. Сукня твоя болестій мні тяжчайгиихь примножаеть. 
Лет.рук. 21 . Собі: вь мукахь товарища примножиль . Рук.хр. 3. 

ПРИМНОЖАТИСЯ, ПРИМНОЖИТИСЯ, гл. Умножаться, 
умножиться, увеличиваться, увеличиться. Будуть достатки ... 
примножатися. Гал. І, 210. Войска Козацкого городового кь нему 
[Хмелн.] примножится. Вал. І, 53. Примножилось войска Хмел- 
ницкому. Л.С. 221. 

ПРИМНОЖЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср . Умножение, увеличение. 
Примножене добрь дочаснихь. Вел. II, 504. 

ПРИМОВКА, с.ж. (пл. рг 2 ушб\¥ка). Колкость, язвительная 
шутка, насмешка. Бер. 111. Примовка великая Веніаминова оть 
братіи. Рук.хр. 29. 

ПРИМОВЛЯТИ, гл. (пл. рггуша^іас). У корять, упрекать. 
Што намь примовляють, ижь о цвиченье и о мудрость не 
стараємося. Пал. 905. 

ПРИМОРОКЬ, с.м. Мор (небольшой). Приморки бьіли 
всюди и дорожня. Льв.лет. 239. Року 1648 незначний приморокь 
биль. Лет.Хм. 79. 

ПРИМУРОКЬ, с.м. Часть стеньї, подпирающая другую 
стену, контр-форс. Ставши теди зь фундаменту вь нутрь и зь 
надворя долготу и широту трапези зь боковими примурками якь 
ся муровати. Л.Мг.м. 65. 

ПРИМУСЬ, с.м. (пл. рггутиз). Принуждение. Зь примусу 
жадень христіянинь бити не можеть. Рук.хр. 274. Такь еднакь 
обварують тое панове комисаре, жеби на потимь елекціи 
митрополитанская ведлугь давнихь правь отправовалася и волна 
зоставала, не сь примусу. Вел. 245. Всі кола пану родичові 
моєму еще за полковництва его безь жадного примусу попродали. 
Пр.Полт.с. 73. 

ПРИМУШАНЬЕ, с.ср. (пл. рггутизгапіе). Принуждение. За 
примушаньемь прииїло до васни. АП. 1798. 

ПРИМУШАТИ, ПРИМУСИТИ, гл. (пл. рггушизгас). При 
нуждать, принудить. Лекс. 12. КГвалтомь до уживаня нового 
ксиїендйра примушати. АП. 1108. Волею Бозскою примушений. 


227 Диар.Фил. 100. До наслідованя отступства ихь народь при- 
мушали . Пал. 1065. Мене примуиіали панове римскіи, абьімь 
зосталь цесаромь. Рук.хр. 220. [Непріятеля] поразивши приму¬ 
сили подь свою римскую моць. ІЬ. 145. 

ПРИМУ ШЕННЕ, с.ср. Принуждение. Примушенне волнихь 
народовь подь послушенство. Рук.хр. 399. 

ПРИМ'кШАВАНЬЕ, с.ср. Примешиванье; вмешательство. 
До справи становенья патріарховь прим ішаванье цесаровь 
Турецкихь велми не часто бьіваеть. АП. 1606. 

ПРИНАГЛЯТИ, ПРИНАГЛИТИ, гл. (ш. рггупа£Іас). По 
нуждать, понудить, торопить. Бер. 86. Египтяне принагляли имь 
[жидамь], абьі що прудше виходили. Рук.хр. 42. Посполитая 
нинішняя нужда принаглила мя удатися до Хмелницкого на 
службу. Вел. IV, 61. Доколь не принаглишь и не примусить , 
нємного справить. ІЬ. 233. 

ПРИНАГЛЯНЬЕ, с.ср. (пл . рггупа^іапіе). Принуждение. За 
подущеньемь папезскимь а принагляньемь вашими АП. 1628. 

ПРИНАДА, с.ж. Приманка. Зь лови звериньши и принадами 
пташими, з бобровими гони и зо всякими пожитки. 
Кн.Луцк.1570, л. 507 об. 

ПРИНАЛЕЖАТИ, гл. 1. Принадлежать. До неи прина - 
лежаль Ерихонь. Рук.хр. 64. 2. Следовать, долженствовать. Не 
могу тебе хвалити такь, яко приналежить. Гал. І, 171. 

ПРИНАЛЕЖНЕ, -О, нр. 1. Свойственно, прилично. И не 
в Г кмь, кому бь шкури чинити належно; подобно бь, самимь 
шевцамь слушне праналежно. Клим. 220. 2. Надлежащим обра¬ 
зом. Вчесне и приналежне припомянути великого мудрьца 
Августина. Пал. 906. 

ПРИНАЛЕЖНЬІЙ, прш. Принадлежащий; зависимьій, 
подчиненньїй. [Войска зь] панствь приналежність до нась 
рушили в городи украинскіе. Л.С. 166. 

ПРИНАМН^кЙ, нр. (Ипат.лет.) По крайней мере. Бискупь 
нехай не будеть посвящень , одно прийомнім оть трохь 
бискуповь. АП. 1464. Прийомній , тие три речи заховай. Диар. 
Фил. 85. Прийомній разь вь великій пость маеть ся ви¬ 
сповідати. Гал. І, 47. 

ПРИНГЕЛЬ, ПРИНКГЕРЬ, с.м. (нм. Вгап§ег). Позорньїй 
столб. Тихь злочиньцовь слузіміскому казачи до прингеля дати. 
Ак.Бор. 98. Йвана из міста, посполу з Грицкомь Жигалькою 
обнажонихь з міста кать вьігнал , вибивьшиу принкгера. ІЬ. 108. 


228 ПРИНЕВОЛИТИ, гл. Принудить, заставить. [Гетмань] вась 
до плуга и рала приневолиль. Вел. IV, 248. 

ПРИНОШЕНЬІЙ, прил . Поношеньїй. Приношений кун¬ 
туші >. Вел. IV, 120. 

ПРИНЦИПАЛЬ, с.м. (лт. ргіпсіраііз). Главное лицо, глав- 
ньій виновник. Зь оскарженихь, Василь, принципаль того учинку, 
вьшовлялсе непамятю. Ак.Неж.маг. 24. 

ПРИНЯТИ, гл. Принять. Приняти в'Ьдомость, долучить 
известие. Король Казімирь... принявши вь дорозі повную 
відомосте, же Ракочій зь войскомь... утекль за Вислу и далій, 
преміниль на него тоть маршь свой. Вел. І, 281. 

ПРИОБ4;ЦАТИ, гл. {пл. рггуоЬіесас). Обещать. Ивань, князь 
великий Московскій, кривдою оть зятя своего Александра кроля 
порушений, ижь цорці его Клені церкве Роской вь замку 
Виленскомь якь бьіль на вимові малженскихь заслюбовь 
пріобіцаль, не виставить, троє войско в три розніи містца 
держави его заступиль, гді Московская виграная била. Пал. 
1039. Онихь приобецалисмо пустити. Пр.Полт.с. 67. 

ПРИОБОЛОКТИ, гл. Приодеть, прикрьіть. Учиниль тежь 
Гдь Адамови и жоні его шати зь скурь, и приоболокь ихь . 
Лет.рук. 4. 

ПРИОДііВАТИ, гл. Прикрьівать. Што день тяжшею 
схизми або отщепенства нечестія себе безчестять и 
приодівають. Пал. 788. 

ПРИОЗДОБИТИ, гл. (пл . ргхуогсіоЬіс). Приукрасить, ук- 
расить, убрать. Поневажь кому колвекь Господь Богь имя 
отміниль кождого такового особливими ніякими добро- 
дійстви приоздобиль. Пал. 388. Приоздобиль икону наміст- 
ную... шатою сребряною. Л.М.Г. 64. Приоздобить нась тоею 
шатою барзо пінкною. Гал. І, 44. 

ПРИПАДАНЕ, [-НБЕ], с.ср. [Наклонение вниз, пригибание]. 
На припадане тіла: шмаровать оліемь иллянимь. Л4їч. 9. 

ПРИПАДАТИ, ПРИПАСТИ, гл. 1. Припадать, припасть, 
бросаться, броситься. Всі разомь припали до земли. Боб. 296. До 
коней припасти, вскочить на коней. До коней припасти трудно, 
бо вь-ночи. Боб. 281. 2. Нападать, напасть. Зь допущеня Бозского 
припала на Володимера сліпота . Пал. 978. А вь тимь Волохи - 
людь свіжій - припаль, - и спрацованихь Турковь латво 
переломили и поразили . Боб. 283. 3. Доставаться. Таковии мает- 
ности на церковь припадали. АП. 1142. 4. Случаться, случиться. 
Припало великое убозство и нужда. Рук.хр. 37. 5. Приходить (в 


229 голову). Все на мьісль припадає вертатися до монастира. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 17). 6. Приходиться, прийтись. [Ріічка] зь 
правой руки припадаеть оть Чорного ліса, а котить вь 
Инкгуль. Вел. III, 484. А припало онимь ити промежу лісами. 
Л.С. 10 . Далиб Т кгь припало ис хати втрати. Довг. 93. 

ПРИПАДКОВИЙ, прил . {пл. рггурасікошу). Случайньїй. 
Припадковая розмова. Пал. 471. 

ПРИПАДОКЬ, с.м. {пл. рггурабек). Случай, случайность. Сь 
припадку, случайно. Откопана бьіла сь припадку и тая яма. Пал. 
470. Зь ніякого припадку болте, нижли сь хути, били вчиненьї 
образи тии. АП. 1100. Вь злихь припадкахь крі&ікая заслона. 
Пр.Мн. 41. 

ПРИПАЛЬІЙ, прил. {пл. рггурасіїу). Случившийся. Суть... 
епископове головами и пастирьми церквій своихь поміістнихь, 
собі; жребіемь илиудіяомь припалихь. Пал. 486. 

ПРИПАСАТИ, гл. {пл. рггуразас). Привесить, привязать. 
Лукь до бедрь своихь припасавши, стріяяла. Рук.хр. 264. Мечь 
Ромулюсовь припасаль до боку. Пал. 876. 

ПРИПАТРОВАТИСЯ, гл. {пл. рггураігулуас $і§). Присма- 
триваться. Припатруючися тому листови. Пал. 1141. 

ПРИПЕРАТИ, ПРИПЕРТИ, гл. 1. Припирать, припереть, 
принуждать. Ваша мгиюсть нась кь тому не приперайте. АЮЗР. 
І, 22 (1483). 2. Напереть, налечь. Ахиллесь приперль на него и 
забиль его. Рук.хр. 82. 

ПРИПЕСТРОВАТИ, гл. Упещрить. Мл.Сл. 71 

ПРИПИЛЯТИ, гл. Спилить, надпилить. Припиляти рога 
кому, сбить спесь. Гледи лить, Тарасе, да стань от порога, То 
ми легкобитови, припиляемь рога. Довг. 115. 

ПРИПИНАТИСЯ, гл. Прикальїваться, пришпиливаться. 
Которий [шнурь] будеть припинатися на раменахь золотими 
запонами до нарамнику. Рук.хр. 48. 

ПРИПЛОДОКЬ, с.м. Приплод; прибавление, прибавка, 
прибьіль. Бер. 71. 

ПРИПЛОЖАТИ, ПРИПЛОДИТИ, гл. Припложать, при- 
плодить; прижить. Бер. 105. Зь симь Процкомь прибьішомь и 
дитину собі; приплодила. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 25). 

ПРИПЛУТАТИСЯ, гл. Приплесться; приметаться, припу- 
таться. До чого ся бьіль Пселлось оний философь приплуталь. 
Пал. 1089. 

ПРИПЛИНУТИ, гл. (пл. рггуріуп^с). Припльїть. [Мерку - 
ріушь] приплинуль зь нею [Е^ропою] ажь до Крети. Рук.хр. 65. 


230 ПРИПОВ'кДНЬІЙ, прип. Известительньїй. Листь припо- 
відньгй ихь милости пановь радь коруни Польское. АЮЗР. І, 192 
(1573). 

ПРИПОВ^ДЬ, ПРИПОВ^СТЬ, с.ж. ( пл . рггуро^іезс). 1. По- 
словица. (Приповесть. Лекс. 12). Давная приповідь а правдивая: 
гді много головь, тамь болиіь розумовь. АЮЗР. І, 96 (1538). Не 
уважаючи тоей давной приповісти, где два господарі вь ед- 
номь дворі, жадного тамь не маегиь порядку. Вел. IV, 20. 
Приповесть же вь гиколяровь: не вкравь, але доставь. Клим. 
174. 2. Притча. Приповість Христова о догану и о Лазару 
убогимь. Гал. І, 102. 

ПРИПОДОБАНЕ(-СЯ), [НЬЕСЯ], с.ср. (пл. рггуробоЬапіе 
&і$). Старанне понравиться. Тьіи [шапки и магерки] кь при- 
подобаню человікомь ся носять. АЮЗР. II, 212 (И.Вьіш.). Зь 
якимь колвекь приподобаньемся могли соб Є што прибавити. 
Пал. 1126. 

ПРИПОДОБАТИСЯ, гл. (пл. рггуросіоЬас 5І$). Понравиться. 
[Король] хотячи Полякомь приподобатися и сверіпство ихь 
умягчити, розсилаеть універсали во всі гроди. Вел. І, 241. 

ПРИПОДОБЬІВАТИСЯ, гл. (пл. рггуросІоЬулуас 5І$). Упо- 
добляться. Слушне горамь приподобьіваются святьіи апостолове. 
Пал. 386. 

ПРИПОЗВАТИ, гл . (пл. рггуроги/ас). Потребовать к суду. 
Приточиласе справа за позвомь нашимь, которимь припозвали 
отцове Езуитове колегіумь Полоцкого. АЮЗР. І, 256 (1595). 
Припозваньная предь нась теслиха Гладкая , под сумленемь, 
признала... Пр.Полт.с. 2 (1683). На вряде нашомь припозваная 
Пелагия... мусила признавати забойство. Пр.Борз.рат. 59. 

ПРИПОМИНАЛЬНЬШ, прил. Напоминательньїй. Листи 
припоминальньїе. Пам. IV, отд. II, 18 (1545). 

ПРИПОМЯНУТИ, гл. Напомнить. Паракграфьі... коротко 
припомяну. АП. 1072. 

ПРИПРАВА, с.ж. Приспособление. Запалился мость ихь и 
сгоріль зо всіми приправами. Рук.хр. 140. Муробитнихь 
приправь не допущали. іЬ. 375. Вшедши в мльшь все начин'є, 
приправу млиновую, все здоймомь кгвалтовне побрали. Кн.Луцк. 
1576, л.326. 

ПРИПРАВИТИ, гл. 1. Приделать. Половицу чолновь на сушу 
витягнувши, колеса подь нихь приправиль. Пал. 1108. Для без- 
печности шесть криль приправиль превзятихь. Вел. ПІ, 10. 2. При¬ 
готовить; подвергнуть, довести до чего; причинить, нанести. Вь 


231 биду приправити, вовлечь в беду. Паліонка , свать мій, хоче 
теперь мене вь биду приправити. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 392). Вь 
хоробу приправити, причинить болезнь, подвергнуть болезни. 
В місто зліченя, в болиіую бьі хоробу его приправиль. Пам. І, 52 
(1624). О смерть, до смерти приправити, причинить смерть. Бьі 
се бьіл за опатрностю Бозкою не умкнул, певне би его пробил и о 
смерть приправил. Пам. І, 63 (1635). [Сірко] многихь людей 
приправиль до смерти. Вел. III, 107. 

ПРИПРАВНЬІЙ, прил. Приделанньїй; деланньїй, фальши- 
вьій, поддельньїй. Приправная краса. Бер. 68. 

ПРИПРАВОВАТИСЯ, гл. Приготовляться; приспосабли- 
ваться. До ласки чіеи приправоватися, делать угодное кому. 
Такь до ласки Божой приправуючися и маючи пановане 
спокойное... [Юстиніань] мисліть о заходніи панства, якь бьі ихь 
до себе привернуль. Рук.хр. 324. 

ПРИПРОВАДИТИ, гл. Привести. Припровадили его до 
Тіта . Рук.хр. 241. Нась до ліпшихь пашь припровадили. АП. 
1748. Мартинь двохь коней сюда припровадиль. Дн.Марк. 1, 275. 

ПРИПУДЬ, с.м . Принуждение. Жадньїхь припудовь под- 
даньїмь тамогинимь у бранью позвовь своихь не діїаеть. АЮЗР. 
1,100(1538). 

ПРИПУЖЕНЬЕ, с.ср. Понуждение. Безь припуженья и 
поради людское. АЮЗР. І, 40 (1509). 

ПРИПУЩАТИ, ПРИПУСТИТИ, гл. {т. рггури$2С2ас, -5сіс). 
Допускать, допустить. В Т ірить євангелій а сліпоти еретическое 
не припущаеть. АП. 1350. Пословь нашихь до себе не при¬ 
пустіть. Рук.хр. 311. 

ПРИПУІЦЕНЬЕ, с.ср. Допущение. До ієрейства святого 
всіхь христіань припущенье. АП. 1234. 

ПРИПЬІХАТИ, гл. Побуждать (?), поддерживать (?). Ку 
слушному а потреби ому вь милости братской звязкови и скон- 
ченью, такь фалебное а вічні пожиточное справи припихати 
рачили. АЮЗР. І, 160 (1566). 

ПРИРЕКАТИ, ПРИРЕКТИ, гл. (пл. рггуггекас, -ггес). 
Обещать, пообещать. Вь ихь крови мечі вати омочати 
прирекалисте . Пал. 778. Прирекаемо тежь и постановляємо 
собі покой и милость братерскую. АП, 1088. [Самойловичь] 
прирекаеть ему [майстрові] ... на виживлене зь челядю 
лигоминами всякими... певное дати уконтентоване. Л.Мг.м. 50. 
Взаємне Ляхи заховати тое жь прирекають. Вел. III, 513. 
[Казимерь] прирекль облежениомь, же ихь при старой кгрецкой 


232 в т кри м Ііль заховати. Рук.хр. 475. Хань прирекь Королю слово 
паки Полщіі покорити Украйну. Гр. 122. 

ПРИРЕЧЕНЕ, |-НЬЕ|, с.ср. (пл. рггуггесгепіе). Обеїцание, 
уверение. Зь приреченемь щиргшь оть всего войска всякои себік 
зичливости и поволности. Вел. І, 29. 

ПРИРОВНАНЬЕ, с.ср. Сравнение. Мл.Сл. 71. 

ПРИРОВНЮВАТИ, ПРИРОВНЯТИ, гл. Приравнивать, 
сравнивать, сравнить. Прировнюваеиіь мене до простьіхь кня¬ 
жать. Рук.хр. 150. Котораго... оздобьі до жадной ріми 
прировняти неподобна . іЬ. 1. 

ПРИРОВНЯТИСЯ, гл. Сравниться. [Мертвьіе] прирав- 
няются аггеломь и сьіньми божіими боудоут. Пер.ев. 69. 

ПРИРОДНЬЇЙ, прил. 1. Природньїй; естественньїй. Природ- 
ное право. Пал. 532. Гр. 32. 2. Родной, единоутробньїй. Никифора 
цесар а природньїй зь дочки внукь. Пал. 726. 

ПРИРОЖЕНЕ, -НІЕ, -НЬЕ, (-ЖИНЕ. Лекс 4), с.ср. (пл. 
рггугосігепіе). Природа. Бер. 42, естество; свойство; особенность. 
Одинь єсть Богь, навииіиіее прирожене, отколь теб'к принести 
могу подобенствої Пал. 922. Прирожене жел'Ьза. іЬ. 922. Чого 
богове, законь и прирожене боронить. Рук.хр. 146. Под аваль имь 
Адамь имена ведлугь ихь прироженія. ІЬ. 3. 

ПРИРОЖЕНЕЦЬ, с.м. Уроженец. Прироженець земли 
Жомоитское. АЮЗР. І, 71 (1527). 

ПРИРОЖЕНЬІЙ, ПРИРОЖОНЬЙ, прил. (пл. рггугосїгопу). 
1. Природньїй, естественньїй. Позбавляеть челов^ка добрь 
прирожоньїхь. Гал. II, 65. 2. Родной. Глядали его [Іисуса] межи 
прирожеиими и межи знаемими и не нашли. Пер.ев. 29. 

ПРИРЯЖОВАТИ, гл. Приготовлять, снаряжать, устраивать. 
Бер. 51. 

ПРИСАДА, с.ж. (пл. рггузасіа). 1. Прикраса. Речь правдиваа 
мальїми словьі, безь жадньїхь присадь бьіти можеть по¬ 
ставлена. Пал. 758. 2. Прибавка, преувеличение. Для той злой, сь 
трафунку припалой присадьі, наганенье приносити мусить. АП. 
1218. 3. Принужденность, жеманство. Жеби Ракочій безь жадной 
своей присади Короля Полского зь его сенатомь впредь 
перепросиль за тое, ижь войну поднесль на него несправедливе. 
Вел. І, 283. 

ПРИСАДИТИ, гл. 1. Присадить, насадить. Присадити 
[деревь]. АЮЗР. І, 18 (1446). 2. Поместить. Мніі не на чомь и 
человіїка присадити а ни самой хл^ба впахати. АЮЗР. І, 215 
(1579). 


233 ПРИСАДНОЕ, с.ср. Добавочньїе пошлиньї (?). По дванад¬ 
цяти грошей присадного. Пам. IV, отд. II, 130 (1545). 

ПРИСВОЕНЬЕ, с.ср. Присвоение. Бер. 127. 

ПРИСВОЕВАТИ, гл. Присваивать. Бер. 127. 

ПРИСЕЛИТИСЯ, гл. Поселиться. Бер. 129. 

ПРИСЕЛНИКЬ, с.м. Поселенец, колонист. Приселникь — 
приходень, южь где мешкаючій. Бер. 129. 

ПРИСЕЛОКЬ, с.м. Приселок. Село Бьібель и со приселки 
Пачковичіі. АЮЗР. І, 1 (1361). 

ПРИСЛОВЕ, с.ср. (пл. рггу$1о\УІе). Пословица. Поносили 
якійсь шкализаціи , присловя и удаваня. Пал. 757. Виполнилося 
прислоее тое: еже человіческое єсть мислити, Божіе же 
дійствовати. Вел. І, 59. 

ПРИСЛУХАНЕ-СЯ, [-НБЕ-СЯ], с.ср. Вьіслушание. Фав- 
стіна до Кароагіньї послаль, для прислуханяся справи его. Пал. 
586. 

ПРИСЛУХАЮЧІЙ, прил. Относящийся, принадлежащий. 
Арендоване местечка кошара и приселковь до него прислу- 
хаючихь. Пам. І, 157 (1595). 

ПРИСЛУШАТИ, гл. Принадлежать, относиться. Дали есмьг 
ему... што кь тому селу изь віка прислушало и прислушаеть. 
АЮЗР. І, 6 (1408). 

ПРИСОХЛЬІЙ, прил. Присохший. Одежда до тіла при¬ 
сохлая. Вел. II, 16. 

ПРИСПОСОБЛЯТИ, ПРИСПОСОБИТИ, гл. 1. Припасать, 
припасти. Я обще за братіами жиль и нічего собі самому 
ніколи не приспособляль. Л.М.Г. 57. 2. Привлечь на свою 
сторону, заручиться поддержкой. Гайна оній приспособивши собі 
Готи вельїи змоцнился. Рук.хр. ЗОЇ 

ПРИСПІЛИ, гл. 1. Поспеть. Приспіли на помочь. 
Рук.хр. 196. Помочь на тоть чась міла приспіти Полякомь. 
Вел. І, 213. 2. Созреть. А кеди тог збоже ку жатю приспиє. 
Кн.Луцк. 1570, л. 229 об. 

ПРИСТАВКА, с.ж. (пл. рггузіа^ка). Салатник, соусник. 
Талірокь цинованихь двадцеть семь и дві приставки. Вел. 
IV, 122. 

ПРИСТАВНИКЬ, с.м. Зконом, ключник. Члкь ніко- 
торьій... моль приставника [або шафаря]. Пер.ев. 60. 

ПРИСТАВЬ, с.м. (пл. рггу$1а\у). Надзиратель, смотритель. 
Бер. 127. Ремесники и пристави , надь роботами царскими що 
били, помордовали. Рук.хр. 198. 


234 ПРИСТАЛСТВО, с.ср. Усталость, изнеможение. Маш- 
талірь мой... сказаль, что коне гнеденкий, которого татаре не 
могли загнать зь протчіими, за его присталствомь здесь. 
Дн.Марк. II, 21. 

ПРИСТАНЬЕ, с.ср. Присоединение. Ся вже пристаньемь 
до обчей зверхности самь вьізуль. АП. 1040. 

ПРИСТАТИ, гл. Пристать, присоединиться, перейти; 
согласиться. Пристати на иниіую віру. АП. 1096. Царь присталь 
на тую раду. Рад. 83. 

ПРИСТЕ, -ТЬЕ, с.ср. (пл. рггуізсіе). Приход, пришествие. 
Спокойное ли твоє туть присте? Рук.хр. 91. Знаки небо казало о 
пристю татаровь. іЬ. 458. Предь пристямь Христовьімь не 
знали люде правдивого Бога. Гал. І, 18. [Церковь] пристье Его 
[Христа] упередила. Пал. 376. 

ПРИСТЕРЕГАТИ, ПРИСТЕРЕЧИ, гл . Следить, замечать, 
подстерегать, иметь в виду. Розробкомь новьімь и посеганью 
кгрунту господарского покой дати; чого врадь пристерегати и 
имь не допущати повинень будеть. АЮЗР. І, 85 (1633). Вь словак 
пристеречи, поймать на слове. Которьіи [лазоуки] оуказовали 
бити себе справедливими, аби его [Христа] в слові пристеречи 
могли. Пер.ев. 68. 

ПРИСТИГТИ, гл. Поспеть. Самойловичь... пристигь до 
Самари. Вел. III, 12. [Войска Московскіи] пристигли вь помоче 
Козакамь. ІЬ. 384. 

ПРИСТОЙНЕ, нр. (пл. рггузіхупіе). Прилично, благо¬ 
пристойно. Ся на бесідахь своихь пристойне заховали. Рук.хр. 
36. Всі четири виклади пристойне уважани и такь виро- 
зумІвани, якь ихь розуміли бити тии самиучители научають, 
суть важни. Пал. 341. 

ПРИСТОЙНОСТЕ, с.ж. (пл. рггузіхупозс). Приличие, бла¬ 
гопристойносте достоинство. Пристойносте неволничая. Бер. 
133. Уважаючи пристойносте нашу не отповідаемо дурному 
ведле глупства его. АП. 1014. 

ПРИСТОЙНИЙ, прил. Приличньїй, благопристойньїй; до- 
стойньш. Пристойная єсть речь розуміти намь , же ся вь слові 
томь "камень " Господь наше Іисусь Христось називаєте. Пал. 350. 

ПРИСТОСОВАТИ, гл. (пл. рггу8їо$оу/у\¥ас). Применять, 
приноравливать. Бер. 158. 

ПРИСТОЯТИ, гл. Приличествовать, подобать. На таковии 
зльїи язики не пристойте бити німими. Пал. 318. Невіста 
жила таке, яко богобойной невісті пристойте. Гал. І, 251. 


235 ПРИСТУПОВАТИ, ПРИСТУПАТИ, гл. 1. Приступать 
Приступую, за помочью Хр. Бога моего, до знесеніа пере ого 
роздічу сторони противной. Пал. 340. 2. — на що, соглашаться. Я 
колкокротне зборонявся , не приступаючи на тій его слова. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХЇІ, 14). 

ПРИСТУПСТВО, с.ср. Согласие. До послушенства нена¬ 
лежного имь пастира папежа Латино-Ріімского противо- 
законное приступство. Пал. 1054. 

ПРИСТУПЬ, с.м. 1. Начало, вступление. Початокь, вь 
которомь назнодія приступь чинить до самой речи. Гал. І, 244. 
2. Доступ, подступ, подход, вход. Оть всходу солнца бьіль 
приступь волньїй [до дому божого]. Рук.хр. 46. Приступу до 
онихь [Козаковь] боронила близко тамь прилеглая гребля. Вел. 
IV, 24. Для браня ялмужньї волньїй до себе даваль приступь. Рад. 
10. 3. Приступ, штурм. Л.С. 56. Приступь гвалтовньїй [на 
місто]. Рук.хр. 375. 4. Основание, повод, резон. Немаиіь ему 
[Рішеному бискупу] жадного приступу тое жати, чого не сіяль. 
Пал. 1072. 

ПРИСУДЬ, с.м. Ведомство (подсудное), юрисдикция. Вь 
присуди своимь всю землю Жомоитсную м г Ьпи. АЮЗР. І, 72 
(1527). Мають они таки кь замку служити и городового присуда 
вживати, водлугь давного обьічая. ІЬ. 57 (1518). Ижь дей пань 
ключнинь и городничий Луцкий, маючи того жида подь 
присудомь своимь з уряду своего ключового справедливости на 
нем вчинити не хочеть. Кн.Луцк. 1571, л. 125. [Янчинсній] бьіл в 
присуде замковом. Пам. І, 162 (1591). Мают тьіи домьі их... 
приверненні бити н присуду и к праву их Маитборсному. Пам. IV, 
отд. II, 148 (1545). [Село] подь присудомь сотеннимь глухов- 
снимь. Дн.Марк. II, 306. 

ПРИСІЦИНЬЕ, с.ср. Участие, присутствие (вместе с кем). 
Кирилль св. на томь соборі Ефескомь первомь міль начал- 
ствованіе и присідінье , то єсть вишшее містце не зь моци и 
не оть лица Келестинового. Пал. 542. 

присадити, гл. Сидеть вместе с другими, участвовать. 
"Присід іти" ми "сидіти" на соборі не єсть "предсідіти". 
Пал. 542. 

ПРИС-ЬНОКЬ, с.м. [Отделение в храме, первое после 
входа]. Которого нгдьі хотель привитать в присенну костелномь 
то єсть в бабинцу. Кн.Луцк. 1539, л.736. 

ПРИСІШКИ, с.ж.мн. Чулан при сенях. [Я] добувши вь 
присіннахь иіабли, до него оназався, боронячи свого здоровя. 


236 Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 153). Взяль церковь изь ингиими при¬ 
сінками, палацами и будованемь около лежащимь. Рук.хр. 
221 . 

ПРИСЯГА, с.ж. Присяга, клятва. Виконати присягу, 
принести присягу. [Хмели.] Цару Его Милости московскому 
вьїкональ присягу. Боб. 319. 

ПРИСЯГЛЬІЙ, ПРИСЯЖНІЙ, прил. Присяжний. При¬ 
сяглий сторожь правь и свободь наиіихь. АП. 1293. Павель 
патріарха... бьіль речи посполитой вірній и цесарству при¬ 
сяжній. Рук.хр. 353. 

ПРИСЯЖНИКЬ, с.м. Присяжний. Юсько Ярмаковичь при¬ 
сяжний. Ак.Копн.с. 62. Лентвойть годовьій зь лавниками 
присяжниками своими маеть вси справи... судити. АЮЗР. І, 166 
(1569). 

ПРИСЯГТИ, гл. Присягнуть. Самь, же не зрадить, на 
шаблі присяга. Вел. IV, 7. 

ПРИТВОРНИКЬ, с.м. Притворщик. Бер. 128. 

ПРИТЕРТИ, гл. 1. Притереть; притупить. Притерти жало 
смерти . Гал. І, 85. 2. -на, напасть, напереть. Есвій притерь 
конемь на Давида, хотячи его забити. Рук.хр. 104. 

ПРИТЕРТЬІЙ, прач. Истертьій, поношенньїй. Вь обуві 
притертомь нехай не встидается ходити. Гал. II, 92. 

ПРИТИ, гл. (Ипат.лет. притися , 580). Отрицать, отвергать, 
оспаривать. Того доводять, чого ніхто не прить. Пал. 352. 

ПРИТИСНУТИ, гл. Притиснуть, придавить, прижать. При¬ 
тиснути печать. АЮЗР. 1, 33 (1507). Диар.Фил. 73. АП. 1108. 
Болеславь голодомь притиснуль ихь [Перемьішлянь], же ся ему 
поддали. Рук.хр. 437. 

ПРИТОКА, с.ж. Пример, сравнение. Тое им под притокою 
повиділь Ісус. Пер.ев. 20. 

ПРИТОМНОСТЕ, с.ж. (пл. рггуіотпозс). Присутствие. Все 
Онь своє вь притомности своей маеть. Диар.Фил. 118. Хто 
віри твердости міти не будеть, бозкой той притомности не 
узнаеть. Пал. 347. На всякомь місцу вірнимь своїшь Христось 
притоми ость свою обіцаль. АП. 1306. 

ПРИТОМНЬІЙ, прил. (пл. рггуїотпу). 1. Присущий. [Апос- 
толамь] сили превьішньш суть притомньї. Пал. 42. 2. При- 
сутствующий. Притомним на соборі вь Берестю будучій. Пал. 
1119. 3. Участвующий. По тій шкоди другого чоловика шарпали и 
я притомнимь бувь. Ак.Полт.с. (КС. БХХІІ, 31). Чи и ти тому 
притомиьімь бувь? іЬ. 212. 


237 ПРИТОРГОВАТИ, гл. Вьіторговать. Што сь того при¬ 
торгують, тьімь ся живять. АЮЗР. І, 144 (1561). 

ПРИТОПАТИ, ПРИТОЧИТИ, гл. 1. Прикатьівать, при- 
катить. Казаль тамь барана подь мурь приточити. Рук.хр. 225. 
2. Приводить, привести, ссьілаться, сослаться. Подпори его 
уважаючи и свои противь тому приточаючи, спираємося. АП. 
1076. Непотребне д Щепись тог свідіщство приточіть. ІЬ. 1228. 
Приточу туть подобную справу и судь справедливий. Пал. 1072. 
Двохь Архїепископовь еще вамь приточіть: якь ся готовили на 
смерть, и речь скончгть. Сак. 26. 

ПРИТОЧЕНЕ, [-НБЕ], с.ср. Ссьілка, указание. Бер. 126. 
ПРИТОЧИТИСЯ, гл. 1. Случиться, вказаться, явиться, 
возникнуть. Приточиласе справа за позвомь наїигшь. АЮЗР. І, 
256 (1595). Приточилася справа Богу мерзкая. Пр.Полт.с. 54. 
Справедливо едень другому, если би що и приточилося между 
собою чинити. Вел. IV, 267. 2. Приводиться (в доказательство). 
Яко ся южь приточило вкротці вь артикулі:4. Пал. 475. 

ПРИТРАФЛЯТИСЯ, ПРИТРАФИТИСЯ, гл. (пл. ргтуїгайс 
зі$). Случаться, случиться. Мл.Сл. 72. Зь той науки проповідаль 
имь, що ся которого року притрафити міло. Рук.хр. 398. Для 
запреняся, которое зь кревкости людской притрафилося. Пал. 407. 
ПРИТРАФЛЕНЬЕ, с.ср. Случай. Мл.Сл. 72. 

ПРИТРУ БНИКЬ, с.м. [?] [Котлярьі] робять... при- 
трубники, ленбики. Клим. 216. 

ПРИТУГА, с.ж. Тяжелое положение. Барзо притуга великая 
на людей значнихь била. Л.С. 79. 

ПРИТУЛИСКО, с.ср. (пл. рггуїиііько). Пристанище, убе- 
жище. Соми собі на зимовий чась притулиско міли. Вел. IV, 4. 
Хуторь... для притулиска статку. Арх.Мот. 27 (1721). 

ПРИТУЛЯТИ, ПРИТУЛИТИ, гл. (пл. рггуШІас, -ііс). 
Прижимать, прижать. До сердца своего притуляешь. Пр.Мн. 
45. Притулиль ихь [Манассію и Ефрема] до себе Іаковь. 
Рук.хр. 31. 

ПРИТЬІКАТИСЯ, гл. Касаться. Ся... до костела Божего 
позверхне притикаеть. АП. 1592. 

ПРИТЯГАТИ, ПРИТЯГ(НУ)ТИ, гл. І. Притягивать, при- 
тянуть, привлекать, привлечь. Всіхь Малороссіяновь , подь тую 
жь схизматическую область и ярмо зь собою гвалтовне 
притягаешь и притягти стараєшся. Вел. II, 31. 2. (Ипат.лет. 
347). Подступить, подойти, прибьіть. [Ісусь Навинь] притягнуль з 
войскомь своимь подь славное непріятелекое місто Ерихонь. 


238 Рад. 44. [Потоцкій и Калиновскій] со вс'кми войсками коронними 
притягли на Украйну до города Черкась. Л.С. 8. 

ПРИТЯЖАНІЕ, с.ср. Приобретение, имение (?). Да отьи - 
деть кождо вась во притяжаніе своє. Рук.хр. 52. 

ПРИТЯЖАНЬІЙ, прил. Приобретенньїй (?). Тую притя- 
жаную [любовь] вами гдьі несомн іншую и нелицемірную 
соблюдете, всі: иніиіе доброд г ктели при собі> удержите. АЮЗР. 
11,78 (1629). 

ПРИУБОЖАТИ, гл. Убеднеть. Брать... приубожаль. Пам. І, 
33 (1623). 

ПРИХВАТКОМЬ, нр. Урьівками. Бер. 85. Мл.Сл. 71. 

ПРИХИЛИТИСЯ, гл. Наклониться, склониться. На правицу 
теперь прихилилися . Диар.Фил. 100. 

ПРИХИЛНОСТЬ, аж. (пл. рггусйуіпозс). Благосклонность, 
преданность, расположение. Бер. 125. Людскіе до нась ласки и 
прихилности... ся оть нась отвернули. АП. 1006. Якаясь особ¬ 
ливая внутрняя того хана ку Козакамь била симпатія и 
прихилность. Вел. І, 48. 

ПРИХИЛНЬІЙ, прил. (пл. рггусЬуІпу). Благосклонньїй, 
расположенньїй, доброжелательньїй, преданньїй. Хочемо бити до 
того прихилньїми. АП. 1146. Бьіль кроль Філіппь Александрови 
велми прихилний. Рук.хр. 161. Прихилиая хоть. Пал. 936. 

ПРИХИЛЯТИСЯ, ПРИХИЛИТИСЯ, гл. (пл. рггусЬуІас зі?, 
-1ІЄ зі?). Склоняться, склониться; соглашаться, согласиться. 
Юстиніань тежь царь, прихиляючися до того суноду, валний 
свой вирокь вьідаль противь Ан^има. Пал. 639. Аби геретики... 
на правицу теперь прихилилися и прилучили, бо врихлі не будуть 
часу м г кти до покути. Диар.Фил. 100. 

ПРИХОДЕНЬ, с.м. (пл. рг 2 усЬосІ 2 Іеп). Пришелец, странник. 
Бер. 58, 129. Лекс. 1. Такь для люду Ізраилского , яко и гостя, або 
приходня. Рук.хр. 64. Леонь Третій... вигналь зь панства д'ідича, 
а власную его отчизну отдаль приходневи. Пал. 760. Утрапене... 
вдовь, приходневь и неволниковь. Гал. І, 15. 

ПРИХОДИТИ, ПРІЙТИ, гл. 1. Приходить, прийти; на¬ 
ступать, наступить. Прииіоль зьінздь Вислицкій. АП. 1090. 
Прииїла буря и в г ктрьі на озеро. Пер.ев. 42. 2. Приходиться, 
прийтись. Гди ей пришло умирати, показалася ей пресвятая 
Богородица. Гал. І, 155. Прійдеть туть не спі&ати, але вити якь 
собаці. Вел. IV, 252. О дерево з великою трудностю приходит, 
иж такового великого а моцного дерева блиско замку нигде ніт. 
Пам. IV, отд. II, 203 (1545). 3. Доходить до. Приходило до того . 


239 же за єдину невУсту колино мужей забивалося. Рук.хр. 7. 4. На¬ 
пасть (о страхе). Вь полночи самой прійдеть на. мене страхь 
великій. Диар.Фил. 57. 5. Пасть (о жребии). Гдьі кинули [ліось] 
пришоль ліось на мене. Диар.Фил. 63. Прійти вь ласку кому, 
попасть в милость. [Бруховецкій Ромодановскому] прійшоль вь 
ласку. Вел. II, ЗО. Прійти до направьі, исправиться. Абьі вси , що 
именемь Іисусь Христовьімь титулуются, до направьі пришли. 
Диар.Фил. 99. Приходити вь слухь, достигать слуха. Аби тая 
мова твоя вь слухь людскій не приходила. Рук.хр. 467. 

ПРИХОЖАТИ, гл. Приходить. Сеж и ми ик Вашець стали 
приходити. Довг. 91. 

ПРИЦІРЬЧАТИ, гл . Проучать. [Римарі;] канчуки сплута¬ 
ють, котрими людзкости жонь часомь прицвУчають. Клим. 228. 

ПРИЧИНА, с.ж. 1. Причина; повод; предлог; придирка. Я 
смерти зь жадной причини не боюся. Рук.хр. 178. Право пос- 
политое коронное , которого нарушенью митрополить зь вла¬ 
диками даль причину. АП. 1070. ЧернУцкій возимУвши на 
Виговского причину, первУе Сулимку розбиль , потомь и Вигов- 
ского полковникь Маховскій велУль розстриляти. Гр. 186. 2. Хо- 
датайство. Ино ми зь ласки нашое, на причину пановь радь 
нашихь тоть дворь Лииіковь... дали ее милости держати до ее 
живота. АЮЗР. І, 38 (1509). Поважаючи милостей вашихь 
листовную причину за отцемь Аг&анасіемь, благословилемь ему 
на тоежь послушаніе игуменства Берестейского Ухати. 
Диар.Фил. 80. На другій день за причиною Пречистой ДУви 
пришло до монастьіра зь Ципру тридцять окрутовь збожемь 
налагодованихь. Гал. І, 160. Вношу еднакь мою причину за всУми 
оними вь Кримь посилаемими вязнями, даби Ваша Ханская 
Ясность заховаль ихь вь своей ласцУ и милости. Вел. І, 77. 

ПРИЧИНЕНЬЕ, с.ср. Прибавление, умножение. Тьімь 
отступленьемь причиненья пожитковь своихь и подвьішенья 
шукали. АП. 1032. 

ПРИЧИННЕ, нр. Ходатайствуя, ходатайством, предста- 
тельствуя. Уймуемся причинне за нимь. Вел. III, 175. 

ПРИЧИННИКЬ, с.м. Увеличитель. Причинникь доходовь. 
Рук.хр. 370. 

ПРИЧИННІЙ, ПРИЧИННИЙ, прил. Ходатайственньїй. 
Также и листь нашь посилали черезь посли наше до его 
королевское милости, причиній за вами усими. АЮЗР. І, 274 
(1605). Покорную причинную прозбу мою вношу. Пам. III, 412 
(1631). 2. Рекомендательньїй. Ся хто до кого для помочи або для 


240 причинньіхь листовь удаваль. Пал. 617. Войнеровскій... випросипь 
себі тесть листовь причиннихь до Гетмана Мазепи о отпускь 
зь Кіевопечерского монастира паненского до дому жени своей. 
Вел. III, 338. Стаховичь, узявши у мене писмо причинное до 
атютанта княжого о себі, поехаль вь Ахтирку до князя на 
У слугу. Дн.Марк. І, 157. 

ПРИЧИНОКЬ, с.м. Прибавление, добавление, прибавка. 
Бер. 124. Найдегиь о томь вь книзі его первой... ачь вкоротці и 
не безь причинку . Пал. 563. 

ПРИЧИНЦА, с.м. (пл . ргхусгупса). Виновник. Учинкомь 
причинцами не бьіли. АЮЗР. II, 60 (1610). Не суть причинцами 
сами того мужебойства. Ак.Копн.с. 57. Я твоеи смерти власной 
бьіль причинца. Лет.рук. 21. Ежели бьі дала вьівод, же не она 
тому ест причинцею, можна би тому річ. Ак.Бор. 75. 
[Довгополий] причинцею не бьіль до тое нецноти. Ак.Неж.маг. 
13 . Домаиіной незлагоди причинца. Вел. IV, 223. 

ПРИЧИНЯТИСЯ, ПРИЧИНИТИСЯ, гл. Ходатайствовать, 
хлопотать. Хс. за нами причиняєшся вь небі до Бога отца своего. 
Гал. І, 104. Засталь туть и графа С.Вл., которий за мною 
причинялся, толкомь ничего не успіло. Дн.Хан. 65. Король 
Полскій міеть причинитися до Хана, и своєю Кролевскою 
уладити его повагою, жеби неволниковь шведскихь отпустиль на 
волю. Вел. І, 447. 

ПРИЧИТОВАТИ, гл. Приписьівать, относить. Кь которому 
[убійству] онь повинился, только оное причитуеть своего ума 
изступленію. Дн.Марк. І, 154. 

ПРИЧОЛКОВЬІЙ, прил. [Примьїкающий к боковой стороне 
дома?]. Межи [ниви] боковий и причолковии пани Крупская 
заняла горожею. Кн.Владим. 1573, л. 86. 

ПРИЧОЛОКЬ, с.м. Щипец, вьішка. Побочнии причолки 
направити. Пам. IV, отд. II, 72 (1545). 

ПРИШАНЦОВАТИ, гл. [?] Иніиіе до розбивання муру при¬ 
прави пришанцовали. Рук.хр. 376. 

ПРИШВА, с.ж. Головки, передняя часть сапога; приставка, 
прибавка. Истинну мовлю, же вь которіи колвекь писма 
отступницкіи, такь о віру спираючіися, якь и вь поточнихь 
справахь видании, найзришь, - безь пришевь о неслиханномь вь 
церкви Христовой монарсі жадного не найдешь. Пал. 692. 

ПРИШЕЛЬНИКЬ, с.м. Пришелец Бор 268 

ПРИШИВАТИСЯ, гл. Пришиваться; присоединяться. Ся до 
обчей зверхности не пришивали. АП.1042. 


241 ПРИШЕЛЕЦЬ, с.м. Пришелец. Ти ли еси єдині пршилець 
до Іерусалима! Пер.ев. 77. 

ПРИШЛЬІЙ, прш. (пл. рггузгіу). Будущий, следующий. 
Пророки... виділи далекій пригильїи речи . Гал. І, 135. На пригильїе 
часи, тщаніа приложить. Диар.Фил. 80. До прииїлого щасливого 
отложити часа. Вел. І, 443. Вь тимь же року и пригиломь новину 
било принесенно оть заходу ; же тамь коли Риму много мість и 
сіль запалало. Льв.Лет. 259. Велено на приииіое літо подь 
Чигиринь и подь Кіевь готоватися. Гр. 225. 

ПРИЩЕПЛЕНЬІЙ, прил. Привитьій. Дерево малое прищеп- 
леное до дерева великого. Гал. І, 3. 

ПРИЯЗНЬ, с.ж. См. ПРІЯЗНЬ. Д дознавши ку собе ми- 
лость поволную схильносте и великозичливую приязнь и 
добродейство зятя моего. Кн.Луцк. 1562, л. 183. [Дорошенко] 
почаль зь запорожцами мешкати в приязни. Л.С. 128. 

ПРИЯТЕЛСКО, нр. Дружески. Мл.Сл. 72. 

ПРИЯТЕЛСКО, ПРИЯТСТВО, с.ср. Дружба, дружество. 
Не гляділи ни на подарунки , ни на приятелство. Гал. І, 63. 
[Сухомлинь Дробязку] за сина дому своєму и вь доживотное 
приятелство принявь. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІІ, 155). 

ПРИЯТЕЛЬ, с.м . Друг, приятель. Мл.Сл. 72. 

ПРІЕМНОСТЬ, с.ж. (пл. ргхуіетпозс). Приятность, удо- 
вольствие. Ласкавостю и пріемностью... до обаченья приводити. 
АП. 1430. 

ПРІЕМНЬІЙ, прил. (пл. ргхуіешпу). Приятньїй. Пріемную 
маеть вонность. Рук.хр. 3. 

ПРІЕМЦА, с.м. Принимающий у себя (?) Позбилисмо 
любимаго хлібодавцу и прїемгу нашего. Рад. 25. 

ПРІЙДУЧІЙ, ПРІЙДУСЧІЙ, прил. (Ипат.лет. на 
пріидоущем, [Х.П.] віці казнь вічную [приймуть]. 162; на 
пріидущее літо. 252). Будущий. Бер. 11. Оть свята Божьего 
Нароженья прїйдусчого одно три годи перемирья. АЮЗР. І, 87 
(1538). Теперешноі прїйдучоі зими. ІЬ, 300 (1556). Теперешній, 
прійдучій, минулий чась. Бер. 168. Вь прійдучую суботу місто ся 
все обвалити міло. Рук.хр. 300. На свято Божого тіла 
прьійдучого. Пам. IV, отд. 11,10 (1545). Сь Христомь стражучи вь 
ньшішнемь віку, абьісте зь прійдучомь зь Нимь царствовали. 
АП. 1674. Казань мой зділань будеть на прійдучую пятницу. 
Дн.Марк. І, 170. 

ПРІЙМАТИ, ПРІЙМОВАТИ, гл. Принимать. Мьі на томь 
не присягаемь, и гріху собі не пріймаемь. АЮЗР. І, 23 (1491). 


242 Всі тьіи учителей церковньїхь вьікладьі пріймуемо. Пал. 341. 
Пріймовати священство. Гал. І, 32. 

ПРІОЗДОБИТИ, гл . ( пл. рггуогсІоЬіс). У красить. Вс і до¬ 
статки и обрядьі церковньїе пріоздобила. АЮЗР. II, 73 (1632). 
[Богь] пріздобиль ріками четьірми [рай]. Рук.хр. 2. 

ПРІііЗДИТИ, гл. Приезжать. Прііздили до Володимера оть 
розньїхь кролевь ... послове. Пал. 973. 

ПРРЬХАНЬЕ, с.ср. Приезд. Откладаеть то до счасного 
прііханья своего кь великому князству Литовскому. АЮЗР. І, 99 
(1538). 

ПРІЯЗНЕ, нр. Дружественно. Бер. 4. 

ПРІЯЗНИТИСЯ, гл. Дружиться. Вь Городлі гербьі прій - 
муючи, слушали и пріязнилися. АЮЗР. II, 162 (1568). 

ПРІЯЗНЬ, с.ж. Дружба, приязнь. Зь нимь ввошоль вь 
пріязнь. Рук.хр. 93. Аби до сполной пріязни прійти могли, старане 
учинять. Вел. II, 122. До пергиой прійти пріязни невозможно. 
Вел. І, 169. 

ПРІЯТЕЛСКО, нр. По-приятельски. Онь зь нами посту¬ 
пить пріятелско. Рук.хр. 146. 

ПРІЯТЕЛЬКА, с.ж. Приятельница. Вся естесь піенкная, 
пріятелько моя. Гал. І, 149. 

ПРО, предл. 1. На, для. Такое ихь постановленя про память 
бьіло записано. Арх. Мот. 4 (1688). 2. Через, по причине. На 
которьій рокь онь ехати не можеть про неспособное здорове 
своє. Кн.Луцк. 1564, л. 245. 

ПРОБА, с.ж. Пьітка. Призи алея на пробі, же онь забьіль 
того человека. Рук.хр. 357. Казали оного злочиньї^у отдати 
мистрови до рукь на трикротную пробу. Пр.Полт.с. 56. 

ПРОБАВИТИ, гл. Пробьіть где. Виговскій зась зь Гадячого 
до Миргорода прибувши, пробавиль вь немь... дней зкилко 
наджидаючи ку себі повороту оть Пушкара посланца. Вел. І, 
325. Тамь весь день продавили. Дн.Хан. 130. 

ПРОБАВЛЯТИСЯ, ПРОБАВИТИСЯ, гл. Находиться, 
бьіть, провести время. Весь день сь похмеля пробавляль ся вь 
домі. Дн.Хан. 160. Весь день продавились у отца Негребецкого. 
іЬ. 13. 

ПРОБАЧИТИ, гл. 1. Извинить, простить. Рачь милостивно 
пробачити. Пам. III, 424 (1660). Злое діло без карности ми¬ 
нулося: его царское величество пробачиль. Л.С. 94. РгоЬасг пупи 
іоіи. Гав. 73. 2. [Просмотреть, ервн. пл. ргхеЬасгу£]. Онь, про- 


243 бачивши записовь своих тое имене з рук моих взял. Кн.Луцк. 1562, 
л. 197. 

ПРОБИРАТИСЯ, гл. Пробираться. Вишневецкій наморіть 
бьіль до Волиня пробиратися. Вел, IV, 14. 

ПРОБИРСКІЙ, прил. Пробирньш. Пробирскій камень. АП. 
1762. 

ПРОБИТИСЯ, гл. Пронзить себя. Сауль зь роспачи мечемь 
пробился . Гал. II, 134. 

ПРОБОВАТИ, гл. Пробовать, испьітьівать; пьітать. [Злото] 
огнемь пробують. Пал. 818. 

ПРОБОГЬ, мм. Пробі; рус. Ради Бога! Челядь моя, вьідечи 
таковьій кгволть добьіваня до сітей, почала мене кликати в 
коморе поведаючи: "пробог, пане, кгвалт". Кн.Луцк. 1564, л. 236. 

ПРОБОСТИ, гл. Прободать, проколоть. Оузрят на нег 
которіе проболі его. Вол.ев. 96. 

ПРОБОЩЬ, с.м. (пл. ргоЬо 52 С 2 ). Приходской, священник. 
Навклерусь пробощь. Пал. 938. 

ПРОБііГЛЕЦЬ, с.м. Проходимец. Аже на тоть чась 
такого проб'кглца не бьіло на тотьурядь гетманства. Л.С. 101. 

ПРОВАДИТИ, гл. (Ипат.лет. 344). 1. Вести; проводить. 
Христа казали на смерть провадити. Гал. І, 68. Егда сліяшй 
сл^ого провадить, тогдьі оба (то южь, не толко провадячій, 
але и провожений) вь доль впадають. АП. 1240. Справу нашу 
провадити. Пал. 323. Козаки землю Цесарскую пустошать, и на 
томь суть, абьі Подкову на Панство Волоское провадили. Боб. 
295. Л г кпиіе и тяж ари военніе чрезь поля провадити. Ак.Неж.маг. 
42. Во сИосіи юЬу зіиіуґу і юЬоіи тк ргоучаЗуТу. Гав. 14. 2. Рас- 
сказьівать; толковать. Зь се. Ефрема доводь, которьій 
противникь наиь провадить, не єсть св. Ефрема. Пал. 414. 

ПРОВАЖЕНЬЕ, с.ср. Ведение, проведение, доставление. О 
неспособности проваженья св г кдковь за море припоминаеть. 
Пал. 593. 

ПРОВАЛЕ, с.ср. Пропасть, обрьів. Збавиль Нептонава вь 
ночи на единь пагорокь надь провале. Рук.хр. 161. 

ПРОВЕНТОВЬІЙ, прил. (пл. рго^епіо\уу). Доходньш. 
Писарь провентовьій, зконом, ведущий счет доходов с земли, 
винокурни и проч. Диар.Фил. 67. 

ПРОВОДИТЕЛКА, с.ж . Проводница. Одикгітріа прово - 
дителка. Гал. І, 223. 

ПРОВОДНИКЬ, с.ж. Руководитель. Бер. 89. 


244 ПРОВОДИЬІЙ, прш. Путеводньїй; бьівший на Фоминой 
неделе. 1498. Татаре проводньїи. Льв.лет. 233. Неделя провод- 
ная, Фомино воскресенье. До Лвова на наделю проводную 
прислати рачили. Пам. І, 61 (1633). 

ПРОВОДЬ, с.м. Отпевание (?) Мають тіло моє гріиное 
послати до Кіева до манастьіра светое пречисто Печерское, и 
тамь его положити, п проводь вчинити. АЮЗР. І, 76 (1529). 

ПРОВОЖАИ, с.м. Проводник. Козакь же еще провожай 
нарочно повель лядскій обозь на долиньї и круги и болото. Л.С. 
221 . 

ПРОВОЛОКА, с.ж. Проволочка, оторочка, промедление, 
замедление. Проволока войни. Рук.хр. 390. [Гедиминь] не даючи 
Руси проволоки, притягнуль до Кіева. ІЬ. 474. Пойти у про¬ 
волоку, затянуться. Доставання города погнило у проволоку. Л.С. 
200 . 

ПРОГНАТТЕ, с.ср. Прогнание. По прогнаттю на гори 
непріятеля. Дн.Марк. І, 327. 

ПРОГНОСТИКЬ, с.м. (пл. рго£по$іук). Предсказание. Безь 
вонтпливости и Хозроево обявене и прогностикь вьіполнится. 
Пал. 869. 

ПРОГОЛОСИТИ, гл. Обьявить. Вел. IV, 61. 

ПРОДАВЦА, с.м. ( пл . рпгесіа^са). Продавец. Вь чомь [ша- 
фовано] йму [Филгт о новину] преречоньїй взвьігиь продавца 
жадное перешкодьі чинить не повинень. Ак.Неж.маг. 4. 

ПРОДАЖНЬІЙ, прил. Продажньїй. Братія наша сей продаж¬ 
ний листь подписами рукь власність ствердили. Ак.Неж.маг. 7. 

ПРОДАЖЬ, с.ж. Продажа. Гуртовая продайсь, продажа 
оптом. Вел. II, 545. 

ПРОДАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Продажа. Просили о збоже про¬ 
дане. Рук.хр. 28. [Братья] просили у Іосифа кланяючися о продане 
хліба. Лет.рук. 23. 

ПРОДКОВАНЬЕ, с.ср. (пл. рггосіко^апіе). Первенство. 
Продкованье межи апостолами. Пал. 441. 

ПРОДКОВАТИ, гл. (пл. ргобкошаб). 1. Первенствовать. Свя¬ 
тий Петрь межи апостолами... ані порядкомь , ані владзою 
не продкуеть. Пал. 358. Продкуючи надь всіхь у Наяснійшого 
Престол а Монаршого превзятою повагою. Вел. III, 20. 2. г кому, 
бьіть вьіше, превосходить. Я самою тилко столицею королевскою 
продковати тобе буду. Рук.хр. 27. 

ПРОДКОМЬ, нр. Преимущественно, во-первьіх, прежде 
всего. За наступленіемь Константіа Аріанина, [Афанасій] 


245 утеклся до Рішу, якь до споле ірньїхь собі;, а вь головахь и 
продкохь до царя Констанса. Пал. 617. 

ПРОДКУЮЧІЙ, прил. (пл . рггобкодсу). Первенствующий. 
Се. Богословь Григорій Нанзианскій продкуючую повагу держаль. 
Пал. 540. 

ПРОДОКЬ, с.м. (пл. рггосіек). Предок. Сармато-Козацкихь 
продковь. Вел. І, 3. 

ПРОДОЛЖЕНЬЕ, с.ж. Растянутость. Ухожуючи збьітнего 
продолженья. АП. 1028. 

ПРОДУХЬ, с.м. Продушина. Хляби-продухи водньїи. Бер. 
186. Лекс. 17. 

ПРОЕЖЧКА, с.ж. Проездка. До которого мльїна мне 
далекая проежчка.Ки.Лущі. 1562, л. 129. 

ПРОЖИТОКЬ, с.м. Прожитие, прокормление, содержание. 
Зь нами посполу о ихь прожитокь старался. Пам. І, 39 (1624). 

ПРОЖНО, нр. (пл. ргогпо). См. ПОРОЖНЕ. Вь томь имени 
прожно свою вь Церкви монархію подносять. Пал. 384. 

ПРОЖНОВАНЕ, -ННЕ, с.ср. (пл. ргогпошапіе). См. ПО- 
РОЖНОВАНЕ. Гріхь прожноване. Гал. І, 14. Удался до 
роскоши и на прожнованне. Рук.хр. 381. 

ПРОЖНОМОВСТВО, с.ср. Пустословие. Онь тьіе бесідьі 
и прожномовства умориль. АЮЗР. II, 214 (И.Вьіш.). 

ПРОЖНЬІЙ, прил. (пл. ргогпу). См. ПОРОЖНЬІЙ. Прож- 
ньій тедьі и той аргументь. Пал. 392. 

ПРОЗАБАВИТИ, гл. Прогулять. Об ідалисмо у п. полковника 
и до вечера прозабавили иіумни. Дн.Марк. І, 236. 

ПРОЗВИСКО, с.ср. (пл. рг 2 ег\уі$ко). 1. Имя, название; 
прозвище. Можешь учинити казанье зь прозвиска. Гал. І, 248. 
2. Фамилия. Антіохійскій Іоакимь... отлучиль бьіль оть 
церкве свящ. именемь Григоріа, прозвискомь Горбачевского. 
Пал. 470. 

ПРОЗРОЧИСТЬІЙ, прил. (пл. рггеггосхузіу). Прозрачньш. 
Оть восходу и полудня барзо прозрочистіе и ровніе містца 
полевіе. Вел. IV, 42. 

ПРОИЗДКА, с.ж. Проездка, прогулка. Король ворочатися 
будеть зь произдки. Вел. IV, 220. 

ПРОКАПЬІВАТИ, гл. (пл. рггекару\¥ас). Протекать. Склепи 
за неопатрностю прокапивают. Пам. IV, отд. II, 68 (1545). 

ПРОКЛУСАТИСЯ, гл. Проездиться. Дармо есте проклу- 
салися и стравили килкадесять золотихь. Диар.Фил. 97. 


246 ПРОКЛЮНЬ, с.м . Проклятие. Тебе и твошгь помочниковь 
поткаеть на вічную твою ганбу и проклюнь вь нашомь народу . 
Вел. III, 115. 

ПРОКЛЯТСТВО, ПРОКЛЯЦСТВО, с.ср. Проклятие Бер 

234. Подь проклятство его подбали. Пал. 567. Народь обурився 
на священника Якова, того, которого Рославець полковникь 
побиль и за него проклятство проиїлого року бьіло. Л.С. 137. 
Прокляцства на себе не беру. Рук.хр. 350. 

ПРОКОЛТНУТИ, гл. Проглотить. Ягоду проколтнути. 
АЛЛ 182. 

ПРОКОСИТИ, гл. Прокосить. Сітожати прокосити. 
АЮЗР. 1,40(1509). 

ПРОКУРАТОРЬ, с.м. Поверенньїй, ходатай. Амвросій о 
словахь тьіхь: "паси овцьі мои " розуміть, которьій Петра 
якобьі прокураторомь всіссь преложоньїхь духовньїхь чинить. 
Пал. 417. 

ПРОМЕЖОКЬ, с.м. Промежуток. Около промежку вязи 
деревеное муром муровал. Пам. IV, отд. II, 208. 

ПРОМЕМОРІЯ, с.ж. (пт. рго шешогіа). Памятная записка. 
Промеморія еще не прислана вь канцелярію зь коллекгій. Дн.Марк. 

1, 37. 

ПРОМЕНЬ, с.м. {пл. ргошіеп). І. Луч. Великую землю слонце 
своими променми освіічаеть. Пал. 443. Променями слонечньїми 
вьіритьій и обточоньгй [образь]. Диар.Фил. 57. Потреба абьі 
душа Іерейская над промени солнечньї бьіла чистійшая. Рад. 8. 

2. Струя (водьі, крови). Водьі превьіше небесь промени на доль 
спущають. Рук.хр. 1. 

ПРОМИНУЧНЬІЙ, прил. Преходящий. Речи, котории жь 
вь часу бьівають, ажби не проминули зь проминучньїми часи. 
АЮЗР. І, 8(1421). 

ПРОМОВАТИ, гл. {пл. рготошас). Вьідвигать, возвьішать, 
протежировать. Что суть Ігуменове, которьіх что разь на 
Ігуменства промоваль. Рад. 8. Для общего добра и тишини 
отчизной, не хочемь ихь на тоть урядь промовати. Вел. II, 559. 
[Гаврила-Подкупного] не я на той урядь промовалемь. Ак. 
Неж.маг. 62. 

ПРОМОВИТИ, гл. Промолвить, сказать. Промолвиль Іс. 
веліким голосом, рекучи, елой, елой, мина савсос&аній. Вол.ев. 68. 

ПРОМОЖНОСТЬ, с.ж. Возможность. У осень тиждень зь 
своее промежности, нашимь товаромь и працею его поле орати. 
М.П.Кр. 37 (1703). 


247 ПРОМОЖНЬІЙ, прил. Зажиточньїй, состоятельньїй. [Гон¬ 
тарі] виробляють гонту... до простихь будинковь людей 
проможньїхь. Клим. 216. 

ПРОМОЛЧАНЕ, с.ср. Молчание. Много вь промолчаню 
тривали, поки онь [Курило] вь Білики зявилься. Пр.Полт.с. 56. 

ПРОМЬЇСЛНЬІЙ, прил. {пл. рггешузіпу). Изобретательньїй. 
Человікь учоний, промьіслньїй. Рук.хр. 212. 

ПРОМЬІСЛЬ, с.м. Старанне, заботливость. Сполньїй межи 
ними о речи посполитой промьісль на войні згода и ровность и 
пошанованье виїелякое. Пал. 1146. 

ПРОМЬІСЛЬНИКЬ, с.м. Промьіслитель, попечитель. Про- 
мьісльникь дугиь людскихь. Пал. 42. 

ПРОМ'ЬНОКЬ, с.м. {пл. рггетіапек). Прозвание, прозвище. 
Мл.Сл. 73. 

ПРОПАСТНЬІЙ, прил. Крутой, обрьівистьій. Бер. 120. 

ПРОПАСТЬ, с.ж. Пропасть, бездна, пучина. Бер. 120. Низ- 
верженьї до тмьі и пропастей пекельньїхь. Рук.хр. 2. 

ПРОПОВЗАТИ, гл. Проповедьівать. Будовати абовімь 
Церковь Христову не иниіее иіто єсть, толко проповідати. Пал. 
355. 

ПРОПОНОВАТИ, гл. {лт. ргоропеге). Предложить, пред¬ 
ставить, изложить. Казано кождому своє здане пропоновати 
ишроце. Рук.хр. 156. Пришовиїи предь нась сама доброволне 
Вовдотія Сідаковна, вдова, пропоновала р г кчь свою устно. 
Пр.Полт.с. 55. 

ПРОПУДИТИ, гл. {пл. рггер^сігіс). Прогнать. Цигань пріиде 
за циганку всіхь пропудит. Довг. 93. 

ПРОПУСТИТИ, гл. Пропустить; простить. Пане пропусти 
невідомости моей, бо ми Авраамь не повідаль ее бити женою 
своєю. Рук.хр. 16. 

ПРОПИТИ, гл. Распять. Вивели его [Іисуса] аби его 
пропяли. Пер.ев. 18. 

ПРОРАЗИТИ. гл. Пронзить, поразить. Боль великій, 
которьш міль душу Пречистой Діви проразити. Гал. І, 148. 

ПРОРАЗЛИВЬІЙ, прил. {пл. рггегаг1і\¥у). Пронзительньїй; 
проницательньїй. Взору очесь проразливого и грозного. Вел. II, 
513. \ 

ПРОРВА, с.ж. Место, где прорвала вода, прорьів, промоина; 
стремнина. На прорву гребьленую, же била вода греблю 
зопсовала. Кн.Луцк. 1565, л. 49. Видель есми стань спущений а 
греблю роскопаную. которая прорва сажень дванадцять, а 


248 вглубки ажь до самого кгрунту. іЬ. 1570, л. 423. Татарг , я/сь 
поводь весняная, чрезь прорву на ннхь свободи о впавши, и 
безм ірнамь крикомь и галасомь увесь [таборь] до щенту знесли. 
Вел. IV, 10. Зь другого берега той греблі на прорві еще чотири 
колі построиль [Чернякь]. Пр.Полт.с. 73. 

ПРОРВИСТЬІЙ, прил. Стремнинньїй, утесистьій. Бер. 158. 

ПРОРОБОКЬ, с.м. Расчистка леса. Вь бору нашомь ... 
проробки и поля собі порозробливали. АЮЗР. II, 82 (1633). 

ПРОРОДИЧЬ, с.м. Родственник. Жоні моей и дітемь 
моимь и всгімь прородичомь. АЮЗР, II, 107 (1455). 

ПРОРОКИНЯ, с.ж . Пророчица. Девора пророкиня. Рук.хр. 66. 

ПРОРОКОВАТИ, гл. Пророчить, прорицать, предсказьівать. 
[Іовь] пророковаль о мертвьіхь встаню. Рук.хр. 38. Пророковали 
о пристю Христовомь. Гал. І, 135. Все чудовне справуешь и 
преславно, Яко о тімь пророковано давно. Пр.Мн. 81. 

ПРОРОСЛЬ, с.ж. Заросль. Непу етил емь его мил. пану 
И.Сулами тии поля и кгрунта сь цічинами и сь пророслими 
прозябать. Арх.Мот. 14 (1697). 

ПРОРОЦКІЙ, прил. Пророческий. Пророцкій духь. Рук.хр. 89. 

ПРОРОЦТВО, с.ср. Пророчество. Бер. 130. Отколь 
практика тая приіила, або пророцтво Касандрі. Рук.хр. 76. 

ПРОСЯКНУТИ, гл. [Рассвесть]. СвКть просвКнуль, рас- 
свело. Скоро світь просвінуль, тогда заразь темній облакь 
силь ординскихь... вдариль кріпко на тую сторону. Вел. III, 180. 

ПРОСВКТОКЬ, с.м. Просвет. Не давати просвітку, пре- 
следовать, угнетать, жить не давать, не давать дохнуть. Чарнецкій 
зь партією своєю на всіхь его переходахь не даваль ему 
просвітку , отвеюду нападаючи и рвучи его. Вел. І, 279. Все не 
даєш просвітку дей же его кату. Довг. 114. 

ПРОСИТЕЛНІЙ, прач. Просительньїй, пригласительньїй. 
Оть Гамач ійки старой Михайловой бьіль листь просителній на 
акть веселній. Дн.Марк. І, 184. 

ПРОСИЩЕ, с.ср. Место, где росло просо. Просо пожато и 
побрано, под тьімь же просищемь сеножать покошено. 
Кн.Луцк. 1565, л. 271. 

ПРОСКОМИСОВАТИ, гл. [Совершать проскомидию] 
(Насть литургии?) . И по сій дни не проскомизують. Пал. 1020. 

ПРОСКУРА, с.ж. (Ипат.лет. 135). Просфора. Дають ему 
чверть пшеници на проскури. АЮЗР. II, 202 (1598). 


* Дописане олівцем нерозбірливо. - Ред. 

249 ПРОСПЕКТЕ, с.м. Вид. Оть которого [городка] про- 
спекть веселий до самого моря. Дн.Марк. І, 323. 

ПРОСТАКЬ, с.м. Простой человек, простак; профан, 
невежда, дурак. Бер. 90. Онь [полковникь ніж.], яко простакь, а 
маючися добре, не жалуючи кождого дароваль. Л.С. 71. Гориіе 
нежели ви простаки осужени. АЮЗР. II, 221 (И.Вьіш.). Всі 
естесмо простаки, ничого не знаемь о речахь вьісокихь. Рук.хр. 
163. Перестаньте, простаки, писмо блюзнити, бисте не могли вь 
пропасть вічну потопити. Клим. 176. Розгніваль бьі ся монарха 
на будовничого и міль бьі его за простака. Гал. І, 241. 

ПРОСТАЦКЬІЙ, прил. Просто народньїй; простоватьій. 
Простацкьій стань. Мл.Сл. 73. 

ПРОСТАЦСТВО, (ПРОСТАЦТВО, Бер. 91), схр. Не 
вежество, необразованность. Тьі тое за грубіянство и прос- 
тацство имь приписуешь. Пал. 918. 

ПРОСТИРА, с.ж., ПРОСТИРАЛО, с.ср. Простьіня. 
[Іосифь] изнявши е [тіло] и оувиноуль е в чистое простирало. 
Пер.ев. 76. Обвивши тіло пресвятое простирою чистою, 
тонкою, судонскою, положили его вь новомь гробі Пр.Мн. 121. 
Четвертая простира старая, шовкомь червоніть шитая. Вел. 
IV, 127. Увинувши его вь простирало, питали що ся тобі 
діеть. Рук.хр. 320. 

ПРОСТО, нр. Прямо. Снопь просто стоячій. Гал. II, 39. 

ПРОСТОВАТИ, гл. 1. Вьіпрямлять; пролагать [дорогу]. Тьі 
всею церковію Христовою справуешь И презь ню намь дорогу 
простуешь. Пр.Мн. 48. 2. Направляться куда. Потягли про¬ 
стуючи ку Перекопу мимо Січь. Л.С. 176. На едномь возі ехали, 
простуючи ку Боришполю. Ак.Бор. 78. 

ПРОСТОВОЛОСИЙ, прил. С непокрьітьши волосами. Вси 
речи в нихь побрали и ихь нишчимь простоволосихь, в кошу лях 
лихихь, з двора вибити казали. Кн.Луцк. 1571, л. 167. И самую 
панюю Пашинскую ... били и шарпали и простоволосую учинивши, 
одоииіи. Кн.Житом. 1646, № 17, л. 375 об. 

ПРОСТОДУШНИЙ, прил. Простодушньїй, наивньїй. 
Измишленніе річи... на обману простодушному народу. Вел. І, 
367. 

ПРОСТОРНОСТЬ, с.ж. Свобода, воля. Вь утрапеню моемь 
учинітесь ми просторность. Пал. 813. 

ПРОСТОСТЕ, с.ж. Необразованность, невежество. На онь 
чась вь Римі, пре зневолене оть Гот^овь, великая простость 
била, и духовньїхь учоньїхь не било. Пал. 636. 


250 ПРОСТОТА, с.ж. Простота, простодушне, наивность. Коза¬ 
цтво... нещирость простоти плащемь закривало. Вел. IV, 255. 

ПРОСТРОННОСТЬ, с.ж. (пл . рггезігоппозб). Просторность. 
Зшедшися на едно містце, которое есмьі за простронностью до 
того вь Берестю найспокойнійшимь бачили. АП. 1036. 

ПРОСТУПИТИ, гл. Преступить, сделать проступок. Що- 
сьмо зь синомь проступили, повинна я тое зь худоби своей 
одбувати. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 34). 

ПРОСТУПИШ, прил. Сделавший проступок, провинив¬ 
шийся. Звьікль Господь Богь вірньїхь своихь, якь ласкавий отець 
проступньїхь синовь , палцатомь ласки ку обаченюся казнити. 
Пал. 807. 

ПРОСТУПОКЬ, с.м. Проступок. Злихь проступки по- 
знаемь. Рук.хр. 367. 

ПРОСТУПСТВО, с.ср. Преступление. Можеть и вь томь 
проступствіЕго Королевское получити прощеніе. Вел. І, 132. 

ПРОСТУПЦА, с.м . Преступник. Зь тогож рейстрику поме- 
ненного проступци... взяль [сотникь] биковь два. Пл.Полт.с. 54. 

ПРОСТУЮЧІЙ, прил. ~ дорогу, указьівающий истинньїй 
путь. Отряснувиїи я сонь оть очей, обачилемь млоденца вь ман¬ 
тій на коні наїиомь сидячого вь тьімь до нась смотрячого, а 
дорогу простуючого. Диар.Фил. 57. 

ПРОСТЬІНЯ, с.ж. Прощенне. Бер. 131. 

ПРОСТЯНИЦА, с.м. Простой человек; простофиля. Мл.Сл. 
73. 

ПРОТВЕРЕЗИТИСЯ, гл. Отрезвиться. Протверезися трохи 
оть вина. Рук.хр. 87. 

ПРОТЕРЕБИТИ, гл. Расчистить, прочистить. Намь... про- 
теребіть дорогу. АП. 1702. 

ПРОТЕСТАЦІЯ, с.ж. (лт. ргоіезшіо). Протестация. Про¬ 
тестація на Римановского, оть пана Савви , бурмистра. 
Ак.Неж.маг. 2. 

ПРОТЕСТОВАТИСЯ, гл. Заявлять протест. Сава Ивано- 
вичь, бурмистрь старший тогорочний, жалобливе скаржиль, 
оповідсиїь и протестовался напротивко пана В.Романовского. 
Ак.Неж.маг. 2. 

ПРОТИВЛЕНІЕ, с.ср . Сопротивление. Тую вину прозвали 
противленія вода. Рук.хр. 57. 

ПРОТИВНИКЬ, с.м. Противник. Бер. 85. Противникь Бо¬ 
жій. Гал. І, 40. 


251 ПРОТИВНОСТЬ, с. ж . 1 . Противность. Зрозуміть заразь 
не склонность, но противность ку собі Глуховскую. Вел. II, 80. 
Вь противность, вопреки. Вь противность указовь и мало- 
россійскихь правь. Арх.Мот. 167 (1752). 2, Сопротивление. Люде 
тамоиініе тягліе ему безь противности били послушни. М.П.Кр. 
18. (1682). Петра Богданенка велелемь взять и припровадить вь 
Ромень за противность. Дн.Марк. І, 93. 

ПРОТИВНЬІЙ, прил. Противний, противоположньїй. 
Приступую... до знесеніа первого розділу сторони противной. 
Пал. 340. 

ПРОТИВЬ, предл. 1. Против; на. Повітати на шибеницахь 
противь солнца. Гал. І, 51. 2. Сравнительно с... Сей день бьгль 
тетовать противь вчорайшого. Дн.Марк. III, 3. 3. Навстречу. 
Ввесь народь вьійиюль противь нее. АЮЗР. II, 113 (1494). Лавань 
вьішоль противь Еліезерови. Рук.хр. 15. 

ПРОТЛУМАЧИТИ, гл. (пл. рггеїіитасгус). Вияснить, 
обьяснить. Ему Філиппь тое протлумачиль. Гал. І, 84. 

ПРОТОКОЛЬ, с.м. Протокол, журнал. Окончилемь прош- 
лолітній протоколь. Дн.Марк. II, 277. 

ПРОТОПОПА, с.м . Протоиерей. Протопопа ніженскій. 
Л.С. 134. 

ПРОТОПОПЕНКО, с.м . Сьш протоиерея. Вел. III, 123. 

ПРОТОПОПИНЬІЙ, прил. Принадлежащий протоиерею; 
~НАЯ, жена протоиерея. Протопопиную зь дітьми малими зь 
дому викидавши протопопиного и всю челядь вигналь. АЮЗР. II, 
55 (1609). 

ПРОТОПОПОВИЧЬ, с.м. Син протоиерея. Посилаеть 
листь той черезь Грегорка, протопоповича Виленского. Пал, 
Ю59. 

ПРОТЬ, с.м. (гр . л;рсото<;). Настоятель монастиря. Поймавши 
прота, обісили. Пал. 1021. 

ПРОФАНОВАНЕ, с.ср. Профанация. Профановане святого 
символу. Пал. 734. 

ПРОФАНОВАТИ, гл. Профанировать. Віру... мутилюеть и 
вшеляко профануеть. Пал. 1055. 

ПРОХАДЗКА, с.ж. (пл. рггесЬасІгка). Прогулка. Мартинь и 
Тарась за ночную прохадзку наказани. Дн.Марк. І, 176. 

ПРОХАТИ, гл. Просить. Права и справедливости прохати. 
Кн.Луцк. 1565, л. 120. И прохали, аби то било до книгь записано. 
ІЬ. л. 397. И прохала ее милость пани N о приложенє печатей. ІЬ. 


252 1568, л.39. Его милосте мене в томь прохань, абьіх.мо тую часть 
материзну его пустили ему. іЬ. 1585, л. 543. 

ПРОХВОСТАТИ, гл. Вьісечь, вьіпороть. Хто зь козаковь 
упорне зхотіль бьіль, нагій, ДнФпрь преплинути, того заразь 
заверненно, и на березі; пугами армаскими прохвостанно. Вел. II, 
463. 

ПРОХИРА, с.м. (пл. рггесЬуга). Проньїра, пройдоха. Мл.Сл. 73. 

ПРОХОДКА, с.ж. Прогулка. Мл.Сл. 73. 

ПРОХОЖАТИСЯ, гл. Прохаживаться, ходить. Взявши на 
себе тіло чеповічее, прохожался по світу. Гал. І, 6. 

ПРОЦА, с.ж. {пл. ргоса). Праща. Наложивши [Давидь] вь 
прощу камень... трафиль его [Голіада] вь лобь. Рук.хр. 92. 

ПРОЧАНИНЬ, с.м. Богомолец. И добре тьіе чинять, що 
прочань обдирають. Клим. 163. 

ПРОЧВАРА, с.ж. Урод. Ежели удаєшся часемь злая 
прочвара, не научить такои и толстая барбара. Клим. 228. 

ПРОЧИТАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Прочтение. Книги... послань 
цареви до прочитаня. Рук.хр. 125. Отсьілаю тя, православний, до 
прочитаня артикулу третего. Пал. 487. 

ПРОШОКЬ, с.м. {пл. ргозгек). [Порошок]. Заездиль кь 
доктору Боку и взяль 12 проиіковь. Дн.Хан. 153. 

ПРОііЖЧКА, с.ж. {пл. ргг^агсігка). Проездка. Проіжчка 
до Риму. АП. 1760. 

ПРУДКІЙ, прил. Бьістрьій, скорьій. [Мисли] прудкіе до 
злости. Рук.хр. 8. Прудкій конь. Диар.Фил. 82. Вшеляко онь 
способний и прудкій до бою. Сак. 18. Добре такому чего-кольвекь 
позичати, котрий можеть вь прудкомь часі; отдати. Клим. 
166. 

ПРУДКО, нр. Бьістро, скоро. Онь дей споткаль нась прудко 
у санках бегучи. Кн.Луцк. 1564, л. 9. Женучи прудко горячимь 
следомь [за злодіемь]. іЬ. 1565, л. 333. У поминати, аби прудко 
присилали. Диар.Фил. 32. Готуй прудко обідь. Ред. 84. Прудко 
ходити. Гал. І, 14.2. 

ПРУДКОБ^ЖАЧІЙ, прил. Бьістротечньїй. Бер. 11. 

ПРУДКОВОЕННЬІЙ, прил. [Легко, бьістро начинающий 
войну]. Прудковоенний татаринь. Сак. ЗО. 

ПРУДКОСТЕ, с.ж. Бьістрота, скорость. Прудкосте водная. 
Бер. 11. 

ПРУДШЕ, нр. Ср.ст. от ПРУДКО. Що прудше, как можно 
скореє. Озми що прудше кадильницу. Рук.хр. 57. ПРУЖАТИСЯ, гл. Напрягаться. [Сьінь мой] вельми кричить 
и пружается и піши т г кцить. Пер.ев. 45. [Дух] много пружался 
и вьігиол из него. Вол.ев. 60. 

ПРУЖ"кЙ, нр. Ср.ст. от ПРУДКО. [Справи Уній] тимь 
пильніш, пружіш и статечніш отправовати могли. АЮЗР. І, 
160(1566). 

ПРУЗ’Ь, с.м. Насек. прусак (?). Прузи, миіица... и иние нужи. 
Рук.хр. 128. 

ПРЬІБОЙ, с.м. [?]. Ингиого приступу и шкодливого блиско 
прибою ни отколь в том замку ніап. Пам. IV, отд. II, 212 (1545). 

ПРЬІВИЛЬЕ, с.ср. Привилегия. Покладали передь ними 
привилья отца нашого Казимера. АЮЗР. І, 36 (1538). 

ПРЬІГОННЬІЙ, прил . Пригонньїй. От пригонного скота по 
грошу от десяти. Пам. IV, отд. II, 127 (1545). 

ПРЬІЙМОВАНЕ, [-НЬЕІ, с.ср. (пл . рг 2 у)то\уапіе). При- 
нятие. Приймоване пречистихь таинь. Рук.хр. 307. 

ПРЬІЙМОВАТИ, гл. {пл. рг 2 у]то\уас). Принимать; испьі- 
тьівать. Не малую шкоду и переказу прийму ют. Пам. IV, отд. II, 8 
(1545). Утрати великій приймуем. іЬ, 61 (1545). 

ПРЬІКРО, нр. См. ПРИКРО. Повернувши прикро на пол- 
ночь. Пам. IV, 68 (1697). 

ПРЬІМЕТЬ, с.м. [Знак? срвн. пл. рггушіоі порок, недо¬ 
статок]. Не потреба большого примету и подсади, яко тии доми 
их. Пам. IV, отд. II, 97 (1545). 

ПРЬІПЕРТИ, гл. Припереть; прилегать. За тою городнею на 
коньцу мосту приперла гатка пустая. Пам. IV, отд. II, 119 (1545). 

прьіповадити, гл. Назначить. Его мил ость службу 
всимь людемь служебньїмь... приповзіть такь, яко и до 
Ифлянть людемь служебньїмь сь пенязей коруни Полское 
даньїхь. АЮЗР. І, 193 (1574). 

ПРЬІПУСТИТИ, гл. См. ПРИПУСТИТИ До особное 
розмови зь собою ласкаве припустити. АЮЗР. І, 289 (И. Вьіш.). 

ПРЬІСЕЛЕНЕ, [ НЬЕ], с.ср. Поселение, помещение. За 
тим блискіт прьіселенем домов их в замку ест великая 
небезпечносте. Пам. IV, отд. II, 97 (1545). 

ПРЬІСМАКЬ, с.м. Приправа; лакомство. За моей помети 
гетихь присмакове не бивало. АЮЗР. II, 189 (1589). 

ПРЬІСОКЬ, с.м. [Приски? Ноздри у лошади?]. А в другого 
коня карого видел есми через приски и губу верхнюю окрутне 
ростято. Кн.Луцк. 1585, л. 208. 


254 ПРЬІСТОЙНОСТЬ, с.ж. См. ПРИСТОЙНОСТЬ За по- 

фалками и турбациями надь пристойность свою духовную 
небеспечни суть. АЮЗР. II, 57 (1609). 

ПР"кТИ, гл. ( пл. рггес). Отрицать. Не мають вь собі; смії- 
лости и невстьідливости, абьі того пр Т кти міми. АП. 1070. 

ПРЯДИВО, с.ср. [Прядильньїе культурьі]. Поле поорано и 
ячменемь, просомь и прядивомь зас'Ьшо. Кн.Луцк. 1576, л. 232. 

ПРЯДКА, с.ж. Пряха. Рук.хр. 89. 

ПРЯТАНЬЕ, с.ср. Уборка. До кошеня и прятанья сіша 
бьіти ему послушни. М.П.Кр. 81 (1679). 

ПРЯТАТИ, гл. Убирать. Орут, сідот, и жнут и с поля 
прятают, и змоловши на замок возят. Пам. IV, отд. II, 239 (1545). 

ПСАЛМИСТА, с.м. (пл . р5а1шІ8іа). Псалмопевец. Мовить 
той же псалмиста: Велій Гдь. Гал. І, 3. 

ПСАЛМОДІЯ, с.ж. (гр. уаХрабюу). Псалмопение. Церковь 
нашу Роскую вшелякою псалмодією... осмотріїль. Пал. 1055. 

ПСАЛОМНИКЬ, с.м. Псалмопевец. Речено тежь єсть 
черезь голось псаломника: фундаменти его на горахь святьіхь. 
Пал. 366. Яко мовить псаломникь: память ихь со шумомь погибе. 
Рад. 1. 

ПСІЙ, прил. Песий, собачий. В нашим роду того не має 
щобь у колодкахь сиділпи, Чого воши не дождуть и вси псьи 
діяпи. Довг. 95. 

ПСОВАТИ, гл. Портить, искажать. Лекс. 12. Пилипиха... 
стала нась просити, жебьі дверей не псовали. Пр.Полт.с. 67. Той 
декреть псовань бити не можеть. Пал. 580. Якобимь ся могь 
важити такь великой и поважней речи псовати. АП. 1060. 

ПСОВАТИСЯ, гл. Портиться. [Люде] заразь почали псо- 
ватися, бога запоминати. Рук.хр. 7. Люде умирають и тіїла ихь 
псуются. Гал. І, 141. 

ПСОТА, с.ж. (пл. р$оіа). Распутство, разврат; вред, убьіток. 
Плодити псоти. Рук.хр. 217. 

псотливость, с.ж. (пл. р$оі1і\¥о£с). Развращенность, 
испорченность. Бер. 76. 

ПСОТЛИВЬІЙ, прил. (пл. р$о11і\уу). Развращенньїй, испор- 
ченньїй. Бер. 16. Хлопець псотливьій. Рук.хр. 284. 

ПСТРОТИНА, с.ж. (пл. рзігосіпа). Пестрота. Розмаитими 
цнотами и добрими учинками, якь розмаитими пстротинами 
пріоздоблени. Гал. II, 40. 

ПТАКЬ, с.м. См. ПТАХТ>. Павель, якь птакь якій, оть 
любеє ставшись, вс’іхьуставичне обходиль. Пал. 458. 


255 ПТАСТВО, с.ср. Соб. Птицьі. Птаство нехай множишся. 
Рук.хр.2. 

ПТАХО"кДЬ, с.м. Едящий птиц. АЮЗР. II, 220 (И.Вьіш.). 

ПТАХЬ, с.м. (Ипат.лет. 430). Птица. На тот час вь мене 
взято чотири птахи тетеревли. Кн.Луцк. 1564, л. 55. Птахи 
суть сличньїи. Рук.хр. 3. Сидіть птахь на пташатахь. Гал. II, 49. 
"Злого птаха (якь посполите мовять) злое єсть яйце”. Пал. 1054. 

ПТАША, с.ср. Птенец. Вь гнізді сидіть птахь на 
пташатахь. Гал. II, 49. 

ПТАШИНА, с.ж. [соб. Птицьі]. Руднику А.Грибу... пташина 
лотоковская дани для оробковь. Дн.Хан. 140. 

ПТАШЬІЙ, прил. Птичий. З лови аварийннми и пташнми. 
Кн.Луцк. 1562, л. 67. Ловитва пташая. Рук.хр. 168. 

ПТАШНИКЬ, с.м. Птицелов. Бер. 57. Генрикь реченій 
Авцепсь албо Пташникь. Рук.хр. 382. 

ПТУШКА, с.ж. Птичка. О присипки птушокь. Дн.Хан. 147. 

ПУБЛИКОВАТИ, гл. Срамить, позорить. [Дмьітриха Со- 
лоху] такожь зльїмь куревствомь публиковала, але того не 
доказала. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІУ, 416). 

ПУБЛИКА, с.ж. (лт. риЬІіса). Позор. [Судь] веліть онихь 
значною публікою, то єсть столповимь обоихь вязенемь 
скарати. Пр.Полт.с. 67. 

ПУБЛИЦЕ, нр. Публично, всенародно. Мл.Сл. 74. Суп - 
ликовалемь вь Варшаві публице вь сенаті Диар.Фил. 74. 

ПУВНАЛЬ, с.м. Кинжал. Вел. IV, 114. 

ПУГА, с.ж. (лт. ри§іо). Кнут. [Литва] удалися для луповь 
до Руси, маючи оруже, шаблі и пуги довгие за поясами 
заткненне. Рук.хр. 456. 

ПУГАЧЬ, с.м. Филин. Рук.хр. 51. 

ПУГАРЬ, с.м. Бокал. Мл.Сл. 74. [Хмели.] вь золотомь 
пугарі до пословь полскихь... простую горілку перепивань. Л.С. 
223. 

ПУКГЕЛЛЯРЬ, с.м. (пл. ри£ІІаге$). Бумажник; портфель. 
Купилемь пуделко зь зеркаломь, пукгелляромь и теребильцемь. 
Дн.Марк. 23У. 

ПУДЕЛКО, с.ср. (пл. рибеїко). Ящичек, коробочка. Василій 
Даниловичь подариль мні трубку вь пуделку, иноземскую. 
Дн.Марк. II, 213. 

ПУДИТИ, гл. (пл. р^сігіс). Гнаться, стремиться. Пудмо жь до 
милосердія. Рад. 10. 


256 ПУДОВНЯ, с.ж. [' , ] Зь Яцковое пущи ушатковь три и 
пудовня. АЮЗР. II, 108 (1470). 

ПУДЬ, с.м. ( пл. р^сі). Стремительность, бьістрота. Учинивши 
окрикь просто дей пудомь ку череде скочили... кгвалтовньїмь 
пудомь ку двору бігли. Кн.Луцк. 1569, л. 440 об. Ударивши з 
окрикомь великимь и пудомь на полки руские... перевітяжиль 
ихь Болеславь. Рук.хр. 483. [До Збаража] ляхи зь великимь 
пудомь скочили. Лет.Черн.. 78. 

ПУДЬ, предл. Под. Пришли есмо до двору пуд окно. 
Кн.Луцк. 1571, л. 194. 

ПУЗДЕРКО, с.м. Погребец. Дяченко... принесь табаку 
гишпанского и пуздерко вь цепі Дн.Марк. І, 46. 

ПУЗДЕРКОВЬЇЙ, прил. Относящийся к погребцу. 
Зоставлена фляжка пуздерковая. Дн.Хан. 17. 

ПУЗДРО, с.ср. Погребец. Генералші СД. листь оть 
родителки отдалемь и пуздро. Дн.Марк. II, 74. Пуздро фляшское. 
Пам. III, 71 (1641).^ 

ПУЗИРЕВЬІЙ, прил. Пузьірньїй, из пузьіря. Свинячого 
пузиревого свежего сала прикладать до раньї. Л"Ьч. 2. 

ПУЙНАЛЬ, с.м. {пл. рці паї). Кинжал. Облапивши его, 
пробиль пуйналомь. Рук.хр. 98. Ся... сь пуйналми на королі 
помазанци Божій поривають . АП. 1284. 

ПУКАЛЬ, с.м. Бокал. Сестрі подарилемь пуксиїь среб- 
раньїй. Дн.Марк. III, 82. 

ПУКАТИСЯ, гл. {пл. р$ка£ зі$). Трескаться, лопаться. Зь 
чого ся головний неприятелеве его отступникове презь зазрость 
пукають. Пал. 687. 

ПУКАТЬІЙ, прил. {пл. р$каіу). Толстьій. Ти борщикь, а слуга 
за пукатую штуку мяса. АЮЗР. II, 139 (1589). 

ПУКЕЛЬ, с.м. 1. Локон, букля. Бер. 81. 2. Вьіпуклое ук- 
рашение. Пуклевь пара сребрнихь оть шаблі. Пам. І, 121 
(1627). 

ПУКЛИНА, с.ж. [Вьіпуклое украшение?] Рондзікь старій 
розибрали на новій; а вь немь штучокь 145, а додіпать потреба 
хвостиковь 8, пуклинь 1. Дн.Марк. І, 152. 

ПУКЛЯСТЬІЙ, прил. Вьіпукльїй. Чара срібная пуклястая. 
Вел. IV, 111. 

ПУЛБАНОКЬ, с.м. Полу купол. [Шушай ] пульбанокь на 
верху тоей матицьі [на церкви] більїмь желізомь покритий 
оглядаль. Л.Мг.м. 45. 


257 ПУЛГАКЬ, с.м. Мушкет со штьїком. Сь пулгаковь... 
стрілили. АЮЗР. II, 4 (1599). Пулгак коштовст десет золотьіх. 
Ак.Бор. 9. 

ПУЛТРЕТЯСТА, числ. Двести пятьдесят. Кулек гаков- 
яичньїх пултретяста. Пам. І, отд. II, 97. 

ПУНТАЛЬ, с.м. (пл. ропіаі). Украшение, которое носили на 
платьях, на шее и на ушах. Стенгачка китайчаная блокитная, 
пунталовь на ней золотьіхь маленькихь двадцеть чотьіри. Пам. І, 
113 (1627). 

ПУПОКЬ, с.м. Брюшко (меха). Оть сорока пупковь со- 
болихь золотьіхь два. Ак.Н.Бр. 48 (1660). 

ПУПЯШОКЬ, с.м. Почка; бутон. Мл.Сл. 74. 

ПУРПУРА, с.ж. (гр . лорфіЗра; лт. ригрига). Порфира. 
[Константій] вложиль на него [Іуліана] цесарскую пурпуру. 
Рук.хр. 282. 

ПУРПУРОВЬІЙ, прил. Пурпуровий, багряний. Пурпуровая 
гиата. Гал. II, 134. 

ПУСТЕЛНИК, с.м. Пустинник. [Феодосій] послаль тежь и до 
Іони пустелника, которьій ему и о першомь надь Максгшомь 
звитязстві пророковаль. Рук.хр. 298. Моїлсей пустелникь. Пал. 628. 
Святьій Юліань пустелникь. Гал. І, 20. [Економь] знайшовши 
пустелника, открьіль ему причину своего збігу и жачю. Рад. 76. 

ПУСТЕЛНИЧІЙ, прил. Пустьіннический. Нарекали и пла¬ 
кали вь своемь пустелничомь одінню. Рук.хр. 304. 

ПУСТИЗНА, с.ж. (пл. ризсігпа). Наследство, наследие. 
Пріяли... Гріховное житіє яко пустизну. Пр.Мн. 94. 

ПУСТИТИ, гл. Пустить, випустить. Книжку друкованую сь 
тьімь титуломь "Соборь Берестейскій" пустіть хтось межи 
люде. АП. 1012. Любимьіхь друговь в тяжкую неволю за¬ 
провадити, албо под мечь пустити. Рад. 37. Пустити себе вь 
недбаньне, не радеть. Зй Йване, поповичу Гетмане, Чому ти 
такь пустивь себе вь недбаньне? Вел. III, 15. 

ПУСТИТИСЯ, гл. 1. Пуститься; Ороситься. Всі вь ріку 
Евфрать пустилися и тамь ихь сто тридцять тисячей потонуло 
и погинуло. Рук.хр. 309. 2. Пойти. По цвіту пусьтилися ягодьі. 
Рук.хр. 26. 3. Души пуститися, умереть. Незбожникь души своей 
пустітся. Рук.хр. 186. 

ПУСТКА, с.ж. Пустая хата. И видели есмо о колкодесят 
пусток, с которьіх люде проч розьішлися. Кн.Луцк. 1565, л. 
143. 

ПУСТОВАТИ, гл. Шалить. Мл.Сл. 74. 


258 ПУСТОВЩИЗНА, с.ж. (пл. ри8іо\У82С2у2па). Пустошь. Ему 
дали три пустовщизньї вь окрузі Ясвоньскомь. АЮЗР. І, 7 (1415). 

ПУСТОМЬІТО, с.ср. [Ойконим. Название села Пустомьіть 
на Вольїни]. Привернули [сь] Склиня по високую могилу, іх)учи кь 
пустомьіту. АЮЗР. І, 11 (1430). 

ПУСТОПАШЬ, нр. Беспризорно, как попало. Стадо и до 
сего часу пустопаш ходит. Кн.Луцк. 1562, л. 102 об. Старий 
календарь... ставочне и право свогшь торомь идеть, а новий 
своволний єсть и пустопашь ходить. Пал. 1174. 

ПУСТОШИТЕЛЬ, с.м. Опустошитель, разоритель. Мл.Сл. 74. 

ПУСТОШИТИ, гл. Опустошать. Пустошити краини. 
Рук.хр. 145. Маетности пустошать. Гал. І, 62. Пустошили усіі 
городи. Л.С. 15. 

ПУСТОШНІЙ, прил. Пустой, незаселенньїй. КГрунть 
пустотній. АЮЗР. II, 202 (1598). 

ПУТЕВЩИНА, с.ж. [Вид подати]. Путевщину на нась 
накинуль. АЮЗР. І, 62 (1522). 

ПУТИВКА, с.м. [Мера сьіпучих веществ]. Овса на дробину 
употреблено путивокь 7. Дн.Марк. III, 410. 

ПУТИЩЕ, с.ср. Дорога. Четвертий копець подле путища 
стародавнего, которое идет от Садковь до Хренова. Кн.Луцк. 
1571, л. 84 об. 

ПУТОВАТИ, гл. Вязать, связьівать. Поути желі&ньїми 
поутовали тии котории его [человііка] стереговали. Пер.ев. 
42. 

ПУТЬ, с.м. Путь. Забирати путь, направляться, держать 
путь. Войска козацкіе тожь за нимь [Голицинимь] повернули 
забираючи путь свой назадь в о свояси. Вел. III, 72. 

ПУХЛИНА, с.ж. (пл. рисЬІіпа). Опухоль. Бер. 85. Водянка. 
На течу правомь рана синяя, а на ліівой руце пухлина. Кн.Луцк. 
1562, л. 146. На пухлину вь ногахь слимаки товкти з шко- 
ролюпами и окладати. Л"Ьч. 8. Міль тую пухлину Навхо- 
доносорь. Гал. І, 41. Впаль... вь пухчину ногь. Рук.хр. 186. 
Апраксинь... зь пухлини залить. Дн.Марк. II, 262. 

ПУЧА, с.ж. (т. р^сга). Пупьіш. Мл.Сл. 74. 

ПУШКА, с.ж. Коробка, сосуд (для хранения чая, кофе, 
табаку и проч.). Пушка чайная, чайница. За де і: пушки чайние 
мосїенжние дано 80 к. Дн.Хан. 260. 

ПУШКАРЬ, с.м. Пушкарь, канонир. Вел. IV, 276. 

ПУЩА, с.ж. (т. ри82С2а). Пустьіня, пустое, дикое место. 
[Навуходоносорь] с^мь л Т кпь траву іль на пущи. Гал. І, 55. Вол’іль 


259 [Моусій] зь ними на пущіі вь недостатку в нендзіі за нихьумр г кти. 
Рад. І. Прето не бавтеся на лущи віка сего. Пр.Мн. 242. 

ПУЩАДЛО, с.ср. {пл. ризгсгасіїо). Ланцет. Вкругь рани 
пущадломь натявши, рожок поставить. Л4;ч. 14. 

ПУЩАНЬЕ, с.ср. [Заговенье]. Перед пущаньемь великихь 
мясниць. Кн.Луцк. 1565,л.427. 

ПУЩЕНИЦА, с.ж. Разведенная, отпущенная мужем. Вдо- 
вицьі, пущеницьі и блудницьі. Рук.хр. 52. 

ПХНУТИ, гл. Пихнуть, толкнуть. Онь мене повторе за 
столь пьхьнуль... Пхнувши мене у груди. Кн.Луцк. 1573, л. 505 об. 
Пхнуль его ногою. Рук.хр. 12. 

ПЬІРІЙ, с.м. [Раст. Е1уігі§іа герепз, пьірей]. Лекс. 15. 

ПЬІРЦАТИ, гл. Колоть. Бер. 62. 

ПЬІТАНЬЕ, -НІЕ, с.ср. {пл. руїапіе). Вопрос. Богь до покутьі 
ихь [Адама и Еву] привести хотіть оньїмь пьітаніемь своимь. Рук. 
хр. 4, Вь розсудокь и вь пьітанье о такь труднихь речахь вдаватися 
не сміть. АП. 1252. Пьітанье чинити, задавать вопрос. Бер. 127. 

ПЬЇТАТИ, гл. Спрашивать. [Лавань] пьіталь Іакова: чему 
потаємне оть него отьишоль. Рук.хр. 21. Питаю его еще: што 
розум *кеть о КГратіан і;. АП. 1210. 

ПЬІТАЧЬ, с.м . {пл. ру(асг). Спрашиватель, распрашиватель, 
вопрошающий. Мл.Сл. 74. 

ПЬІХА, с.ж. {пл. русЬа). Гордость, надменность, вьісо- 
комерие. Надутую св г кта сего пьіху вь церковь Христову 
вносять. Пал. 645. [Сатанаила] пиха впала вь нихь [ангеловь]. 
Рук.хр. 2. Злость людская и пиха ажь назбить се винесла. 
Диар.Фил. 75. Вь пьіху подноситися, поднестися, поднятися, 
вдатися, гордиться, важничать, возгордиться. Для того богат- 
ства вь пиху подносится. Гал. І, 51. [Михайло] поднеслся вь 
пьіху. Рук.хр. 467. [Сатанаиль] поднялся вь пиху. ІЬ. 2. Вси 
аггелове его вь пиху вдалися. Лет.рук. 2. 

ПЬІШНИТИСЯ, гл. {пл. рузгпіс 5І$). Гордиться, кичиться. 
Бер. ЗО. Пишнячися, надь иншіе ся перекладаеть. АП. 1408. 

ПЬІШНО, нр. {пл. руьгпіе). Гордо. Римляне пишно на тое 
казали, межи собою мовячи: незадолго той людь потремь и 
зневоліть. Рук.хр. 204. 

ПЬІШНЬІЙ, прил. {пл. рузгпу). Гордьій. Луціушь Тарквинусь 
Пишний. Рук.хр. 141. Гніівь великій Бозскій по цесаріи туть 
надь тимь панствомь пьішнимь корони Полскои срого висить. 
Диар.Фил. 113. Зміемь називаєшся люциперь пишний. Гал. І, 10. 

ПІВЕНЬ, с.м , Петух. Мл.Сл. 74. Лекс. 1. 


260 ГНВНЕВЬІЙ, прил. Петушиньїй. ПЖенево ігінье. Бер. 133. 

П'ЬКГУЛКА, с.ж. (пл . рі§и!ка). Пилюля. Лікарство каплі 
и пікгулки бидловаго рецепту принялемь. Дн.Марк. І, 136. 

ІГЬКЛОВАНЬЕ, с.ср. Забота, попечение. Мл.Сл. 74. 

ПІКЛУВАТИСЯ, гл. Заботиться, печься. Убиваєшся и 
піклуєшся о наше житте. Вел. III, 114, 

П^НЯЖНЬІЙ, прил . (пл. ріепі^гпу). Денежньїй. Дементаціи 
піняжньїи. Пал. 1114. Піняжнийлюдь. Лекс. 14. 

ПііНЯЗИ, с.м.мн. Деньги. Понаходили пінязи свои. Рук.хр. 
28. Пінязи збирають , яко голодньїе. АП. 1602. 

ПІРНАНЬ, с.м. [Вид оружия: металлическая головка с 
острьіми вьіступами, насаженная на рукоять; бьіла знаком власти 
полковника в запорожском казачьем войске]. Пірнань полков¬ 
ничій. Вел. III, 21. Пірнань Турецкій сріброзлоцістій подь 
бляхмалемь . іЬ, 115. Вруниль полковнику... пірнань и знанокь 
полковий . Дн.Хан. 134. 

П^кРНИКЬ, с.м. {пл. ріегпік). Пряник. Послала жена сестрі 
барилці настихинои и пірниковь ящикь. Дн.Марк. III, 122. 

П^ЬРО, с.ср. Перо. [Слава] роспустилась всюди якь пірами 
пава. Довг. 96. 

П'кСТОВАНЬЕ, с.ср. Нянченье; ласки. Ся оборунньїмь 
щастя пістованьемь теперь зь долней низкости на малую горку 
винести... оть маленкихь неласкь людскихь вітровь обваленья 
боятся. Пал. 1010. 

ШіСТОВАТИ, гл. Няньчить; ласкать, лелеять. Кроля вь 
рукахь пістовали. Рук.хр. 180. Схизми причину подала, справила 
еи и по сесь день вь собі ей пістуеть. Дал. 764. Любовію 
Матерскою пістовала. Пр.Мн. 45. Матками пістуюни, а 
отцами караючи вась показуйте. Рад. 16. 

ПЕСТУНКА, с.ж. Нянька. Ноеминь бьіла пестункою. 
Рук.хр. 72. 

П'ЬХВЬІ, с.ж.мн. Ножньї. Хм. винявши еи [шаблю] зь 
піховь, предь лицемь Ханскимь поциловаль вь голое желізко. 
Вел. І, 45. 

ПІХОТОЮ, нр. Пешком. А паробки дей мои, пехотою 
йдучи, шолку у пазухахь несли. Кн.Луцк. 1569, л. 563 об. 
Небожата Ляхи повергти пиху, мусіли піхотою ходити. 
Льв.лет. 258. Піхотою идучи на непріятеля, просить Бога , аби 
ему над ним даль звьітязство . Рад. 63. Впровадити янчаровь 
піхотою внутрь Січи Запорожской. Вел. II, 359. 


261 ІШІІИСТЬІЙ, прил. См. П^ЩИСТЬІЙ. До того м іста 
пітистьшь компасомь пелгргшове справуются. Рук.хр. 342. 

ПНіШНЯ, с.ж. Род топора с длинньїм острием*. З дому его 
побрано... рогатина, пішня, сокер две. Кн.Луцк. 1565, л.79. 

ПіїШО, нр. (пл. ріезго). Пешком. Хотель есми биль до 
дому своего п г киіо пойти. Кн.Луцк.1565, л. 360. Самь предь 
возомь ииіоль піию. Рук.хр. 373. Постановили били, жеби в 
тую раду ити пішо. Л.С. 74. Палій пішо ухопился у 
городокь. ІЬ. 185. 

ПііЩАЛЬ, с.м. Пищаль, род ружья. [Еропкинь] мні 
піщаль татарскую... подариль. Дн.Марк. І, 307. 

ШіЩИСТЬІЙ, прил. Песчаньїй. Бер. 314. 

ПИЯТИКА, с.ж. См. ПИЯТИКА. Гал. 14 

ПЯНЬІЙ, прил. Пьяньїй; опьяняющий. Напои пяньїи. Гал. 
її, 27. 

ПЯСТЬ, с.ж. (пл. рі$яс). Кулак. Віючи пястми... забили. 
Рук.хр. 327. Гди ся вернемо, вшисткихь вась вь пясти міти 
будемо. Льв.лет. 245. Стецко ставши перед нами зознав, же дей 
Матвей Пашкаударив пястюу щоку. Ак.Бор. 4. 

ПЯТАКЬ, с.м. Пятилетний (о лошади). Котори' конь у мене 
вкраде(н) пятакомь вже тому пятьґ год иде(т). Кн.Луцк. 1576, 
л. 497 об. 

ПЯТЕРАКІЙ, прил. (пл. рі^сіогакі). Пятеричньїй. Пятеракая 
личба. Пал. 672. Диар.Фил.117. 

ПЯТЕРИСТЬІЙ, прил. Пятерной. Лихтаровь мосендзовихь 
два: едень пятеристій, другій двойчастій. Вел. IV, 123. 

ПЯТИРОГЬ, с.м. Пятиугольник. Приехавши до стада, 
знаиїли деветь сверепь под петномь паней Малинское пети- 
рогомь. Кн.Луцк. 1576, л. 189. 

ПЯТКОВЬІЙ, прил. (пл. рщікошу). Пятничньїй. Десять дній 
пятковьіхь постиль. Гал. II, 149. 

ПЯТНО, с.ср. Клеймо. Два лошаки тайно взявши, евоимь 
пятномь значіть. Арх.Мот. 133 (1688). 

ПЯТОЧАСТНЕ, нр. На пять частей. Світь пяточастне 
єсть розділень. Пал. 684. 

ПЯТРО, с.ср. (пл. рщіго). Зтаж, ярус. [Ное] міиіканья себі 
зробіть вь немь (вь ковчег і) пятра. Рук.хр. 7. 


* В рукопису: Рід сокири з довгим вістрям - Ред. 


262 
р 


РАБОВАННЕ, с.ср. Разграбление. Рабованне мііста. Рук.хр. 

317. 

РАБОВНИКЬ, с.м . ( пл . гаЬо\Упік). Грабитель, разбойник. На 
тпхь своихь гвалтовниковь, ... рабовниковь... передь судомь по¬ 
давали. Арх.Мот. 191 (1688). 

РАБУНОКЬ, с.м. (пл. гаЬипек). Грабеж. Подати вь рабу¬ 
нокь, отдать на разграбление. Сірко... многихь людей при- 
правиль до емер ти и множайшихь худоби подаль вь рабунокь. 
Вел. III, 107. 

РАВНОВЛАДНЬІЙ, прил. Равновластньїй. Што ся зась 
ткнеть апостоловь и ихь наступуовь, тни вси суть равно- 
владньїи пастьіри. Пал. 491. 

РАВНОДУШНЬІЙ, РАВНОДУШЕВНЬІЙ, прил. Едино- 
душньїй, единомьісленньїй, согласньїй. їмо... живую розумную 
плоть Христову и намь насущную и равнодугиную [равно- 
дуиіевную]. Пал 790. 

РАДА, с.ж. 1. Совет. Лекс. 14. Заживати до радьі кого, 
совещаться с кем, советоваться с кем. Ровоамь ради людей 
старьіхь не слухаль, а молодихь людей заживаль до ради. 
Рук.хр. ПО. Заживати радьі, пользоваться советом, находить 
совет. Король безпрестане що би чинити и якь поступити вь 
кол Т к рицерскомь заживаеть ради. Вел. І, 150. Дати соб'Ь 
раду, помочь себе. Бачечи убогую сироту , ради собе дати не 
умеючую . Кн.Луцк. 1629, л. 367. Прибирати радьі, придумать 
способ. [Г і осподарь] за оборони и защиту оть Поляковь 
об г кщаного обнаженій, не могучи иниіой собі; прибирати 
ради , склонился до непрем Енного зь Хмелницкимь прі - 
ятелетва. Вел. І, 118. 2. Совет, совещание. Разбойники учи¬ 
нили раду. Гал. II, 144. З, Совет, дума; комитет. Ми и сь нагиею 
віфною радою дали есмо и потвердили есмо правого всего 
имінія. АЮЗР. І, (1361). 4. Народное собрание для решения 
важнейших дел. Зложити раду, созвать народное собрание. За 
для которихь [пословь польскихь] приходу зложиль раду 
гетмань Хмелницкїй в Переясловлю. Л.С. 17. 5. Советник. 
Цнотливе то сполняли и чинили, неотміїнно яко ві:рньіи ради 
наши. АЮЗР. І, 71 (1527). 6. мн. Планьї, намерения. То пакь 
пан Богь ради ихь инакь обернуль. Кн.Луцк. 1576, л. 493 об. 


263 РАДЕЦКІЙ, гірші. Совещательньїй, назначенньїй для со- 
вещаний. Домь радецкий, або ратоуиіь. Пер.ев. 18. Дом радецкій 
албо ратуїиь. Вол.ев. 14. 

РАДЕЦТВО, с.ср. Должность советника. Вкинемо вь сердце 
Маріушово седмь кроть годность радецтва найвьішшого. Рад. 
81. Алба... нарадецтво гииіпанское бьіль вьібрань. Рук.хр. 216. 

РАДИТИ, гл. Советовать. Теперь тебі царю, ражу шукати 
человіка мудрого и ростропного . Рук.хр. 27. Ражу тобі: иди на 
Трубецкь. Диар.Фил. 55. 

РАДИТИ, гл. См. РЯДИТИ. Богь сгпояль за егVптянами, же 
всімь світомь радили. Рук.хр. 227. 

РАДНО, с.ср. Рядно. Взято в него: две радни, сорочку и два 
плати. Кн.Луцк. 561, л. 78. Радень семь. іЬ. 1564, л. 163. 

РАДНЬІЙ, прил . (Пан) Советник. Бер. 162. Совітникь [пань 
радний]. Вол.ев. 68. Пріамусь заразь воззваль... пановь радньїхь 
кролевства Троянського. Рук.хр. 76. 

РАДНІЙ, нр.ср.ст. Скореє, охотнее. Хто зь твоихь міиі- 
канцевь, видячи тое, не призволить радній смерть , ніжли жи- 
воть? Пал. 1023. 

РАДО, нр. Весело, радостно. Гді гдн ся ему [Терлецкому] 
радо показало, їсть и пьеть. Пал. 1061. 

РАДОСТОТВОРНЬІЙ, прил . Радующий, веселящий. На¬ 
стала вожделеная весна, зь радостотворньїми цвітами зем¬ 
ними. Вел. І, 187. 

РАДЦА, с.м. (пл. гасіса). Советник. Мл.Сл. 74. Лекс. 14. 

РАДЬ, с.м. См. РЯДЬ. [Его Кор.Мил.] вси панства свои 
добромь радомь и безпечньїмь покоемь опатриль. АЮЗР. II, 169 
(1571). 

РАДЬ, прил. Рад. Радь не радь, понехати мусить. Пал. 593. 

РАЗВАЖЕНІЕ, с.ср. Рассмотрение, обсуждение. Перстень 
хочай самь єсть земной матерій, округлости еднакь фікгурн 
своей внражаеть вічность, такь ви хочай соми естесте 
земними, житіемь еднакь своимь прикладннмь повиннисте ви¬ 
ражати вічность... Преложоний праві повинень били округ- 
лнмь през разважане в ічннхь речій. Рад. 21. 

РАЗВРАЩЕНЬЕ, с.ср. Извращение. Держали еи [віру] до 
часу развращенья еи презь Войтеха. Пал. 997. 

РАЗГОР^кНЯ, -СЯ, с.ср. Разгорение. Котораа [причина] ся, 
оть часу того завзявши... курила ажь заразгорінямся еи другаа 
виитомененая причина... виникла. Пал. 761. 


264 РАЗДОЛЬ, с.м. Равное место. Зійшовши на гору, увидіїи 
тамь раздоль пространний, толко на немь мало трави. 
Дн.Марк., 312. 

РАЗЕЗДИТИСЯ, гл. Разьезжаться. Не разездиться на ка- 
никулярние дни . Дн.Хан.161. 

РАЗИТИ, гл. Разить, поражать, громить, разбивать. Жадное 
оружіе не могло его рушити и разити . Гал. І, 152. Козаки разили 
турковь. Л.С. 190. Добре реймента разили [хлоповь]. Вел. IV, 
257. 

РАЗНООКІЙ, прил. Разноглазьій. Бьіль той Анастасій раз- 
ноокій, одно око било білое, а другое чорное. Рук.хр. 320. 

РАЗОВЬІЙ, прил. Ржаной (из раз просеянной муки). Дубовой 
жолудь смерти, посипать грінку усушеную з разового хліба. 
Л^ч. 31. 

РАЗРАБОВАТИ, гл. Разграбить. Шемаху разрабовали. Дн. 
Марк. II, 60. 

РАЗР'ЬШАЛНЬІЙ, прил. Отпустительньїй, разрешающий 
грехи. Листь той разріпиалний надь нимь [Горбачевским] биль 
прочитань, и заразь вь колко одній тіло надутое опало и вь 
порохь ся обернуло. Пал. 471. 

РАЗЬ, с.м. 1. Удар, след от удара (саблею, палкою, камнем). 
Видель у павперовь трохь по плечах, рукахь и презь голову рази , 
плазом позадавание. Пам. І, 64 (1635). Видічи на Даниле ста- 
ромь рази барзо битие сродзе на грудяхь , подь цицками синие, а 
на тихь разахь ажь и шкура повбиваная. Пр.Борз.рат. 58. 2. Раз. 
Разь по разь, ежеминутно. Сь кольку пулгаковь разь по разь на 
дворенина его королевское милости и на насгь стрілили. АЮЗР. 
II, 5 (1600). Що разь ближе, все ближе. Хмелницкій... казаль 
тоеи же ночи кь обозу Лядскому свои сипати вали, и що разь кь 
оному ближше подриватися. Вел. IV, 55. 3. Случай. Зльїй разь, 
несчастье, несчастньїй случай, тяжельїе обстоятельства. Старался 
Іовіань якь би зь оной тісности и злого разу войско вивести. 
Рук.хр. 289, Кождьій зь Ласкь вашихь яко сами мні по¬ 
свідчите, же коли колвекь бил вь якіхь зльїхь разах, завшеся вь 
Богу некгдись зеиїльїмь Петромь Могилою складаль. Рад. 2. Вь 
таковомь теди зломь разі отчизни , презацние гетманове, пол- 
ковникове у будте Помпеюшами. 41. Вь тіісномь разі;, в трудном 
положений. Зажгь бьі бьіль [Златоустий] вь такь тісномь на 
себе разі до суду его не аппеловаль. Пал. 622. Вь тяжкомь раз*Ь, 
в тяжелом положений. Обачивши пріятеля своего вь тяжкомь 


265 разіі крикнеть на оправцовь: потерпне, ніїчого той невинень. 
Рад. 83. 

РАИТИ, гл. 1. Советовать; рекомендовать. [Меерь] раиль для 
д г ктей наїиихь учителя. Дн.Хан. 242. 2. Сватать. То мнії злецьіли 
и росказали, абьіх сестру свою пана Воловина раиль. Кн.Луцк. 
1571, л. 62. 

РАЙТАРИЯ, с.ж. (пл. гадана, из нм. Каіїегеі). Конница, 
всадники. Наступіть князь Ромодановскїй з коммоникомь уши- 
ковангшь, такь копійнимь , райтариею, якь и инішь огнистимь. 
Л.С. 67. 

РАЙЦА, с.м. (пл . га)са). Ратман, советник. Били намь чоломь 
бурмистрьі, райцьі и все посполство. АЮЗР. І, 241 (1592). Бьіль 
вь Ргші; райца именемь Папирусь. Рук.хр. 147. 

РАЛИТИ, гл. [Пахать]. Онь на тое поведиль: правда , же 
твои нивьі ораль и ралю и еще буду больиіей ралити готовое 
роли. Кн.Луцк. 1574, л.282. Оньїй кгрунть , уже на гречку 
поораний вполентерь собе привлащаючи, а пораливши гречкою 
посеяли и заволочили. Кн.Влад. 1647, л. 299. 

РАЛО, с.ср. [Плуг. Старинное орудне для пахотьі земли]. 
Рольи готовое орати веліть, яко жь и теперь застали есмо 
трохь молодцовь твоихь з ральї, а они ролять. Кн.Луцк. 1574, 
л.281 об. 

РАЛІОНОКЬ, с.м. [Небольшой ларец, обтянутьій мишурой]. 
За раліонокь мишурньїй 18 к. Дн.Хан. 7. 

РАМО, РАМЬЕ, с.ср. Плечо. Кресть Христовь на рамо 
взяль . АЮЗР. II, 211 (к. XVI в.). Стріта вьрамьеударила. Гал. І, 
71. Аби за ласкавою помочью Божіею незвитяженимь вел- 
можности вашей раменемь церковь... завжди защищати. Пал. 
348. Людей много єсть , ніжоторьіи сь головами песіими, иньїе 
безь головь, маючи вь персяхь губи и зуби, а на раменахь очи. 
Рук.хр. 11. Вь раменю утопиль стріту , сь которого раменя 
заразь потекла кровь. ЇЬ. 337. Зь раменя чиего, чьим именем, в 
силу чьей власти. Для взятья о томь певніійшое віідомости, зь 
раменя нашого королевского кого заслали. АЮЗР. II, 47 (1608). За 
которое зраніе зь раменя пана полковника прилуцкого, [Василь] 
терпіть вязеніе. Ак.Неж.маг. 31. 

РАНДАРЬ, с.м. Арендатор. И убогій чоловіть хтіть би 
рандаремь бить, Если би то столько міть грошей рату 
платить. Клим. 231. 


266 РАНКОРЬ. с.м. Злоба, злопамятство. Зь якого ранкору, або 
за який виступокь сміла на смерть забити девицу наймичку 
свою? Пр.Борз.рат. 59. 

РАННИКЬ, с.м. [Лекарственное растение; в народном ук- 
раинском язьіке такое название носят четьіре растения, в 
частности Ріапіа^о та]ог]. Зіллє ранникь и вовчугу оттоплюваль 
вь воді Дн.Марк. 11,124. 

РАННЬІЙ, прил. 1. Происходящий от раньї. [Гориніонь] на 
своемь тії і много ранньїхь знаковь міль. Рук.хр. 215. 2. Ра- 
неньїй. Мл.Сл. 75. Семдесять забитихь а девятдесять раннихь. 
Вел. І, 70. 

РАНО, нр. Рано; утром. Рано и вечерь визнавати доб¬ 
родійство Господнє. Рук.хр. 61. Козиное молоко пити з цукромь 
рано и вечерь. Л"кч. 13. 

РАНТУХЬ, с.м. Головной убор замужней женщиньї - бельїй 
тонкий платок, покрьівало. Рантуховь пять. Кн.Луцк. 1561, л. 78. 

РАСПУДИТИ, гл. См . РОСПУДИТИ Войско его [Чер- 
нецкого] распудили прочь изь Украйни. Л.С. 237. 

РАСЬТЛЬІНА 1 , с.ж. Лекс. 14. 

РАТА, с.ж. {нм. Каїе). 1. Срок платежа. Што ся дотиче 
остатка пенезей, теди мають бити даваньї на рати певньїе. 
Пам. І, 162. 2. Срочньїй платеж; плата за аренду. И убогій 
чоловікь хтіль би рандаремь бить, Если би то столько міль 
грошей рату платить. Клим. 231. 

РАТАЙ, с.м. Пахарь. Бер. 138. Згоріло девет волов и сермяг 
ратаєвь панскихь пят. Кн.Луцк. 1566, л. 179. 

РАТИЩЕ, с.ср. Копье. Бер 138. 

РАТОВАТИ, гл. (нм . геКеп). Спасать. Бер. 143. Гаваонитове.. 
послали до Іисуса, просячи аби ихь ратоваль. Рук.хр. 64. [Ле- 
бедевичь] много людей утрапленихь ратоваль. Рад. 26. 

РАТУНОКЬ, с.м. {нм. Кеиип£). Помощь; спасенне. Закри- 
чаль Товія на товарища своего о ратунокь. Рук.хр. 134. Просити 
о ратунокь. Гал. І, 20. Створенье створеню ратунку не може 
дати. Пр.мн. 9. Тое то Павель рекль, не жеби о нихь, то єсть 
Римлянь , ратунку потребоваль: нехай то не будеть. Пал. 395. 
Череду Завидовскую заняти биль казаль, аж дей вси люди 
Завидовскіи з села вискочивши, ледве той череді ратунок 
вчинили. Кн.Луцк. 1562, 148. 


1 Мабуть, помилкове написанння. У вказаному джерелі є лише росч'клина 
“щілина, тріщина” при вокабулі сквожня. - ( Ред .) 


267 РАТУШЬ, с.м. (пл. гаШ 52 , из нм . ЯаіНаик). Ратуша, городская 
дума. Бер. 123. Ратушь іерусачимскій. Гал. І, 74. 

РАХОВАНЬЕ, с.ср. Счисление, вьічислинение; взвешивание, 
обдумьівание. Бер. 137. Мл.Сл. 75. 

РАХОВАТИ, гл. (нм. гесЬпеп). Считать; взвешивать, обду¬ 
мувать. Рахуймо тое, чого еще не бьіло. Гал. II, 24. 

РАХУБА, с.ж. 1. Счет. Михайленко невинне у того Веремія 
набрал товаров розньїх на коп и едну, ведлугь реєстру и слушной 
рахубьі. Ак.Бор. 61. Овець всіхь по рахубі паней... показалось 
780. Дн.Марк. І, 141. 2. Отчет. [Скарбникь] во время приличное 
рахубу зь себе здавсиїь старшині енералной. Вел. III, 56. 

РАХУНОКЬ, с.м. (нм. гесЬпип£). 1. Счет. Вь которомь 
рахунку [люду Ізраильского] не бьіло жадного зь тихь, которьі 
передь тьімь били поличоньї вь пущи. Рук.хр. 60. Тою отміною и 
давного рахунку костелного помішаньемь... такь фантазій суть 
поміиіани, же тежь вь своихь качендарехь на одну неділю 
розне євангелій кладуть. АП. 1188. Давалисмо тот порох не ра¬ 
хунком, бо кожному о здоровье и о души гило. Ак.Бор. 38. 2. От¬ 
чет. О написаню той книги давши рахунокь, и науку описую 
вкротці. Пал. 3. 

РАЦІЯ, с.ж. (лт. габо). Причина, повод, основание, резон. 
Отступникове... удаются до рацій и софистій, по нашему - до 
облудньїхь вьікрутовь. Пал. 590. Не давай ся ваша княжая 
милость уводити политицкимирацьіями. Л.Г.М. 42. 

РАЧЕЙ, нр. Лучше, скореє. Люде многіи вь вьірозумінью 
або рач ей вь вьіворочанью слова Его [Христа] суть можни. Пал. 
355. 

РАЧИТИ, гл, (пл. гасгус). Благоволить, соблаговолить, соиз- 
волить, удостоить. [Авраамь] удался на молитву до Бога , аби 
свою Божескую виполнити рачиль обітницу. Рук.хр. 18. Рач 
бить ей судьею. Диар.Фил. 112. Его кр. мл. до ученья згоди и 
зьедноченья сь Костеломь Западньїмь Римскимь нась вести 
рачить. АП 1044. А за гріхь той Богу ся помолити, жебь онь 
півцевь своихь [за немощь] рачиль простити. Клим. 172. 

РВАТИ, гл. Рвать; нападать. Сагайдачний сь козаками 
промьісломь своимь рваль вь ночи турковь , забиваючи ихь и 
живцемь беручи. Лет.Черн. 76. 

РЕБЕЛІЯ, с.ж. (лт. геЬеІІіо). Восстание, бунт. До ребеліи 
христіань не приводили. Пал. 763. 

РЕБЕЛЛИЗОВАТИ, гл. (лт. геЬеІІаге). Восставать, бунто- 
ваться. [Патріархове] не важили ся еднакь ребелизовати. Пал. 763. 


268 РЕВЕДОВАТИ, гл. См. РЕВЕДОВАТИ. Туть не такій по- 
слове били, аби по всемь світі церкви мііли реведовати и 
назирати. Пал. 553. 

РЕВЛИВЕ, нр. (пл . г2є\у1і\уіє). Горестно, горько. Долго рев - 
ливе плакалемь. Диар.Фил. 53. [Кграця плена] почала ревливе 
плакати. Рад. 74. 

РЕВНЕ, -О, нр. (пл . гге\упіе). Горестно, горько, жалостно. 
[Адамь и Ева] плакали ревне. Рук.хр. 5. Якь позосталий синове 
духовнихь отцевь своихь ревно плачуть. Пал. 1023. 

РЕВНОВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Горячая любовь, усердие. Всі., 
або вь фигуру Церкве, або вь прикладь ревнованя... вь Петрі зь 
апостолами Христову розмову споряжають. Пал. 405. 

РЕВНОСТЕ, с.ж. Ревность, усердие. Бер. 122. 

РЕВНЬІЙ, прил. {пл. гге\упу). Горький, горестньїй, жалоб- 
ньїй. Они [братья] на его [Іосифа] ревний и великій плачь не 
дбаючи, хотіли его забити. Рук.хр. 24. 

РЕВОКАЦІЯ, с.ж. {лт. геуосаііо). Отказ, отречение. Уважь 
ревокацію тихь которьш ся, яко зведеній на той синодь 
подписали били. Пал. 751. 

РЕВОКОВАТИ, гл. {лт. геуосаге). Отказаться, отречься. Гу- 
мень ревоковаль словь своихь сторони унеи. Диар.Фил. 152. 

РЕВЕДОВАТИ, гл. {лт. гєуісієгє). Осматривать, ревизовать. 
Запорожцовь на перевозі* Переволочанскомь удержають, реві- 
дують, индикту здирають. Вел. III, 176. Біловскій зь Федкомь 
ездили вь Калюжанскій футорь и ревідовали. Дн.Марк. І, 52. 

РЕГОТАНІЕ, с.ср. Хохот. Мл.Сл. 75. 

РЕГОТАТИСЯ, гл. Хохотать. Бер. 187. 

РЕГОТЬ, с.м. Хохот. Бер. 187. 

РЕГУЛА, с.ж. {лт. ге§и1а). Правило; устав. Бискупь Кра- 
ковскій... фундоваль кляштори вь Полщи и ажь кь Кіеву и 
Галичу регулу свою запровадиль. Пал. 1018. 

РЕЖИМЕШОКЬ, с.м. {пл. г 2 Є 2 Ітіе$ 2 ек). Воришка, карман- 
ник. Мл.Сл. 75. 

РЕЗАНЕЦЬ, с.м. См. РЕЗАНЕЦЬ. Евтропій оній резанець, 
найвишшій подкоморїй цесарскій. Рук.хр. 301. 

РЕЗИДОВАТИ, гл. {лт. гезісіеге). Пребьівать, иметь резиден- 
цию. [Патріархь] резидоваль вь Никеи. Пал. 1019. 

РЕЗОЛВОВАТИСЯ, гл. {лт. гезоіуеге). Решиться. Губерна- 
торь резолвался отпустить мене домой. Дн.Марк. II, 117. 

РЕЙМЕНТАРСКІЙ, прил. {пл. ге]шепіаг$кі). Относящийся к 
командующему войсками. Вь той же траві и поважний 


269 регшентарский виданий універсаль на знесене пречь новьіхь 
мльїновь туть же уписань. Пр.Полт.с. 77. 

РЕЙМЕНТАРСТВО, с.ср . (пл. ге]тегиаг$Ім/о). Командование 
войском. Неумітнихь любій рейментарство. Рук.хр. 164. 

РЕЙМЕНТЬ, с.м. (пл. ге)тегП, из фр. гедітет). Начальство 
командование. Нась всіхь... подь послушенство п регшенть 
преложоньїхь духовньїхь Костела Римского подбати. АЮЗР. II, 
48 (1608). Желалемь обидові Днепра сторони подь моимь 
иміти рейментомь. Вел. II, 295. 

РЕКГАЛИСТА, с.м. (пл. ге§а1І8іа). Настройщик органа. Албо 
мнимаешь, ижь тьі оть трубача... органистьі, рекгалисти, 
иньструментистьі и бубенистьі што о дусі и духовньїхь річахь 
коли сльїиіаль? АЮЗР. II, 218 (к. XVI в.). 

РЕКОМО, нр. (пл. ггекото). Будто-бьі, мнимо. [Діепись] 
толко сь «Правіть» отцовь святихь рекомо о томь написаньїе 
правила приточуеть. АП. 1490. Німци, рекомо, випросилися вь 
Козакувь домістечка. Льв.лет. 244. 

РЕКУПЕРОВАТИ, гл. (лт. гесирегаге). Возвращать, требо- 
вать обратно. Законники реліи Грецкое... упрившееваний реку- 
перують олтарь. Диар.Фил. 73. 

РЕЛІЯ, РЕЛ4Я, с.ж. Религия. Великій жаль , Милостивий 
княже... всіхь нась Духовньїхь... здиймуеть, видячи Вашу 
Княжую Мшость, утіху нашу пожаданную старожитнои Реліи 
Грецкои продковь и родителей своихь не наслідуючого . Гр. 321. 
Греческой реліи люди. АП. 1006. 

РЕЛЯЦІЯ, с.ж. (лт. геїаііо). Донесение, доклад, отчет. 
Вернувшися Антенорь до Пріама кроля своего, чиниль реляцію 
поселства своего. Рук.хр. 76. 

РЕМЕЗОВЬІЙ, прш. Ремезовьій. (Ремез, ремез*, дикая ка¬ 
нарейка. Кагиз репсіиііпиз). Ремезовое гніздо... на порох збити. 
Л-кч. 3. 

РЕМЕСНИЦКІЙ, прш. Ремесленничий. Цехь ремесницкій. 
АЮЗР. II, 269 (И.Вьіш.). 

РЕМЕСНИКЬ, с.м. Ремесленник. Лекс. 17. [Товель] биль 
ремесникомь вшелякой работьі оть міди и желіза. Рук.хр. 6. 
Засібаеть ремесникь на варстаті на работу. Рад. 62. Многіе в 
неволю татарскую пойшльї, а наибарзій ремесники молодіє. Л.С. 
15. 


* Так у автора. 


270 РЕМЕСТВО, с.ср. Ремесло. Лекс. 17. Сол ітраницство -якь 
ремество подобно. Клим. 212. Може ваиіець ремество вмнете 
робитьі? Довг. 113. 

РЕМ^кННЬІЙ, прил. Ременньїй. Поясгь ремінний. Рук.хр. 
116. Гал. II, 70. 

РЕПРЕЗЕНТОВАТИ, гл. Представлять. Петрь на тоть 
чась вь собі; особу всей Церкви Христови посиль и репре- 
зентовапь. Пал. 406. 

РЕСПЕКТЬ, с.м. (лт. гезресіиз). Уважение, почтение. Вь 
респекть единости церковной. Пал. 613. 

РЕТА, с.ж. См. РОТА. Бер. 139. 

РЕТЕЛНЕ. нр. ( пл . ггеїеіпіе). Действительно, по истине. Тьіи 
канони аппепяціи до біскупа Римского власне и ретелне не стано¬ 
вить. Пал. 577. 

РЕТЕЛНЬІЙ, прил. (пл. ггеїеіпу). Действительньїй; оче¬ 
видний, явньїй. Той млинь [Тимоиіковна] вь ретелную пущаеть 
посессію. Ак.Неж.маг. 21. Пречистои Богородици голось ретел- 
ньій сльїшати било. Диар.Фил. 54. 

РЕТОВАТИ, гл. См. РАТОВАТИ. Ледве его ретовали од 
того збойци. Кн.Луцк. 1562, л. 82. 

РЕТРЬ, с.м. (гр. рг|тшр). Ритор. Мл.Сл. 75. 

РЕТЯЗЬ, с.м. Цепь. Бер. 134. Мл.Сл. 75. 

РЕФЕРЕНДАРЬ, с.м. (пл. геїегепсіагг). Докладчик. Остафій 
Воловичь, писарь и референдарь. АЮЗР. II, 67 (1611). 

РЕФУТОВАТИ, гл. (лт. геігіїаге). Опровергать, отвергать, 
[Святии отцьі] не надь волю свою рефутовати ихь (спори) 
примушеньі били. Пал. 922. 

РЕЧЕВИСТЕ, нр. (пл. Г2ес2е\уі$сіе). Действительно, под- 
линно. Речевисте абовімь всі сій три знаменитий учителеве 
церковний особу Петрову зь фундаменту того , которий єсть 
віра и визнанеє , виділяють и вилучають. Пал. 375. Тамь [вь 
Пренайсвятійшомь Сакраменті] Хс. єсть речевисте. Гал. І, 43. 

РЕЧЕНЕЦЬ, с.м. Срок. На що било вь облиці такь ся 
обіцати, же презь реченець буду вдвоє отдавати. Клим. 167. 

РЕЧЕНЬЕ, с.ср. Речение, вьіражение. Кромі вшелякого доводу 
и присяги т ілесное, на голоереченье слова. Пам. II, 388 (1615). 

РЕЧИВИСТЬІЙ, прил. (пл. г 2 есгу\¥І$їу). Действительньїй, 
истинньїй, подлинньїй. Речивистого показованя уміетность. 
Пал. 920. Зь речивистьіхь еднакь учинковь видячи ихь [цигань] 
бить вь томь обвиненю винними... сіхь трохь повіиіати 
всказано. Ак.Неж.маг. 15. 


271 РЕЧЬ, с.ж. 1. Предмет, материн, дело, вещь. Если хочегиь 
слати вь такихь речахь до Греціи, посли жь справцовь добрьіхь. 
Рук.хр. 76. О иншую речь почали питати. Диар.Фил. 148. Малая 
речь, пустяк. Або то малая речь - подь ухвали Триденского 
синоду поддатися. АП. 1174. Не до речи, не к делу, не кстати. Не 
до речи здался мовити. АП. 1208. 2. Дело, действительность, 
сущность, суть, предмет, вещь. Они то намь винни били по¬ 
казати и довести, же такь єсть вь речи истотне, якь словами 
удають омьілне. Пал. 353. Побожнітшая и слушн'кіішая речь - 
Костелови Латино-Римскому до Церкви Всходней... склонитись. 
ІЬ. 322. Видети бить речь слушную , тоть листь принявши 
велімемь до книгь гродскихь Берестейскихь уписати. Диар.Фил. 
80. Що ми за речь, какое мне дело? Попь зь попомь побился - що 
ми за речь? Диар.фил. 97. 3. Вещь, предмет. Кождои речи иншого 
Бога албо богиню міми. Гал. І, 49. Речи рухомьіи и лежачій. 
Диар.Фил. 71. Речь Посполитая, государство; республика. 
Пріамусь м'ксто добре обвароваль и речь посполитую поста¬ 
новіть. Рук.хр. 75. Ку оздобі и пожитку речи посполитое, по- 
зволяемь имь м г кти школу... Руского язика. Диар.Фил. 70. 

РЕШЕТНИКЬ, с.м. Делающий решета. [Візрши] о сит- 
никахь и решетникахь. Клим. 224. 

РИБА, с.ж. Рьіба. На рибу хожувати, хаживать на рьібную 
ловлю. На рибу хожували козаки за Пороги. Л.С. 4. 

РИБАЛСКІЙ, прш. Рьібачий. Лящинскій... вь рибалскомь 
платті ушоль безвіютно. Дн.Марк. III, 385. 

РИДВАНЬ, с.м. (нм. К.еіІ\уа§еп). Дорожная карета. Не 
вь'&жджаль ридванами бучними. Гал. І, 62. 

РИЖОВЬІЙ, прил. См. РЬІЖОВЬІЙ. Каша рижовая. Рук. 
хр. 394. 

РИЖОПЕР^СТЬІЙ, прил. [О масти: с бельїми поперечньїми 
полосами по рьіжему полю]. Воловь показалось рижопер'кстихь 
2. Дн.Марк. І, 201. 

РИЖЬ, с.м. Рис. Потрави зь рижу чинять. Рук.хр. 394. 

РИКАТИ, гл. Рьічать. Бугай дурний верещить, рикає. Довг. 105. 

РИМАРЬ, с.м. (нм. Кіетег). Шорник. Поспалемь козлинь 
пару на шори ргтареви Филипови. Дн.Марк. І, 132. [Віїрши] о 
римаряхь: шкури бо возовие и ліїйцьі вробляють, и хомути, и 
узди, що коней нуздають. Клим. 228. 

РИМОВАТИСЯ, гл. Рифмоваться; подходить, соответ- 
ствовать. Видишь, же ся то не римуеть, діїеписе. АП. 1388. 


272 РИНКОВЬІЙ, гірші. (нм . Кіпе). Рьіночньїй, находящийся на 
рьінке. [Хмелницкого] поховано в ринковой церкви. Л.С. 48. 

РИНШТОКЬ, с.м. (пл. гушгіок). Сток, канава. Мл.Сл. 75. 

РИТИ, гл. Рьіть; копаться, отьіскивать. Але же того 
жадними слушностями , не риючи писма Божого свкдоцствьі, 
або святьіхь учителей церковньїхь наукою не доводять. Пал. 353. 

РИХВА, с.ж. (нм. Яеії). Железньїй обруч. Рихви и чопи до 
нового млина. Дн.Марк. III, 240. 

РИХЛО, нр. См. РЬІХЛО. [Минусь] звитяживши его [Зо- 
роестра], самь рихло померь. Рук.хр. 12. Рихло потомь... далемь 
образь Пречистои Богородици вь кресті; Купятицкій вима- 
левати. Диар.Фил. 98. 

РИЦЕРСКО, нр. (пл. гусег8ко). По-рьщарски, мужественно. 
Рицерско противь неприятелеви застановітеся. Рук.хр. 469. 

РИШТОВАННЕ, с.ср. Леса (дер. подмостки при постройке). 
Вь которую воду для легкости церкви риштованне кидали. 
Рук.хр. 332. 

РИШТУНОКЬ, с.м. (нм. Ли8Шп§). Орудне, оружие, снаряд. 
[Монтвиль] обозь зь колесами скрипячими поставиль бе зброй и 
панцеровь, бо еще того риштунку Жомоидь не знали. Рук.хр. 466. 
Роггь зо вскмь риштункомь. Вел. IV, 131. Козаки зь обозовь 
своихь противу Поляковь на румакахь добрихь и вь шатахь при 
риштункахь дорогихь, школу рицерскую на подивлене и послкдній 
стрсось Ляхомь отправовали. Гр. 54. Великую шкоду жолнііре 
подняли в коняхь и риштункахь. Л.С. 112. 

РКОМО, нр. Будто, по-видимому. Отступникове, окусати 
хотквиїи , м'кстце ему отмішнили и ркомо зь бесіди 18 его 
привели. Пал. 440. 

РОБА, с.ж. Работница, служанка. Мешкаламь вь Процика 
Гончаренка робою вь дому его. Пр.Полт.с. 55. 

РОБАКЬ, с.м. Червяк, червь. Оборочалася манна вь робаки. 
Рук.хр. 43. Тізло его [Максиміана] робаки росточили. ІЬ. 270. Д 
нендзньїй робакгь. Диар.Фил. 100. Лебедевичь... яко робакь до 
гробу ся вкладаеть. Рад. 24. 

РОБАЦТВО, с.ср.соб. Черви. Войско Перское для комаровь 
и робацтва... уходити зь соромотою мускло пречь. Рук.хр. 279. 
Одинь [антесигнань] первкй отьробацтва вь болоті; обькдень 
бьіль, нкжь до гробу вложень. Пал. 470. Образець того ро¬ 
бацтва кшталть иіаранчи. Вел. III, 170. 

РОБИТИ, гл. Работать, служить. Мьг е.му робимо и послу¬ 
шенство чинити мусимо. Кн.Луцк. 1565, л. 234. 


273 РОБЛЕННЕ, с.ср. Делание; копание. Даиьі до роблений 
Максиму иіапочнику два мужи. Дн.Хан. 129. 10 тисячей козаковь 
до Ладоги шло на робленне каналу . Дн.Марк. І, 11. 

РОБЛЕНЬІЙ, прил. Деланньїй; искусственньїй. Роблена 
могила. Л.М.Г. 55. 

РОБОРОВАТИ, гл. (.пт. гоЬогаге). Скрепить. Мели [интер- 
цизу] списати и у акть кгродскихь луцкихь през обедве стороне 
роборовати. Пам. І, 86 (1646). 

РОБОТА, с.ж. Работа; занятие. Що за роботу маєте вь 
рукахь своихь, отповидіми: пастьіри овець. Рук.хр. 31. 

РОБОТИЗНА, с.ж. (пл. юЬосігпа). Заделье, задельная ра¬ 
бота, обязательная работа. Ессеяне... роботизнами розньши жи¬ 
вилися. Рук.хр. 167. До жаднихь повинностей тяглюсь и поспо - 
литихь а ні; роботизнь поединковьіхь не належатимемь. 
М.П.Кр. 37 (1703). Збьітною роботизною вась утесняль. Арх.мот. 
12(1694). 

РОБОТНЬІЙ, прил. (пл. гоЬоіпу). Рабочий. Роботное бидло. 
Бер. 249. 

РОВЕСНИКЬ, с.м. Ровесник, сверстник. Бер. 162. 

РОВНИНА, с.ж. Равнина. Бер. 306. 

РОВНОВАТИ, гл. Делить поровну. Питаль есми тьіхь 
мужей: гді бьі тоть медь бьіль, и если бьі п.Богдань тоть медь 
сь паномь Олекшгшь ровноваль або делиль? Они ведили, же не 
ровноваль, а ни делиль , але взявши на возьі до господи своее 
попровадиль. Кн.Луцк. 1575,л.415. 

РОВНОСТЬ, с.ж. Равенство. Бер. 133. Неровность єсть 
пиха, ровность - покора. Диар.Фил. 138. 

РОВНЬІЙ, прил. Равньїй. Мл.Сл. 75. Ровньїй вь сил'Ь, 
равносильньїй. Мл.Сл. 75. 

РОВНЯ, с.ж. 1. Равнина, ровное место. Много винь вь 
ровняхь, вь рикахь людей невиннихь помучили зь Киктемь. 
Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 24). 2. Равенство, равность, одинаковость. 
Не бьіло ему ровни, не бьшо ему равного. Не било ему [г&ет'к] 
ровни вь скарбахь на всемь св г кт г к Рук.хр. 74. Не наша ровня, 
сильї наши не равньї. Пану Черняку тихь чотирохь коль строити 
не позволяли але и боронилисмо, тилко жь що не наша ровня, не 
моглисмо зь нимь німого вскурати. Пр.Полт.с. 76. 

РОГАТИНА, РОГАТЬІНА, с.ж. (Ипат.лет. 272). Копье. 
Играль Давидь предь нимь [Сауломь] на гуляхь, а онь кинуль на 
него рогатиною. Рук.хр. 92. Зь рогатиною на варт’і стой. 
АЮЗР. II, 190(1589). 


274 РОГОВНИКЬ, с.м. Роговщик. [Вірши] о роговниксось, що 
роги козакамь робять носити при боку для держання порохового. 
Клим.213. 

РОГОЗИНА, с.ж. Рогожа, циновка. Лхавь лежаяь на рого¬ 
зиніі постячи и плачучи. Рук.хр. 115. 

РОГОЗЬ, с.м. Тростник, камьіш. Вложили его [Моисея] вь 
плетянку зь рогозу. Рук.хр. 38. 

РОГЬ, с.м. 1. Рог. Притерти роги, сбить спесь . Хмелницкій... 
Полякомь притерль роги . Вел. І, 94. Поднести роги на кого, 
противь кого, отнестись враждебно. Патріарха причинні дві; 
великоважніи прекладаеть, которими повужений до папежа 
писаль: первая причина, аби его оть уживаня пріснока отвель; 
другая, аби его ку поратованю Грековь презь частньїи поганеній 
набіги утратеннихь, побудіть. А папежь на него за то гордьіи 
роги поднесль, и не толко цесареви... помочи отмовиль, але и на 
патріарху громи гордости своей випустіть. Пал. 1091. [Пуш- 
карь] свои, на згубу себі и Полтави, противь Виговского 
поднесль роги. Вел. І, 318. 2. Угол. На кождомь рогу наперстника 
маеть бити кольце золотое . Рук.хр. 48. Домь... на рогь улиці 
великое ринковое... лежачий. Ак.Неж.маг. 9. На повороте оть 
рогу Удайского болота упоперекь кь руді Боршенской. Л.М.Г. 
48. 3. Крьіло (воєн.). Хмелницкій зь Татари обратися на рогь 
лівій и бисть Ляхомь силень. Гр. 74. 

РОДЗИНКА, с.ж. (пл. гобгупка). Изюм, изюминка. Родзі- 
нокь дробнихь 3 бер. Дн.Марк. І, 198. 

РОДИМЕЦЬ, с.м. Уроженец. Палій, будучи здішнимь 
родимцемь... Вел. III, 128. Я родимець полку Переяславского. 
Арх.Мот. 44 (1740). Ив. Вер. родимець харковскій. М.П.Кр. 85. 

РОДИННЬІЙ, прил. Относящийся к родинам. Родинньш 
хл^бь, хлеб, посьілаемьій родителями своим близким при 
извещении о рождении у них ребенка. Писанні писма зь посилкою 
родинного хліба. Дн.Хан. ЗО. 

РОДИТЕЛКА, с.ж. Родительница. Марія слова предвічного 
родителка. Гал. II, 100. Родителка вашои княжеи милости. 
Л.М.Г. 40. 

РОДИЧЬ, с.м. Родитель. Отто Силвусь... биль родичовь 
знаменитихь и зацнихь. Рук.хр. 216. Родичовь зь дітками... до 
гніву непогамованого [унея] приводила. Диар.Фил. 114. [...] от- 
копаль тічо милого пана родича своего. Л.М.Г. 64. Юрій 
Хмелниченко , вийшовши з светлици у тую раду, учиніть 


275 подякувавше от родича своего за урядь гетманства. Л.С. 49. Не 
покладаймо надій своеи вьродичахь. Гал. І, 103. 

РОДОВИТОСТЬ, с.ж. (пл. госіо\уііо5с). Знатное происхож- 
дение. Кто вь якихь разех оудаєшся до родовитости фамиліи, а 
Могила... до Бога. Рад. 9. 

РОДОВИТЬІЙ, прил . (пл. гобошіїу). Природньїй; знатньїй 
родом. Родовитая шляхта. Вел. IV, 224. [Могила] досить бьіль 
вь фамиліи родовитий. Рад. 8. 

РОДЬІЧЬ, с.м. Родитель. Ми, стосуючися до воли славное 
памяти яебожчика родича нашого даемь універсаль. Ак.Н.Бр. 
46(1659). 

РОДЮЧІЙ, прил. Плодородньїй; фруктовьій (о дереве). 
Дворець... зь двома лісами, зь родючимь деревомь. Арх.Мот. 185 
(1764). 

РОДЯЧІЙ, прил . Детородньїй. Биль значокь на члонку 
родячомь. Рук.хр. 15. 

РОЖА, с.ж. Роза. Зонная рожа. Рук.хр. 2. Цвитуть... якь 
рожа вь терніи. Пал. 834. Рожа знайдешся межи терніемь 
колючимь . Гал. II, 20. 

РОЖАЙ, с.м. (пл. госіга]). Род; пол. Которую [душу живую] 
вивели води ведлугь рожаю ихь. Рук.хр. 2. Много егуптянь 
обойга рожаю зь ними [жидами] вишло. іЬ. 42. Даемь ему Андр. 
Клепацкому, жоні и дітемь его муского рожаю, на вічние 
часи село. АЮЗР. І, 124 (1548). 

РОЖАЙНЬІЙ, прил . (пл. госІ 2 а)пу). Плодородньїй. Рожай- 
нии древа. Рук.хр. 2. Краина барзо рожайная. ІЬ. 65. 

РОЖАНЬІЙ, прил. (пл. гогапу). Розовьій, относящийся к 
розе. Квітьрожаний. Гал. II, 20. 

РОЖЖАКОВАТИ, гл. Расхитить, разграбить. На виногради 
многихь заможнихь людей скарбець замурованній войско его 
[Ромодановского] знайшедши , между собою рожжаковало. Вел. 
І, 339. 

РОЖНЬІЙ, прил. (пл. го 2 пу). Разньїй. Апостоль тогди [цер- 
ковь] будовану бити розум іеть, гдьі черезь слугь Христовьіхь, 
которихь рожнии стопні виличаеть, невірний до віри при - 
вожени бивають. Пал. 364. Колко десять купь рожного збожя 
поправіть. Арх.Мот. 133 (1688). 

РОЖОКЬ, с.м. Стручок. Рожокь финиковьій. Гал. І, 60. 
Видітемь предь собою сінную лозу, на которой бьши три рожки. 
Рук.хр. 26. 


276 РОЖОНЬІЙ, пріш. (Ипат.лет. брать роженьт , 291). Род- 
ной. Кламцо и похлібцо, рожоньїй пжи брать. Диар.Фил. 107. 
Рожоиая сестра небощина . Пр.Полт.с. 70. 

РОЖЧКА, с.ж. (пл. гбгсгка). Ветка, веточка. Рожчка 
оливная. Рук.хр. 8. 

РОЗБАЧАНЕ, [-ЬЕ], с.ср. Рассмотрение, обсуждение. 
Бер. 136. 

РОЗБАЧОВАТИ, гл . Рассматривать, обсуждать. Бер. 136. 

РОЗБИРАНЕ, [-ЬЕ], с.ср. Разборка, слом. Подь чась роз- 
бираня той церкви... откопана била сь припадку и тая яма , вь 
которой той священникь лежаль. Пал. 470. 

РОЗБИТИ, гл. Разбить; разрушить. Місто Сарацини взяли и 
людь вибивши, місто и церкви розбили. Рук.хр. 366. 

РОЗБИТЬЕ-СЯ, с.ср. Крушение. Корабль речи посполитое 
до розбитьяся привести усилують. АП. 1814. 

РОЗБОЙНЬІЙ, пріиі. Разбойнический. Розбойное Лядское 
иго. Гр. 61. 

РОЗБРАТ АНЕ[-ЬЕ]-СЯ, с.ср. Разрьів, прекращение отно- 
шений. Послове тій предложили Хмелницкому поселства своего 
д іло , взглядомь посланя сина вь закладахь до Короля и взглядомь 
розбратаняся зь Татарами. Вел. І, 123. 

РОЗБРАТЬ, с.м. (пл. гогЬгаї). Разрьів, разлад. Учинился роз- 
брать Хмелницкого зь Ханомь и зь ц г ілимь Кримомь. Вел. ї, 166. 

РОЗБУЕВАТИ, гл. Свирепеть. Бер. 135. 

РОЗБУЯТИСЯ, гл. Рассвирепеть. Мл.Сл. 76. 

РОЗБ^ГЛЬІЙ, прил. Разбежавшийся. Трисибулюсь зобравши 
своихь розбігльїхь товарищовь, с тихою помочю тебановь взяль 
місто Атеньї. Рук.хр. 158. 

РОЗВАЖАТИ, гл. 1. Обсуждать, рассматривать, разбирать. 
Щоб то се за причина и як розважати, Що ляхи шелихвости 
людій продавати Почали... Довг. 116. 2. Утешать. Додавши по- 
хопу с писма светого, до скрухи сердечное ее приводиль, 
розважаючи, аби звичаемь хрестиянскимь животь свой 
скончити могла. Кн.Луцк. 1636, л. 567. 

РОЗВЕРТАТИ, гл. Развращать. Он [Іисусь] розвертает люді 
наиіи и забороняет аби цесареви дані не давали. Вол.ев. 81. 

РОЗВОДИТИ, РОЗВЕСТИ, гл. 1. Разводить, развести. 
Вхопивши Семена за груди, ставь давити пальцемь у горло, ажь 
я мусивь ихь розвести. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 189). 2. Рас- 
качивать. Гдьі мають тьімь тараномь штурмовати до муру, 
тогда моцно розводять оное дерево и припущають до муру. 


277 Рук.хр. 204. 3. Распространяться, пространно говорить. Розводіїль 
Моисей кролеви широце о добродітствахь Іосифовихь. Рук.хр. 
40. 

РОЗВОДНЕ, нр. Пространно. [Балсамонь] "Номоканонь" 
Фотіевь и "Правила " всФхь соборовь достатечне виложіть 
мудре и розводне. Пал. І015. 

РОЗВОЛОКТИСЯ, гл. Разбрестись. [Лубенци] врозиь, куда 
очи, розволоклися. Вел. І, 339. 

РОЗВОЛОЧИТИ, гл. Растянуть; растерзать. Его коньми 
розволочили. Гал. II, 80. 

РОЗВОРОЧАТИ, гл. Развращать. Мовите иже бьі оиь [Хр] 
люди розворочаль. Пер.ев. 74. 

РОЗВІЯТИ, гл. Развеять. Огонь в г ктерь розвФяль и ге гумно 
запалилося. Кн.Луцк. 1564, л. 87. 

РОЗВЯЗАНЕ, [НЬЕ|, с.ср. Разрешение. Бер. 134. Вь своихь 
вонтпливостяхь и пьітаняхь [Агапить] приняль розвязане. Пал. 
636. 

РОЗВЯЗАТЕЛЬ, с.м. Разрешитель. Бер. 135. 

РОЗВЯЗОВАТИ, РОЗВЯЗАТИ, гл. Развязьівать, развязать; 
разрешать, разрешить. Бер. 134. Арій каючагося приняль до церкви 
и оть клятви розвязаль. Рук.хр. 269. Розвязаний будеть сатана 
оть темници своей, и вийдеть прелстини народи. Пал. 315. 

РОЗВЯЗАТИСЯ, гл. Развязаться; разрешиться. Вь вонтпли- 
вости, еслиби якую м'кль, розвязатисямогь. АП. 1016. 

РОЗВЯЗОВАНЕ, [-НБЕ], с.ср. Решение, разрешение. 
Учитися... грамматики з розвязованемь еи. Пам. І, 50 (1624). 

РОЗВЯЗОКЬ, с.м. Развязка. Римскій бискупь... вмісто 
звязку сполечности церковной, стался нещасливимь розвязкомь. 
Пал. 716. 

РОЗГНІВАНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Гнев, раздражение. Всії кня¬ 
жата руские розгнФваня твоего жалують. Рук.хр. 448. 

РОЗГНІВАТИСЯ, гл. (пл. Г 02 піесас яіе). Разгораться; уве- 
личиваться. Помалу малу єретицтво розгнФвается. Рук.хр. 292. 

РОЗГОЛОШАТИ, РОЗГОЛОСИТИ, гл. Разглашать, раз- 
гласить, распространять, распространить (слух, молву). *&еодорь 
Студить... всюди розголоиіаль, аби ся его стерегчи. Пал. 652. 
Тое виденіе всФмь законникомь и людемь иншимь человФкь оньїй 
розголосіть. Гал. II, 144. Розголошено штурмь на Варшаву. Вел. 
1,251. 

РОЗГОЛОШАТИСЯ, РОЗГОЛОСИТИСЯ, гл. Разглаша- 
ться, разгласиться, распространяться, распространиться. Розго- 


278 ломаются поголоски. Вел. II, 491. Тогда ся тое по всемь світі 
розголосило людемь. Рук.хр. 7. 

РОЗГОЛОШЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Разглашение, распростра- 
нение. Розголошене ереси. Рук.хр. 310. 

РОЗГОЛОШОВАТИ, гл. См. РОЗГОЛОШАТИ. Бер 137. 

РОЗГОНЬ, с.м. Разогнание, рассеяние. По такомь ихь [ко- 
заковь] розгоніі помянутїи рейментари Лядскіе не отважилися 
вь городі онихь добувати. Вел. IV, 38. 

РОЗГОСТИТИСЯ, гл. Расположиться (как у себя дома), 
хозяйничать. [Кроль] ихь [аркгонавтовь] казаль оть берега 
пречь отогнати и на даль нигді гшь вь кролевстві своемь 
розгоститися. Рук.хр.73. Король Шведскій... на предпомененихь 
зимовихь розгостился кватерахь. Вел. І, 263. 

РОЗГРАНИЧЕННЕ, с.ср. Разграничение, определение гра- 
ниц. Ал.Іван. имічь сеей весни конечно отпущень бьгти вь 
Персию для розграничення. Дн.Марк. II, 33. 

РОЗГРОМИТИ, гл. Разгромить, разбить. Хмелницкого пол- 
ковникове [лядскіе] посилали на тіе поля имати и розгромити, 
але оній тихь посланнихь лядскихь погроміть , а козацтво до 
он ого пристало. Л.С. 7. Хм. оное войско розгроміть зь допущеній 
Бозского. ІЬ. 10. 

РОЗГР т ЬШАНЕ, РОЗГР'кШЕНЬЕ, с.ср. Разрешение от тре- 
хов. Молитви розгріиіаня. Пал. 467. Торгомь продаваль віликое 
розгріиіенье по талеру , середнєє по пол-талера, а меньшое по 
шести грошей. АЮЗР. І, 288 (1598). 

РОЗГР^ЬШИТИ, гл. (пл . гог^ггезгус). Разрешить от грехов. 
Похвалили визнане Аріево, оного розгріиіили и до церкви, яко 
покутуючого, приняли. Рук.хр. 278. Ихь [владьїковь] южь стар¬ 
шій надь патріархомь папежь розгріиіиль. АП. 1268. 

РОЗДАНЬЕ, с.ср. Раздача. Розданье урядовь. АЮЗР. І, 
103(1538). 

РОЗДЕРТЕ, с.ср. Разрьів. Леонь Третій цесаромь цесаромь 
своимь підданство вьтовіділь... Што сталося великою церкве 
причиною роздертя царства. Пал. 564. 

РОЗДЕРТЬІЙ, прил. Разодранньїй. Шата роздертая. Гал. І, 
44. 

РОЗДИЛНЕ, нр. Раздельно, врозь. Сполна або роздилне. 
Пам. І, 169 (1596). 

РОЗДИЧОВАТИ, гл. Рассверепевать. Бер. 135. 


Так у автора. 


279 РОЗДОРНИКЬ, с.м. Раскольник. Роздориикь церкве Хрис- 
тови. Пал. 797. 

РОЗДОРЬ, с.м. Раскол. Соборь єсть, гдьі пять утвердять 
єдину віру и єдино слово. А вели бьі зь нихь хотяжь одинь не 
доставань , або собору не приймоваль, соборь той не єсть 
соборь, але збориско и роздорь марний и непокориьій. Пал. 565. 

РОЗДРОБЬ, с.м ., в вьіраж. На роздробь, в розницу. Го¬ 
рілки простои кварта вь арендахь аби по три чехи била 
продавана на роздробь. Вел. II, 545. [Торгованне] гуртомь или на 
роздробь. Дн.Марк. І, 105. 

РОЗДУВАНИТИ, гл. Разделить. Здобичи и користи Та- 
тарскіе всі: себя пріобріли ироздуванили. Вел. II, 16. 

РОЗД т кЛОКЬ, с.м . Раздел. Вчинили роздіпокь вьігией 
менованая Настя Васчиха... з сином своим Омелком Анти- 
пенкомь. Ак.Бор.13. 

РОЗДІЛЬ, с.м. 1. Раздел. Константинь передь смертю 
своєю розділь царства своего синомь тромь такій учиниль. 
Пал. 324. 2. Глава (сочинения). Бер. 27. Частими и розділами 
розположити гисторію о войні зь Поляки. Вел. І, 6. 

РОЗЕЙМЬ, с.м. (пл. го 2 е]ш). Примиренне. Они зь обохь 
сторонь тое справи на сесь чась до розсудку прав ного не 
припущаючи, оную вь надію згоди и приятельского поміркованя 
до близко прииїлого воєводства Вольїнского напере ій по даті 
сего розейму припадаючого , рознели и розписали. АЮЗР. II, 24 
(1609). 

РОЗ’ЕМЦА, с.м. Примиритель, третейский судья. На 
которий чась маємо мети роз'емцовь певнихь межи собою , 
которие родившися на чась и месце певное, через виналезокь и 
розсудокь приятєлекий , повинни будуть нас поровнати ведле 
правди и справедливости. Кн.Луцк. 1570, л. 164. 

РОЗЕРВАНЬЕ, РОЗЕРВАНЬЕ-СЯ, с.ср. (пл. гогег^апіе). 
Разрьів. Той непріятель [сатана] многихь прелетиль и прел- 
щаеть, и шкодливое розерванье учиниль. Пал. 316. [Громадка 
апостольская] аби до розерванья ся не прииїла. ІЬ. 42. 

РОЗЖАРАТИСЯ, гл. Разгораться. Великій гнівь Божий 
розжараетея. Пам. І, 127 (1621). 

РОЗИНКА, с.ж. Изюмина. Бер. 461; мн. Изюм. [Копронимь] 
послань ему [Стефану]... розинковь. Рук.хр. 350. 

РОЗИНКОВЬІЙ, прил. Изюмньїй. Зерно розинковое... пить. 
ІГЬч. 2. 


280 РОЗКРОПЛЕННЬІЙ, крил. [Разбрьізганньїй по каплям, кап¬ 
лями]. Зобраль розкропленния каплі. Гал. II, 16. 

РОЗЛЕГАТИСЯ, гл. Раздаваться, разноситься (о звуке). 
Туть розлегаются голоси храпливихь трубь. Рук.хр. 448. 

РОЗЛЕГЛЬІЙ, прил. ( пл. гог1е§1у). Пространньїй, обширньїй. 
Розлегліе долини. Вел. І, 5. Чамбули Вати и наши по розлеглихь и 
дикихь степахь гуляючи, зходитимуться и бьітимутся. іЬ. II, 382. 

РОЗЛИВАТИ, РОЗЛИТИ, гл. Разливать, разлить; проли¬ 
вать, пролить. Кровь свою за Христа розливають . Гал. І, 36. 
Которьій би розливь кровь человіческую, нехай будеть и его 
розлита. Рук.хр. 8. 

РОЗЛИВАНЬ, РОЗЛИВЦА, с.м . (Кров'Ь). Проливающий 
(кровь). Йди розливачу крові. Рук.хр. 103. Розливцьі крови 
людской не долго ся будуть на земли. іЬ. 152. Крове невинньїхь 
людей розливца. Рад. 60. 

РОЗЛИТЬЕ, с.ср. Разлитие, пролитие. Бер. 135. 

РОЗЛОГЬ, с.м. Открьітое пространство. По обіихь сторо- 
нсось Дербенту великіе розлоги . Дн.Марк. II, 56. 

РОЗЛОЖИТИ, гл. Разложить; расположить. Разложивши 
жолніровь своихь в Києві, умьіслиль [Болеславь] през зиму 
мешкати в Києві Рук.хр. 433. 

РОЗЛОЖИТИСЯ, гл. Разложиться; расположиться. [Непрія- 
телі] притягнуть до земли Ифлянтской и розложатся по 
замкомь. АЮЗР. І, 148 (1559). Король Шведскій... рушиль от - 
толь, гді розложился бьіль на станцій зимовій. Вел. І, 264. 

РОЗЛЯНЕ, -НЬЕ, с.ср. {пл. гогіапіе). Разлитие, пролитие. 
Крови розляне. Рук.хр. 174. Розлянье обфитихь слезь. Пал. 1023. 
Розлянье крве. АП. 1119. 

РОЗЛЯТИСЯ, гл. Разлиться; разойтись, распространиться. 
[Христось] росказаль имь [апостоламь], аби ся на ввесь світь 
розняли. Пал. 450. 

РОЗМАЙТЕ, нр. {пл. гохшаісіе). Различно, различньїм 
образом. Бер. 135. [Жена Пунтефріова]... розмайте хотячи 
Іосифа гріхомь заразити, мислила, и до своеи нечистоти 
потягнути усиловсиїа. Рук.хр. 25. [Христіане] давне и розмайте 
страдали. Пал. 823. 

РОЗМАИТОСТЬ, с.ж. {пл. гогтаііобс). Различие, разно- 
образие. Бер. 135. Яко розмаитость світу язьїковь. Гдь Бгь 
рачиль дати на землі такь тежь розмаитость особь жизихь 
хотічь на немь міти. Рук.хр. 10. Маеть розмаитость язьїковь. 
Гал. 225. 


281 РОЗМАИТЬІЙ, прил. (пл. гогтаііу). Различньїй, разно- 
образньїй. Бер. 79, 135. Лекс. 16. [Богь звівдамь] даль бі&и 
розмаитьіи. Рук.хр. 2. Вь розмаитьіхь зиакахь показовался Богь... 
на св г кт т к людемь. Гал. І, 1. Розмаїапьш епископскіи ради. Пал. 
575. ’йли люде листь и лободу, зелье розмаитое. Лет.Хм. 78. 

РОЗМЕТЬ, с.м. [Подать, сбор на общественньїе потреб- 
ности]. М г кцане вь міістіі мають вжо оть того часу пере¬ 
стати розрубовь и розметовь класти на мілцань господарскихь. 
АЮЗР. І, 253 (1594). 

РОЗМИЛОВАТИСЯ, гл. Полюбить, возлюбить, влюбиться. 
Сам бо отець оумшовал вась, бо естеся и вьі мене розміловали. 
Вол.ев. 91. Онь еіі [Олофернь Іюдифи] заразь розмиловался, 
видячи такь пенкную невіїсту. Рук.хр. 152. Діна дочка Іакова 
била лицемь красна и кгди еи обачиль Сихемь, синь Емморовь... 
розмиловался еи. Лет.рук.19. 

РОЗМИНУТИСЯ, гл. Разминуться, разойтись. [Отступ - 
никь] сь правдою ся оподаль розминуль. Пал. 610. Твардовскій зь 
правдою розминулся. Вел. І, 433. 

РОЗМИРИТИ, гл. Поссориться, нарушить мир. Жадаєте по 
нась того, абисмо розмиривиїи зь бесурменами чинили надь ними 
военій здавна намь обиклій промисль. Вел. III, 173. 

РОЗМНОЖЕНЕ, нр. Обильно, изобильно. Ласкою панскою 
щедротливе и розмножене обдарений. АЮЗР. І, 74 (1527). 

РОЗМНОЖИТЕЛЬ, с.м. Разводитель, размножающий. 
[Христа] пастиремь добримь и винограду своего розмно- 
жителемь ві>даемо. АП. 1338. 

РОЗМНОЖИТИ, гл. Размножить, распространить, увели- 
чить. Милосердія своего славу розмножити. Рук.хр. 455. 

РОЗМОВА, с.ж. Разговор, беседа. Бер. 4. Не чинячи за мною 
жадноерозмови. Кн.Луцк. 1571, л. 163. Розмова Стефана короля 
зь княжатемь Острогскимь. Пал. 1145. Третій вь розмову, межи 
двФма початую, вмФшався. АП. 1208. Будеть слухати розмови 
ихь. Гал. І, 46. Вдатися в розмову, вступить в разговор. 
Споткаль мя п.Кобьілскій и вдался зо мною в розмову. Кн.Луцк. 
1565, л. 23. 

РОЗМОВИТИ(СЯ), гл. Раз говориться. Ино дей ся я сам с 
княгинею вбачу и о томь розмовилься. Кн.Луцк. 1562, л. 174. Онь, 
стовчи час немалий, у ворота толкаль и тикаль, аби хто до 
него вииіоль и ему там ворота отворотиль и з нимь розмовиль о 
томь, о чомь онь туда приехаль. іЬ. 1565, л.39. 


282 РОЗМОВЛЯТИ, гл. Разговаривать, беседовать. Йдучи [апо¬ 
столи] изь І Єрусалиму до Еммаусь розмовляли о речахь добрихь. 
Гал. І, 45. 

РОЗМЬІСЛЬ, с.м . Размьішление, рассуждение. Парись взяль 
собі прозбу ихь [богинь] до третего дня на розмьісль. Рук.хр. 
34. Безь жадного розмислу Елена видана била Грекомь . ІЬ. 83. 

РОЗМНіНА, с.ж. Обмен. Розміма неволниковь. Вел. II, 546. 

РОЗМІРЕНЕ, [-НЬЕ], с.ср. Измерение. Питагоресь би- 
вался вь розмірєню світа. Рук.хр. 159. Послаламь поясь сина 
своего длярозміреня церкви. Гал. II, 142. 

РОЗМОРИТИ, гл. Размерить, разделить. Тсиїесь... рокь 
розміриль на 360 дній. Рук.хр. 158. 

РОЗМ^РОВЬІЙ, прглл . Относящийся к размеру. Розміровіе 
приходи . Арх.Мот. 27 (1721). 

РОЗМІР!», с.м . Часть зерна, поступающая в пользу вла- 
дельца мельницьі за помол. Полковники з млиновь сами розміри 
брали. Л.С. 78. Сосудьі вь млинь на розміри робить. Клим. 222. 
Якие [чотири колі] пань П.С. покупіть, отбираючи у мелниковь 
належитие розміри. Пр.Полт.с. 73. Вь бутурлинскомь млині 
розміру два полубочка повнихь жита. Дн.Марк. І, 59. 

РОЗМІСИТИ, гл. Смешать. [Богь] розмісіть имь язики. 
Рук.хр. 10. 

РОЗМ4іТОВАНЬЕ, с.ср. Разбрасьіванье, раскидьіванье, ра- 
зорение. Бер. 135. 

РОЗМ'ЬТОВАТИ, гл. Разбрасьівать, раскидьівать, разорять. 
Бер.134. 

РОЗНЕНЬЕ, с.ср. Рознь, разногласие. Мл.Сл. 76. 

РОЗНИТИСЯ, гл. Различаться, отличаться. Мл.Сл. 76. 

РОЗНИЦА, с.ж. 1. Различие, разница. Есть розница межи 
образомь и болваномь. Гал. II, 86. Розници зь сторони арти - 
куловь віри христіанской, которьіхь єсть не мало, туть 
упрятани бити не могуть. АП. 1046. 2. Разное, разньїе вещи. 
Розишлось на розницу копіекь 20. Дн.Хан. 15. 3. Несогласие, 
разлад. Потомь гди великіе розници повстали, сь плачемь его 
[Александра] жаловали всі Рук.хр.173. 

РОЗНО, нр. Различно. Бер. 135. В разньїе сторони, врозь. 
Рознорозбіглися по сторонахь. Рук.хр. 77. 

РОЗНОСТЬ, с.ж. Различие, несходство. Бер. 135. Розность 
язьїковь світь розширяла. Рук.хр. 10. Розность, а вь розности 
цілость и захованеє тихь двохь тилко реліи Римской и 


283 Греческой єсть варована. АП. 1072. Розность календара не 
вадила. ІЬ. 1194. Есть великая розность жолніра, которій 
удается оть плуга до войньї, а того которий н ікгди рукь своихь 
ще не спрацоваль. Вел. IV, 270. Далеко хлопь оть шляхтича 
розность маеть . АЮЗР. II, 223 (И.Вьіш.). 

РОЗНЬІЙ, прил . Разньїй, различньїй, отличньїй. Бер. 135. 
Ліяпопись изь розньїхь многихь кроникаровь. Рук.хр. 1. Пожитки 
малженства суть розньїи. Гал. І, 33. Вь вірі; оть нась розньїй. 
АП. 1010. 

РОЗН4;, нр. В разньїе сторони, врозь. В Г ктри... роспрошили 
розні корабли Руские. Рук.хр. 435. 

РОЗОБРАТИСЯ, гл. Раздеться. Чаплинского... спати розо- 
бравшогося... всадили на коня. Вел. І, 63. 

РОЗОДЬРкТИСЯ, гл. безл. Рассвесть, наступить дню. Гдьі 
розодн ізлося, прибравшися жидове поткалися зь Антоніемь 
мужнє. Рук.хр. 203. 

РОЗОЗНАНЬЕ, с.ср. Дознание. [Константинь] межи сто¬ 
ронами розознанье чиниль. АП. 1516. Хотячи межи себе суседовь 
своих на розознанье взяти. Кн.Луцк. 1562, л. 123. 

РОЗОЗНАТИ, гл. Узнать, отличить, различить. Дай ми... 
мудрость, абьі розозналь мижи добрьімь и зльїмь. Рук.хр. 107. 
Можемь розознати доброе оть злого. ІЬ. 167. 

РОЗОРВАННЕ, -НЬЕ, с.ср . Раздор, распря. Лекс. 9. Било 
великое вь церкви Божой розорванне. Рук.хр. 306. Оттоль 
повставають схизми и розореанья овьіи. Пал. 379. 

РОЗОРВАТИ, гл. См. РОЗРИВАТИ. 

РОЗОСЛАНЕЦЬ, с.м. Вестник, посланец. Каптурь... року 
]572, вь суботу, по святьіхь розосланцахь, поновлений и утвер - 
жений, намі;сцу своемь зоставуемо. АП. 1086. 

РОЗПАШЬ, с.м. Пахать, распаханное место. Коли бьіхомь 
хотіли любо соми взяти сь него то селище, его осажанье и 
розпашь... тогди маемь заплатити ему. АЮЗР. І, 10 (1427). 

РОЗПЛАТКА, с.ж. [Плата, рассчет за что-нибудь]. Роз - 
платка учинена зь шклярами. Дн.Хан. 147. 

РОЗПОЛОНИТИСЯ, гл. Сильно разгореться. Я стеригь 
вогню, щобь не розполонився. Ак.Полт.с. (КС. ЬХХІІ, 212). 

РОЗПОРОШОВАТИ, гл. Рассеивать; разбрасьівать. Мл.Сл. 76. 

РОЗПУСТИТИ, гл. Вскрьіться (о реках). Дн імрь розпустило 
и проявилися трави. Вел. IV, 8. 

РОЗПУЩЕНЬЕ, с.ср. Вскрьітие (рек). Розпущенье р г Ьсь. 
АЮЗР. II, 205 (И.Вьіш.). 


284 РОЗРАДОВАНЬІЙ, прил. Обрадованньїй. Розрадованая ду¬ 
ша. Пр.Мн. предм. 1. 

РОЗРАДОВАТИСЯ, гл . Обрадоваться. Мл.Сл. 77. 

РОЗРАЖАТИ, гл. Отсоветовать, отговаривать. Много бьіло 
ихь [урадниковь], которьіе розражали цареви [направити 
церковь Божую], мовячи: же будуть знову жидове противньїми 
намь. Рук.хр. 133. 

РОЗРАХОВАТИ, гл. (пл. гоггасЬошас). Вьічислить, расчесть. 
На сфери солнечной розраховано день по дню. Рад. 32. 

РОЗРАХОВАТИСЯ, гл. Рассчитаться. Розрахуется зь неко- 
торьіми греками . Арх.Мот. 129 (1683). 

РОЗРИВАТИ, гл. См. РОЗРИВАТИ. Дунчикь покой зь нимь 
[Густавомь] розриваеть. Вел. І, 265. 

РОЗРОБИТИ, гл. Разработать, обработать. Поле все, кото- 
рое небожчикь Антипь працею своєю розробим, має спокойне сьш 
мой Омелкоуживати. Ак.Бор. 13. 

РОЗРОБОКЬ, с.м. Обработка; обработанное пространство. 
Болото широкое, и иншіе всякіерозробки, заросли, припаши... при 
подданньїхь нашихь м г кщан г кхь Менскихь есьмо зоставили. 
АЮЗР. І, 242 (1592). Розробкомь новьімь и посеганью кгрунту 
господарского покой дати. іЬ. її, 85 (1633). 

РОЗРОВНЯТИ, гл. Уравнять (?). Тую землю на ровньїе 
дворища под'ктли ирозровняли. АЮЗР. І, 214 (1579). 

РОЗРОЖАТИСЯ, гл. Расположиться. Рекль [Господь кь 
Іакову]... розмножай и розрожайся. Рук.хр. 23. 

РОЗРОЗНЕНЬЕ, РОЗРОЗНЕНЕ-СЯ, с.ср. (пл. гоггогпіепіе). 
Рознь, разделение, разьединение. Не черезь нась ся стало, але 
черезь розрозненье людское. АП. 1092. По розрозненюся зе 
всходньїми [єпископами] самьі заходніи еписопове каноньї 
Сардікійскіиухвалили. Пал. 575. 

РОЗРОЗНЕННЬІЙ, прил. - Вь віфіі. Диссидент. АП. 1084 

РОЗРОЗНИТИ, гл. Разделить, разьединить. Церковь Хрис¬ 
тову розрознили. Пал. 782. 

РОЗРОЗНИТИСЯ, гл. Разделиться, разойтись, пойти в раз- 
ньіе стороньї. Полковники зась тую на себе бііду увид*квиіи, 
розрознились. Вел. II, 338. 

РОЗРУБЬ, с.м. [Распределение подати на общину]. М Г кцане вь 
м ііст г к мають вжо оть того часу перестати розрубовь и 
розметовь класти нам г кцань господарскихь. АЮЗР. І, 253 (1594). 

РОЗРУТНОСТЬ, с.ж. (пл. го 2 Г 2 Щпо$с). Расточительность, 
мотовство. Боноса императора розрутность. Рад. 69. 


285 РОЗРУХЬ, с.м. Смута; раздор. Бер. 67,194. Лекс. 10. На 
новина розрухи чьінити. АЮЗР. II, 44 (1608). Сь той причиньї 
стали били такіе розрухи межи ними [патр. и плебеями) и 
незгодні. Рук.хр. 146. 

РОЗРЬІВАНЬЕ, с.ср. Разрьів, разлад, разделение. Правдьі и 
дорогь збавеньїхь занедбанеє, сенодовь розрьіванье. АП. 1044. 

РОЗРЬІВАТИ, РОЗОРВАТИ, гл. Разрьівать, разорвать; на- 
рушать, нарушить. Шлюбу вірности не розрьівали. Рук.хр. 78. 
Стала згода ихь царскихь величествь з королемь полскимь 
в ^чистая, и задля того розорвали згоду з Турчиномь и татарами. 
Л.С. 163. 

РОЗРЬІСОВАТИСЯ, гл. Треснуть, дать трещину. Стена 
мурованая розрьісовалася. Пам. IV, отд. II, 96 (1545). 

РОЗРІШАЛНЬІЙ, прил. Разрешительньїй. Молитви роз- 
р т кшалнии. Пал. 468. 

РОЗРЯДЕЦЬ, с.м. [Начальник, руководитель, управитель]. 
Тамь же пришоль до нась голова Микита *&едоровичь зь другими 
розрядцами. Диар.Фил. 58. 

РОЗСВІТАТИ, гл. Рассветать, светать. Свілть сталь роз- 
св г ктати. Вел. І, 255. 

розсвітатися, гл. Рассвесть. Розсв г ктился день. Рук.хр. 2. 

РОЗСВіЧАТИ, РОЗСВіТИТИ, гл. Освещать, осветить, 
просвещать, просветить. Оть которой [походни] коли много по - 
ходень беруть огонь, не мніт тежь она свілпить иншихь 
розсві&аючи. Рук.хр. 168. Але абьімь ихь або овьімь "облочньїмь 
св г ктльімь столпомь ", которьій шоль зь Егупту передь людомь 
Ізраильскимь, розсв г ктиль и уц'йл ому дриль. Пал. 348. 

РОЗСВІТИТИСЯ, гл. Наступить (дню). Коли ся розсв Т ктиль 
день шестий, учиніть Богь звірей земньїихь. Лет.рук. 2. 

РОЗСИПКА, с.ж. Рассеяние, беспорядочное бегство (вой- 
ска). Вь розсипку, в рассьіпную. Войска... пошли вь розсипку. 
Вел. І, 398. 

РОЗСИЧЕННЕ, с.ср. Растворение, разбавление. Меду пудь 
купили за 3 р. для розсичення. Дн.Марк. II, 41. 

РОЗСЛАБА, с.ж. Расслабление. Всіпсь члонковь розслаба. 
Рук.хр. 186. 

РОЗСЛАБИТИСЯ, гл. Прославиться, разнестись, сделаться 
известньїм, получить известность. Розславилось тое окрутенство 
кроля по всему св Г кт г к. Рук.хр. 73. Оть нихь [Грековь] роз¬ 
славилася віра Господня. АП. 1658. 

РОЗСТАНЬ, с.ж. Распутье. Мл.Сл. 77. 


286 РОЗСТАТИ, гл. Перестать бьіть, перемениться, возвратиться 
в прежнее состояние. Що ся стало розстати не мусить . Вел. III, 
175. 

РОЗСТРЬІГАТИ, гл.. ( пл. го 2 $ 1 г 2 у§ас). Решать, разрешить. Не 
сами бискупи на синод іхь мають голосьі, розници а спорьі 
розстригати могучіе. АП. 1210. 

РОЗСТРЬІГНЕНЬЕ, гл. ( пл . го 28 Іг 2 у£піепіе). Решение, 
разрешение (дела, сомнения). [Бискупи] не толко ку поправі; 
обьічаевь духовньїхь особь, але и ку розстрьігненью и пос- 
тановенью чого стягатися и моць м іти мають. АП. 1210. 

РОЗСТУПИТИСЯ, гл. Расступиться, раздвинуться, раз- 
даться. Имь [Израильтянамь] на двоє розступилося червоное 
море . Гал. І, 195. 

РОЗСУДНЕ, нр . Рассудительно, разумно, благоразумно. По¬ 
треба ростропньїмь бьіти и розсудив відати о святомь 
Куриллі Пал. 542. 

РОЗСУДНЬІЙ, прил. Рассудительньїй, разумньїй, благо- 
разумньїй. Тьі иіто розсудного оть дудки и скрипки и фрюярника 
разобраль? АЮЗР. II, 218 (И.Вьіш.). 

РОЗСУДОКЬ, с.м. Суд, суждение. Маемь... слушний а 
справедливий розсудокь нашь господарскій вчинити . АЮЗР. І, 
108 (1540). Тое все розсудку и увазі братіи честнихь полецаю, 
яко ихь єсть уваженье. Л.М.Г. 45. [Богини] далися на розсудокь 
Юпитерови, которий не хотячи ихь вь томь роз су ждати, 
указаль имь до Париса. Рук.хр. 34. Книга презь мудрихь читана, 
пробована и поправлена била, а надто подь розсудокь 
сьвершенійшихь св. ап. Церкви подаетея. Пал. 322. Хто одно 
тихь нашихь споровь свідомь, тимь спадній о нихь розсудокь 
чинити. АП.